2018 rok

Menu rwd

Nabór wniosków w sprawie dotacji

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie od dnia 14.11.2018 r. do dnia 21.11.2018 r. ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z  Funduszu Pracy.

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie z ustalonym I lub II profilem pomocy, w tym 2 osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Osoba bezrobotna długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze PUP łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 
 • Osoba bezrobotna zamieszkująca na obszarach wiejskich.

Szczegóły w załączonym pliku.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Spektakl „Zielony Kopciuszek”

W dniu 13 listopada 2018 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 35 odbył się spektakl pt. ,,Zielony Kopciuszek”. Spektakl adresowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Serock. Tego dnia, dzieci dzięki przedstawieniu i wspaniałej grze aktorskiej przeniosły się do magicznego świata Kopciuszka i jej wiernych przyjaciół  – Motylka Emilki i Szczurka Burka. Razem z bohaterami opowieści dzieci odtwarzały historię Kopciuszka, jak również uczyły się szacunku do przyrody.
Kopciuszek razem ze swoimi przyjaciółmi zapoznał najmłodszych widzów z zasadami prawidłowej segregacji odpadów i właściwego gospodarowania odpadami. Ponadto spektakl podkreślił, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazał negatywne skutki palenia odpadów w domowych paleniskach i ogrzewania domów węglem. Mamy nadzieję, że spektakl zachęcił najmłodszych do zagłębiania się w tematykę prawidłowej segregacji odpadów, a zdobytą wiedzę dzieci będą wykorzystywały w przyszłości.
„Zielony Kopciuszek” to interaktywne przedstawienie muzyczne, które dzięki licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniosło najmłodszych w świat baśni o Kopciuszku, jakiej z pewnością dotąd nie znały. Wspólnie z aktorami dzieci stworzyły niepowtarzalny i ekologiczny świat na scenie, w którym przyroda ustawiona była na pierwszym miejscu. Całe przedstawienie zakończyło się wspólnym świętowaniem zaślubin Kopciuszka z Księciem von Bałaganem.
Dzieci, po przedstawieniu z uśmiechem na twarzy i w rytmach ekologicznych piosenek wróciły do szkół. Mamy nadzieję, że podejmowane działania na rzecz edukacji ekologicznej wśród najmłodszych będą odnosiły efekty w przyszłości.
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Serocku

Rada Miejska w Serocku podjęła w dniu 13 listopada 2018 r. ostatnie w tej kadencji uchwały. Przewodniczący Rady Artur Borkowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. 

Podczas kończącego kadencję posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock. Potrzeba sporządzenia planu podyktowana była przede wszystkim koniecznością skorygowania przebiegu drogi gminnej – ul. Pogodnej, w związku z trudnościami z zagospodarowaniem działek przyległych do południowej strony ul. Pogodnej.
Następnie rozpatrzono uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja G1, obejmującego działkę 154/30 w obrębie Wierzbica, gmina Serock, zmiana planu podyktowana jest m.in. potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych terenu objętego planem. 
W dalszej kolejności Radni wyrazili zgodę na obniżenie średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2019 rok. Cenę obniża się z kwoty 54,36 zł za 1 dt, do kwoty 40 zł za 1 dt. 
Rada Miejska wprowadziła zmiany w projekcie regulaminu dostarczania wody, które były uzupełnieniem projektu regulaminu przyjętego uchwałą 507/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
W dalszej części przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2023. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych uwzględnia m. in. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji strategii oraz wskaźniki realizacji działań.  
Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za 2017 rok na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 


Na zakończenie swoją mowę wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz-elekt Artur Borkowski, który podziękował Radnym, Burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu, Burmistrzowi Józefowi Zającowi, Sekretarzowi Tadeuszowi Kanownikowi, Skarbnik Monice Ordak, wszystkim urzędnikom, kierownikom komórek, dyrektorom jednostek organizacyjnych za wymagającą owocną i dobrą współpracę. Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski podziękował Przewodniczącemu Arturowi Borkowskiemu za wieloletnie kierowanie pracami Rady Miejskiej oraz Radnym, których nie zobaczymy w VIII kadencji: Pani Jolancie Kaczmarskiej, Panu Kazimierzowi Sosnowskiemu oraz Panu Stanisławowi Krzyczkowskiemu.

Przewodniczący Rady Artur Borkowski zamknął posiedzenie ostatniej LIII sesji Rady Miejskiej. Następne posiedzenie Rada Miejska odbędzie 23 listopada 2018 r. już w nowym składzie. 
 

 • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku
 • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku

Spotkania II etapu konsultacji, dotyczące projektu planu w Dębem za nami

W dniach 8.11.2018 i 12.11.2018 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
Oba spotkania zostały przeprowadzone analogicznie – w pierwszej kolejności uczestnikom dyskusji została przedstawiona prezentacja (do wglądu załączona poniżej), w której przypomniano wyniki pierwszego etapu konsultacji oraz proces tworzenia nowego projektu planu. Następnie przypomniano kształt obecnie obowiązującego na tym terenie planu, a na końcu w szczegółach zaprezentowano i omówiono wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu, zwracając szczególną uwagę na to, co po wejściu w życie będzie wykluczał.  
W następnej kolejności przeprowadzone zostały dyskusje publiczne, podczas których obecni na spotkaniach mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni zainteresowani kształtem planu zadawali pytania przedstawicielom urzędu, urbanistom, a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. 
Rozmowy na obu spotkaniach były merytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających pytanie otrzymał odpowiedź. Podkreślić warto fakt, że spotkania przyniosły dodatkową korzyść, jaką niewątpliwie jest założony w pierwszym etapie konsultacji cel, tj. przekucie zainteresowania strony społecznej w konstruktywny dialog między mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi oraz deklaracja podjęcia rozmów dotyczących wypracowania kompromisu nad zapisami  planu.
Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 28.11.2018 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzyć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z obu spotkań.

Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury

9 listopada, tuż po zakończeniu uroczystej sesji Rady Miejskiej, zorganizowanej dla uczczenia jubileuszu odzyskania niepodległości, posadzony został dąb pamięci. Drzewo poświęcone zostało Henrykowi Sobolewskiemu, strażakowi-ochotnikowi, który w historii serockiej OSP zapisał się szczytnymi działaniami. W czasie II wojny światowej druh Sobolewski uratował historyczny sztandar Straży, ufundowany przez mieszkańców Serocka w 1904 r.  Posadzenie drzewa było jedną z niewielu okazji zobaczenia sztandaru, który
z uwagi na swój wiek jest bardzo rzadko prezentowany poza strażnicą, gdzie znajduje się na co dzień.  
 

 • Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury
 • Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury
 • Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury
 • Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury
 • Dąb pamięci posadzony przy Centrum Kultury

Biało-czerwono, radośnie, solidarnie - dla Niepodległej

11 listopada w całej Polsce świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. Nie inaczej było w Serocku. O 11.00 spotkaliśmy się w kościele parafialnym, gdzie pod przewodnictwem księdza proboszcza Dariusza Rojka pomodliliśmy się za wolność Ojczyzny, dobro Polaków i prosiliśmy o wieczny pokój dla tych, którzy oddali życie za Polskę. Na placu koło ratusza, w południe, wraz z całą Polską odśpiewaliśmy hymn. Wokół sztandarów, flag, chorągiewek, balonów i symbolicznych kotylionów popłynął Mazurek Dąbrowskiego. Z nieskrywanym wzruszeniem śpiewali go dorośli i najmłodsi Serocczanie - serdecznie dziękujemy. 

Po odczytaniu Apelu Pamięci, kompania Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu oddała salwę honorową. Tradycyjnie delegacje różnych środowisk złożyły pod tablicą pamięci wiązanki i znicze. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przekazał zgromadzonym życzenia radosnego świętowania. Radosnym akcentem - krótkim koncertem pieśni patriotycznych chórów Cantores Adalberti i Gaudete - zakończyła się rocznicowa uroczystość. Zmarzniętych uczestników rozgrzała tradycyjna wojskowa grochówka. 

Dziękujemy Państwu za liczną obecność i wspólne - całoroczne - świętowanie tej pięknej rocznicy. 

 • _MG_7577.JPG
 • _MG_7579.JPG
 • _MG_7583.JPG
 • _MG_7586.JPG
 • _MG_7590.JPG
 • _MG_7592.JPG
 • _MG_7594.JPG
 • _MG_7597.JPG
 • _MG_7614.JPG
 • _MG_7616.JPG
 • _MG_7617.JPG
 • _MG_7620.JPG
 • _MG_7623.JPG
 • _MG_7628.JPG
 • _MG_7633.JPG
 • _MG_7638.JPG
 • _MG_7639.JPG
 • _MG_7641.JPG
 • _MG_7643.JPG
 • _MG_7644.JPG
 • _MG_7647.JPG
 • _MG_7649.JPG
 • _MG_7658.JPG
 • _MG_7661.JPG
 • _MG_7663.JPG
 • _MG_7666.JPG
 • _MG_7667.JPG
 • _MG_7669.JPG
 • _MG_7672.JPG
 • _MG_7674.JPG
 • _MG_7676.JPG
 • _MG_7677.JPG
 • _MG_7678.JPG
 • _MG_7679.JPG
 • _MG_7680.JPG
 • _MG_7684.JPG
 • _MG_7687.JPG
 • _MG_7689.JPG
 • _MG_7692.JPG
 • _MG_7695.JPG
 • _MG_7698.JPG
 • _MG_7702.JPG
 • _MG_7706.JPG
 • _MG_7708.JPG
 • _MG_7709.JPG
 • _MG_7711.JPG
 • _MG_7716.JPG
 • _MG_7734.JPG
 • _MG_7740.JPG
 • _MG_7744.JPG
 • _MG_7746.JPG
 • _MG_7748.JPG
 • _MG_7754.JPG
 • _MG_7755.JPG
 • _MG_7758.JPG
 • _MG_7765.JPG
 • _MG_7770.JPG
 • _MG_7775.JPG
 • _MG_7779.JPG
 • _MG_7784.JPG
 • _MG_7788.JPG
 • _MG_7790.JPG
 • _MG_7795.JPG
 • _MG_7797.JPG
 • _MG_7800.JPG
 • _MG_7803.JPG
 • _MG_7804.JPG
 • _MG_7808.JPG
 • _MG_7811.JPG
 • _MG_7813.JPG
 • _MG_7817.JPG
 • _MG_7819.JPG
 • _MG_7825.JPG
 • _MG_7828.JPG
 • _MG_7831.JPG
 • _MG_7832.JPG
 • _MG_7834.JPG
 • _MG_7836.JPG
 • _MG_7837.JPG
 • _MG_7838.JPG
 • _MG_7839.JPG
 • _MG_7841.JPG
 • _MG_7844.JPG
 • _MG_7847.JPG
 • _MG_7849.JPG
 • _MG_7851.JPG
 • _MG_7860.JPG
 • _MG_7861.JPG
 • _MG_7865.JPG
 • _MG_7874.JPG
 • _MG_7881.JPG
 • _MG_7885.JPG
 • _MG_7886.JPG
 • _MG_7887.JPG
 • _MG_7890.JPG
 • _MG_7897.JPG
 • _MG_7898.JPG
 • _MG_7899.JPG
 • _MG_7900.JPG
 • _MG_7901.JPG
 • _MG_7904.JPG
 • _MG_7907.JPG
 • _MG_7908.JPG
 • _MG_7910.JPG
 • _MG_7911.JPG
 • _MG_7912.JPG
 • _MG_7915.JPG
 • _MG_7921.JPG
 • _MG_7922.JPG
 • _MG_7925.JPG
 • _MG_7929.JPG
 • _MG_7930.JPG
 • _MG_7941.JPG
 • _MG_7944.JPG
 • _MG_7946.JPG
 • _MG_7952.JPG
 • _MG_7954.JPG
 • _MG_7956.JPG
 • _MG_7961.JPG
 • _MG_7963.JPG
 • _MG_7964.JPG
 • _MG_7966.JPG
 • _MG_7968.JPG
 • _MG_7971.JPG

"Niepodległościowa" sesja Rady Miejskiej

Trwają obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 9 listopada w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. Podczas uroczystości zgromadzeni wysłuchali prelekcji Janusza Odziemkowskiego "Decyzje, które ocaliły niepodległość". Jak co roku nagrodzono i wyróżniono grono osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu, przekazano również podziękowania za kultywowanie dziedzictwa regionalnego oraz budowanie pozytywnego wizerunku gminy Serock. Goście wysłuchali wzruszającego koncertu piosenek patriotycznych, niebanalnego, bo akompaniament stanowiły w nim melodie grane na cymbałach (takich, na jakich grał Jankiel w mickiewiczowym Panu Tadeuszu) i na lirze. Nie zabrakło również symbolicznego tortu, przy którym zgromadzeni świętowali ten radosny jubileusz. Uroczystość zakończyło wkopanie dębu pamięci, poświęconego druhowi Sobolewskiemu, który zapisał się szczytnymi działaniami w historii serockiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. 

 • _MG_7244.JPG
 • _MG_7249.JPG
 • _MG_7257.JPG
 • _MG_7261.JPG
 • _MG_7268.JPG
 • _MG_7269.JPG
 • _MG_7275.JPG
 • _MG_7278.JPG
 • _MG_7281.JPG
 • _MG_7285.JPG
 • _MG_7289.JPG
 • _MG_7295.JPG
 • _MG_7299.JPG
 • _MG_7306.JPG
 • _MG_7310.JPG
 • _MG_7314.JPG
 • _MG_7319.JPG
 • _MG_7322.JPG
 • _MG_7327.JPG
 • _MG_7329.JPG
 • _MG_7334.JPG
 • _MG_7335.JPG
 • _MG_7339.JPG
 • _MG_7342.JPG
 • _MG_7345.JPG
 • _MG_7351.JPG
 • _MG_7354.JPG
 • _MG_7361.JPG
 • _MG_7364.JPG
 • _MG_7366.JPG
 • _MG_7371.JPG
 • _MG_7375.JPG
 • _MG_7379.JPG
 • _MG_7383.JPG
 • _MG_7387.JPG
 • _MG_7391.JPG
 • _MG_7395.JPG
 • _MG_7401.JPG
 • _MG_7405.JPG
 • _MG_7412.JPG
 • _MG_7416.JPG
 • _MG_7418.JPG
 • _MG_7424.JPG
 • _MG_7427.JPG
 • _MG_7431.JPG
 • _MG_7436.JPG
 • _MG_7440.JPG
 • _MG_7453.JPG
 • _MG_7458.JPG
 • _MG_7462.JPG
 • _MG_7468.JPG
 • _MG_7474.JPG
 • _MG_7476.JPG
 • _MG_7480.JPG
 • _MG_7482.JPG
 • _MG_7484.JPG
 • _MG_7494.JPG
 • _MG_7502.JPG
 • _MG_7504.JPG
 • _MG_7518.JPG
 • _MG_7526.JPG
 • _MG_7530.JPG
 • IMG_7549.JPG
 • IMG_7550.JPG
 • IMG_7552.JPG
 • IMG_7557.JPG
 • IMG_7565.JPG

Uczniowie śpiewają hymn

Serockie szkoły biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Dzień dla Niepodległej" . Dziś, 9 listopada o symbolicznej godzinie 11.11, uczniowie, nauczyciele i wychowawcy polskich szkół bili #rekorddlaniepodległej śpiewając hymn Polski.

 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn
 • śpiewamy hymn

Świętujmy z Niepodległą!

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, to radosne święto, które jednoczy wszystkich Polaków. Nie ma chyba samorządu, który nie włączyłby się w to wielkie świętowanie. Również serockie instytucje organizują szereg przedsięwzięć, upamiętniających ten piękny jubileusz.

W tygodniu poprzedzającym Narodowe Święto Niepodległości w gminnych placówkach oświatowych odbywały się uroczyste apele i prelekcje. Szkoły brały udział w ogólnopolskim projekcie "Dzień dla Niepodległej" - 9 listopada o 11.11 uczniowie, nauczyciele i wychowawcy polskich szkół bili #rekorddlaniepodległej śpiewając hymn Polski.

9 listopada na sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku, podczas której uczestnicy wysłuchali prelekcji prof. Janusza Odziemkowskiego "Decyzje, które ocaliły niepodległość".

Tego dnia, również w sali widowiskowej, o godzinie 19.00 odbył się Koncert "Nasza Niepodległa" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku oraz członków Serockiej Akademii Seniora.

9 i 10 listopada w Integracyjnym Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku odbyło się niepodległościowe spotkanie, połączone z jubileuszem 100. urodzin Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Kulminacja niepodległościowych obchodów przypadła oczywiście na 11 listopada. Główne uroczystości gminne odbyły się tego dnia w Serocku. Uczestniczyliśmy w Eucharystii o godzinie 11.00. Tuż po niej udaliśmy się na serocki rynek, gdzie o 12.00 wspólnie - włączając się w ogólnopolską akcję "Niepodległa do hymnu!" - zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Jak co roku podczas Apelu Pamięci przy ratuszu została oddana salwa honorowa kompanii Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, mieszkańcy i przedstawiciele środowisk gminnych złożyli wiązanki i zapalili symboliczne znicze, a na koniec wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chórów Gaudette i Cantores Adalberti. Uczestnikom, biorącym udział w uroczystości rozdaliśmy biało-czerwone chorągiewki, balony i symboliczne wstążeczki.

W serockim ratuszu można obejrzeć wystawę okolicznościową, pt. "Tak powstawała Niepodległa" przygotowaną przez Biuro Programu Niepodległa (niepodlegla.gov.pl). Hol ratusza ozdobiły również piękne, biało-czerwone bibułkowe kwiaty zrobione przez wychowanków świetlicy szkolnej w Jadwisinie pod kierunkiem Pani Anny Tuszyńskiej, prowadzącej w placówce koło bibułkarskie.

Zachęcamy również do zapoznania się z wystawą outdoorową "Polskie drogi do Niepodległości" prezentowaną przy serockim ratuszu.

Wciąż możecie Państwo przysyłać do nas życzenia dla Polski. Życzenia płyną do nas również od zagranicznych Przyjaciół.

Zachęcamy również do wywieszenia na swoich posesjach, nieruchomościach flagi Polski.

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zainicjowaliśmy już na początku tego roku. Przypomnijmy, co zostało zorganizowane pod hasłem "Serockie drogi do Niepodległości".

Dziękujemy za udziału w gminnych przedsięwzięciach niepodległościowych.

 

 

100. urodziny Pani Henryki

Dostojna Jubilatka, Pani  Henryka z Marynina, obchodziła swoje  setne urodziny 5 listopada. Rodzinne  obchody 100-lecia urodzin rozpoczęły  się  w poniedziałkowe przedpołudnie. Na przyjęcie urodzinowe przybyli wnukowie, prawnukowie oraz praprawnukowie. Jubilatka dostała kwiaty, upominki i życzenia  długich lat życia w dobrym  zdrowiu,  w rodzinnym gronie.
Z okazji urodzin odwiedził Jubilatkę również Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki wraz z Magdaleną Kawałowską, Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Serocku.

Pan Burmistrz zwrócił się  do Jubilatki słowami:  ,,… na lata Pani młodości przypadł okres budowania tożsamości naszego narodu, pełen bolesnych doświadczeń - był to trudny okres dziejów dla Polski, a zapewne również trudny okres dla Pani i rodziny. Patrząc z perspektywy czasu nie sposób nie dostrzec, jak wielką rolę w życiu rodzinnym i społecznym odgrywają osoby starsze. Są nie tylko źródłem wiedzy, dzięki której możliwe jest zachowanie ciągłości tradycji i kultury, ale przede wszystkim osoby starsze pomagają młodym w kształtowaniu własnej tożsamości…”

Pełnia życia Jubilatki przypadła na  okres dwóch wojen światowych, których wydarzenia zapewne odcisnęły piętno na Jej życiu. Całą swoją miłość do Ojczyzny przelała na swoje dzieci, a później wnuki, które bardzo kochają swoją babcię i przyjeżdżają, by cieszyć się czasem spędzonym z Nestorką rodu.  

Z okazji pięknego jubileuszu 100 lat życia, życzymy Pani Henryce dalszego dobrego zdrowia i wielu łask bożych  na dalsze pomyślne dni i lata.

 

Córce Pani Henryki, dziękujemy za bardzo ciepłe i miłe przyjęcie.  

Konkurs „Pomnik przyrody - okazały i dostojny” rozstrzygnięty!

Informujemy, że w dniach 21 maja – 28 września 2018 r. został przeprowadzony konkurs przyrodniczy ,,Pomnik przyrody – okazały i dostojny”. Główną ideą konkursu było zaproszenie mieszkańców gminy Serock do aktywnego udziału w poznawaniu bogactwa przyrodniczego gminy Serock oraz poszerzenie wiedzy na temat form ochrony przyrody obowiązujących w Polsce. Konkurs skierowany był do mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Prace zgłaszane do konkursu miały opisać lub zobrazować i przedstawić pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Serock. Prace mogły być wykonywane w różnych formach artystycznych (fotografia, praca literacka, praca plastyczna). Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: dzieci w wieku do lat 6, dzieci w wieku powyżej 6 lat do 14 lat, młodzież w wieku powyżej 14 lat do 18 lat, dorośli powyżej 18 roku życia.
Do konkursu ogółem zgłoszono 23 prace, wśród których były: fotografie cyfrowe, rysunki wykonane pastelami, kolaże ze zdjęć, rzeźby ceramiczne, prace wykonane techniką fusing (gorącego szkła). Wśród prac było również opowiadanie dotyczące historii starego drzewa.
Wyłonienie prac tych najlepszych spośród wszystkich stanowiło nie lada wyzwanie dla Komisji Konkursowej, zwłaszcza, że każda z prac była inna, na swój sposób oryginalna.  W związku z czym postanowiono wyłonić i nagrodzić dwie prace:
- Pani Ewa Jasik  - praca wykonana trybem manualnym. Zdjęcia głazu narzutowego i zdjęć pejzażu (okolice Serocka), wykonane techniką podwójnej ekspozycji.
- Pani Krystyna Wszołek – kolaż ze zdjęć wykonanych przez autora. Dąb szypułkowy widziany z różnej perspektywy, o różnych porach dnia, przedstawiony w okolicy, w której się znajduje.
Z uwagi na wysoki poziom wykonania pozostałych prac, uwzględniając walory artystyczne, wkład pracy własnej oraz pomysłowość autorów prac Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić autorów wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.
Nagrody w konkursie zostaną wręczone uczestnikom 15 listopada (czwartek) 2018 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Wszystkie prace konkursowe, które brały udział w wystawie, będzie można oglądać do dnia 15 listopada 2018 r., podczas zorganizowanej wystawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowy sprzęt dla gminnych OSP

W dniu dzisiejszym na terenie siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochrony przeciwpożarowej zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet III B). Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Serock zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych za niespełna 40 tys. zł. W skład zakupionego sprzętu wchodziły między innymi podkszesywarki spalinowe, defibrylator AED, elektryczna piła szablasta, parawan zdarzeniowy i inne. Przekazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki, a za przekazany sprzęt podziękował w imieniu strażaków ochotników Prezes Miejsko–Gminny OSP – dh. Marian Malinowski.

Świętujmy wspólnie Niepodległość!

Zapraszamy na serockie obchody Narodowego Święta Niepodległości - 9 i 11 listopada. Szczegóły na plakacie poniżej.

Zachęcamy do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu hymnu o godzinie 12.00 na serockim rynku!
11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. Dołącz do nas! Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie hymn.

Zachęcamy również do wywieszenia na swoich posesjach biało-czerwonych flag. Można je bezpłatnie dostać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (od 2 listopada), w Referacie Administracyjno-Gospodarczym (parter pok. nr 2) w godzinach pracy urzędu.

UWAGA! Na 100-ną osobę odbierającą flagę czeka NIESPODZIANKA!

Trwają prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego w naszej gminie

Jak informowaliśmy Państwa w październiku, w roku bieżącym w budżecie zarezerwowana została kwota blisko 328 tyś. zł na realizację inwestycji oświetleniowej w ramach poprawy efektywności energetycznej. W chwili obecnej trwają już zaawansowane prace związane z wymianą opraw ulicznych.  W roku bieżącym zaplanowaliśmy wymianę 122 szt. opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła na oprawy LED. Prace związane z wymianą opraw zostały już wykonane w Serocku (ul. Kwiatowa) oraz w Jachrance (droga przy ośrodku GUS), w Izbicy (ulice Serocka i Wiejska) i w Borowej Górze (ul. Długa). W najbliższym czasie wymienione zostaną oprawy w Jadwisinie (ul. Szkolna i Ogrodowa) oraz w Serocku (teren rekreacyjny przy ul. Radzymińskiej). Wszystkie prace zostaną zakończone do połowy listopada.

Umowa w sprawie realizacji tego zadania została podpisana w połowie sierpnia bieżącego roku. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest  firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Przypominamy, że zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pierwsza dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe już w tym tygodniu

Informujemy, że już w najbliższy czwartek (08.11.2018 r.) o godz. 18.00 oraz poniedziałek (12.11.2018 r.) o godz. 18.00 w OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6) zaplanowane są spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Dębego, Stanisławowa (pierwsze spotkanie) oraz Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa i Gutów (drugie spotkanie). Podczas spotkań przedstawimy i przybliżymy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem oraz założenia w nim zawarte, a także, wspólnie z urbanistami którzy będą obecni na obu spotkaniach, postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczącego jego zapisów.

Projekt planu  jest obecnie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce konsultacje społeczne), www.serock.e-mapa.net (drzewko warstw, zagospodarowanie przestrzenne) lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi.

Nie karm smogu

Czyste powietrze – od niedawna kojarzone głównie z rządowym programem priorytetowym, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. A tak naprawdę? Na lekcjach przyrody dzieci uczą się, iż jest to mieszanina gazów w ponad 78% azotu, niespełna 21% tlenu oraz w 1% innych gazów wśród których przeważa argon. Powietrze to jeden z czterech żywiołów, obok ognia, wody i ziemi. Jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz większości organizmów na Ziemi.
Powietrze obecne jest wszędzie, a jego skład zależny jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od tego jak człowiek korzysta ze środowiska. Zróbmy więc wszystko, aby to nasze „korzystanie” było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Jednym ze sposobów na realizację tego, wydawałoby się górnolotnego, hasła jest pamiętanie o ograniczaniu tzw. niskiej emisji z wykorzystywanych w naszych domach urządzeniach grzewczych.

Jak to zrobić? Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło znanej kampanii prospołecznej jest ciągle aktualne.

Bardzo ważne jest to czym palimy w piecu i jaki jest to piec. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął w dniu 24 października 2017 roku tzw. „ustawę antysmogową”. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego, obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.
Szczegółowe informacje o ograniczeniach i zakazach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html 

Przypominamy czym nie można palić w piecu:

 • muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
 • węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
 • paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokre drewno).

Ponadto zachęcamy do:

 • rozpalania palenisk z góry oraz do ciągłej pracy urządzeń grzewczych – bez porannego wygaszania i popołudniowego rozpalania,
 • kupowania tylko certyfikowanych paliwa z wiarygodnych źródeł, 
 • stosowania paliw odpowiednich do rodzaju urządzeń grzewczych,
 • dbania o stan instalacji spalania,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia urządzeń grzewczych,
 • przeprowadzania regularnego czyszczenia przewodów kominowych,
 • palenia efektywnie – prawidłowe spalanie to bezdymne spalanie.

Pamiętajmy, że smog negatywnie wpływa na organizm człowieka: m. in. zwiększa ryzyko zachorowania na raka, powoduje wiele chorób układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także zwiększa ryzyko patologii ciąży. 
 

 • Nie karm smogu

Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku

Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 10 października 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma WŁOD-BUD DACHY 2 Paweł Włodkowski z siedzibą w miejscowości Gostomin gm. Ojrzeń. Koszt inwestycji wyniesie 2.000.541,38 zł a zakres zadania obejmuje rozbudowę  budynku przedszkola o salę ruchu, salę do integracji sensorycznej (SI), szatnię, łazienkę, WC, komunikację oraz wiatrołap. Wszystkie wymienione pomieszczenia zostaną wyposażone w meble oraz w przypadku sali ruchu w sprzęt sportowy. Oprócz dobudowy nowego budynku wykonane zostaną również prace związane z dociepleniem istniejącego budynku przedszkola, budową niezbędnej infrastruktury technicznej: instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenu, budową placu zabaw, budową nowego ogrodzenia od strony parkingu i budynku szkoły podstawowej oraz wykonaniem drogi pożarowej i zieleńców. Ponadto w odpowiedzi na zgłoszone przez Dyrekcję Przedszkola problemy komunikacyjne z częścią szkolną wykonany zostanie łącznik umożliwiający przemieszczanie się dzieci pomiędzy szkołą a przedszkolem bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynków. Łącznik powstanie w miejscu istniejącego okna i zostanie połączony z zabudową wejścia do oddziału „zerówkowego”. Miejsce postoju rowerów zyska przy okazji budowy łącznika zadaszenie.

Wykonawca został wprowadzony na budowę w dniu podpisania umowy. Do dnia dzisiejszego zrealizowane zostały już prace związane z wykonaniem ław fundamentowych, ścianek z bloczków betonowych oraz tzw. „chudziak” a także ułożone zostały już odpływy kanalizacji sanitarnej. Jak zapowiada generalny wykonawca, postara się on dołożyć wszelkich starań aby do końca bieżącego roku wykonać stan surowy zamknięty nowego budynku przedszkola.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia obrazujące zaawansowanie prac budowlanych.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Podziękowania od Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego

Za nami już kolejne wybory samorządowe. Powoli opadają emocje, cichną komentarze, większość z nas wraca do codziennych obowiązków. Jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim mieszkańcom, którzy w  niedzielę 21 października wzięli udział w głosowaniu. Udział w wyborach, to nie tylko obywatelski obowiązek ale również wyraz troski o losy naszej wspólnoty. To także niezwykle cenna postawa dla kształtowania ładu demokratycznego w Polsce. Nie ma bowiem rozwiniętej i trwałej demokracji bez zaangażowania i aktywności obywateli.

Szczególnie serdecznie pragnę podziękować Państwu za oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu.

W  ciągu ostatnich kilku tygodni odbyłem wraz z Komitetem Wyborczym Artura Borkowskiego wiele spotkań. Każde inne, ale każde jakże ciekawe i pouczające. Te spotkania a zwłaszcza poruszane na nich sprawy i problemy zapadły mi głęboko w pamięci. Dotykają one bowiem w różnym wymiarze każdego z nas. Trzeba się z tymi problemami i potrzebami mieszkańców zmierzyć, choć nie będzie to łatwe. To również wielkie wyzwanie dla nowo wybranego burmistrza, Pana Artura Borkowskiego i Radnych Rady Miejskiej VIII kadencji. Dla mnie to była również okazja, by podziękować raz jeszcze mieszkańcom za lata wspólnej pracy na rzecz naszej wspólnoty lokalnej.

Bardzo dziękuje Paniom i Panom sołtysom, gospodarzom, wszystkim, którzy organizowali i przyjmowali nas w świetlicach, na swoich posesjach i w domach. Bardzo dziękuję Państwu, którzy dość licznie gromadziliście się na spotkaniach. Dziękuje za wiele życzliwości, której doświadczałem zwłaszcza w ostatnich dniach. Panu Arturowi Borkowskiemu, mojemu następcy na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Serock, oraz Radnym Rady Miejskiej w Serocku gratuluję wyboru i z serca życzę samych sukcesów.  

Koniec jednego jest początkiem czegoś nowego. Mam nadzieję, że będzie jeszcze niejedna okazja  do wspólnych działań, podejmowanych z korzyścią dla naszej Ojczyzny i wspólnoty lokalnej.

Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności osobistej, rodzinnej i zawodowej!

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

 

Odebraliśmy azbest w 2018 roku

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 19 października 2018 roku zakończone zostały prace polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2018 roku”. Realizacją prac zajmowała się firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Marywilska 15, 02-674 Warszawa. Prace zostały przeprowadzone w terminie od 8 do 19 października br. W ramach zadania odebrano 105,110 Mg wyrobów zawierających azbest i zdemontowano 27,890 Mg pokryć dachowych. Łącznie do unieszkodliwienia przekazano 133 Mg eternitu pochodzącego z 53 nieruchomości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 55.128,22 zł. Zgodnie z umową dotacji Nr 0278/18/OZ/D z dnia 10 października 2018 roku zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w  wysokości 28.666,14 zł (52%). Pozostała część w kwocie 26.462,08 zł (48%) sfinansowana zostanie z budżetu gminy.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2019 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska- odbiór azbestu.  
Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zachęcamy do wywieszenia flagi RP

Niech flaga Rzeczypospolitej Polskiej, symbol naszej tożsamośsci i państwowości oraz znak naszego przywiązania do Ojczyzny, którą współtworzą lokalne wspólnoty, będzie stale obecna pośród nas, a zwłaszcza w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Niech w roku wielkiego narodowego jubileuszu biało-czerwona flaga ozdobi nasze domy i połączy nas wokół wspólnego celu, jakim jest pomyślność i dobro Polski. (Prezydent RP Andrzej Duda).

Serock na PAIH Expo 2018

25 października, na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbyło się ogólnopolskie Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą. W wydarzeniu, organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, uczestniczyli polscy przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swojej działalności na rynkach zagranicznych, przedstawiciele polskich agencji wsparcia biznesu, Biur Zagranicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Specjalnych Stref Ekonomicznych, samorządów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. 
O wysokiej randze wydarzenia świadczy udział Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Jadwigi Emiliewicz.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz przedsiębiorca z terenu gminy Serock, Pan Marian Moroz, właściciel firmy Z.H.U. Sevroll-Bis, specjalizującej się w produkcji mebli i ich elementów. 
W trakcie Forum prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o potencjalnych korzyściach płynących dla samorządu z uczestnictwa w tej inicjatywie, z przedstawicielami Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu o możliwościach wsparcia promocji terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock, o możliwościach wsparcia lokalnych producentów żywności w poszukiwaniu zagranicznych kontrahentów. 

Nasz udział w tym wydarzeniu jest elementem szerszych działań nakierunkowanych na zainteresowanie krajowych lub zagranicznych inwestorów, zlokalizowaniem swojego kapitału na terenie gminy Serock. W tym celu prowadzimy promocję terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy, ale również sukcesywnie staramy się budować robocze kontakty z przedstawicielami agencji zajmujących się obsługą inwestorów zagranicznych, jak również wsparciem samorządów w ich pozyskiwaniu.  
 

 • Serock na PAIH Expo 2018

Wekendowe wydarzenia 27 - 28 października w Serocku

 • 27.10.2018 r.MARATON ZUMBY W SEROCKUzapraszamy na 2,5 godziny wspólnej zabawy w rytmach zumby - godz. 17:00, sala widowiska Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – wstęp wolny.
 • 27.10.2018 r.RZEŹBA W DYNI - warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieżyimpreza towarzysząca maratonowi zumby, godz. 17:00, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku - udział płatny.
 • 28.10.2018 r. – XVI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI W SEROCKU – NARODOWY BIEG 100-LECIA OD BAŁYKU DO TATR, godz. 12:45, start i meta na serockim rynku
 • ZOBACZYĆ ŚWIAT OCZAMI ANNY – wystawa fotografii Anny Borkowskiej w serockim ratuszu. Będzie prezentowana do  31 października 2018 r. - wstęp bezpłatny.
 • 27- 28.10.2018 - IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku zaprasza do zwiedzania ekspozycji multimedialnej poświęconej historii Serocka i okolic w godz. 11:00 - 17:00

Dębe – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1)

Dnia 23 października 2018 r. rozpoczęliśmy oficjalny proces wyłożenia do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1), obejmującego tereny strefy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów. Proces ten objęty jest etapem konsultacji społecznych. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do 13.11.2018 r.

PROJEKT PLANU - ZAŁOŻENIA

Projekt planu został, w znacznym stopniu, oparty na wnioskach wynikających z konsultacji społecznych, przeprowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku. Oznacza to, że podczas jego tworzenia najważniejsze były założenia przewidujące jak najszersze ograniczenie możliwości rozwoju, na terenie objętym zmianą, działalności związanych z gospodarowaniem odpadami. Plan nie mógł natomiast całkowicie wykluczyć tej formy działalności z obszaru Dębego.

Mamy jednak przekonanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają nadrzędny cel jaki sobie postawiliśmy przystępując do sporządzania tego planu, a więc że zapewniają one mieszkańcom Dębego i przyległych miejscowości, poczucie, że w ich niedalekim sąsiedztwie nie powstanie zakład, mogący negatywnie wpłynąć na stan lokalnego środowiska, a przez to pogorszyć ich komfort życia.

OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Wyłożony projekt planu zakłada całkowite wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć uznanych w trakcie konsultacji za szczególnie uciążliwe oraz możliwie najszersze ograniczenie działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami – w projekcie wykluczono taką możliwość na przeważającej części terenu objętego planem. Plan wydziela tereny na których są obecni już przedsiębiorcy i na nich dopuszcza jako uzupełnienie urządzenia i obiekty gospodarowania odpadami. Plan ogranicza prowadzenie tej formy działalności wyłączenie do obiektów związanych ze zbieraniem odpadów z tworzyw sztucznych papieru, makulatury, metali, szkła, drewna i inne niezawierające substancji niebezpiecznych. Ustalenia te nie dotyczą zezwoleń uzyskanych przed wejściem w życie planu. Tak sformułowane zapisy mają za zadanie stopniowe wygaszenie przedsiębiorstw prowadzących działalność w tej branży wraz z wygasaniem posiadanych przez nie zezwoleń.

Na całym obszarze zakazano realizacji instalacji zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, realizacji nowych składowisk odpadów, spalarni  i kompostowni odpadów.

OBOWIĄZEK REALIZACJI STREF ZIELENI IZOLACYJNEJ

W projekcie planu ustalono nakaz realizacji ciągów zieleni izolacyjnej od północnej, południowej i zachodniej granicy jego obszaru. Zadbano aby tworzone strefy izolacyjne były skuteczne – posiadały odpowiednie parametry – określono m.in. ich minimalną szerokość, nakaz stosowania w tej strefie trzech rzędów drzew i ich uzupełnienia krzewami. Zieleń izolacyjna ma za zadanie maskowanie strefy przemysłowej i  poprawienie jej estetyki. Była  jednym z postulatów mieszkańców wypracowanych podczas pierwszego etapu konsultacji społecznych.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Ulica Słoneczny Stok została poszerzona od 6,5 do 8,5 metrów w celu zapewnienia lepszej komunikacji. Był to również jeden z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców podczas pierwszego etapu konsultacji społecznych.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  - W  JAKI SPOSÓB  POZNASZ TREŚĆ PROJEKTU PLANU

Projekt planu  w wersji papierowej dostępny jest od 23 października, w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce „konsultacje społeczne”), www.serock.e-mapa.net lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi. Aby skorzystać z wirtualnej prezentacji projektu planu należy otworzyć „drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”, a następnie „projekty planów”, przesuwając jednocześnie widok na interesujący nas teren na mapie.

W ramach II etapu konsultacji społecznych poświęconych zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu, odbędą się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, zaplanowane w dniach 8.11.2018 r. i 12.11.2018 r. w siedzibie OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6). Spotkania rozpoczniemy o godzinie 18.00.

W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu (do 28.11.2018 r.) będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.

UWAGI DO PLANU – TWOJE PRAWO

Wyłożenie do publicznego wglądu, jest tym etapem sporządzania planu miejscowego, w trakcie którego każdy zainteresowany może zapoznać się z jego proponowanym kształtem, a także złożyć uwagę, jeśli uzna, że zaproponowane rozwiązania wymagają zmiany. Każda złożona uwaga, która spełni wymagania formalne, będzie rozpatrywana przez organ sporządzający plan – Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Każda uwaga, której nie uwzględni organ sporządzający plan, będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie zadecyduje czy należy ją uwzględnić.

Składane do organu uwagi, mają odpowiadać dwóm zasadom:

Należy je składać w wyznaczonym przez organ sporządzający plan terminie (od 23.10.2018 roku, do 28.11.2018 roku) oraz podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy (dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego

PRZYJDŹ, ZAPOZNAJ SIĘ, PYTAJ

Jeszcze raz, wszystkich Państwa zainteresowanych kształtem nowo tworzonego dokumentu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem dedykowanej zakładki na stronie www.serock.pl, „dla mieszkańca”, „konsultacje społeczne” oraz w „aktualnościach”, a także na portalu mapowym gminy www.serock.e-mapa.net

Na co dzień, szczegółowo na Państwa pytania będą odpowiadać pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a w trakcie planowanych spotkań także urbaniści opracowujący projekt planu.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w godzinach pracy urzędu – poniedziałki godz. 8.00 – 18.00,  wt – pt 8.00 – 16.00, jak również telefonicznego, pod numerem telefonu 22 782 88 27, jak i mailowego, pod adresem: konsultacje@serock.pl.

Wyniki wyborów samorządowych w Mieście i Gminie Serock

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w wyborach samorządowych. Jesteśmy dumni, że tak licznie oddali Państwo swoje głosy. Są one  świadectwem tego, jak silne w Mieście i Gminie Serock jest społeczeństwo obywatelskie - świadome swej roli w samorządności i odpowiedzialne za losy wspólnoty lokalnej. Dziękujemy również wszystkim osobom pracującym w Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Frekwencja w Mieście i Gminie Serock wyniosła 57,82%.

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych w Mieście i Gminie Serock. Zachęcamy również do odwiedzenia strony Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego głosowania. W Radzie Powiatu Legionowskiego Miasto i Gminę Serock reprezentować będą: SOKOLNICKI Sylwester Edwin, GAJEWSKA Anna Katarzyna, ŚLEDZIEWSKI Mariusz Robert. 

 

Wyniki wyborów samorządowych 2018 r.

 

Nadnarwiański wschód słońca w Serocku

Cisza towarzysząca brzaskowi i oczekiwanie na pierwsze promienie nieśmiało przedzierające się przez jesienną mgłę... Jest coś magicznego w nadnarwiańskich wschodach słońca.

Niepodległa do hymnu!

Spot promujący akcję "Niepodległa do hymnu!" jest już dostępny w ogólnopolskich mediach. W nagraniu spotu wzięli udział m.in. mieszkańcy gminy Serock.

Kliknij TUTAJ, aby zobaczyć.
 

Zaproszenie do wspólnego śpiewania:

11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe będziemy śpiewać hymn państwowy. Dołącz do nas! Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie hymn.

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Zaśpiewajmy razem z bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Uczcijmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w naszym życiu!

Hymn zostanie wykonany 11 listopada podczas oficjalnych uroczystości państwowych i podczas niewielkich uroczystości lokalnych w kraju i za granicą. Mazurka wyemitują stacje radiowe i zagrają orkiestry straży pożarnej, wojska, policji. Zespoły polskich teatrów, oper, filharmonii również planują zaproszenie lokalnych społeczności do wspólnego świętowania. Ty też przyłącz się do akcji i wspólnie z nami zaśpiewaj hymn!

Zapraszamy na 12.00 na serocki rynek - 11 listopada 2018 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

18 października 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się L. sesja Rady Miejskiej. Uroczystość była okazją do podziękowania radnym VII kadencji, sołtysom i innym grupom społecznym za współpracę z samorządem serockim w latach 2014 – 2018.

W imieniu władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock i jednostek organizacyjnych  serdecznie dziękujemy za wsparcie, którego z Państwa strony doświadczaliśmy, wspólne inicjatywy i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

 

Rozpoczynamy sezon grzewczy

Chłodne wieczory, zimne noce powoli przybliżają nas do rozpoczęcia sezonu grzewczego. Na razie jeszcze tylko ,,przepalamy” , ale już teraz warto wiedzieć co możemy, a czego nie możemy palić w piecach.
Zdecydowanie w piecach nie wolno nam spalać odpadów! Pamiętajmy, ze odpadem są także stare meble, drewno nasączone substancjami konserwującymi, pochodzącymi z rozbiórek. Nie wolno nam w piecach spalać także odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych (odzieży, butelek i opakowań plastikowych itp.).
Wybierany przez nas materiał opałowy również powinien charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Wymagania dla materiału opałowego wprowadza tzw. „uchwała smogowa”, która na terenie województwa mazowieckiego zaczęła obowiązywać od 11 listopada 2017 r. 
Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw: 
•    mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
•    węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
•    węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
•    paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)

Pamiętajmy, że niezastosowanie się do wymienionych zakazów grozi wysokimi mandatami. Jednocześnie spalanie odpadów w piecach, słabej jakości węgla i mokrego drewna przyczynia się do pogarszania jakości powietrza, którym oddychamy, a w efekcie prowadzi do złego samopoczucia oraz wpływa negatywnie na nasze zdrowie. 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią uchwały antysmogowej, której treść dostępna jest pod linkiem: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/

Wymagania dla kotłów: 
Uchwała antysmogowa wprowadza także wymagania dla urządzeń grzewczych, których należy przestrzegać, kupując kocioł grzewczy. Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi: 
•    od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
•    użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności; 
•    posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
 

Inteligentne ławki już w Serocku

Mieszkańcy i goście odwiedzający Serock mogą już korzystać z inteligentnych ławek solarnych – nowoczesnych rozwiązań typu smart. Znajdują się one na plaży miejskiej i serockim rynku. Ławki mają nowoczesny design - wykonano je ze stali i hartowanego szkła.
Do zasilania ławek wykorzystywane są panele słoneczne, a zgromadzona w nich energia może służyć do naładowania drobnego sprzętu elektronicznego – smartfony, tablety - przy pomocy metody indukcyjnej lub portów USB. Dodatkowo urządzenia umożliwiają bezprzewodowy dostęp do darmowego Internetu. 
Powyższe rozwiązanie stanowi połączenie nowoczesnych technologii z dbałością o środowisko naturalne, ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni miejskiej i zapewne zwiększa atrakcyjność miasta. 


 

 • Inteligentne ławki już w Serocku
 • Inteligentne ławki już w Serocku
 • Inteligentne ławki już w Serocku
 • Inteligentne ławki już w Serocku

Zasłużony dla Mazowsza

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.
Wyróżnienie wręczone zostało 18 października 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku podsumowującej kończącą się kadencję. Odznakę nadał Sejmik Województwa Mazowieckiego - na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika - za szczególne zasługi dla województwa. W imieniu Przewodniczącego Sejmiku Ludwika Rakowskiego odznakę wręczył Artur Pozorek p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Pan Pozorek odczytał również - skierowany do Pana Burmistrza - okolicznościowy list Marszałka WM z podziękowaniem za wieloletnią współpracę.  

 • List Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Zasłużony dla Mazowsza
 • Zasłużeni dla Serocka
 • Zasłużony dla Mazowsza

Jak efektywnie uczyć futbolu i tenisa stołowego? Konferencja na 65-lecie Sokoła

W dniu 13 października w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się konferencja na temat ogólnych przesłanek do budowy systemu szkolenia w piłce nożnej i tenisie stołowym, której organizatorem był KS Sokół Serock. 
Powodem do zorganizowania konferencji było 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 65-lecie istnienia KS Sokół Serock. Adresatem spotkania byli przede wszystkim trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice wychowanków KS Sokół Serock oraz wszyscy ci, którym temat sportowego kształcenia dzieci i młodzieży jest szczególnie bliski. 

Zebranych uczestników i gości powitał prowadzący konferencję członek zarządu klubu Sokół Serock Mariusz Rosiński, kolejno prezentując program konferencji i sylwetki prelegentów, omawiając genezę i przesłanki do organizacji konferencji. Następnie głos zabrali Prezes Klubu Sokół Serock Artur Borkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki. 
Obecni na sali widowiskowej goście mogli dowiedzieć się, jakie zmiany w podejściu do szkolenia najmłodszych sportowców stały się faktem w ciągu ostatnich lat, jakie tendencje panują zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym, a także jak w panujące trendy wpisują się rozwiązania na co dzień stosowane w trakcie szkolenia młodych wychowanków ‘Sokoła’. 

Na temat panujących koncepcji w tenisie stołowym wykład poprowadzili Jerzy Grycan i dr Antoni Wieczorek. Panowie podkreślili istotną kwestię koncepcji integralnej, dokonali analizy czterech czynników – umysłu, ciała, kultury oraz organizacji – które w szkoleniu młodych adeptów tenisa stołowego mają znaczenie kluczowe. Został również szczegółowo omówiony zaproponowany przez p. Grycana program „FUNdamenty - od marzenia do mistrzostwa”, który w założeniu ma przyczynić się do krzewienia gry w tenisa stołowego od najmłodszych lat, a który to program został przyjęty przez PZTS jako Narodowy Program Tenisa Stołowego na lata 2018-33. Do tej pory w ramach pierwszego poziomu programu FUNdamenty przeszkolono niemal 300 trenerów, uczestniczyło w nim 1500 dzieci. Założenia na kolejne lata są równie imponujące – powołanie 640 szkółek tenisa stołowego, 250 ośrodków wyższego szczebla, a także akademii liderów dla 60 trenerów tenisa stołowego z całego kraju. Omówiono również lokalne założenia programu, który przyczyni się do rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock - dr Wieczorek podkreślił potrzebę utworzenia lokalnego zespołu ds. wdrożenia programu na najbliższe 5-10 lat. 

Kolejny prelegent, Bartłomiej Zdrzałek, przedstawił funkcjonalności i zalety programu do zarządzania klubem piłkarskim ProTrainUp. Program stanowi zaawansowaną platformę wymiany informacji między trenerami, młodymi zawodnikami oraz ich rodzicami – dzięki zastosowanym rozwiązaniom pozwala trenerom na modułowe stworzenie szkolenia dla konkretnej grupy wiekowej, jest bazą konkretnych ćwiczeń i rysunków, zaś rodzicom pozwala na śledzenie postępów oraz sprawdzanie frekwencji na prowadzonych zajęciach. Dzięki aplikacji mobilnej program pozwala również na mierzenie aktywnego posiadania piłki. Program ProTrainUp już od kilku miesięcy jest wykorzystywany również przy szkoleniu młodych adeptów piłki nożnej w KS Sokół Serock, co pozwala na znaczne usprawnienie zajęć i jeszcze lepsze rozwijanie piłkarskich talentów dzieci i młodzieży. 

Największym zainteresowaniem zdecydowanie cieszyła się prelekcja ostatniego gościa - Marka Śledzia, pt. „Budowa systemu szkolenia w Akademii Piłkarskiej jako pełnoprawnego elementu klubu piłkarskiego na podstawie RKS Raków Częstochowa oraz pracy w innych klubach. Tworzenie własnego modelu gry”. Zaproszony gość szczegółowo przedstawił swoje bogate doświadczenia z pracy zarówno w Akademii Lecha Poznań, jak i obecnie prowadzonej przez niego akademii RKS Raków Częstochowa, przedstawił wiele cennych wskazówek przydatnych w codziennej pracy trenerów, jak również zwrócił uwagę widzów na istotę synergii wszystkich elementów pozwalających na sprawne i efektywne działanie piłkarskiej akademii. Temat szczególnie ważny dla trenerów i 
zarządu klubu, ponieważ klub jest na etapie tworzenia własnego systemu szkolenia i własnego modelu gry. „Chcąc podążać drogą wyznaczaną przez najlepszych, którzy mają doświadczenie i efekty związane z pracą w najlepszych akademiach piłkarskich został zaproszony Marek Śledź. Prelekcja Marka Śledzia utwierdziła nas , ze jesteśmy na dobrej drodze w tym co robimy i jak wiele 
pracy jeszcze przed nami ale teraz jesteśmy mądrzejsi o wiedzę zdobytą podczas konferencji”- podsumował Mariusz Rosiński.

Zarząd Klubu Sportowego Sokół Serock dziękuje bardzo wszystkim prelegentom, gościom, uczestnikom, dyrektorowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku pani Renacie Mulik za pomoc w organizacji konferencji i udostępnienie sali widowiskowej. 

 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła
 • Konferencja na 65-lecie Sokoła

Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie

Gdy się puszcza latawce – myśli wędrują wraz z nimi.
Khaled Hosseini, Chłopiec z latawcem

13 października w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie obchodziliśmy XXV Święto Latawca. W tym roku oprócz sołectwa Jadwisin i szkoły, w organizację święta zaangażowała się także 13. Wodna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Horn". 
W górę wzniosły się latawce biało-czerwone z symbolami narodowymi, by uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak co roku zorganizowany został konkurs na najlepszy latawiec w różnych kategoriach, do którego przystąpiło 21 drużyn oraz uczestników indywidualnych.  Były latawce płaskie i pudełkowe, każdy inny, każdy wyjątkowy. Dzięki sprzyjającej, słonecznej pogodzie z lekkimi podmuchami wiatru te najstarsze i najprostsze konstrukcyjnie urządzenia latające wznosiły się wyjątkowo wysoko.


Do konkursu przystąpiło: 12 latawców w kategorii szkolnej, 7 latawców w kategorii  rodzinnej i 2 latawce w kategorii indywidualnej. 
W kategorii szkolnej:
- pierwsze miejsce o puchar Burmistrza zdobyły 2 latawce  z klasy 5a i klasy 1
- drugie miejsce zajęła klasa 2 i 6a
- trzecie miejsce klasa 3  i oddziały przedszkolne


W kategorii rodzinnej:
- pierwsze miejsce zdobyła rodzina Kucińskich
- drugie miejsce zdobyła rodzina Lipskich
- trzecie miejsce zajęła rodzina Ziółkowskich


W kategorii indywidualnej przedszkolnej i szkolnej: 
- pierwsze miejsce Lena  i Amelia Podgórne


Wszystkim zwycięzcom  i nagrodzonym gratulujemy!
Zawody umilały występy Kasi Lipskiej oraz szkolnego zespoły Violinki a także energetyczny występ zespołu tanecznego Alexia Dance. Wielką atrakcją były pokazy ratownictwa przygotowane przez Dziecięcą Drużynę Pożarniczą OSP z Kałuszyna.
Zawody sportowe cieszyły się także ogromnym zainteresowaniem. Na najmłodszych czekała loteria, dmuchańce i malowanie buziek. Stoisko „Niepodległa” zapewniło zabawy, quizy, zagadki o tematyce historycznej. Nie zabrakło kącika kulinarnego i kawiarenki. 
Licznie przybyli goście, którzy zaszczycili swoją obecnością to wyjątkowe Święto: Burmistrz Miasta i Gminy Serock - pan  Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza – pan Józef Zając, przewodniczący Rady Miasta - pan Artur Borkowski i radni: pan Józef Lutomirski, oraz pan Krzysztof Pielach, który jako współorganizator imprezy dbał o to, by wszyscy, którzy przybyli na nasze święto dobrze się bawili. Pieniądze, które  zebraliśmy, przeznaczymy na zakup serwera do pracowni komputerowej w naszej szkole. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i dobre serce. 
Do zobaczenia za rok!

 • autor: Sołectwo Jadwisin i Społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie
 • Już po raz 25. latawce popłynęły po jadwisińskim niebie

Dębe - II etap konsultacji społecznych

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowej w Dębem – II etap konsultacji społecznych

ZACZYNAMY!

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. rozpoczynamy oficjalny proces wyłożenia do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1), obejmującego tereny strefy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów. Proces ten będzie objęty etapem konsultacji społecznych. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do 13.11.2018 r.

PROJEKT PLANU - PROCES TWORZENIA

Niezwłocznie po opublikowaniu raportu z I etapu konsultacji społecznych (28 stycznia 2018 roku), przystąpiono do opracowywania projektu nowego planu miejscowego terenów przemysłowych w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
Ze względu na konieczność pogodzenia wielu, często skrajnie różnych interesów, proces opracowywania planu trwał dłużej niż przy innych podobnych opracowaniach i ostatecznie zakończył się z końcem kwietnia 2018 roku. Projekt planu był przedstawiany sołtysom i radnym Rady Miejskiej w Serocku już w maju 2018 roku, tuż przed jego skierowaniem do uzgodnień i opiniowania. 
Projekt planu został uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkie instytucje właściwe do jego opiniowania/uzgodnienia, w tym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w pierwszej próbie, w czerwcu br. odmówił jego uzgodnienia. Po licznych rozmowach z przedstawicielami Zarządu udało się wypracować rozwiązanie zyskujące akceptację zarządcy drogi. Dlatego też, po wyłączeniu
z zakresu obszaru opracowania planu obszaru pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 632, dokument został ostatecznie zaakceptowany. Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich nastąpiło w formie tzw. „milczącej zgody”.

PROJEKT PLANU - ZAŁOŻENIA

Projekt planu został, w przeważającej mierze, oparty na wnioskach wynikających z konsultacji społecznych, przeprowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku. Założenia te przede wszystkim zakładały jak najszersze ograniczenie możliwości funkcjonowania, na terenie objętym zmianą, działalności związanych z gospodarowaniem odpadami. Jak staraliśmy się na każdym kroku przypominać, nie było możliwe całkowite wykluczenie tej formy działalności z obszaru Dębego.
Mamy jednak przekonanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają nadrzędny cel jaki sobie postawiliśmy przystępując do sporządzania tego planu. Celem tym było zapewnienie mieszkańcom Dębego i przyległych miejscowości, poczucia, że w ich niedalekim sąsiedztwie nie powstanie przedsiębiorstwo, mogące negatywnie wpłynąć na stan lokalnego środowiska, a przez to pogorszyć ich komfort życia.
Poniżej prezentujemy, przedstawione w syntetycznej formie, założenia, jakie postawiliśmy sobie przystępując do tworzenia projektu tego planu.

 • Wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć uznanych w trakcie konsultacji za szczególnie uciążliwe (m.in. kompostownie)
 • Możliwie najszersze ograniczenie działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami
 • Docelowe wyeliminowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Wprowadzenie w planie obowiązku realizacji stref zieleni izolacyjnej
 • Zabezpieczenie interesów mieszkańców sąsiadujących z przedmiotowym terenem poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w MPZP

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
W  JAKI SPOSÓB  POZNASZ TREŚĆ PROJEKTU PLANU


Projekt planu  w wersji papierowej będzie dostępny od 23.10.2018 r. w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce „konsultacje społeczne”), www.serock.e-mapa.net lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi. Aby skorzystać z wirtualnej prezentacji projektu planu należy otworzyć „drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”, przesuwając jednocześnie widok na interesujący nas teren na mapie.
W ramach II etapu konsultacji społecznych poświęconych zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu, odbędą się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, zaplanowane w dniach 8.11.2018 r. i 12.11.2018 r. w siedzibie OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6). Spotkania rozpoczniemy o godzinie 18.00.
W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu (do 28.11.2018 r.) będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.
     

UWAGI DO PLANU – TWOJE PRAWO

Wyłożenie do publicznego wglądu, jest tym etapem sporządzania planu miejscowego, w trakcie którego każdy zainteresowany może zapoznać się z jego proponowanym kształtem, a także złożyć uwagę, jeśli uzna, że zaproponowane rozwiązania wymagają zmiany. Każda złożona uwaga, która spełni wymagania formalne, będzie rozpatrywana przez organ sporządzający plan – Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Każda uwaga, której nie uwzględni organ sporządzający plan, będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie zadecyduje czy należy ją uwzględnić. 
Składane do organu uwagi, mają odpowiadać dwóm zasadom: 

 1. Należy je składać w wyznaczonym przez organ sporządzający plan terminie (od 23.10.2018 roku, do 28.11.2018 roku);
 2. Należy je podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy (dane osobowe nie będą upubliczniane),
  a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego

 

SZCZEGÓŁY W TWOJEJ OKOLICY

Jak poprzednio, szczegóły dotyczące samego procesu konsultacji, jego harmonogramu, a także o możliwościach i sposobie składania uwag do planu, przekazujemy Państwu w przystępnej formie, za pośrednictwem ulotek i plakatów, które pojawią się w miejscach użyteczności publicznej, w miejscowościach najbardziej zainteresowanych kształtem nowego planu. 
Ulotki będzie można pobrać w okolicznych sklepach, u sołtysów miejscowości Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, Bolesławowo, Guty i Izbica. Plakaty informacyjne poza tablicami ogłoszeń (sołeckimi i Urzędu Miasta i Gminy Serock), pojawią się także w okolicznych sklepach.


PRZYJDŹ, ZAPOZNAJ SIĘ, PYTAJ


Jeszcze raz, wszystkich Państwa zainteresowanych kształtem nowo tworzonego dokumentu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem dedykowanej zakładki na stronie www.serock.pl, „dla mieszkańca”, „konsultacje społeczne” oraz w „aktualnościach”, a także na portalu mapowym gminy www.serock.e-mapa.net.  
Na co dzień, szczegółowo na Państwa pytania będą odpowiadać pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a w trakcie planowanych spotkań także urbaniści opracowujący projekt planu.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w godzinach pracy urzędu – poniedziałki godz. 8.00 – 18.00,  wt – pt 8.00 – 16.00, jak również telefonicznego, pod numerem telefonu 22 782 88 27, jak i mailowego, pod adresem: konsultacje@serock.pl. 

 • Harmonogram - II etap konsultacji
 • Ulotka - II etap konsultacji

Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację przedszkola w Serocku.

W dniu 10 października 2018 roku została podpisana  umowa na rozbudowę i modernizację Samorządowego Przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku.   Planowana rozbudowa będzie polegała na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy - 255,7 m2, powierzchni użytkowej - 209,95 m2. W budynku przewidziana została sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  122,91 m2, sala do integracji sensorycznej (SI) -  34,65 m2, szatnia, łazienka, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz część komunikacyjna.  W zakresie zamówienia jest również pełne wykończenie budynku wraz z wyposażeniem, docieplenie starej części przedszkola oświetlenie terenu oraz budowa placu zabaw  na dziedzińcu budynku. Całość prac zostanie zrealizowana przez firmę: „WŁOD-BUD-DACHY 2”  z miejscowości Gostomin, gm. Ojrzeń. Wartość prac została określona na podstawie przetargu nieograniczonego na kwotę: 2.000.541,38 zł brutto. W dniu podpisania umowy odbyło się wprowadzenie Wykonawcy na budowę. Pierwsze prace mają się rozpocząć już na początku przyszłego tygodnia. Całość zadania ma zostać zakończona w terminie do końca czerwca 2019 roku. Naszym celem jest, aby z dniem 1 września 2019 roku nasi najmłodsi mogli w pełni korzystać  z nowego obiektu.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Weekendowe wydarzenia 13 -14 września w Gminie Serock

 • 13.10.2018 r.Konferencja - Ogólne Przesłanki do Budowy Systemu Szkolenia w Piłce Nożnej i Tenisie Stołowym. Organizatorem konferencji jest Klub Sportowy Sokół Serock. Konferencja odbywa się z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 65-lecia istnienia KS Sokół Serock. Wstęp wolny po wcześniejszym zgłoszeniu na adres mariusz.rosinski@kssokol.serock.pl godz. 12:00, sala widowiska Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
 • 13.10.2018 r. XXV Święto Latawca w Jadwisinie – „Latawce dla Niepodległej”. Organizatorzy - Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego oraz Sołectwo Jadwisin zapraszają na kolorową, rodzinną imprezę z tradycjami – godz. 13:00; ul. Szkolna 46 w Jadwisinie.
 • 14.10.2018 r. – Plum i Blum czyli problemy z wodą spotkanie z bajką w sali widowiskowej CKiC w Serocku – godz. 14:00. Bilety do nabycia w CKiC.
 • 14.10.2018 r. – Kiermasz rzeczy używanych – ostatni kiermasz w tym sezonie. Zapraszamy w godz. 9:00 – 14:00 na serocki rynek. Stoiska handlowe gratis.
 • Zobaczyć Świat oczami Annywystawa fotografii Anny Borkowskiej w serockim ratuszu. Będzie prezentowana do  31 października 2018 r. - wstęp bezpłatny.

Zakończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

W dniu 4 października zostały zakończone i odebrane roboty związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie przy ul. Szkolnej. Prace były prowadzone na podstawie zawartej w dniu   3 sierpnia 2018 roku umowy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wykonawcą firmą: TOMBUD Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Anuszkiewicz z siedzibą w miejscowości Wieliszew.  Wartość robót na podstawie przedłożonej w przetargu nieograniczonym oferty wynosiła kwotę: 440.711,50 zł brutto. W zakresie zadania (oprócz wykonania zatok parkingowych)  była również przebudowa całości ciągów pieszych na terenie pomiędzy domkami ośrodka OSiR, wymiana ogrodzenia, dwóch bram wjazdowych i furtek, przebudowa kolizji w postaci słupa telefonicznego oraz słupów oświetlenia drogowego oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Pierwotnie w zakresie zadania uwzględniona była również wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej na odcinku od bramy wjazdowej do szkoły do ul. Akacjowej, jednak ze względu na niewspółmiernie wysokie koszty w porównaniu do całości zadania zmuszeni byliśmy  zrezygnować z wykonania robót asfaltowych.  Jednakże mamy nadzieję, że dodatkowe miejsca parkingowe przyczynią się do zapewnienia wszystkim rodzicom dowożącym swoje pociechy do szkoły na sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w rejonie szkoły, szczególnie w godzinach porannego szczytu. Do  tematy robót bitumicznych na pewno jeszcze powrócimy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Konkurs kulinarny Najlepsza Potrawa Tradycyjna - Wola Kiełpińska 2018

W dniu 05.10.2018 r. w Woli Kiełpińskiej już po raz dwunasty odbył się konkurs kulinarny o zasięgu powiatowym Najlepsza Potrawa Tradycyjna.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:

-  Jan Zwoliński  - Wice Prezes Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego i Lokalnego,

- Jerzy Wal  – Dyrektor Terenowego Oddziału Krajowego Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, - Małgorzata Zofińska – Kierownik Oddziału KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim

- Przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne 

- Anna Gajewska - członek Zarządu Rady Powiatu w Legionowie

- Artur Borkowski  - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Serock , Radni MiG Serock,

- Sylwester Sokolnicki - Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz jego Zastępca - Józef Zając

- Beata Leszczyńska – Dyr  Powiatowego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku,

- Sołtysi z terenu Gminy Serock,

- Marian Malinowski – Prezes  Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,

 

W konkursie brało udział 68 uczestników z terenu powiatu legionowskiego. Uczestnicy przygotowali 95 potraw w czterech kategoriach:

1. Potrawy jarskie i półmięsne

2. Wyroby i potrawy mięsne

3. Ciasta i chleby

4. Napoje

5. Młode talenty kulinarne

Z każdym kolejnym rokiem konkurs cieszy się coraz większa popularnością. Zwiększa się ilość jego uczestników - zauważalny jest też większy udział panów, co bardzo oczywiście cieszy. Budujący jest również udział młodzieży z PZSP w Serocku.

Wyniki konkursu

 

Komisja oceniająca 37 potraw jarskich i półmięsnych w składzie:  Przewodniczący – Andrzej Kołodziejczyk,  członkowie: Jan Zwoliński, Mariola Chmiel, Małgorzata Zofińska i Paulina Wasiak, przyznała kolejno miejsca :

1. Joanna Dyga z Gąsiorowa za ser z białej tynki,

2. Maria Pietrzak  z Gutów  za kotlety mięsno ziemniaczane

3. Grażyna Gierek z. Marynina za risotto warzywne,

oraz wyróżnienie dla Edyty Godlewskiej  z Marynina za racuszki z dynią.

 

Komisja oceniająca 18  produktów  w kategorii ciasta i chleby  w składzie:  Przewodniczący – Artur Borkowski ,  członkowie: Agnieszka Oktaba,  Agnieszka Sipika,  oraz Piotr Przybysz, przyznała kolejno miejsca:

1. Iwona Korzeniewska   z. Zabłocia  za ciasto MURZYŃSKIE WDZIĘKI

2. Janina Jakubowska z Woli Kiełpińskiej za ciasto WESOŁY GÓRAL

3. Joanna Płocharska   z. Jachranki   za SERNIK Z ZSIADŁEGO MLEKA

 

Komisja oceniająca 12 wyrobów i potraw mięsnych  w składzie:  Przewodnicząca – Anna Gajewska, członkowie: Józef Zając, Jan Zwoliński, Alicja Maciejewska,   przyznała kolejno miejsca :

1. Joanna Płocharska z Jachranki  za POLICZKI WIEPRZOWE DUSZONE W CZERWONYM WINIE

2. Maria Wóltańska  z Popowa Borowego   za DUSZONY SCHAB NA LEŚNYM RUNIE,

3. Iwona Garbulińska   z. Dosina   za KĄSKI MIĘSNE,

 

Komisja oceniająca  20 napojów składzie:  Przewodnicząca - Justyna Matuszewska, członkowie: Magdalena Malatyńska, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski, Marian Malinowski, przyznała kolejno miejsca:

 

1. Emiliana Welc  z Jachranki za WINO Z CIEMNYCH WINOGRON,

2. Nałęcz Halina   z Marynina za NALEWKĘ Z CZEREMCHY

3. Wanda Winnicka  z Dębego za NALEWKĘ PIGWOWĄ NA MIODZIE

 

Komisja oceniająca  12 potraw w kategorii MŁODE TALENTY KULINARNE      

w składzie:  Przewodnicząca - Małgorzata Bilińska -  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Skubianka, członkowie: Halina Nałęcz - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Marynino, Iwona Garbulińska -  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Dosin i Agnieszka Pietrzak - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Guty,  przyznała kolejno miejsca :

 

1. Patryk Leśniewski  z. Zegrza za nalewkę KUKUŁECZKA KUKA,

2. Julia Karasiewicz z Legionowa  za BABECZKI Z ŁOSOSIA

3. Sylwia Górzkowska  z Legionowa za SAŁATKĘ SYLWI

 

Sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Starosta Powiatu Legionowskiego – Robert Wróbel.

Specjalne nagrody ufundował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Warszawa, którego przedstawiciele ocenili wszystkie potrawy w następujący sposób:

I miejsce – Jadwiga Wołynik z Legionowa za KACZKĘ Z JABŁKAMI

II miejsce – Karolina Poreda z Jachranki za KOPĘ ŚLĄSKĄ

III miejsce – Elżbieta Gródek z Zabłocia za PIEROGI Z KURKAMI

 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu, a laureatom serdecznie gratuluję.  Do smacznego zobaczenia.
 

Teresa Krzyczkowska

 

Więcej TUTAJ
 

Fot. Powiat Legionowski

 

 

 

Wniosek na budowę Książęcej w Jadwisinie złożony do PROW-u

W dniu 5 października br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. “Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie.” Zakres prac obejmuje m.in. budowę jezdni z nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, budowę progów zwalniających z punktowymi elementami odblaskowymi i skrzyżowania wyniesionego, budowę oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji został oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 865 717,11 zł. z czego wnioskowana przez Gminę kwota dotacji wynosi 550 855,00 zł.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Serocczanie będą promowali akcję Niepodległa do hymnu!

11 października na serockim rynku nagrywany był spot promujący akcję "Niepodległa do hymnu!". W imieniu organizatorów (niepodlegla.gov.pl) i naszym serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w nagraniu. Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy do najmłodszych "aktorów", którzy dzielnie znieśli wysoką temperaturę i śpiewali do ostatnich minut nagrania.

Spot emitowany będzie w ogólnopolskich mediach. Już teraz zachęcamy Państwa do włączenia się do akcji Niepodległa do hymnu! Zaśpiewamy z całą Polską 11 listopada o godzinie 12.00.

 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu
 • Niepodległa do hymnu

Zaproszenie na II Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

Zaproszenie na II Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego, które odbędzie się w dniu 30 października br. w Poczytalni w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie przy ulicy Kościuszki 8 A, w godz. 11.00-15.00.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono ponad 200 przedsiębiorców. Ponadto, uczestnikami spotkania będą reprezentanci administracji publicznej, samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu legionowskiego oraz powiatów sąsiednich.

Wśród gości honorowych będą m.in. Prezesi i Dyrektorzy Biur Powiatowych Izb Gospodarczych z województwa mazowieckiego.

W załączeniu Program spotkania wraz z klauzulą informacyjną RODO.

 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Złote gody!

10 października w Serocku odbył się  jubileusz Złotych oraz Diamentowych Godów Małżeńskich. W złożonej przysiędze trwa niezłomnie 15 par z terenu gminy Serock.

Podczas uroczystości w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego.
Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne oraz życzenia miłości i zdrowia na dalsze wspólne lata.
Po oficjalnej części na Jubilatów i zaproszonych gości czekała muzyczna niespodzianka w postaci występu Pani Anny Osmakowicz ze znanymi utworami we własnej kompozycji.         

Nie zabrakło również okazjonalnego tortu. Serocki jubileusz Złotych i Diamentowych Godów Małżeńskich  zakończył się wykonaniem wspólnego zdjęcia wszystkich par.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Jubilatom.

 

 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody
 • Złote gody

Święto Dyni w Stanisławowie

Dyniowe święto w Stanisławowie - zorganizowane przez Radę Sołecką przy wsparciu strażaków miejscowej OSP - odbyło się już po raz szósty. Jak zwykle zgromadziło wielu uczestników konkursów z dyniami w roli głównej oraz gości. Byli wśród nich: Burmistrz - Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza – Józef Zając, Radne Powiatu Legionowskiego - panie Anna Gajewska i Janina Osińska.  Pełnili oni również role członków kapituły sędziowskiej w konkursie kulinarnym.  Oglądający warzywną wystawę podziwiali kunsztownie wykonane dyniowe płaskorzeźby, figurki i kompozycje. Zgłoszone do oceny okazy zachwycały wielkością oraz różnorodnością kształtów i kolorów.  Goście zachwycali się  również dyniowymi smakołykami zgłoszonymi do corocznej dyniowo-kulinarnej rywalizacji. Imprezę i dyniowo-sportowe zawody sołectw tradycyjnie prowadziła pani sołtys Anna Romanowska.
Więcej informacji i zdjęć TUTAJ

Słoneczne południe w otoczeniu dyń upłynęło w miłej atmosferze. Dziękujemy Państwu w imieniu organizatorów za udział i wspólnie spędzony czas.

Spotkanie z przedsiębiorcami

5 października w ratuszu odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji współpracujących z serockim samorządem. Uroczystość była okazją do wspólnej refleksji nad zmianami jakie zaszły w gminie. Bez wątpienia są one wynikiem dobrej, często wieloletniej, współpracy Urzędu z osobami prowadzącymi różnego rodzaju działalność gospodarczą oraz z instytucjami, które działają w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność.

 

Czyste Powietrze - spotkanie z mieszkańcami

W dniu 4 października 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Serocku odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze” kierowanego do osób fizycznych.

Spotkanie prowadzone przez przedstawicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgromadziło około 80 zainteresowanych.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Prowadzące spotkanie po zakończeniu prezentacji wprowadzającej odpowiadały na indywidualne zapytania mieszkańców. Zachęcały także do korzystania z wniosku on-line, który w sposób intuicyjny prowadzi beneficjenta krok po kroku i ułatwia jego złożenie. Poinformowały także, że w związku z dużym zainteresowaniem Programem priorytetowym Czyste Powietrze w centrali Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych funkcjonują punkty konsultacyjne, w których można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku.

Godziny przyjęć w punktach konsultacyjnych od 03.10.2018 r. wyznaczono w dni robocze od 10:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerem tel. (22) 504 41 00 oraz na stronie internetowej www.wfosigw.pl w zakładce „Czyste Powietrze”.
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Weź udział w nagraniu spotu dla Niepodległej

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w nagraniu spotu filmowego promującego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Spot promował będzie w mediach ogólnopolskich akcję "Niepodległa do hymnu!".

Nagranie będzie miało miejsce w CZWARTEK, 11 października o godz. 12:00 na rynku w Serocku (potrwa około godziny). Zabierzcie biało czerwone flagi, rodziny, znajomych i sąsiadów!  Niech cała Polska zobaczy Serock!

 

 

Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

Jest nam bardzo miło poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji ostatnich zadań związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Serock w roku bieżącym.

Z końcem września zakończone zostały roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia na ul. Wczasowej i Porannej Rosy w miejscowości Jachranka oraz na drodze wewnętrznej w Borowej Górze.

Pierwsza z inwestycji obejmowała rozbudowę - przedłużenie istniejącego ciągu oświetleniowego ulicy Polnego Wiatru o ulicę Wczasową i Porannej Rosy. W ramach zadania wybudowana została  linia kablowa oświetlenia drogowego o długości blisko 550 mb, zamontowano  16 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m oraz opraw LED o mocy 10W, 14W i 55W. Wykonawcą prac była  firma ELVOT Bogdan Uziębło z Warszawy. Koszt wykonania prac wyniósł niespełna 74 tys. zł.

Inwestycja zrealizowana w Borowej Górze obejmowała wybudowanie ok. 456m linii kablowej wraz z montażem 12 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m  i opraw LED o mocy 19W. Wykonawcą robót była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Koszt inwestycji wyniósł niespełna 47 tys. zł.

W dniu 28 września 2018 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na realizację zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej. Zakres zadania oprócz ulicy Długiej obejmuje również ulice: Zapiecek w Skubiance oraz Laurową, Borówkową i Hiacyntową w Dosinie. Budowa obejmuje wykonanie linii kablowej o długości ok. 3127 m wraz z montażem 65 słupów stalowych o wysokości 8 m, 6m i 5m. Punkty świetlne zostaną wyposażone w oprawy LED o mocy 38W, 20W i 14W – w zależności od klasy oświetleniowej obliczonej dla danej ulicy. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 293.834,70 zł brutto. Wykonawcą robót będzie firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

Wspomnieć należy również o inwestycji oświetleniowej realizowanej przez naszą gminę w ramach poprawy efektywności energetycznej. W roku bieżącym zaplanowaliśmy wymianę 122 szt. opraw oświetleniowych z sodowym źródłem światła na oprawy LED. Zadanie to realizowane będzie w bieżącym roku w Serocku (ul. Kwiatowa, teren rekreacyjny przy ul. Radzymińskiej) oraz w Jachrance (droga przy ośrodku GUS), w Izbicy (ulice Serocka i Wiejska),  w Jadwisinie (ul. Szkolna i Ogrodowa) i w Borowej Górze (ul. Długa). Koszt inwestycji wyniesie 327.991,80 zł. W ramach zadania wykonane zostaną również prace związane z poprawą warunków oświetlenia poszczególnych dróg poprzez dobudowę dodatkowych punktów świetlnych, wymianę wysięgników wraz z przewodami i bezpiecznikami oraz oczyszczeniem i pomalowaniem wysięgników, które nie podlegają wymianie. Zdemontowane oprawy poddane zostaną utylizacji. Umowa w sprawie realizacji tego zadania została podpisana w połowie sierpnia bieżącego roku. Wykonawca,  firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek, w najbliższym czasie przystąpi do realizacji prac instalacyjno-montażowych. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z dofinansowania w formie pożyczki częściowo umarzalnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zaproszenie na targi EXPO 2018

Zapraszamy serockich eksporterów i inwestorów do udziału w targach PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą, które odbędą się 25 października 2018 r. na PGE Narodowy w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter warsztatowy, co umożliwi firmom pozyskanie praktycznej wiedzy o sposobach działania w zróżnicowanych kulturowo regionach świata. W targach będą uczestniczyć przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. W celu pozyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu pod nr tel. (22) 782 88 27.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o targach przekazane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu:
 
25 października 2018 r. zapraszamy na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Forum jako wydarzenie nie mające precedensu, ma za zadanie wypełnić lukę w edukacji krajowych środowisk biznesowych odnośnie narzędzi administracyjnej asysty ekspansji zagranicznej. Oprócz przekazywania solidnej i aktualnej wiedzy, możliwości dzielenia się dobrymi praktykami, wymiany myśli i pozyskiwania kontaktów, PAIH EXPO ma ambicję wpisania się na stałe w kalendarze polskich przedsiębiorców i awansowania do miana święta polskiego handlu zagranicznego.

12 pawilonów tematycznych zaprojektowanych zgodnie z kluczem geograficznym spowoduje, iż każdy region świata zostanie profesjonalnie i merytorycznie zaprezentowany przez lokalnych ekspertów biur handlowych PAIH. Dodatkowo dostępny będzie pawilon inwestycyjny, gdzie nasi pracownicy doradzą w zakresie pakietu usług PAIH dla inwestorów, a w dyskusjach panelowych z udziałem wyśmienitych gości, uczestnicy Forum będą mieli możliwość czerpania biznesowych inspiracji od największych inwestorów zagranicznych obecnych w Polsce. Forma pracy z uczestnikami warsztatów ma skutkować uzyskaniem praktycznej i kompleksowej wiedzy dotyczącej prowadzenia operacji biznesowych na ściśle zdefiniowanych rynkach. Każdy z prezentowanych kierunków przedstawi podczas Forum po trzy raporty sektorowe charakteryzujące branże o największym potencjale wzrostu w danym kraju czy regionie wraz z przekrojowym przewodnikiem po rynku. Wszystkie warsztaty będą się odbywać w języku polskim.
Uroczystego otwarcia wydarzenia dokona Premier Mateusz Morawiecki.

Projekt kierujemy do polskich małych i średnich firm, które planują lub już działają za granicą. Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:
• informacja o rynku i branżach priorytetowych
• nawiązywanie relacji biznesowych
• identyfikacja potencjalnych partnerów
• identyfikacja barier wejścia
• kultura biznesowa
• dostępne instrumenty wsparcia

Wydarzenie zwieńczy PAIH EXPO Night. Gwiazdą wieczoru będzie Anna Maria Jopek z zespołem Kroke.
PAIH EXPO to pionierska impreza inwestycyjno-handlowa, która gwarantuje:
• 12 pawilonów tematycznych z całego świata
• Dostępność ekspertów z 56 Zagranicznych Biur Handlowych PAIH ze wszystkich kontynentów
• Pawilon dla inwestorów
• 58 praktycznych warsztatów
• 168 raportów sektorowych i 56 przewodników po rynku
• Wieczorną sesję networkingową - PAIH EXPO Night
• Udział w imprezie jest BEZPŁATNY

Program i rejestracja dostępne pod adresem: https://paihexpo.gov.pl/


Wydarzenie jest realizowane we współpracy z Grupą PFR.

 

Zobaczyć świat oczami Anny - wystawa fotografii w serockim ratuszu

Zapraszamy serdecznie do serockiego ratusza, gdzie w holu zaprezentowane zostały fotografie Elżbiety Anny Borkowskiej. Jak mówi sama autorka - pasję do podróżowania łączy z pasją do fotografowania.


"(...) Zachwyca mnie świat. Jego różnorodność kulturowa, przyrodnicza i architektoniczna. Wszystkie jego zapachy, dźwięki i barwy. (...) Szukam kontrastów  i magii w codzienności. Oprócz dużej dawki wspomnień i dobrej energii, fotografie są jedynymi pamiątkami, jakie przywożę z moich wypraw. Dlatego też pragnę pokazać Państwu mój świat - świat widziany oczami Anny."   

Wystawę można oglądać do końca października. 

 • Wystawa fotografii Elżbiety Anny Borkowskiej

Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Serock przy wsparciu LGD

Powstała 14 lat temu - z inicjatywy gmin Serock, Nieporęt i Wieliszew - Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, realizuje już czwarty budżet oraz czwartą Lokalną Strategię Rozwoju. W tym czasie beneficjenci pozyskiwanych funduszy zrealizowali ponad 300 różnego rodzaju projektów. Władze samorządowe gminy Serock od początku aktywnie włączyły się do wspólnych działań mających na celu osiągnięcie maksymalnych efektów wsparcia. Działania te polegały przede wszystkim na organizowaniu i motywowaniu stowarzyszeń, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w szkoleniach, warsztatach czy wyjazdach studyjnych celem zdobycia wiedzy i doświadczenia dla realizacji rozmaitych inicjatyw i pomysłów. Działania te przyniosły pozytywne efekty - społeczność lokalna wdrożyła wiele projektów inwestycyjnych (tzw. twardych) lub też małych projektów społecznych (tzw. miękkich). Część z tych projektów służyła zachowaniu i ochronie obiektów zabytkowych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi serockiej wśród mieszkańców i sympatyków gminy Serock.

Zarząd LGD Zalew Zegrzyński  w  swej  strategii rozwoju dostrzegł między innymi konieczność przyjścia z pomocą parafiom posiadającym stare, objęte opieką konserwatora zabytków obiekty sakralne. Z tego powodu zaplanowano  znaczące środki na rewitalizację i remont takich obiektów.

W Lokalnej Strategii Działania na lata 2016 – 2023 wprowadzono Cel Szczegółowy 3.3 „Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” , w ramach którego ujęte zostało przedsięwzięcie pn. „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród”. W ramach tego przedsięwzięcie przeznaczono w budżecie 1 5000 000 zł wsparcia na remont sakralnych obiektów zabytkowych.

Przy wsparciu władz samorządowych, dwie parafie z terenu Miasta i Gminy Serock złożyły wnioski i otrzymały  fundusze na remont obiektów zabytkowych w wysokości 75% wartości kosztorysowej. Na  osuszenie kościoła w Woli Kiełpińskiej i remont jego elewacji parafia otrzymała 300 000 zł wsparcia. Parafia w Serocku wystąpiła z dwoma wnioskami na łączną kwotę 236 000 zł. Oprócz robót konserwatorskich zainstalowany zostanie  monitoring wizyjny zabezpieczający jeden z najstarszych zabytków sakralnych na Mazowszu.

Te dwa przykłady świadczą o dobrej współpracy władz samorządowych gminy Serock z parafiami, a także o zrozumieniu potrzeby ratowania obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Gratulujemy księdzu dziekanowi Dariuszowi Rojkowi i księdzu proboszczowi Andrzejowi Marchlewskiemu podjęcia działań w celu skorzystania ze środków LGD. Dziękujemy też za współpracę w tym zakresie .

Fundusze zdobyte przez LGD i przeznaczone na ochronę zabytków, znacząco wspierają zgromadzone przez parafie środki na ten cel. Z ich udziałem możliwe jest przeprowadzenie prac konserwatorskich z konieczną starannością, dokładnością i pieczołowitością.

Edward Trojanowski

Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

28 lat Samorządowej Polski – konferencja w Kleszczowie

Nasza Polska bardzo się zmieniła. To efekt wspólnej pracy samorządowców każdej gminy. Nowa infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, drogowa, nowoczesne oświetlenie, nowe szkoły i przedszkola, nowoczesne centra sportowe i kulturalne, kolorowe place zabaw i rekreacji, zrewitalizowane centra miast i gmin, to wszystko powstało w ostatnich 28 latach, w wyniku intensywnej pracy samorządów. Ten dorobek zapisze się złotymi literami w historii Polski. Gratulujemy”

Tymi słowy organizatorzy konferencji podsumowali efekty pracy polskich samorządowców od 1990 r. Uczestnikami spotkania byli między innymi wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie województw i starostowie powiatów sprawujący swe funkcje przez kilka kadencji.

Wśród grona odznaczonych, zasłużonych, wielokadencyjnych samorządowców jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki pełniący swą funkcję nieprzerwanie przez 7 kadencji.

Gratulujemy

Konferencję zorganizowało Wydawnictwo Temida z Gdańska

Weekendowe wydarzenia w Serocku -29-30 września

Wydarzenia ostatniego wrześniowego weekendu:

 • 27-30.09.2018 r. - III Mistrzostwa Polski Teamów w Wędkarstwie Spinningowym organizuje Okręg Mazowiecki PZW wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Serock  - na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Uroczyste zakończenie mistrzostw odbędzie się na serockim rynku w niedzielę (30 września) o godzinie 17:00. Więcej informacji o wydarzeniu TUTAJ
 • 30.09.2018 r.I Nadnarwiańskie spotkania ze Sztuką –  tym razem z poezją, fotografią, rzeźbą i muzyką- od godz. 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – wstęp bezpłatny.

                W ramach spotkania zapraszamy na:

 • finisaż wystawy rzeźby Janusza Dłużniewskiego – prace można oglądać przed salą widowiskową  CKiC w Serocku
 • wernisaż wystawy fotografii Anny Borkowskiej - „Zobaczyć świat oczami Anny”. Wystawa będzie prezentowana w dniach 1 -  31 października 2018 r. w serockim ratuszu.

 

 • Foto w oprawie medialnej – do spojrzenia w ekrany telewizyjne w trochę inny sposób zaprasza autor wystawy fotograficznej pan Czesław Wroniak –  wystawę można oglądać w ratuszu do 30 października.

 

 • 30.09.2018 r. – kiermasz rzeczy używanych w godz. 9:00 14:00, serocki rynek

 

 

 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul. Św. Wojciecha 1 zaprasza do zwiedzania ekspozycji multimedialnej poświęconej historii Serocka i okolic. Przypominamy, że od 1.10.2019 placówka będzie otwarta dla zwiedzających zgodnie z regulaminem obowiązującym w sezonie jesienno-zimowym.

 

 • 29.09.2018 – Tradycja w miodzie zaklęta – pszczelarze zapraszają na imprezę plenerową do Chotomowa w godz. 11:00 -15:00

 

Zaproszenie do udziału w operacji

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza rolników, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Serock  do udziału w operacji pn. „Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych”.

Termin realizacji operacji 2-3 października 2018 r.

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i  22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11) zgłoszenie udziału w operacji.

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu 22 782 88 39 , 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaproszenie opracowane przez Miasto i Gminę w Serocku

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

Zaproszenie poniżej.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Szkoła Magii w Woli Kiełpińskiej

Kto z nas nie marzył o Hogwarcie? Teraz czarodziejami mogą zostać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. W roku szkolnym 2018/2019 nauczycielka języka angielskiego Magdalena Jakubczak razem z Samorządem Uczniowskim i ich opiekunem Danielem Kęsakiem, korzystając z przychylności pani dyrektor Doroty Perczyńskiej, realizują  innowacyjny autorski projekt „Pierwszy Szkolny Turniej Magiczny”.
W związku z tym, w roku szkolnym otwarto filię Szkoły Magii w Woli Kiełpińskiej. Uczniowie klas IV-VIII i gimnazjum zostali podzieleni na domy: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw,  Hufflepuff.
W Hogwarcie domy konkurowały ze sobą przez cały rok szkolny, zdobywając i tracąc punkty za różne działania - tak samo będzie w naszej szkole. Za nami rozdanie zadań wrześniowych, które związane są z Europejskim Dniem Języków Obcych przypadającym na 26 września.  Jak poradzą sobie uczniowie? Czy zadania będą łatwe?
Oczekujcie kolejnej sowy z wiadomościami z filii Szkoły Magii w Woli Kiełpińskiej.

M.J.
 

 

Przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowej w Dębem

Pragniemy Państwa poinformować, że etap uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe, obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów (sekcja B1) został zakończony.

Wszystkie właściwe instytucje uzgodniły/zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt planu.  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który w czerwcu br. odmówił uzgodnienia projektu planu, ostatecznie zaakceptował zmodyfikowany projekt, w którym wyłączono z zakresu obszaru opracowania planistycznego drogę wojewódzką nr 632. Uzgodnienie planu nastąpiło na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w formie tzw. „milczącej zgody”.

Obecnie projekt planu jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, które planowane jest na drugą połowę października br.

W ramach konsultacji społecznych, które poświęcone będą zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu oraz dyskusji nad zaproponowanymi w nim rozwiązaniami, planowane jest przeprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych i dyskusji publicznej. W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.

Szczegółowe informacje na temat wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz terminów konsultacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Jesienne sprzątanie świata

W dniach 21-23 września br. organizowana jest międzynarodowa Akcja Sprzątania Świata 2018.  W tym roku, w Polsce przebiega ona pod hasłem „Akcja-segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

Celem tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym, również i na terenie naszej gminy czas na jesienne porządki, podczas których wspólnie uprzątniemy tereny publiczne z zalegających śmieci. Zapraszamy Państwa do włączenia się w akcję i wspólnego sprzątania terenów publicznych. Razem weźmy odpowiedzialność za czystość i porządek na terenie naszej gminy.

W tym roku, akcję jesiennego sprzątania zaplanowaliśmy w terminie 24 września – 26 października 2018 r. Do udziału w akcji zapraszamy szkoły, przedstawicieli sołectw z mieszkańcami, dzieci, młodzież a także zorganizowane grupy społeczne.

Zainteresowanych włączeniem się w akcję prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39 i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania. Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic do sprzątania oraz odbiór zebranych śmieci.

 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie ul. Pogodnej

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że od dnia 26 września 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowy plan koryguje przebieg linii rozgraniczającej ulicy Pogodnej poprawiając warunki zagospodarowania sąsiednich nieruchomości.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami obędzie się w dniu 11 października 2018 r. o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2018 r.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie również dostępny w zakładce ogłoszenia na stronie www.bip.serock.pl

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Laury Marszałka dla mieszkańców gminy Serock

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje Konkursy o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku.  Konkursy planowane są z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu Województwa Mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak:

 • koła gospodyń wiejskich,
 • stowarzyszenia,
 • gospodarstwa agroturystyczne,
 • gospodarstwa ekologiczne,
 • osoby fizyczne,

które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych

Do XI edycji Konkursu zgłoszono 144 produkty żywnościowe, wytwarzane przez mazowieckich producentów. Kapituła Konkursu wyłoniła zdobywców Laura i wskazała Wyróżnionych w grupie producentów indywidualnych i grupie przedsiębiorców. W tym roku przyznano 16 nagród i 12 wyróżnień. Uroczystość wręczenia nagród, w której wziął udział Marszałek Adam Struzik, odbyła się 10 września 2018 roku w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie.

W grupie producentów indywidualnych Laur zdobyła - w kategorii napoje - Halina Nałęcz z Marynina za Nalewkę długowieczności, która jak  sama nazwa wskazuje – zapewnia nam długowieczność. Ale spośród wszystkich nalewek wyróżnia ją wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dzięki odpowiedniej technice produkcji trunek jest przejrzysty i klarowny. Głównym składnikiem nalewki są mleko i cytryny.  

Wyróżnienia w grupie przedsiębiorców zdobyło - w kategorii owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego – Gospodarstwo Rolne Stanisław Nalewajek ze Stasiego Lasu za Ogórki kiszone ze Stasiego Lasu, które są produktem w całości pozyskiwanym z ogórków gruntowych, uprawianych we własnym gospodarstwie rolnym. Odpowiednia technologia uprawy oparta na własnym doświadczeniu pozwala otrzymać warzywo charakteryzujące się właściwą jędrnością, aromatem i  co najważniejsze – smakiem. Do kiszenia wykorzystywane są zdrowe i jędrne ogórki zbierane rano, przed południem. Dokładnie umyte wkładane są warstwami do beczek i przekładane przyprawami. Następnie całość zalewana jest wodą o odpowiednim nasoleniu. Ważnym elementem jest zapewnienie mikroklimatu podczas okresu fermentacji i przechowalnictwa.

Ponadto, wyróżniono również panią Dorotę Dygę z Gąsiorowa za ser wędzony podpuszczkowy, który prezentowała w Mazowieckim Konkursie Serów Zagrodowych.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za promocję gminy Serock

22 września jedź za darmo

„ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny. Ma na celu pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu, takich jak: oszczędność pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach, pozytywny wpływ na środowisko i poprawę jakości powietrza, przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przedsiębiorczości lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności miast dla inwestorów.”*

Kulminacyjnym dniem ETZT będzie 22 września (sobota), który został nazwany „Dniem bez Samochodu”. Tego dnia Lokalna Komunikacja Autobusowa organizowana przez Miasto i Gminę Serock będzie darmowa.  

Zachęcamy Państwa także do korzystania w tym dniu (i nie tylko) z roweru, jako środka lokomocji. W Serocku mamy wiele interesujących szlaków rowerowych, a także ścieżkę rowerową. Korzystając z rowerów ograniczamy nie tylko emisję spalin do powietrza którym oddychamy, ale też wzmacniamy kondycję.

Przypominamy, że w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dostępne są mapki szlaków rowerowych wraz z opisem najciekawszych atrakcji znajdujących się na terenie gminy Serock.

Referat Administracyjno- Gospodarczy, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 *www.gdos.gov.pl/

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Samorządowy Serock

14 września 2018 r. odbyło się spotkanie "Samorządowy Serock" podsumowujące działania lokalnego  samorządu w latach 1990 - 2018. Podczas uroczystości zarówno Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, jak i zaproszeni przez niego na scenę przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku wszystkich kadencji opowiedzieli o kształtowaniu serockiego samorządu, problemach z jakimi radni i pracownicy samorządowi musieli zmierzyć się w ciągu blisko trzydziestu lat oraz o sukcesach, jakie tej wspólnej drodze towarzyszyły. Zmiany jakie zaszły w naszej gminie można było obejrzeć na zaprezentowanym tego wieczoru krótkim filmie.

Uroczystość stała się okazją do podziękowania rzeszy osób, które od reformy ustrojowej w 1990 roku aż do teraz, budowały markę Serocka, wykorzystując jego wielowiekowy potencjał i zdobycze współczesności.

Spotkanie poprowadził Pan Leszek Zduń, a uświetnił je występ Olgi Bończyk.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność w tej - pełnej wzruszeń - uroczystości.

 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu
 • podsumowanie samorządu

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu

Pod koniec sierpnia br. zakończono prace związane z kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu. Firma INŻYNIERIA RZESZÓW z siedzibą przy ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie w ramach zawartej umowy wybudowała 3,55 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie ścieków, odtworzyła nawierzchnię ulicy Groszkowskiego oraz chodnik wzdłuż drogi. W ramach inwestycji przepięte zostały do nowej sieci gminnej Wspólnoty, przedszkole, szkoła oraz ośrodek WAT. Zadanie to było realizowane od 24 października 2016 roku. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020 Gospodarka Wodno Ściekowa. Po sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej oraz monitoringu wybudowanej sieci przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie wspólnoty będą mogły podpisać umowy na odbiór ścieków z MPWiK. O postępach będziemy Państwa informować indywidualnie.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Foto w oprawie medialnej - zapraszamy na wystawę

Foto w oprawie medialnej - taki tytuł nosi wystawa fotografii Pana Czesława Wroniaka, mieszkańca Borowej Góry. Wystawę można oglądać w holu serockiego ratusza do końca września. Serdecznie zapraszamy.

Woda zdrowia doda

„ZDROWIA DODA” - taki jest temat kolejnego muralu, który pojawił się na ścianach stacji wodociągowej, tym razem w Skubiance. Budynek został poddany generalnemu remontowi budowlanemu: wymieniono poszycie dachowe, ściany wyrównano i ocieplono, założono nowe rynny i rury spustowe, wymieniono drzwi oraz wykonano opaskę i dojście do budynku.

Temat muralu nawiązuje oczywiście do znanego sloganu: „woda zdrowia doda”.  Woda nie tylko wypełnia wszystkie komórki organizmów żywych, ale również je otacza. Organizm każdego człowieka składa się w 70-75 proc. z wody, podobnie Ziemia - ok. 75 proc. jej powierzchni pokrywa woda. Woda jest potrzebna do oddychania, nawilża wdychane powietrze i chroni ważne dla życia narządy. Nie zawiera kalorii, więc nie jest składnikiem energetycznym, ale umożliwia przemianę pożywienia w energię.

Czytaj więcej TUTAJ.

O wszystkich muralach z projektu WODAWIL przeczytasz TUTAJ.

Konkurs "odpowiedzialni społecznie"

Po raz drugi starosta legionowski Robert Wróbel wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie (PCIS) zaprasza pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie "Odpowiedzialni Społecznie".

W 2017 roku po raz pierwszy nagrodzono lokalnych przedsiębiorców, którzy we współpracy z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej szukają sposobów na rozwiązywanie problemów społecznych, i którzy w swojej działalności kierują się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Do zeszłorocznej edycji plebiscytu zgłosiło się aż siedemnaście podmiotów, co dla organizatorów było miłą niespodzianką i utwierdziło ich w przekonaniu o potrzebie tego przedsięwzięcia.

Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie 2018” skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy. Celem konkursu jest popularyzacja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do 17 listopada br., które są do pobrania na: www.cis.legionowski.pl oraz www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenie można przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@cis.legionowski.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie przy ul. Warszawskiej 74. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.

Nowe ambulanse w powiecie

Dwa nowe ambulanse zasilą powiatowy tabor. Pierwszy już jest. Pojazdy zastąpią wysłużone karetki w Serocku i Jabłonnie.

To kolejna dobra wiadomość na powiatowym rynku usług medycznych. W marcu br. uruchomiono nową karetkę w Legionowie, pracującą, tak jak pozostałe, w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tym samym liczba ambulansów obsługujących teren powiatu wzrosła do pięciu. Teraz dwa z nich zostaną wymienione na fabrycznie nowe pojazdy marki Volkswagen Crafter, typ „C”. Są to najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane ruchome jednostki intensywnej opieki, które posiadają specjalistyczny sprzęt do skomplikowanego transportu i leczenia pacjentów. Nowe karetki z podstawowym zespołem ratownictwa medycznego trafią do Serocka i Jabłonny.

Ambulanse to pojazdy mocno eksploatowane. W 2017 roku karetki na terenie powiatu wzywane były 9140 razy, co oznacza ponad 760 wyjazdów w miesiącu. Regularna wymiana taboru i jego wyposażenia jest więc koniecznością. - Obie karetki zakupiliśmy ze środków własnych. Chcemy sukcesywnie wymieniać ambulanse na nowe. Najstarsze, które służą w powiecie pochodzą z 2009 roku i mają już bardzo duży przebieg. Pierwsza z nowych karetek trafi do Serocka, bo tamtejszy ambulans ma na liczniku 460 tys. kilometrów. W tej gminie odległości są największe, bo do warszawskich szpitali jest ponad 40 kilometrów - mówi Dorota Glinicka, prezes zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.

Pierwszy z ambulansów został już uroczyście odebrany i rozpocznie służbę zaraz po dokonaniu niezbędnych formalności związanych z rejestracją i ubezpieczeniem. Drugi pojawi się w styczniu przyszłego roku. Koszt zakupu pojazdów to blisko 700 tys. zł.

 • autor: powiat-legionowski.pl

Ławka Niepodległości

W dniu 10 września b.r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkurs złożony został wniosek na realizację Ławki Niepodległości. Zgodnie z założeniami konkursu maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 30 000 zł brutto jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji.

„Ławka Niepodległości”  to nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego głównym celem jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzięki programowi na terenie całej Polski zostaną wybudowane pomniki upamiętniające tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie multimedialnych ławek pomnikowych. Jednym z kryteriów wyboru w konkursie jest wielkość wkładu własnego w realizację przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe Gmina zadeklarowała chęć  wkładu własnego w wysokości  15.600 zł brutto czyli 40% wartości całego przedsięwzięcia, które zostało oszacowane na 39.000 zł brutto. Chcielibyśmy aby ławka powstała w okolicach wejścia do Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

W załączeniu przedstawiamy dokumentację techniczną ławki wraz z wizualizacją, która została wyłoniona w drodze konkursu przez MON.

 

Zawody wędkarskie

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

Okręg Mazowiecki PZW wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy w Serock  - na zlecenie Zarządu Głównego PZW - w dniach 27-30.09.2018 r. organizuje III Mistrzostwa Polski Teamów w Wędkarstwie Spinningowym cześć II.3 Regulamin Zawodów Wędkarstwa Spinningowego.

 

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji teamów zgodnie z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

W III Mistrzostwach Polski Teamów w dyscyplinie spinningowej prawo startu mają:

 

- ubiegłoroczny Mistrz Polski teamów;

- aktualni mistrzowie okręgów teamów, (jeśli takie zawody były rozegrane w danym okręgu);

- drużyny złożone z dwóch zawodników, mających w danym roku prawo startu w zawodach GPP Teamów;

- drużyny złożone z zawodników, z których jeden ma prawo startu w GPP Teamów;

- drużyny złożone z zawodników nie posiadających prawa startu w GPP.

 

 Liczba startujących teamów uzależniona jest od pojemności łowiska z pierwszeństwem startu według ww. zasad.
 

W przypadku zgłoszenia Teamu Mistrza Okręgu wymagany jest protokół z Mistrzostw Okręgu zgodnie z punktem 2.7. ZOSW.

Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do zawodów muszą posiadać licencje sportowca oraz aktualne badania   lekarskie,

Opłata startowa wynosi 600,00 zł od Teamu, koszt osoby towarzyszącej wynosi  160,00 zł. Opłata od osób towarzyszących obejmuje pakiet powitalny, oraz posiłki po turze zawodów. Zgłoszenia wg załączonego wzoru wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r., do Biura Zarządu Okręgu  Mazowieckiego PZW, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.  lub na adres e:mail : sport@ompzw.pl . Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1090 2574 0000 0006 44 00 0281 do dnia 15 września 2018 r.

 

Teren zawodów : Jezioro Zegrzyńskie :

 

SEKTOR - od Przystani koła PWZ nr 3 Warszawa Mokotów w Pogorzelcu do końca ujścia rzeki Rządza z wyłączeniem rzeki Bug i Rządza.

Jezioro Zegrzyńskie w miejscu rozgrywania zawodów ma około 400 m. szerokości, głębokość wody od 1,5 do 9 m. Ryby dominujące: okoń, szczupak, sandacz, sum. Jednostki pływające Teamy zabezpieczają  we własnym zakresie. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca dokonanych wpłat. Zawodnicy  zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa w zawodach lub dokonania zmian  w dniu 27.09.2018 r. od godziny 12.00 do godziny 15.00 w sekretariacie zawodów, w Stanicy Koła PZW nr 6 Warszawa Wola w Serocku przy ul. Retmańskiej 75. Wszelkie sprawy nieujęte w komunikacie, związane z przebiegiem zawodów, wyjaśnione zostaną na odprawie kierowników ekip w dniu 27.09.br.(zgodnie z programem zawodów). W dniach 24-27.09.br zabrania się trenowania w sektorze. Organizator przewiduje suchy prowiant i wodę dla każdego zawodnika na każdą turę zawodów oraz ciepły posiłek na po każdej turze.

Obsada sędziowska :

Sędzia Główny                            Tadeusz Potasiński

Zastępca Sędziego Głównego       Waldemar Grzelak

Sędzia Sekretarz                          Waldemar Pastusiak

Sędzia Sektorowy                        Stefan Nargiełło

 

Wszelkich informacji organizacyjnych udziela pracownik działu sportu Biura Zarządu Okręgu

Mazowieckiego PZW w Warszawie pod nr tel. (22) 654-57-05.

 Sponsorzy zawodów :

 

 1. Firma „Konger” – Sponsor Główny
 2. Centrum Wędkarstwa – Warszawa Wybrzeże Gdyńskie 2
 3. Firma „Relax Bielawa”
 4. Koło PZW nr 6 Warszawa Wola

 

Patronat medialny Wiadomości Wędkarskie

 

Uczestnicy zawodów we własnym zakresie rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie oraz pokrywają opłaty parkingowe tam gdzie jest to przewidziane.

 

LISTA HOTELI I OŚRODKÓW

 

 1. SCHRONISKO WĘDKARSKIE WIERZBICA 10  tel. (22) 782-74-85
 2. SCHRONISKO WĘDKARSKIE POGORZELEC  tel. (23) 691-04-10
 3. SCHRONISKO WĘDKARSKIE SEROCK ul. Retmańska tel. (022) 782-76-13
 4. SCHRONISKO WĘDKARSKIE ZEGRZE  tel. (22) 782-25-67
 5. WOJSKOWY DOM WYPOCZYNKOWY W RYNI  k/ WARSZAWY 

05-127 Białobrzegi  od godz. 8.00 do godz. 16.00  tel. (22) 768-01-66

   6.    HOTEL 500  Zegrze Południowe  ul. Warszawska 31 a   tel.. (22) 774-67-80

   7.    HOTEL MARINA  Białobrzegi ul. Wczasowa 24  tel. (22) 768-01-41

   8.    OŚRODEK REKREACYJNO – KONFERENCYJNY PROMENADA Rynia  tel. (22) 774-86-17

   9.    OŚRODEK WCZASOWO WYPOCZYNKOWY PRACOWNIKÓW ŁĄCZNOŚCI Białobrzegi  tel. (22) 774-87-78

 10.     HOTEL DANTUS Białołęka ul. Żywiczna 51 tel. (22) 774-53-83

 11.     OŚRODEK KEMPINGOWY OSIR w JDWISINIE  tel. 0691239268

 

 

 

III Mistrzostwach Polski Teamów w Dyscyplinie Spinningowej

 

PROGRAM  ZAWODÓW

 

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Miejsce

Uczestnicy

Uwagi

Czwartek 27 września 2018 r.

 1.  

12.00 – 15.00

Przyjmowanie ekip w sekretariacie zawodów

Stanica Koła PZW nr 6 Warszawa Wola w Serocku       ul. Retmańska 75

Zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy, 

 

 1.  

16.30

Uroczyste otwarcie zawodów plac przy Urzędzie Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21

Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21

Zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy, sędziowie, zaproszeni goście, sponsorzy, osoby towarzyszące.

 

 1.  

17.30

Odprawa techniczna, losowanie numerów startowych drużyn              (teamów ), stanica koła PZW  nr 6             ul. Retmańska 75 w Serocku.

 

Stanica Koła nr 6 Wola w Serocku       ul. Retmańska 75

Kierownicy ekip, trenerzy, sędziowie sektorowi.

 

Piątek 28 września 2018 r.

 1.  

Do 8:30

Zbiórka zawodników w  potwierdzenie udziału

W przydzielonym punkcie startu

Zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy, sędziowie.

 

 1.  

9:00

I sygnał - 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów - oznacza zezwolenie na wyjście lub wypłynięcia zawodników na wybrane stanowiska w sektorze

Sektor

Zawodnicy, sędziowie.

 

 1.  

9:30

II sygnał rozpoczęcie I tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

16:30

III sygnał - koniec I tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

 

17:00 

Koniec czasu przeznaczonego na zdawanie kart startowych

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

Ok. 19:00

Ogłoszenie wyników pierwszej tury w sekretariacie zawodów w Serocku

 

Sędzia Główny, sędzia sekretarz

 

 

 1.  

19.00

Grill integracyjny

Stanica Koła nr 6 Wola w Serocku       ul. Retmańska 75

 

 

Sobota 29 września 2018 r.

 1.  

Do 8:30

Zbiórka zawodników w  potwierdzenie udziału

W przydzielonym punkcie startu

 

 

 1.  

9:00

I sygnał - 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów - oznacza zezwolenie na wyjście lub wypłynięcia

Sektor

Zawodnicy, sędziowie.

 

 1.  

9:30

II sygnał rozpoczęcie II tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

16:30

III sygnał - koniec II tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

17:00 

Koniec czasu przeznaczonego na zdawanie kart startowych

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

Ok. 19:00

Ogłoszenie wyników drugiej tury w sekretariacie zawodów w Serocku

 

Sędzia Główny, sędzia sekretarz

 

 

Niedziela 30 września 2018 r.

 1.  

Do 6:30

Zbiórka zawodników w  potwierdzenie udziału

W przydzielonym punkcie startu

Zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy, sędziowie.

 

 1.  

7:00

I sygnał - 30 minut przed rozpoczęciem tury zawodów - oznacza zezwolenie na wyjście lub wypłynięcia zawodników na wybrane stanowiska w sektorze

Sektor

Zawodnicy, sędziowie.

 

 1.  

7:30

II sygnał rozpoczęcie III tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

14:30

III sygnał - koniec III tury zawodów

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 1.  

15:00 

Koniec czasu przeznaczonego na zdawanie kart startowych

Sektor

Zawodnicy, sędziowie

 

 

 1.  

~ 17:00

Uroczyste zakończenie zawodów, ogłoszenie oficjalnych wyników , dekoracja zwycięzców i  wręczenie nagród. Plac przy Urzędzie Miasta                   i Gminy Serock ul. Rynek 21

Plac przy Urzędzie Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21

Zawodnicy, kierownicy ekip, trenerzy, sędziowie, zaproszeni goście, sponsorzy, osoby towarzyszące.

 

 

Po każdej turze zawodów zostanie wydany gorący posiłek na Plaży Miejskie przy pomoście w Serocku ul. Retmańska.

 

 

           

 

                                                                      

   Wiceprezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego

   do spraw Sportu i Młodzieży

 

     Wojciech Szubierajski

 

 

 

 

 

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

We wrześniu br. zakończono zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie”. Firma INWOKAN z Wyszkowa w ramach zawartej umowy wybudowała 410,55 m sieci grawitacyjnej oraz 20 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie to było realizowane przez Gminę od 30 listopada 2017 roku. Planowane jest dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 673 200 zł na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia.
Na początku września br. dokumentacja powykonawcza sieci i przyłączy została przekazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Dokumentacja przyłączy obejmuje te przyłącza, które zostały wykonane przez Gminę jako Inwestora Zastępczego na podstawie uprzednio zawartych  umów z mieszkańcami. MPWiK po sprawdzeniu dokumentacji oraz monitoringu wybudowanej sieci i przyłączy będzie rozsyłało do mieszkańców dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na odbiór ścieków.
W przypadku nie podpisania przez właściciela posesji umowy z Gminą na budowę przyłącza kanalizacyjnego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, mieszkaniec, aby przyłączyć się do wybudowanej sieci zobowiązany jest wykonać przyłącze we własnym zakresie zgodnie z procedurą MPWiK, jako przyszłego eksploratora sieci, dostępnej na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.
Poniżej opisujemy w skrócie kolejne kroki, które należy wykonać, aby wybudować i podpisać umowę na odbiór ścieków z MPWiK:
KROK 1 – Uzyskanie wstępnej informacji technicznej (w celu jej uzyskania należy złożyć wniosek do MPWiK).
KROK 2 – Uzyskanie warunków technicznych (należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków i na ich podstawie na zlecenia mieszkańca projektant z uprawnieniami powinien opracować projekt techniczny przyłącza kanalizacyjnego).
KROK 3 - Uzgodnienie projektu przyłącza (opracowany projekt należy uzgodnić w MPWiK).
KROK 4 - Nadzór nad budową przyłącza, (w tym celu należy złożyć wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru nad budową  przyłącza załączając m.in.  oryginał uzgodnionego projektu przyłącza, aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, decyzja właściwego organu administracji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, informacje dotyczące kierownika robót (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr uprawnień budowlanych). Nadzór MPWiK nad budową przyłącza jest nieodpłatny.
KROK 5 - Odbiór techniczny przyłącza (polega na kontroli przez MPWiK wybudowanego przyłącza oraz konieczności przygotowania dokumentacji powykonawczej dla MPWiK- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 5 egz. protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego oraz 3 egz. szkicu powykonawczego przyłącza kanalizacyjnego).
UWAGA!!!
Jeśli działka objęta została dokumentacją projektową opracowaną na zlecenie Gminy, należy zgłosić się do Urzędu (pokój nr 60) po kopie fragmentu projektu i na jego podstawie wybudować przedmiotowe przyłącze. Mieszkańcy w takim przypadku nie muszą wykonywać kroku nr 1 - 3.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy do zabawy na placu w Stasim Lesie

7 września w Stasim Lesie odbyło się oficjalne otwarcie placu sportowo – rekreacyjnego. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Stasi Las i na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców,  ze środków tzw. funduszu sołeckiego.

Wykonawcą prac była firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński  z miejscowości Stasi Las.
Obszar został podzielony na kilka stref o różnym przeznaczeniu:
- sportowa - wyposażona w boisko wielofunkcyjne
- dla młodzieży - wyposażona w elementy street workout
- plac zabaw dla starszych dzieci
- plac zabaw dla dzieci najmłodszych, na którym znajdą się urządzenia zabawowe dedykowane dla przedszkolaków
- siłownia plenerowa
- altana wraz z miejscem na ognisko

Wstęgę w czasie otwarcia przecięły osoby zaangażowane w powstanie obiektu na czele z Burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku Arturem Borkowskim. W ramach pikniku, który towarzyszył uroczystemu otwarciu odbył się mini turniej czwórek piłkarskich chłopców do lat 13. W turnieju uczestniczyły drużyny KS Sokół Serock przygotowane przez trenera Mariusz Rosińskiego. Ponadto w czasie pikniku najmłodsze dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, zabawa z animatorem czy malowanie twarzy.

Gospodarz terenu – Radny Rady Miejskiej w Serocku i jednocześnie sołtys Stasiego Lasu Pan Józef Lutomirski wraz z mieszkańcami przygotował dla zaproszonych gości poczęstunek.

Zapraszamy do zabawy!

Realizacja inwestycji pn. Teren rekreacyjny w miejscowości Stasi Las została dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja.                                             

Kwota przyznanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim dofinansowania wynosi 300 000,00 zł., w tym współfinansowanie ze środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, stanowi kwotę 255 000,00 zł.

 

Seniorzy z Dzierżoniowa w Serocku

W dniach od  7 do 10 września 2018 na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock gościliśmy seniorów z partnerskiego miasta Dzierżoniowa. Organizacje i stowarzyszenia skupiające seniorów rozwijają się i coraz prężniej działają, dlatego spotkania służące wymianie informacji  i doświadczeń są niezwykle cenne. Mamy nadzieję, że w przyszłości powstanie  projekt partnerski  skierowany do seniorów z Serocka i Dzierżoniowa.

 • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wola Kiełpińska dożynkowo

Dożynki w tradycji ludowej są ukoronowaniem całorocznego trudu i pracy rolników oraz czasem odpoczynku i radosnego świętowania po żniwach. Ten kultywowany w wielu wsiach do dziś zwyczaj ma charakter ludowy i religijny. W ceremonii dożynkowej najważniejszy jest wieniec symbolizujący zebrane plony. Niegdyś wiły go kobiety, dziś jednak wielu gospodarzy na ołtarzu składa również kosze z darami pochodzącymi z ich pól, sadów, lasów, wód, przygotowywane często przez całe rodziny.

Obrzędowo na ludowo
Na gminnym Święcie Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej spotkaliśmy się 9 września. Jak co roku to właśnie tradycji poświęcono najwięcej uwagi. O dożynkowe obrzędy liturgiczne zadbał ksiądz Andrzej Marchlewski – proboszcz parafii w Woli Kiełpińskiej, który odprawił uroczystą Eucharystię. Barwnymi koszami, obfitującymi w owoce i warzywa, i efektownymi wieńcami lokalni gospodarze złożyli dziękczynienie za tegoroczne plony. W uroczystym korowodzie zanieśli je na plac opodal, gdzie odbywał się dożynkowy festyn. Zgodnie ze zwyczajem – po powitaniu gości przez gospodarzy uroczystości – Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego połamano chleb – owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich - symbol życia, radości, sytości, szczęścia. Z serdecznymi życzeniami uczennice ósmych klas, w ludowych strojach, rozniosły chleb wśród uczestników.

Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w towarzystwie Wojciecha Bardowskiego – prowadzącego przedsięwzięcie – rozpoczęli festyn. Po krótkiej prezentacji Orkiestry Dętej, we wspólnym występie zaprezentowały się chóry: Myśli Jana Pawła II i Cantores Adalberti pod kierownictwem Jana Krutula.

Po żniwach czas na zabawę
Mnóstwo pięknych emocji podarowała publiczności Halinka Mlynkova. Ci, którzy pamiętają wokalistkę jedynie z Brathanków byli zdumieni jej solowym repertuarem. Jednak na dożynkach nie mogło zabraknąć również znanych folkowych utworów: „Czerwone korale”, „Stała Hanka nad potokiem”, czy „W kinie, w Lublinie”.

Na placu w części wystawowej, gdzie prezentowane były maszyny rolnicze, mini ZOO, czy kury rasowe rozegrane zostały konkursy dla sołectw. Jak zwykle przyniosły one wiele śmiechu i dobrej zabawy.

Na scenie głównej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą posesję i najładniejszy balkon oraz konkursów ogólnopolskich, w których mieszkańcy naszej gminy odnieśli sukcesy.  

Festyn zakończył się koncertem zespołu Exelent, który rozbawił publiczność takimi hitami jak „Poczuła miętę”, „Podobasz mi się” czy „Tylko Ty”.

W imieniu gospodarzy uroczystości i organizatorów festynu serdecznie dziękujemy Państwu za udział w tegorocznym Święcie Darów Ziemi. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowały piękne wieńce i kosze, a także wszystkim wystawcom, którzy jak co roku stworzyli w Woli Kiełpińskiej piękny, ludowy klimat. Niech się Państwu dobrze wiedzie – w Waszych gospodarstwach i domostwach.

Podczas obchodów Święta Darów Ziemi 2018 zostało przygotowane stoisko z degustacją produktów regionalnych. Uczestnicy imprezy mogli spróbować serów twarogowych, wędzonych, masła, serów podpuszczkowych z czarnuszką, czosnkiem niedźwiedzim, z suszonymi pomidorami, naturalnych, ricotty podawanej z dżemami.

Stoisko zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Województwo Mazowieckie. W ramach podpisanego porozumienia Województwo pokryło koszty dekoracji oraz przygotowania degustacji z produktów regionalnych dla uczestników imprezy.

 

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018
 • dary ziemi 2018

Ludowo i swojsko na festiwalu sołectw

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, odbył się w sobotę 8 września 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie.

W tegorocznej edycji konkursu Miasto i Gminę Serock reprezentowało Sołectwo Izbica. Nazwa wsi położonej nad Narwią pochodzi od słowa „izbica” (drewniane izbice ustawiano przed palami mostowymi dla ich ochrony przed lodem). Wśród dóbr należących do klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku już w XIII w. wymieniono m.in. Izbicę, Nasielsk, Wieliszew, Skrzeszew, Łaziska, czyli Łajski, Pomiechówek i Powielin. W początkowym okresie istnienia wieś Izbica obejmowała również obszar obecnej wsi Dębe, o czym informują zapisy zakroczymskich ksiąg sądowych. W XVIII w. właściciele lasów pomiędzy Serockiem i Nasielskiem przewozili tu drzewo na spław gdański. W 1821 roku w posiadanie połowy wsi wszedł Józef Wawrzyniec Krasiński. W ten sposób aż do 1945 roku wieś, a później już tylko sam folwark, były w rękach Krasińskich i ich sukcesorów Radziwiłłów.

Dziś w Izbicy mieszka 386 osób. Wieś znana jest przede wszystkim z owocowych sadów. I właśnie do sadowniczych tradycji tej miejscowości nawiązywał zarówno wystrój stoiska jak też prezentowane  smaki regionalnej kuchni. Wyborne powidła śliwkowe, jabłkowe i gruszkowe świetnie smakowały z domowym, drożdżowym ciastem lub serami, a smak pysznego pasztetu, karkówki i boczku podkreślały np. śliwki w occie. Sceniczny występ Izbicy był eksplozją dźwięku i wdzięku kobiet, które sprostają każdemu wyzwaniu – z artystycznym włącznie.

Dziękujemy pani sołtys Iwonie Jończyk oraz wszystkim osobom wspierającym ją w trudach przygotowania prezentacji  festiwalowych.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie
 • Festiwal sołectw w Jabłonnie

Najładniejszy ogród wybrany!

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs ,,Moja posesja-moja pasja”. Ideą organizowanego konkursu jest popularyzacja estetycznego i ekologicznego zagospodarowania swojego miejsca zamieszkania. Komisja konkursowa dokonała przeglądu ogrodów w dniach od 16 do 31 sierpnia 2018 r. Łącznie do konkursu zostało zgłoszonych 10 ogrodów, w następujących kategoriach: Zabudowana nieruchomość, Gospodarstwo rolne oraz Działka rekreacyjna. Jednym z głównych kryteriów konkursowych branym pod uwagę była obecność roślin miododajnych oraz wyposażenie ogrodu w domki dla owadów.  Wyłonienie tego najpiękniejszego stanowiło nie lada wyzwanie dla Komisji. Każdy zgłoszony ogród był niepowtarzalny oraz został stworzony z pasją oraz z pełną dbałością o szczegóły. Po długich dyskusjach i rozmowach wśród Komisji, konkurs został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy Państwu wyniki:

I.    W kategorii „Zabudowana nieruchomość”:
1)    Pan Krzysztof Jońca - Serock
2)    Pani Elżbieta Nalewajek – Stasi Las
3)    Pan Albert Sowiński – Serock
Wyróżnienia: Pan Piotr Piwowar – Skubianka i Pan Edward Ciesielski – Serock, Pan Konstanty Mużyński - Łacha
II.    W kategorii „Gospodarstwo rolne”:
1)    Pani Edyta Sosnowska - Jachranka
2)    Pan Wojciech Podgórski - Nowa Wieś
III. W kategorii „Działka rekreacyjna”:
1)    Pan Tadeusz Pontek - Nowa Wieś
2)    Państwo Ewa i Wiesław Ciułek – Gąsiorowo
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi tradycyjnie podczas obchodów Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej, już w najbliższą niedzielę 9 września, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i gratulujemy!

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

30 września mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina wszystkim przedsiębiorcom, których działalność  gospodarcza polega na sprzedaży napojów alkoholowych o terminie opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Za dzień dokonania opłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego kwotą przypadającą do zapłaty.

Zapraszamy na weekendowe wydarzenia

Narodowe  Czytanie

Serock czyta "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w dniu 7 września 2018 roku o godzinie 12:00.

Otwarcie nowego placu zabaw

Również dnia 7 września 2018 roku będzie miało miejsce uroczyste otwarcie nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Stasim Lesie o godzinie 18:00.  Serdecznie zapraszamy  do korzystania z tego miejsca. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja spełni oczekiwania wszystkich użytkowników.

Festiwal Sołectw

Serdecznie zapraszamy na IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odbędzie się w sobotę 8 września 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie.

Święto Darów Ziemi

Tegoroczne Święto Darów Ziemi odbędzie się 9 września w Woli Kiełpińskiej. Zaczynamy o godzinie 11:30 Gwiazdą festynu towarzyszącego przedsięwzięciu będzie HALINKA MLYNKOVA! Serdecznie zapraszamy do udziału w „dożynkach”.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Warto zajrzeć do współczesnej placówki muzealnej, aby poznać historię Serocka i jego mieszkańców. Obok Izby znajduje się mural historyczny przedstawiający rodowód miasta.

 

Zobacz plakaty tych wydarzeń.

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

Serdecznie zapraszamy na IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odbędzie się w sobotę 8 września 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie.

W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Dąbrówka (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Trzciany (Gmina Jabłonna), Sołectwo Józefów (Gmina Nieporęt), Sołectwo Izbica (Gmina Serock), Sołectwo Kręgi (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.
Zapraszamy!

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

HALINKA MLYNKOWA będzie gwiazdą niedzielnych "dożynek"

9 września w Woli Kiełpińskiej odbędzie się tegoroczne Święto Darów Ziemi. Gwiazdą festynu towarzyszącego przedsięwzięciu będzie HALINKA MLYNKOVA!
Serdecznie zapraszamy do udziału w „dożynkach”. Szczegóły na plakacie poniżej.

 

Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

Z przyjemnością informujemy, że na portalu www.serock.e-mapa.net wprowadzona została funkcja przeglądania obowiązujących miejscowych planów i studium gminy Serock.
Aby włączyć możliwość przeglądania planów, należy rozwinąć menu „warstwy”.

Następnie należy włączyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przeznaczenia terenu, należy wybrać ikonkę „i” i kliknąć myszką na dany teren funkcjonalny. Po tej czynności ukaże się „informacja o obiekcie”, gdzie znajduje się link do pełnej treści planu.

Jednocześnie informujemy, że udostępnione dane mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do podejmowania czynności prawnych.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Plon, niesiemy plon - czwarte spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji za nami

2 września Izba Pamięci i Tradycji w Serocku gościła uczestników czwartego spotkania poświęconego poszukiwaniu serockiej obrzędowości. Tym późnojesiennym przedsięwzięciem rozpoczęliśmy temat dożynek, plonów, darów ziemi.

Rozmawialiśmy o ziołach, zbożach, grzybach, owocach i związanych z nimi dekoracjach, przetworach i ogólnym ich wykorzystaniu w domostwach. Nie zabrakło oczywiście opowieści o żniwach i związanych z nimi obrzędach, które w wielu wsiach praktykowane są do dziś.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w Niedzielnej Szkółce Tradycji. Na ostatnie – piąte – spotkanie, kończące rok, zaprosimy Państwa najpewniej w grudniu.

 

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Wszystkim uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy wielu sukcesów i radosnej przygody związanej z nauką, zdobywaniem wiedzy i nabywaniem nowych umiejętności. Niech czas spędzony w szkole będzie dla Was owocny i pełen wyzwań. Nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych życzymy spełnienia zawodowego i wszelkiej pomyślności.

 

Zwierzęta znalezione w minionym tygodniu

Poniżej zamieszczamy opisy i zdjęcia zwierząt, które zostały znalezione w minionym tygodniu. Być może ktoś z Państwa rozpozna swojego pupila lub zwierzę sąsiada.

1. Dwa owczarki niemieckie znalezione 23.08.2018 r. w miejscowości Dębe
2. Młoda sunia znaleziona w miejscowości Dębe 27.08.2018r.
3. Czarny pies wielkości do kolan, znaleziony na osiedlu Nowy Świat w Serocku w dniu 30.08.2018r.
4. Kudłaty piesek, w typie teriera z czerwoną obrożą znaleziony na osiedlu Nowy Świat w dniu 30.08.2018r.
5. Czarny, podpalany pies wielkości do kolan znaleziony na ul. Pobyłkowskiej w Serocku w dniu 31.08.2018r.

Właścicieli lub osoby, które rozpoznają zwierzęta prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 39 lub 22 782 88 40 lub Strażą Miejską w Serocku 603 873 290.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend, ostatni weekend wakacji, zapraszamy na serockie przedsięwzięcia:

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 31 sierpnia - 1 września na serockim stadionie.

NIEDZIELNĄ SZKÓŁKĘ TRADYCJI  - 2 września o godz. 12.15 w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

JĘZYKOWĄ GRĘ MIEJSKĄ - 2 września od godz. 13.00 na serockim rynku

KIERMASZ RZECZY UŻYWANYCH - 2 września od godziny 9.00 na serockim rynku

Jak co weekend zapraszamy również do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

To także ostatni weekend, kiedy będzie można wyruszyć w (sponsorowany przez Miasto i Gminę Serock) rejs po Jeziorze Zegrzyńskim

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

"Lepszy Biznes" - odbyło się szkolenie dla przedsiebiorców

Co zrobić, aby Twój biznes stał się lepszy? Jakie techniki marketingowe zastosować w firmie, aby przyciągnąć i zatrzymać klienta? Jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta, oraz wiele innych ciekawych informacji uzyskali uczestnicy szkoleń zorganizowanych w dniach 28 – 29 sierpnia w serockim ratuszu.

„LEPSZY BIZNES Szkolenia dla przedsiębiorców” pokazały, że takie spotkania są potrzebne - świadczyła o tym chociażby frekwencja. Z tego powodu myślimy już o kontynuacji spotkań. Zachęcamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców do kontaktu z urzędem w celu przesyłania tematów, przedstawiania problemów, o których warto porozmawiać, które warto poruszyć po to, aby biznes stał się faktycznie lepszy.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Popowicz
Inspektor ds.ewidencji działalności gospodarczej
22 782 88 35
e-mail: edg@serock.pl

 

 

Niedzielna szkóła tradycji zaprasza na czwarte spotkanie

Do poszukiwania ludowej obrzędowości Serocka skłonili nas mieszkańcy gminy, z którymi spotykaliśmy się przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięć, związanych z historią miasta i gminy. To właśnie te niezwykłe, wzruszające, często zabawne wspomnienia naszych mieszkańców stały się impulsem do zainicjowania cyklu spotkań, podczas których zbieramy najpiękniejsze regionalne zwyczaje i obrzędy.

W pierwszą niedzielę września spotkamy się na czwartym spotkaniu w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich, aby powspominać dawne serockie zwyczaje. Tym razem porozmawiamy o darach ziemi, dziękczynnych wieńcach, suszeniu ziół i wszystkim tym, co w mazowieckich wsiach działo się jesienią. W naszych poszukiwaniach wspiera nas Ania Kutkowska, której wykształcenie oscyluje między innymi wokół kultury ludowej, ale która przede wszystkim jest „pasjonatką piękna” – kultury, sztuki, tradycji…

Spotkania w ramach „Niedzielnej Szkółki Tradycji” są pierwszym krokiem w próbie odtworzenia serockiej obrzędowości. Chcemy, aby to były spotkania inicjowane w dużej mierze przez ich uczestników. Korzystając z okazji pragniemy poinformować, że oczekujemy na pozytywną decyzję o dofinansowaniu projektu związanego z poszukiwaniem i odtwarzaniem lokalnej obrzędowości, w ramach którego odbyłyby się różnego rodzaju warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne a także wydana zostałaby publikacja opowiadająca o dawnych serockich tradycjach i zwyczajach.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Życzenia dla Strażników Miejskich

Z okazji Dnia Strażnika Miejskiego składamy funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Serocku serdeczne podziękowania za trud wkładany w codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania porządku w naszej gminie. Doceniając Państwa zaangażowanie w służbę lokalnej społeczności składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i satysfakcji zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

 

5 lat koncertów pod brzozami

W sobotni wieczór 18 sierpnia 2018 po raz piąty odbył się w Nowej Wsi koncert poetycko muzyczny „Pod brzozami”, który zgromadził - jak zwykle - wielu widzów – z Serocka, powiatu, a nawet przedstawicieli Polonii z  Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec.       
 
W programie jubileuszowego koncertu znalazły się: występy młodych talentów, monodram Anny Lechickiej „Kobieta pryncypialna” - w reż. Joanny Mądry, wystawa zdjęć lotniczych Ryszarda Lewandowskiego LotyNaMotolotni  oraz recital „W starym kinie” – z gwiazdami wieczoru Anną Venus, Alicją i Andrzejem Wysockimi, w autorskim programie muzycznym przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.
Z historii koncertów „Pod brzozami” warto przypomnieć, iż są to koncerty organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi i Fundację Nowa Wieś, wraz z mieszkańcami i sympatykami tej miejscowości.

Koncerty mają na celu promocję umiejętności muzycznych dzieci z miejscowych szkół, lokalnych twórców, osób utalentowanych artystycznie.

Irena Buczyńska - prezes Fundacji Nowa Wieś oraz Dariusz Stradomski - prezes  Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi w imieniu organizatorów dziękują wszystkim uczestnikom koncertu za stworzenie wspaniałej, entuzjastycznej, rodzinnej atmosfery na widowni. Do zobaczenia za rok.

fot. Gabriel Kijewicz

 

 

 • autor: Organizatorzy 

Zaśpiewali i zatańczyli na chwałę Niepodległej

Koncert "Na chwałę Niepodległej", który na serockim rynku odbył się 25 sierpnia 2018 roku, był jednym z głównych przedsięwzięć organizowanych w Serocku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się uroczystym Polonezem zatańczonym przez mieszkańców i sympatyków gminy Serock, w towarzystwie członków wieliszewskiego Zespołu Tańca Ludowego "Promyki". Do prowadzonego przez Pana Dariusza Skrzydlewskiego tańca stanęli i dorośli i dzieci, pięknie odziani w stroje ludowe, galowe - zjawiskowe.

Tomasz Stockinger - prowadzący przedsięwzięcie - zaprosił gości do obejrzenia krótkiego spotu, w którym dorośli, młodzież i dzieci z Serocka opowiedzieli czym dla nich jest niepodległość. W programie słowno-muzycznym znalazły się wiersze i fragmenty literackie o miłości do Ojczyzny i tęsknocie za nią, piosenki wojenne i patriotyczne - wykonane przez Chór "Cantores Adalberti" oraz Annę Osmakowicz - Vocal Studio.

Głównym punktem tego niepodległościowego wieczoru był koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który oprócz patriotycznych nut, pełnych patosu i artystycznych uniesień, zaprezentował również utwory rozrywkowe. Publiczność zgromadzona na serockim rynku z wielkim aplauzem przyjęła to widowisko muzyczne, doceniając jego wysoki poziom artystyczny i zaangażowanie w stworzenie niepowtarzalnego klimatu pełnego wdzięczności dla Wolnej Ojczyzny.

Dziękujemy Państwu za obecność na Koncercie, wspólny taniec i śpiewanie. Jesteśmy wdzięczni za Wasze uczestnictwo w niepodległościowych przedsięwzięciach i cieszymy się, że możemy razem świętować tę piękną, polską, rocznicę.

Gospodarzami i organizatorami sobotniego koncertu byli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Renata Mulik oraz Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu płk. Ireneusz Fura.

Serockie wydarzenia niepodległościowe objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy
 • koncert niepodleglosciowy

Utylizujemy azbest

Miasto i Gmina Serock otrzymała promesę i wyłoniła wykonawcę na utylizację azbestu w 2018 r.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 maja 2018 roku udzielił Miastu i Gminie Serock dofinansowania w formie dotacji w wysokości do 28 666,14 zł, co stanowi do 51,99 % kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 48,01 % (26 467,95 zł) pochodzić będzie z budżetu gminy. W ramach zadania planowane jest zutylizowanie ok. 127 ton azbestu znajdującego się na terenie 57 nieruchomości, z czego demontaż stanowić będzie 43 tony, a odbiór składowanego na posesji eternitu 84 tony.

W dniu 23 sierpnia 2018 roku została podpisała umowa na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Serock w 2018 roku. Usługi demontażu pokryć dachowych oraz odbiór składowanych luzem lub na paletach płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie, prowadzić będzie firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2019 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub TUTAJ.

Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.
 

 

Gazyfikacja Łachy, Gąsiorowa i innych miejscowości

Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy, od czerwca zeszłego roku wspólnie z Sołtysami wszystkich wymienionych wyżej sołectw oraz przedstawicielami lokalnej społeczności rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, prowadzimy rozmowy dotyczące realizacji projektu o nazwie „Dostarczenie gazu ziemnego do odbiorców w miejscowościach Łacha i Gąsiorowo”. Miałby być to I etap dużej inwestycji mającej na celu gazyfikację terenów Gminy Serock zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki Narew.

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że spółka PSG Sp. z o.o. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia, które ma na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dla ww zadania. Projekt ma nazwę: „Zadanie nr 1 - WI17/5072 Projekt budowy gazociągu. Lokalizacja: Wierzbica, Łacha ul. Wyszkowska, Wedmana, Wrony, Piaskowa, Mazowiecka, Krótka, Serocka, Zegrzyńska, Koszykowa, Wierzbowa, Rayskiego, Wschodnia, Bugowa, Ogrodowa, Konwaliowa, Kasztanowa, Dębowa, Topolowa, Lipowa, Świerkowa, Łąkowa, Kręta, Sosnowa, Zatorska, bez nazwy. Warunki techniczne: PSG-W400/DT/ZMS/SEMU/264/2017/G z dnia 23.08.2017. Zadanie nr 2 - WI17/5073 Projekt budowy gazociągu. Lokalizacja: Gąsiorowo ul. Sosnowa, Grunwaldzka, Jagiełły, Tusińska, Pieńki, Nad Jeziorem, Zamknięta, Wrzosowa. Warunki techniczne: PSG-W400/DT/ZMS/SEMU/265/2017/G z dnia 24.08.2017”. Termin składania ofert został ustalony na dzień 29 sierpnia 2018 r. Po tym dniu miejmy nadzieję, że będziemy wiedzieli, któremu z Wykonawców zostanie udzielone zamówienie na tak duży zakres projektu.

Gmina jest w ciągłym kontakcie z osobami prowadzącymi to postępowanie i naszym wspólnym celem jest jak najszybsze wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i takie ułatwienie mu pracy, aby zakres, który jest opisany w nazwie zadania udało się zrealizować w całości. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozmów czysto organizacyjnych ze spółką, które to mają właśnie zapewnić Wykonawcy projektu łatwy kontakt z Gminą, mieszkańcami oraz instytucjami, które mogą być zarządcami bądź właścicielami nieruchomości, po których może przebiegać gazociąg.  W chwili, gdy PSG podpisze już umowę na realizację projektu z konkretnym Wykonawcą poinformujemy Państwa jakie konkretne działania będą podejmowane w terenie i jakie ruchy muszą poczynić mieszkańcy dla sprawnego wykonania tak dużego projektu.  Pamiętajmy jednak, że to jak sprawnie zrealizujemy wspólnie ten projekt i jak dużo mieszkańców zdeklaruje się do przyłączenia do sieci gazowej w tym etapie, będzie miało istotne znaczenie na to kiedy pozostałe miejscowości, tj. Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska i Cupel mogą zostać objęte gazyfikacją.  

W ostatnim tygodniu Gmina odbyła również wstępne rozmowy dotyczące gazyfikacji kolejnego rejonu Gminy, tj. miejscowości Bolesławowo, Guty, Ludwinowo Dębskie oraz Dębe.

Z informacji, które uzyskaliśmy od przedstawicieli PSG bezpośrednio prowadzących sprawę wynika, że projekt ten jest rozpatrywany pod kątem efektu ekonomicznego oraz możliwości technicznych. Mamy jednak nadzieję, że i w tym przypadku wspólnymi siłami uda nam się przekonać Polską Spółką Gazownictwa do gazyfikacji również tych terenów.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Straż Miejska w służbie mieszkańcom

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r. Działalność rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1993 r., jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Obecnie działa zgodnie z obowiązującą Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz na podstawie Regulaminu nadanego na mocy uchwały nr 93/XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2003 roku.

Służbę w formacji pełni ośmiu funkcjonariuszy. Strażnicy miejscy wykonują zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, wynikające z dokumentów normatywnych rangi ustawy oraz aktów prawa miejscowego. W szczególności funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku koncentrują swoja uwagę na zachowaniu porządku i spokoju w miejscach publicznych, a także czuwają nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów przez uczestników ruchu drogowego, wykorzystując do tych celów m.in. ystem monitoringu wizyjnego.

Straż Miejska Miasta i Gminy Serock wspiera działania służące ochronie środowiska, w szczególności czuwając nad likwidacją nielegalnych wysypisk śmieci. Strażnicy podejmują również aktywne działania prewencyjne w tym zakresie wykorzystując nadzór kamer monitoringu.

W sezonie grzewczym, w celu minimalizacji poziomu zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy, działania strażników koncentrują się w szczególności na kontroli stosowanego przez mieszkańców gminy opału. W okresie zimy strażnicy organizują też cykliczne patrole, których celem jest sprawdzenie, czy samotnie mieszkające starsze osoby potrzebują pomocy.
W czasie intensywnych mrozów służą mieszkańcom pomocą w przypadku problemów z uruchomieniem silników samochodowych.
Straż Miejska Miasta i Gminy Serock współdziała z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz specjalistyczną firmą w zakresie zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom.

Seroccy strażnicy prowadzą zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza w okresach poprzedzających ferie czy też wakacje. Uczą najmłodszych mieszkańców gminy zasad bezpiecznego wypoczynku, podstaw pierwszej pomocy oraz sposobów wzywania pomocy w razie niebezpieczeństwa. W trakcie roku szkolnego wielokrotnie organizują spotkania z dziećmi w szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock, w trakcie których zapoznają dzieci, m.in. z zasadami zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez pieszych i rowerzystów.

Nasi funkcjonariusze, zgodnie z prowadzoną ewidencją, w 2017 r. interweniowali 3397 razy, co w przeliczeniu na strażnika daje 283 interwencje. Strażnicy Miejscy stosują działania prewencyjne i edukujące przedkładając je ponad nakładanie kar finansowych na osoby dopuszczające się wykroczeń. Ma to również odzwierciedlenie w statystykach - w 2017 r. strażnicy wystawili zaledwie 97 mandatów karnych, natomiast pouczenia zastosowali aż 3263 razy.

 

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

LEPSZY BIZNES - bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Program szkolenia dla Przedsiębiorców LEPSZY BIZNES

Wtorek 28 sierpnia 2018
17.00  - PRomocja to nie tylko fajne pomysły !
- optymalnie dobrana strategia
- silna marka budowana przez lata
- dobre relacje z klientem i mediami

18.00 - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy: bezpieczne i tanie pożyczki z samorządu województwa
- pożyczka w ramach programu „Jeremie 2” dla wszystkich:
• kwota od 10 do 250 tys. zł
• karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy
• oprocentowanie 1,85% (z pomocą de minimis)
• 5 – letni okres spłaty
• brak opłat

19.00 -Dofinansowanie i dotacje – nie zawsze trzeba brać kredyt!
- bezzwrotne źródła finansowania działalności gospodarczej,
- nowe perspektywy  pozyskiwania funduszy na start i rozwój działalności
- zrealizowane dotacje na przykładzie firm z Miasta i Gminy Serock


Środa 29 sierpnia 2018

17.00 - Reklama bez tajemnic:
- grafika i video – jako podstawa działań w mediach społecznościowych i Internecie
- jak pozyskać i utrzymać klienta
- najczęściej popełniane błędy w budowaniu wizerunku
- mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
- skuteczne kanały promocji  i reklamy

18.00 - Co należy widzieć o księgowości i administracji?  
- profil zaufany i elektroniczna administracja: oszczędność czasu i pieniędzy
- Konstytucja Biznesu: ulga na start, tzw. „firma na próbę”,  
- podstawowe zasady księgowości
- na co zwracać uwagę wybierając formę opodatkowania

19.00 - Prawne ABC:
- sprawy pracownicze: kodeks pracy a kodeks cywilny
- zawieranie umów, weryfikacja kontrahentów oraz zabezpieczenia umowne
- windykacja należności i zabezpieczenie roszczeń

 

Budowa parkingu w Jadwisinie

Rozpoczęły się już roboty związane z budową parkingu i układu komunikacyjnego przy ul. Szkolnej– w rejonie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.
Wykonawcą prac jest Firma Handlowo Usługowa TOMBUD Tomasz Anuszkiewicz z Wieliszewa, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
W ramach inwestycji planuje się wybudować miejsca postojowe dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Szkolnej, na odcinku od istniejącego parkingu przy szkole, w kierunku skrzyżowania z ul. Akacjową (do bramy prowadzącej na teren domków) oraz chodnik wzdłuż tych parkingów. Zadanie przewiduje także przeprowadzenie remontu układu komunikacyjnego w sąsiedztwie domków letniskowych na terenie szkoły.
Termin realizacji zadania upływa z końcem października tego roku.
Niestety realizacja zadania może się wiązać z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców oraz uczniów. Mamy jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Skubianka z placem zabaw

18 sierpnia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw w Skubiance - inwestycji zrealizowanej z inicjatywy sołectwa Skubianka, na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców, ze środków tzw. funduszu sołeckiego. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i poświęceniu placu zabaw, gospodarze oddali plac zabaw - w ręce dzieci i młodzieży.

Obszar placu został podzielony na trzy strefy:
- sportową, wyposażoną w boisko wielofunkcyjne,
- dla starszych dzieci i młodzieży wyposażoną w urządzenia sprawnościowe i stół do ping-ponga,
- dla dzieci najmłodszych, na której znajdą się urządzenia zabawowe dedykowane dla przedszkolaków.

Zachęcamy do zabaw!

Weekendowe wydarzenia 18 - 19 sierpnia 2018 - zapraszamy

 • 18 sierpnia, godz. 17.00. (sobota) - uroczyste otwarcie placu zabaw w Skubiance - inwestycji zrealizowanej z inicjatywy sołectwa Skubianka, na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców, ze środków tzw. funduszu sołeckiego.
 • 18 sierpnia, godz. 19.00. (sobota) – V Koncert Poetycko-Muzyczny Pod brzozami w Nowej Wsi. W programie: recital muzyki filmowej z lat 20-30 „W starym kinie”, występy Gwiazd i młodych talentów muzycznych, monodram „kobiety pryncypialnej”, fotowystawa. Organizatorami tego niezwykłego koncertu są Fundacja Nowa Wieś oraz Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi.
 • 19 sierpnia, godz. 8:00 (niedziela) – wyrusza kolejny spływ kajakowy organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku – tym razem rzeką Bug – obowiązują wcześniejsze zapisy!
 • Rejsy promocyjne statkiem Albatros po Jeziorze Zegrzyńskim – zapraszamy na nie w każdy letni weekend. Rejsy sponsorowane są przez UMiG w Serocku. Więcej informacji TUTAJ
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku – zapraszamy do zwiedzania tej niezwykłej placówki o charakterze muzealnym. W dni weekendowe izba czynna jest w godz.  11:30 – 17:30 Więcej informacji TUTAJ

 

 • 25 sierpnia - kolejny weekend - zapraszamy na koncert "Na chwałę Niepodległej". O godzinie 18.00 zatańczymy na serockim rynku uroczystego Poloneza. Wysłuchamy programu słowno-muzycznego, a przede wszystkim obejrzymy koncert REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO. Szczegóły na plakacie poniżej. Zaproście Państwo swoje Rodziny, przyjaciół, przeżyjmy ten radosny czas wspólnie.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Zegrzu

We wtorek, 14 sierpnia br. w klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Tym razem miała ona wymiar szczególny, bo została zorganizowana wspólnie przez Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26. Wojskowy Oddziała Gospodarczy.
 

Uroczystość odbyła się z udziałem wielu zaproszonych gości: władz samorządowych, zastępcy komendanta WSOWŁ, przedstawicieli służb mundurowych, duchowieństwa, a także w obecności żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński, a poczet sztandarowy wystawił batalion zabezpieczenia CSŁiI.

W czasie obchodów komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura odczytał pismo ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Było w nim napisane m.in.: Święto Wojska Polskiego to szczególny dzień dla naszych żołnierzy, ale i dla całego społeczeństwa. To okazja do wspólnego manifestowania naszego patriotyzmu i przywiązania do wspaniałych tradycji polskiego oręża oraz czas na podziękowanie naszym żołnierzom za ich wierną służbę ojczyźnie”. Następnie Komendant Centrum podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej CSŁiI i 26. WOG za codzienny trud, dotychczasową służbę, życząc zdrowia, spełnienia marzeń, szczęścia i rozwoju zawodowego. 

Kolejny rok, tym razem wspólnie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki obchodzimy Święto Wojska Polskiego, aby oddać hołd minionym pokoleniom żołnierzy polskich. 15 sierpnia – to data niezmiernie ważna w historii oręża polskiego, bowiem upamiętnia ona zwycięstwo i tryumf myśli wojskowej, a także pamięć o dowódcach ich bohaterstwie oraz poświęceniu żołnierzy. Bitwa warszawska, nazywana często „cudem nad Wisłą”, której obchodzimy 98. rocznicę, przesądziła o losach nie tylko Polski ale i całej Europy, dlatego w tym dniu składamy hołd bezimiennym bohaterom, którzy przed laty w krwawych zmaganiach poświęcili własne życie, by odeprzeć widmo ponownego zniewolenia Ojczyzny.   Święto Wojska Polskiego jest najważniejszym w kanonie żołnierskich świąt, bowiem jest ono kontynuacją Święta Żołnierza obchodzonego oficjalnie od 1923 r. ” – powiedział do zebranych komendant 26. WOG płk Grzegorz Gotowicz. Życzył wszystkim żołnierzom i pracownikom związanym z 26. WOG i CSŁiI wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

W czasie uroczystości Komendant CSŁiI płk dr Ireneusz Fura otrzymał Odznakę Pamiątkową 26. WOG, a Komendant 26. WOG płk Grzegorz Gotowicz Odznakę Pamiątkową CSŁiI. Podczas obchodów wręczone zostały również liczne akty mianowań oraz odznaczenia resortowe.

W tym dniu w Ogródku Jordanowskim Zegrza odbył się także festyn z okazji Święta Wojska Polskiego, którego organizatorem było Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Dla przybyłych przygotowano liczne atrakcje: animacje dla dzieci, smaczną wojskową grochówkę, a także stoiska z zabawkami i słodyczami. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, w czasie  przemarszu ulicami Zegrza zaprezentowała swoje utwory, a występy zespołów Telefala  oraz  Smash, z byłym żołnierzem CSŁiI Dominkiem Janiszewskim, zapewniły uczestnikom festynu dobrą zabawę.

Teks: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Magdalena Sanecka

Zapraszamy na otwarcie placu zabaw

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie placu zabaw w Skubiance, w sobotę 18 sierpnia, o godzinie 17.00.

Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Skubianka, na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców, ze środków tzw. funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński  z miejscowości Stasi Las. Z uwagi na okres wakacyjny staraliśmy się o możliwie szybkie przeprowadzenie inwestycji tak, aby dać mieszkańcom możliwość korzystania z terenu jeszcze latem. Założenia to udało się zrealizować – inwestycję zakończono znacznie przed upływem terminu wynikającego z umowy. 

Zapraszamy na obchody Święta Wojska Polskiego

14 sierpnia, jak co roku, odbędzie się wojskowy festyn w Zegrzu - z masą atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 15 sierpnia natomiast będzie miała miejsce uroczysta Eucharystia w kościele garnizonowym w Zegrzu. Serdecznie zapraszamy. 

Rozbudowa SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyjął z rąk Wicestarosty Nowodworskiego Pawła Calaka oraz Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacka Kacperskiego podziękowania dla Miasta i Gminy Serock za pomoc finansową na realizację projektu "Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego".

Złożony przez Centrum wniosek o rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego, z usług którego korzystają również mieszkańcy gminy Serock, po pozytywnych ocenach merytorycznych i formalnych, został zakwalifikowany do bieżącej edycji dofinansowań realizowanych na terytorium województwa mazowieckiego.

W ramach projektu zostanie wyremontowana obecna część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz powiększona o dobudowę nowej części wraz z infrastrukturą techniczną. Powstanie także ogrzewany podjazd dla przyjeżdżających karetek z pacjentami.


W ramach dofinansowania za kwotę: 1 137 987,71zł, zostanie zakupiony sprzęt medyczny : respiratory medyczne, aparaty do znieczuleń, łóżka, stojaki do kroplówek, wózki, kozetki, defibrylatory, aparat do usg, lampy operacyjne, pompy infuzyjne.

 

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej

Pies czeka na człowieka

Poszukujemy właściciela lub osoby chętnej do adopcji małego szczeniaczka – suni, która została znaleziona  9 sierpnia 2018 r. w miejscowości Zabłocie. Sunia jest w wieku około 3 miesięcy, bardzo przyjaźnie nastawiona do ludzi. Widać, że jest zadbana, tęskni za człowiekiem. Sunia będzie wysokości do kolan. Właściciela prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40 lub Strażą Miejską 603 873 290.  Jeżeli nie znajdzie się właściciel, sunia będzie przeznaczona do adopcji.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lepszy biznes - szkolenia dla przedsiębiorców

Przyjdź na bezpłatne szkolenia, które poprowadzą doświadczeni specjaliści i spraw by Twój biznes stał się lepszy.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Nowy Strażnik Miejski złożył uroczyste ślubowanie

9 sierpnia Pan Jarosław Malik - aplikant Straży Miejskiej złożył przed Burmistrzem Miasta i Gminy Serock uroczyste ślubowanie:  ,,Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby. Tak mi dopomóż Bóg".

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Kiermasz Rzeczy Używanych

Kiermasze Rzeczy Używanych cieszą się dużym zainteresowaniem, pomimo faktu, że część tegorocznych odbyła się w deszczu. Przed nami jeszcze pięć kiermaszy. Na najbliższy zapraszamy w niedzielę 12 sierpnia.

Aplikacje turystyczne

Zachęcamy do pobrania i zainstalowania na swoich smartfonach aplikacji turystycznych: Województwa Mazowieckiego i Powiatu Legionowskiego.

PLAY MAZOVIA: Nasza aplikacja to pomysł na aktywne odkrywanie wyjątkowych miejsc w regionie: tradycyjnych muzeów z niezwykłymi zbiorami i nowoczesnych galerii, sielankowych gospodarstw agroturystycznych i eleganckich kompleksów hotelowych, malowniczych zamków i pałaców oraz parków, w których zarówno dzieci jak i dorośli znajdą coś dla siebie. Zawiera nie tylko informacje o atrakcjach i obiektach turystycznych, ale również o szlakach i wydarzeniach na Mazowszu. Play Mazovia! to zarówno przewodnik turystyczny – tryb Zwiedzam jak i gra turystyczna – tryb Gram i Zwiedzam. Gdy użytkownik korzysta jedynie z przewodnika turystycznego, nie musi rejestrować konta ani się logować. W każdej chwili można jednak dołączyć do gry turystycznej – od tej pory użytkownik ma szansę zdobywania punktów za odwiedzenie konkretnego miejsca, którym może być zamek, pałac czy muzeum lub uczestniczenie w wydarzeniach. Punkty zdobywa się wtedy za wykonywanie różnych typów zadań. Żeby podkręcić rywalizację – Play Mazovia! oferuje bieżące porównywanie swoich postępów w trzech rankingach: indywidualnym, prywatnym – gdy dodamy do listy swoich znajomych, oraz w rankingu szkolnym – gdy podczas rejestracji uzupełnimy swoją przynależność do szkoły. Play Mazovia! przyda się zarówno podczas planowania wycieczki po Mazowszu jak i w trakcie zwiedzania. Z tą aplikacją zaplanujesz i przeżyjesz niezapomnianą podróż po Mazowszu. Przygoda czeka tuż za rogiem!

POWIAT LEGIONOWSKI: Aplikacja jest zbiorem informacji przydatnych osobom wypoczywającym w regionie malowniczego Jeziora Zegrzyńskiego – największego akwenu wodnego na Mazowszu, połączonego z Warszawą Kanałem Żerańskim. Jest propozycją zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańców regionu.
Aplikacja podaje informacje turystyczne na temat regionu Powiatu Legionowskiego w jednym miejscu. Znajdziemy w niej najciekawsze atrakcje, zabytki, informacje historyczne i bogaty kalendarz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających się w okolicy.
Absolutnie unikalnym narzędziem, jakie oferuje aplikacja, jest mapa dla żeglarzy z wbudowanym alertem, ostrzegającym przed podwodnymi przeszkodami i pokazująca głębokość zbiornika w danym miejscu. Dodatkowym jej atutem są trasy rowerowe i piesze oraz obszerna baza gastronomiczno-noclegowa. Ważną funkcją aplikacji jest moduł rozkładów jazdy autobusów i pociągów.
Aplikacja powstała na zlecenie Starostwa Powiatowego w Legionowie i została sfinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego.

Zachęcamy również do pobrania aplikacji BLISKO, dzięki której będą Państwo na bieżąco z zaproszeniami na przedsięwzięcia gminne.

Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 roku

W związku z przyjęciem przez Senat w dniu 27.07.2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 20.07.2018 r., przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje na temat spraw regulowanych tą ustawą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 1)
Szczegóły: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2673
Kiedy:
•    Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi z mocy ustawy – automatycznie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czego dotyczy: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. nieruchomości, na których znajdują się wyłącznie budynki:
1)    mieszkalne jednorodzinne lub
2)    mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)    budynki wymienione w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowalnymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Kogo dotyczy: Użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi na cele mieszkaniowe.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie wiązało się z opłatami w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej.

Opłaty:
•    osoby, które staną się właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Ze względu na długi okres wnoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata.
•    Aby uniknąć waloryzacji będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) – będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. W tym wypadku opłata jednorazowa będzie równa kwocie pozostającej do spłaty.
•    W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej rada miejska może zdecydować w drodze uchwały o udzieleniu bonifikaty i warunkach jej udzielenia. Przewidziano także możliwość udzielania bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych. System bonifikat obejmie osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych albo mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Termin wnoszenia opłat:
•    Do dnia 31 marca każdego roku.
•    Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Ujawnienie prawa własności: Podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
•    Wpisy będę wolne od opłat sądowych.
•    Zaświadczenie, o którym mowa powyżej podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

---------------------------------------------------------------
1)    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.


W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju UMiG Serock, w siedzibie urzędu (pok. 51, 52) lub telefonicznie pod nr /22/ 782 88 26, 782 88 31.


      

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Biegiem uczcili pamięć Powstańców

Reprezentacja pracowników samorządowych naszej gminy wzięła udział w Ultramaratonie Powstańca organizowanym w Wieliszewie i zajęła w nim III miejsce w kategorii Sztafeta Samorządowców. Do pokonania uczestnicy mieli aż 63 kilometry, a żar lejący się tego dnia z nieba dodatkowo zdawał się ten dystans wydłużać.

Serdecznie gratulujemy naszym kolegom, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Serock, którzy uczcili tegoroczną rocznicę Powstania Warszawskiego udziałem w wieliszewskim Ultramaratonie.

Pies czeka na człowieka

Pies znaleziony 5 sierpnia 2018 r. w Wierzbica przy stacji benzynowej. Właściciela prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 22 782 88 40 lub Strażą Miejską tel. 603 873 290.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy na lata 2005-2023

Dnia 27.07.2018 r. Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr  516/XLVII/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017. Obecna modyfikacja Lokalnego Programu Rewitalizacji, poza przedłużeniem okresu jego obowiązywania, wprowadziła również modyfikację w zakresie wyznaczonych obszarów wymagających rewitalizacji, oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych.

W ramach zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji zmodyfikowano wymienione w nim zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego”. Rozszerzono ten projekt o obszar obejmujący rejon zabytkowego grodziska „Barbarka”. Wpisana propozycja obejmuje zagospodarowanie części zachowanych pozostałości wałów fortecznych dawnej „Twierdzy Napoleońskiej” i ich przeznaczenie na szlak turystyczno-rekreacyjny.

Dodatkowo, w ramach rozszerzenia zakresu projektu, przewiduje się przywrócenie dawnego charakteru krajobrazowo-architektonicznego grodziska „Barbarka”.   

W dokumencie zdefiniowano nowe zadanie z zakresu działań rewitalizacyjnych, obejmujące teren zajęty przez funkcjonujący w latach 1972 – 2005 ośrodek szkoleniowo-konferencyjny Polskich Kolei Państwowych S.A. „Kolejarz”.

Rewitalizacja tego obszaru ma polegać na nadaniu nowych funkcji jego użytkowania, poprzez realizację przez prywatny podmiot Zespołu Uzdrowiskowo-Rekreacyjnego z częścią rekreacyjno-sportową, przedsięwzięcie to zostało wpisane do wykazu projektów wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

Rewitalizacja stwarza możliwości wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, a warunki do jej prowadzenia stwarza gmina opracowując w tym zakresie dokumenty. Dokumenty te mogą obejmować projekty inwestycyjne realizowane ze środków publicznych i prywatnych.  Lokalny Program Rewitalizacji dostępny jest TUTAJ.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zapraszamy do Serocka

 

Z serockiego rynku ulice rozchodzą się we wszystkie strony miasta. Taki układ Serock odziedziczył po Średniowieczu. Zapraszamy do wędrówki po mieście, które chociaż ma wiele nowoczesnych rozwiązań, to nie zapomina o swoim rodowodzie.


Rynek. Serce miasta. Choć drogi uparcie chcą nas zaprowadzić stąd we wszystkie kierunki, warto zatrzymać się tu na chwilę. W miejscu, w którym niegdyś odbywały się jarmarki kwitnie życie – nie tylko w dni targowe, ale również podczas odbywających się tu w sezonie letnim imprez i spotkań muzycznych. W cukierni Pychotka można przekąsić coś słodkiego, ale również zobaczyć kolekcję urokliwych filiżanek, a w pobliskiej naleśnikarni obejrzeć kolekcję barwnych talerzy.
Ratusz, który otwarto w 1997 roku, jest jednym z symboli miasta.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich – to placówka jak najbardziej współczesna, ale multimedialna ekspozycja opowiada o dawnych dziejach miasta. Warto tu zajrzeć, aby poznać historię Serocka i jego mieszkańców. Obok Izby znajduje się mural historyczny przedstawiający rodowód miasta.

Grodzisko Barbarka – wzgórze, na którym w średniowieczu funkcjonował gród dziś znajduje się nieco na uboczu, ale to położenie nie umniejsza jego rangi. Wręcz przeciwnie – mieszkańcy pamiętają, że to ono dało początek miastu. O życiu pierwszych Serocczan opowiada tablica informacyjna znajdująca się u stóp Barbarki oraz makieta średniowiecznego grodziska. Ze szczytu rozpościera się widok na połączenie rzek Bug i Narew.

Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie - od XVI wieku służył mieszkańcom nie tylko jako dom modlitwy, ale również jako miejsce schronienia podczas bitew i wojen. To jeden z najstarszych zabytków na Mazowszu. Niegdyś nosił wezwanie św. Wojciecha – patrona Serocka.

Plaża. Średniowiecze nie znało plażowania, ale życie ówczesnych Serocczan koncentrowało się wokół wody. Nad rzeką, którą niegdyś spławiano tratwami towary, współcześnie znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Dziś flisaków już tu nie spotkamy, ale po rzece popływać można: kajakami, łódkami, żaglówkami, skuterami wodnymi, statkiem ALBATROS, czy tramwajem wodnym, który przypływa tu z Warszawy. Narew, to również raj dla wędkarzy.
Plaża miejska, to dobre miejsce na odpoczynek. Darmowe leżaki, boiska do gier, wodny plac zbaw i molo, które służy plażowiczom jako tło dla selfie – warto tu przyjechać samemu lub z rodziną. Niestety w tej chwili, ze względu na wykwit sinic, obowiązuje zakaz kąpieli. Wciąż jednak można zażywać kąpieli w placu wodnym.

Trakt spacerowy prowadzi do urokliwych jarów nad rzekę i na Plac Litewski, gdzie latem odbywają się warsztaty rzemieślnicze. Można stąd dojść również do głównej ulicy miasta (przy której znajduje się dawny zajazd pocztowy, lokalne i ogólnopolskie sklepy, lokale gastronomiczne). Trzecia droga prowadzi z Traktu w okolice domu, w którym nocował Picasso. Dalej biegnie ścieżka krajoznawczo – turystyczna prowadząca do serockich hoteli, a jeszcze dalej do rezerwatów przyrody i miejsc historycznych. Spacerować jest więc gdzie. Jest też gdzie jeździć na rowerze – przez gminę prowadzą trzy szlaki rowerowe, o łącznej długości prawie 90 km.

Serock, to niewielka gmina, ale z wielkim potencjałem, wieloma atrakcjami turystycznymi i kulturalnymi. Możesz zwiedzić ją samemu lub w towarzystwie przewodnika.

Mazowiecka „uchwała antysmogowa”

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przypomina, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 24 października 2017 r. uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. Uchwała antysmogowa). Uchwała antysmogowa weszła w życie 11 listopada 2017 r. i stanowi akt prawa miejscowego, który obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojketu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE).
W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:
• od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
• od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojketu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojkecie.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego zaczął obowiązywać zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Oddaliśmy hołd Powstańcom

1 sierpnia o godzinie 17.00 w całej Polsce zawyły syreny strażackie. Samochody zatrzymały się, przechodnie stanęli w ciszy i zamyśleniu nad losem Bohaterów, walczących w Powstaniu Warszawskim.

Nie inaczej było w Serocku. Jak co roku zebraliśmy się również na rynku, pod tablicą upamiętniającą poległych w walkach o wolność Ojczyzny. Po przybliżeniu rysu historycznego wydarzeń sprzed siedemdziesięciu czterech lat pod tablicą pamięci złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. Wraz z chórem Cantores Adalberti zgromadzeni zaśpiewali piosenki powstańcze.

W imieniu gospodarza uroczystości, Burmistrza Miasta i Gminy Serock, serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczny udział w przedsięwzięciu, pomimo doskwierającego upału. Już teraz zapraszamy na kolejne sierpniowe przedsięwzięcia: Święto Wojska Polskiego – 14 sierpnia do Zegrza oraz Koncert „Na chwałę Niepodległej” – 25 sierpnia na serocki rynek.

Poniżej zamieszczamy skan listu Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników wczorajszej uroczystości.   

 

 • IMG_3692.JPG
 • IMG_3701.JPG
 • IMG_3704.JPG
 • IMG_3706.JPG
 • IMG_3708.JPG
 • IMG_3713.JPG
 • IMG_3725.JPG
 • IMG_3727.JPG
 • IMG_3728.JPG
 • IMG_3729.JPG
 • IMG_3733.JPG
 • IMG_3736.JPG
 • IMG_3740.JPG
 • IMG_3744.JPG
 • IMG_3745.JPG
 • IMG_3752.JPG
 • IMG_3756.JPG
 • IMG_3759.JPG
 • IMG_3763.JPG
 • IMG_3765.JPG
 • IMG_3769.JPG
 • IMG_3774.JPG
 • IMG_3777.JPG
 • IMG_3781.JPG
 • IMG_3787.JPG
 • IMG_3792.JPG
 • IMG_3795.JPG
 • IMG_3796.JPG
 • IMG_3797.JPG
 • IMG_3798.JPG
 • IMG_3800.JPG
 • IMG_3804.JPG
 • IMG_3806.JPG
 • IMG_3812.JPG
 • IMG_3817.JPG
 • IMG_3821.JPG
 • IMG_3823.JPG
 • IMG_3826.JPG
 • IMG_3833.JPG
 • IMG_3835.JPG
 • IMG_3836.JPG
 • IMG_3838.JPG
 • IMG_3841.JPG
 • IMG_3844.JPG
 • IMG_3847.JPG
 • IMG_3853.JPG
 • IMG_3854.JPG
 • IMG_3858.JPG
 • IMG_3860.JPG
 • IMG_3861.JPG
 • IMG_3865.JPG
 • IMG_3888.JPG

Konkurs - Na Wsi Najlepiej

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę? Albo organizujesz warsztaty garncarskie pszczelarskie czy przędzarskie? Odkrywasz tajniki najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie „Na wsi najlepiej”! Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia.

Polska Organizacja Turystyczna wybierze 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Nagrodzone atrakcje zostaną objęte specjalną promocją. Jeśli wygrasz, będziesz mógł się zaprezentować w albumie wydanym w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Odwiedzą Cię profesjonalny fotograf i bloger turystyczny. Zdjęcia i relacje zobaczą tysiące osób interesujących się podróżami. Z dobrymi praktykami będzie się można zapoznać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, w artykułach prasowych i mediach społecznościowych.

Konkurs pozwoli stworzyć pierwszy katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej, który przysłuży się do podnoszenia jakości usług i wzbogacenia oferty w całej branży. Podziel się swoim doświadczeniem i pokaż magię polskiej wsi!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/

Budowa oświetlenia w Jachrance.

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z budową oświetlenia na ul. Wczasowej i Porannej Rosy w miejscowości Jachranka. Budowane oświetlenie stanowi przedłużenie ciągu oświetleniowego ulicy Polnego Wiatru. Zakres zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości blisko 550 mb, montaż 16 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m oraz opraw LED o mocy 10W, 14W i 55W. Wykonawca prac jest firma ELVOT Bogdan Uziębło z Warszawy. Koszt wykonania prac to niespełna 74 tys. zł. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na wnioski kierowane przez mieszkańców w/w ulic. Mamy nadzieję, że wybudowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Uczcijmy wspólnie rocznice sierpniowe

Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 – była początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal ze wszystkich regionów Polski. Niemcy i Sowieci po obu stronach frontu zwalczali oddziały idące Powstaniu na pomoc. Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków.

1 sierpnia o 17:00, kiedy w całym kraju zawyją syreny, gdziekolwiek będziesz – zatrzymaj się, uczcij chwilą ciszy tych, którzy walczyli i ginęli za Twoją wolność. Wyjdź z domu, wysiądź z samochodu, na minutę oderwij się od pracy. Pokaż innym, że PAMIĘTASZ. Złóż hołd bohaterom.

Zapraszamy na rynek
Przez złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz zapalenie symbolicznych zniczy chcemy i my uczcić pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego.
Zapraszamy wszystkich Państwa – mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, kół, grup, przedstawicieli gminnych instytucji 1 sierpnia na godzinę 16:50 na serocki rynek. Zachęcamy do złożenia kwiatów i zapalenia znicza pod tablicą upamiętniającą Bohaterów. Po godzinie 17.00, o której w ciszy oddamy hołd walczącym w Powstaniu, zaśpiewamy piosenki powstańcze. Szczegóły na plakacie poniżej.
Zapraszamy także do ratusza, gdzie można obejrzeć wystawę okolicznościową "Wojna, miłość, śmierć".

Powstanie Warszawskie

Powstanie wybuchło 1 sierpnia o godz. 17.00 (Godzina „W”). Trwało 63 dni. W walkach  wzięło udział około 23 tys. żołnierzy AK z okręgu warszawskiego. Powstańców wspierali żołnierze podziemia z okolic stolicy, mi.in. z Legionowa. Walczących wspomagali bohaterscy mieszkańcy Warszawy oraz Brytyjczycy – poprzez zrzuty broni i zaopatrzenia. Armia Czerwona nie pomogła powstańcom. Polacy z Armii gen. Berlinga wbrew rozkazom przeprawiali się przez Wisłę i pomagali w powstaniu.
Żołnierze niemieccy posiadali wsparcie artylerii, czołgów i lotnictwa. Dodatkowo ściągnęli do walk w Warszawie odziały SS, RONA oraz kryminalistów Dirlewangera. Pierwsze 4 dni walk to sukcesy powstańców - opanowują część dzielnic, ujawniają się władze cywilne, wydawana jest prasa oraz Dzienniki Ustaw. Niestety Niemcy szybko przechodzą do kontrnatarcia. Zaczynają się krwawe walki, bombardowania, rozstrzeliwania rannych i ludności cywilnej. Już 8 sierpnia upada Wola, a kolejne dzielnice kapitulują we wrześniu. Do samego końca trzyma się Śródmieście i Stare Miasto.

Powstanie upadło 2 października. Do niewoli dostał się sam Komendant Główny AK – gen. Tadeusz „Bór” Komorowski oraz większość dowództwa AK, a także przedstawiciele rządu londyńskiego. W powstaniu zginęło 18 tys. żołnierzy AK, ok. 25 tys. zostało rannych. W wyniku walk i rozstrzeliwań zginęło 160 tys. cywili. Po wysiedleniu miasta z resztek ludności i po wyprowadzeniu jeńców Hitler rozkazał zrównać Warszawę z ziemią.

Porozumienia sierpniowe

1 sierpnia 1980 roku władze Polski Ludowej wprowadziły podwyżkę cen mięsa. Owo działanie spowodowało falę strajków w kraju. Największy odbył się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; kierował nim Lech Wałęsa. W całym kraju powstały Międzyzakładowe Komitety Strajkowe. MKS w Gdańsku wysunął 21 postulatów, wśród  których było prawo do strajku, do tworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych, a także postulat dotyczący uwolnienia więźniów politycznych. PZPR zatwierdziła postulaty stoczniowców w obawie przed strajkiem generalnym - odpisano je 30 sierpnia w Szczecinie, i 31 sierpnia w Gdańsku oraz 3 października w Jastrzębie Zdroju.
Strajkujący odnieśli duży sukces wymuszając na władzy pewne ustępstwa. MKS-y w późniejszym czasie przekształciły się w NSZZ „Solidarność”. Organizacja ta miała charakter niepodległościowy i masowy. Działalność związku została zdelegalizowana  po ogłoszeniu stanu wojennego w roku 1981.

Krzyśki w Nowej Wsi

Przy pięknej, słonecznej pogodzie, w sobotę 28 lipca 2018 r., odbyło się coroczne święto Nowej Wsi – Krzyśki. Nazwa uroczystości nawiązuje do imienia patrona Nowej Wsi – św. Krzysztofa, patrona turystów podróżników i flisaków.
Przedsięwzięcie rozpoczęło się od Mszy świętej polowej, celebrowanej przez księdza Remigiusza Stacherskiego, po której kapłan poświęcił pojazdy.

Tradycyjnie w Alei Przyjaciół została odsłonięta tablica poświęcona mieszkańcom i sympatykom Nowej Wsi. W tym roku dedykowano ją Państwu Alicji i Andrzejowi Wysockim. Festyn rozpoczął się koncertem „Ze Świata opery i operetki” Anny Choczaj przy akompaniamencie Krzysztofa Trzaskowskiego. Tego wieczoru odbył się także koncert dobrze znanej mieszkańcom artystki  Venus, która wystąpiła ze swoimi najnowszymi utworami. Przed dyskoteką kończącą festyn odbył się pokaz zumby – w wykonaniu mieszkanek Nowej Wsi i przyjaciół z sąsiednich miejscowości.
Organizatorami festynu Krzyśki byli: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Stowarzyszenie Sympatyków, Nowej Wsi, Sołectwo Nowa Wieś, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Poniżej zamieszczamy wierszowaną relację z Krzyśków, której autorem jest Pan Dariusz Stradomski, Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi.

fot. Gabriel Kijewicz, Dariusz Stradomski

 

NOWOWIEJSKIE KRZYŚKI AD 2018


Z uwagi na fakt, iż w sobotę KRZYŚKI odbyły się po raz dziewiąty,
W nowej Wsi wysprzątano wszystkie – nawet tajemne – ciemne kąty.
Na placu postawiono całkiem nową, błyszczącą, gminną scenę śliczną,
Co zachwyciło całą miejscową (i nie tylko) gawiedź dość liczną.

A pogoda była piękna tego roku, choć fanfary z nieba raz zamruczały.
To ciemne chmury, podczas imprezy, gorącemu Słońcu rady nie dały.
W południe, zaś, nadciągnęły stoiska: z jedzeniem, z rzemiosłem i zabawkami,
Oraz Wesołe Miasteczko z wieloma atrakcjami - ku radości dzieci przybyłych z rodzicami.

Gdy przyszła – wyczekiwana pora - rozpoczęcia nowowiejskiej uroczystości
Na scenę wszedł ksiądz Proboszcz z Popowa, a naprzeciw usiedli mieszkańcy i sporo gości.
I nagle nad Nową Wsią zdarzył się cud: gdy Msza polowa i jej celebracja się rozpoczęły,
W tym momencie uciążliwy skwar z nieba - chmury zakryły, które nad wioskę się nasunęły.

Po nabożeństwie Świętokrzyskie święcenie pojazdów odbyło się tradycyjnie.
Widać było, że wszystkie auta odwiedziły niedawno samochodowe myjnie.
W Alei Przyjaciół pojawiła się kolejna tablica, tym razem z muzykami,
Którymi zostali Alicja i Andrzej Wysoccy – od lat będący z nami.

Wreszcie, po części oficjalnej, przyszedł czas na części artystyczne,
Najpierw, pięknym śpiewem i graniem, nakarmili dusze zebranym dość licznie:
Śpiewaczka Anna Choczaj-Trzaskowska i pianista Krzysztof Trzaskowski,
Których głos i wirtuozeria zachwyciły obecnych i dały nastrój boski.

Pan Krzysztof, to ten artysta, który gra Chopina w kamiennych ławeczkach w pobliskiej Warszawie.
A u nas, wespół z Żoną, wystąpili na – nie mniej szlachetnej - nowowiejskiej trawie.
Po Nich nastąpił, ku nieukrywanej wielkiej radości, wielki - na scenę - powrót…
Znanej Anny „Wenus” z Jej znanymi piosenkami powodującymi głowy zawrót.

Przedstawiła Ania swym wytrwałym, ale i nowym fanom piosenki stare, lubiane,
A także premierowe – w większym lub mniejszym stopniu także przez widzów śpiewane.
Rozbawiona Publiczność nie poprzestała na tych wstępnych śpiewach i pląsach…
Przy dyskotekowych rytmach Panie wdzięczyły się nęcąco, Panowie głaskali po wąsach.

Ogólnie było pobożnie, później gwarno, ale spokojnie, wesoło i skocznie.
Już dziś czekamy, by spotkać się ze wszystkimi – jak zwykle corocznie.
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za pomoc w organizacji Imprezy i osobiste przybycie.
Dziękujemy wszystkim anonimowym pomocnikom… I Im kłaniam się należycie.

Dariusz Stradomski
Prezes Stowarzyszenia
Sympatyków Nowej Wsi
Nowa Wieś 28. lipca 2018 r.

 

Pierwsza stacja ładowania pojazdów elektrycznych na terenie gminy

Od 11 lipca 2018 r.  przy Parku Miejskim w Serocku funkcjonuje stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Instalacja umożliwia ładowanie jednocześnie dwóch pojazdów z mocą 11KW. Na panelach bocznych stacji zamieszczone zostały czytelne instrukcje użytkowania wraz z lampkami sygnalizacyjno-kontrolnymi. Zainstalowane przez gminę Serock urządzenie spełnia założenia przyjętej przez Radę Ministrów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem ma być stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie energii elektrycznej. Ładowanie pojazdów elektrycznych jest bezpłatne. Zachęcamy właścicieli „elektryków” do korzystania z darmowej energii. Mamy również nadzieję, że wybudowanie stacji przekona mieszkańców naszej gminy planujących zakup pojazdu do zakupu samochodu elektrycznego, a turystów poruszających się tego rodzaju autami zachęci do odwiedzenia Serocka. Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie stacji ładowania pojazdów jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kolej do Zegrza - przedsięwzięcie w trakcie realizacji

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 lipca, Pan Michał Stalmach, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legionowie zaprezentował obecnym na sali założenia projektu związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe. Przedstawił jego ramy czasowe, harmonogram realizacji prac oraz omówił koncepcję zagospodarowania terenu wokół stacji, która określa, gdzie znajdą się parkingi czy przystanki autobusowe. Jak wynika ze wstępnego harmonogramu realizacji zadania, pierwsze składy mogą pojawić się na stacji w Zegrzu już pod koniec 2021 roku.

Przypomnijmy:
Temat przywrócenia kolei do Zegrza Płd. powracał w samorządach Powiatu Legionowskiego przez lata. Podjęte w 2014 roku działania zaowocowały realizacją tego przedsięwzięcia. Formalne starania o przywrócenie połączeń kolejowych z Zegrzem Południowym rozpoczęły się w październiku 2014 roku od konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele PKP PLK S.A., ZTM, Marszałka Województwa Mazowieckiego, lokalnych samorządów oraz dziennikarzy. W październiku 2015 roku nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie rewitalizacji i utrzymania linii kolejowej nr 28, którego założenia zostały poparte podczas konwentu samorządów Powiatu Legionowskiego w marcu 2016 roku.
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w lutym 2017 roku decyzję o dofinansowaniu projektu pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Według propozycji do Zegrza miałyby dojeżdżać pociągi SKM, kończące obecnie bieg w Wieliszewie.

Linia kolejowa na odcinku z Wieliszewa do Zegrza ma długość zaledwie 3,7 km. Jest to linia jednotorowa i niezelektryfikowana. Została oddana do użytku w 1897 roku. Z powodu znacznego spadku liczby pasażerów i złego stanu infrastruktury w 1994 roku zawieszono ruch przewozowy na całej tej linii. Zdemontowano sieć trakcyjną i rozebrano budynek dworcowy na stacji Zegrze Południowe. Do 2015 roku linia ta była jednak wykorzystywana jako dojazd do składu samochodów w pobliskiej miejscowości. Do tego celu wykorzystywano lokomotywę SM42, która ciągnęła platformy z pojazdami. Jednak wraz z likwidacją owego składu, na linii kolejowej ustał także kompletnie ruch. Obecnie infrastruktura jest już mocno zdewastowana (źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/).
Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.

 

Inwestycje na wakacje

Jak co roku wakacje to wzmożony okres działań w obiektach oświatowych. Na terenie naszej Gminy w tym roku wyznaczyliśmy sobie trzy obszary działań, które z jednym wyjątkiem będziemy chcieli zrealizować  przed upływem końca wakacji.

I tak w Serocku prowadzone są działania związane poprawą efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Serocku. Zadanie polega na kompleksowej modernizacji kotłowni gazowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje demontaż istniejących kotłów wraz z osprzętem, demontaż części instalacji CO oraz gazowej wraz z utylizacją. W ich miejsce nastąpił montaż  3 szt. kotłów kondensacyjnych, jednofunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania o parametrach o mocy maks. 90,0 kW każdy wraz z montażem niezbędnego  osprzętu, montażem stacji uzdatniania wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zasilania C.W.U, wykonaniem instalacji sterującej kotłami, instalacji elektroenergetycznej. Robotę wykonuje firma: UISO Zdzisław Nowakowski, ul. Witolda Lutosławskiego 29, 05 – 092 Łomianki Dolne. Wartość inwestycji wynosi kwotę: 169.740,00 zł brutto.  Obecnie wszystkie prace budowlane zostały wykonane i trwają procedury formalne z przekazaniem kotłów do eksploatacji oraz  uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie.

W dniu 9 lipca rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Roboty wykonuje firma TOM-BUD z  Pułtuska, a wartość umowy wynosi kwotę: 257.155,66 zł brutto.  Zadanie obejmuje malowanie sufitu i wewnętrznych ścian sali gimnastycznej, montaż kanałów wentylacyjnych, wymianę instalacji elektrycznej oraz ułożenie podłóg w hallu i sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej wykonana zostanie nawierzchnia sportowa typu TERAFLEX Sport M Evolution. Ponadto zamontowana zostanie nowa stolarka drzwiowa - wewnętrzna i zewnętrzna, nowe nakładki parapetów oraz komplet dwóch szyn wykonanych z profili salowych  do zaczepu i naciągu siatki do siatkówki, osłony przepustów ściennych. Obecnie prowadzone są roboty rozbiórkowe oraz przygotowawcze, w tym czyszczenie ścian i sufitów oraz demontaż oprzyrządowania sali, które przewidziane jest do  wymiany.

Największą inwestycją  w infrastrukturę oświatową w tym roku jest rozpoczęcie drugiego etapu  termomodernizacji Szkoły Podstawowej  w Zegrzu. Jak już Państwa wcześniej informowaliśmy  wykonawcą robót budowlanych będzie firma: PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku przy ul. Ogrodowej 5. W zakresie przedsięwzięcia jest: wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły, wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły, remont częściowy pomieszczeń w piwnicy, remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy po robotach elektrycznych, wymiana uszkodzonej stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich, remont sali gimnastycznej – polegający na malowanie ścian i sufitów, wymianie stolarki okiennej – luksferów, remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz  remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem.

Obecnie trwają prace związane z dociepleniem i remontem elewacji budynku oraz kompleksowym remontem pomieszczeń specjalistycznych.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi Dębe objęte II etapem konsultacji społecznych

Mamy przyjemność poinformować, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1 (obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem) zostanie zorganizowane przy dalszym udziale gminy we współfinansowanym ze środków wspólnotowych projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji”. Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z fundacją „Stocznia”.
Udział gminy w tym projekcie wiąże się z organizacją II etapu konsultacji społecznych, na które samorząd otrzymuje wsparcie merytoryczne i finansowe, w wysokości do 20 tys zł.
I etap konsultacji społecznych, dotyczących przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został zorganizowany na przełomie listopada i grudnia 2017 roku. Konsultacje związane były z obszerną akcją informacyjną oraz przybrały formę spotkań warsztatowych, w trakcie których każdy zainteresowany mógł wypowiedzieć się co do dalszych kierunków rozwoju terenów dla których opracowywany jest nowy plan zagospodarowania. Etap ten zakończył się raportem, z którego treścią możecie Państwo zapoznać się tutaj.
Obecnie organizowany proces konsultacyjny poświęcony będzie zaprezentowaniu przygotowanego projekt planu oraz dyskusji nad zaproponowanymi w nim rozwiązaniami. W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu będzie można składać uwagi do zaprezentowanego projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.
W związku z kończącym się etapem uzgodnień przygotowanego projektu planu, przewidujemy że proces konsultacji rozpocznie się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Szczegółowe informacje na temat terminów konsultacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Problem zagubionych psów w okresie letnim

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku. W tym okresie warto pamiętać o swoich pupilach. Nie zostawiajmy swoich psów samych, bez opieki. Jest wiele sytuacji, gdzie podczas nieobecności właścicieli również w czasie podróży i pobytu, zwierzę ucieka.
Z psem w nowym miejscu taka okoliczność może mieć miejsce. Wystarczy chwila nieuwagi i nasz pupil gubi się pomiędzy nowymi domami, ulicami. Wówczas najlepszym rozwiązaniem w obu sytuacjach jest przygotowanie ogłoszenia o zaginięciu psa lub zgłoszeniu tego faktu do Referatu Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa bądź Straży Miejskiej. Te dwa organy są zawsze informowane jako pierwsze, w sytuacjach kiedy ktoś znajdzie bezdomne zwierzę. Często zdarza się, że zgłoszony pies wcale nie jest bezdomny, a zwyczajnie się zgubił.
W takich okolicznościach bardzo pomocna jest informacja o chipie zwierzęcia, która pozwala w szybki sposób ustalić właściciela.
Przypominamy o możliwości bezpłatnego zachipowania swojego pupila w naszej gminie. Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska,  Leśnictwa i Rolnictwa, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 lub pod nr telefonu (22) 782 88 40; 22 782 88 39 lub pod adresem e-mail: e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl
Straż Miejska w Serocku tel.: 22 782 72 92 kom.: 603 873 290  e-mail: straz.miejska@serock.pl

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kiermasz rzeczy używanych - 29 lipca 2018

Połowa tegorocznych kiermaszów rzeczy używanych już za chwilę będzie za nami. Jest to doskonała okazja do zrobienia porządków ze swoimi prywatnymi rzeczami, które nie są nam już potrzebne.
Ostatniemu kiermaszowi, 15 lipca, nie sprzyjała aura, a mimo to funkcjonowało dziesięć stoisk z różnym asortymentem. Mamy nadzieję, że zbliżającemu się kiermaszowi, na który zapraszamy już w najbliższą niedzielę 29 lipca od godziny 9:00 do 14:00 towarzyszyć będzie słoneczna pogoda.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Weekendowe wydarzenia 28 - 29 lipca 2018

W najbliższy weekend zapraszamy:

28.07 (sobota)
- "Krzyśki" w Nowej Wsi. Już w godz. 9:30 - 14:00 na boisku zostanie rozegrany turniej Piłki Nożnej, o 17:00 rozpocznie się Msza polowa, po niej o 17:50 tradycyjne święcenie pojazdów, a potem festyn.

29.07 (niedziela)
Kiermasz Rzeczy Używanych na rynku, w godz. 9:00 – 14:00. Stanowiska Handlowe są bezpłatne.

Fontanny Muzyki - tym razem w klimacie Paryża, ale na serockim rynku, wystąpi o godz. 18:00 Anna Hamela

Zapowiedzi nadchodzących wydarzeń

01.08.          74. Rocznica Powstania Warszawskiego - rynek
14.08.          Święto Wojska Polskiego – festyn w Zegrzu
12.08.          Fontanna muzyki – rynek  
18.08             Koncert pod brzozami – w Nowej Wsi
25.08.          Na chwałę Niepodległej - wielki koncert niepodległościowy na rynku

31.08             Rocznica Porozumień Sierpniowych 1980
                     79. rocznica wybuchu II wojny światowej – rynek

31.08 - 1.09  Turniej Miast Partnerskich - stadion
02.09.          Zakończenie wakacji - na plaży miejskiej w Serocku
09.09.          Święto Darów Ziemi - w Woli Kiełpińskiej
15.09.          XI Wrześniowy Rajd Pamięci

Pierwsza przysięga Legii Akademickiej w zegrzyńskim Centrum

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 21 lipca br. po raz pierwszy żołnierze Legii Akademickiej wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej podczas uroczystego apelu.
W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości oraz licznie przybyli bliscy i przyjaciele składających przysięgę elewów. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński.
Zabierając głos komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura powiedział do żołnierzy Legii Akademickiej – Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w Waszym życiu. Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. To przed Waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do poniesienia najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski.  Przed Wami duży krok na drodze do służby zawodowej w Wojsku Polskim. Wszystkim Wam a przede wszystkim tym, którzy zdecydowali się zakończyć dzisiaj szkolenie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i dyscyplinę. Tym zaś, którzy zdecydowali się dalej szkolić życzę wytrwałości w dążeniu do celu jakim jest stopień podoficerski. Czeka Was szkolenie, w trakcie którego uzyskacie kolejne umiejętności żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie to będzie intensywne ale zapewniam, że jesteście w stanie podołać tym obowiązkom i przezwyciężycie chwile zwątpienia. – Na zakończenie życzył im żołnierskiego szczęścia i powodzenia w realizacji własnych planów. Zwracając się do rodziców powiedział że przysięgający są ochotnikami, którzy poświęcili szkoleniu wojskowemu swój wolny czas, czas zasłużonych wakacji po wielomiesięcznym wysiłku podczas studiów. Życzył im także wszystkiego dobrego oraz szczęśliwego powrotu do rodzinnych domów.
Złożeniem przysięgi na sztandar zostali wyróżnieni następujący żołnierze Legii Akademickiej szer.: Daniel Białokozowicz, Monika Iwańska, Daniel Woronowicz oraz Hubert Wiśnicki. Po słowach przysięgi kapelan Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki ks. por. Antoni Humeniuk udzielił błogosławieństwa przysięgającym, a szer. Wojciech Kaczyński podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.
Odczytany został także list Senatora RP prof. Jana Żaryna dotyczący obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenia Legii Akademickiej, a także opisujący jej formowanie w historii Wojska Polskiego.
Natomiast wiceprezes Koła nr 1 „Brzozów” Światowego Związku Żołnierzy AK dr inż. Wojciech Jeute odczytał przesłanie do składających przysięgę nawiązujące do Legii Akademickiej i Armii Krajowej z czasów II wojny światowej, które składały się także z ochotników i wielu z nich poświadczyło słowa przysięgi swoją krwią.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących przysięgających żołnierzy szer.: Michała Bielińskiego, Kamila Sawickiego, Dariusza Teodorczyka, Patryka Fuksa, Marka Kietlińskiego oraz Adriana Krawczyka.
Atrakcją przysięgi był sprzęt łączności oraz informatyki, które wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na palcu apelowym.  
Żołnierze Legii Akademickiej po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi i przyjaciółmi.
Dla wielu z nich od 23 lipca 2018 r. rozpocznie się kolejny etap szkolenia w ramach części praktycznej pilotażowego programu szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej studentów „Legii Akademickiej”.
 

 

 • autor: Tekst: kpt. Krzysztof Baran Zdjęcia: Klub CSŁiI

Stowarzyszenie Miast Partnerskich z Dzierżoniowa z wizytą w Serocku

W niedzielę, 22 lipca 2018 r., gościli w Serocku członkowie Stowarzyszenia Miast Partnerskich z Dzierżoniowa. Przybyli do nas ze Śląska w 45-osobowej grupie. W ramach wizyty wzięli udział we mszy św., po której spotkali się w ratuszu z burmistrzem Serocka - Sylwestrem Sokolnickim, wiceburmistrzem - Józefem Zającem, Przewodniczącym Rady Miejskiej - Arturem Borkowskim oraz radnymi. Po spotkaniu zwiedzali Serock i okolice. Zawitali również do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich. Wycieczka do Serocka była inicjatywą członków stowarzyszenia.

Dziękujemy za wizytę.

Święto Darów Ziemi

Jak co roku przygotowujemy się do Święta Darów Ziemi. Osoby lub podmioty, które chciałyby zaprezentować swoje stanowiska podczas imprezy prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w terminie do 31.07.2018r.
Mile widziane są stoiska prezentujące rękodzieło, produkty spożywcze takie jak sery i przetwory. Zapraszamy rolników chcących zaprezentować swój sprzęt rolniczy bądź profil produkcji oraz firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy do Poloneza przed koncertem "Na chwałę Niepodległej"

Szanowni Państwo,
100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wydarzenie bliskie sercom wszystkich Polaków. To czas, kiedy w sposób szczególne uroczysty czcimy pamięć tych, którzy bohatersko, z poświęceniem walczyli o wolną Polskę.   

W związku z obchodami niepodległościowej rocznicy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku  oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Serock zapraszają  na uroczysty koncert niepodległościowy pt. „Na chwałę Niepodległej”, który odbędzie się  w dniu 25 sierpnia br. na rynku w Serocku, o godzinie 18:00.

W programie przewidziano m.in.:  Koncert  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, program słowno–muzyczny prowadzony przez Tomasza Stockingera i wiele innych.

Wstępem do całej uroczystości będzie Uroczysty Polonez. Wszyscy uczestnicy w pięknych ludowych  strojach, tanecznym krokiem przejdą po serockim rynku.

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli (2-3 pary) wszystkich instytucji gminnych, pracowników samorządowych, sołectw, stowarzyszeń, szkół, seniorów i innych grup zorganizowanych. Jubileuszowego Poloneza  poprowadzi Zespół Ludowy „Promyki” z Wieliszewa.

Centrum Kultury i Czytelnictwa, jako organizator, zapewnia użyczenie strojów ludowych. W terminie do 22 sierpnia br. czekamy na zgłaszanie się reprezentacji Państwa Jednostki i osobiste odbieranie strojów (ilość ich jest ograniczona).

Całe wydarzenie zostanie uwiecznione nagraniem z ziemi i powietrza  tak, aby stanowiło pamiątkę z Serockiego świętowania Obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Więcej szczegółów, co do samego wydarzenia i ewentualnego spotkania par oraz próby ustawienia do tańca przekażemy Państwu niedługo przed samym uroczystym koncertem.

Raz jeszcze prosimy o aktywne włączenie się i obecność, tak aby  ślady obchodów Jubileuszowego 2018 r. mogły pozostać w pamięci mieszkańców i świadczyć o nas następnym pokoleniom.

 

 

 

 

 • autor: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

FC Liverpool zwycięzcą Międzynarodowego Turniej Piłki Nożnej U16 Serock Cup 2018

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U16 Serock Cup 2018 – zakończył się zwycięstwem drużyny  FC Liverpool.
Drugie miejsce w turniejowej klasyfikacji zajęli młodzi piłkarze z Wisły Kraków, a trzecią pozycję w meczu z reprezentacją Powiatu Legionowskiego wywalczył zespół FC Viktoria Pilzno.

Rozstrzygające mecze odbyły się 18 lipca na stadionie miejskim w Serocku, gdzie również miała miejsce ceremonia wręczenia pamiątkowych medali i pucharów zawodnikom i ich trenerom.

Wszystkim  uczestniczącym w turnieju reprezentacjom  serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Podsumowanie wydarzenia na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku  TUTAJ

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ostatniego dnia turnieju.

Zakończono budowę placu zabaw w Skubiance

W dniu 18.07.2018 r. dokonano odbioru technicznego placu zabaw w Skubiance. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Skubianka, na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców, ze środków tzw. funduszu sołeckiego. Wykonawcą prac była firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński  z miejscowości Stasi Las. Z uwagi na okres wakacyjny staraliśmy się o możliwie szybkie przeprowadzenie inwestycji tak, aby dać mieszkańcom możliwość korzystania z terenu jeszcze latem. Założenia to udało się zrealizować – inwestycję zakończono znacznie przed upływem terminu wynikającego z umowy.  Serdecznie zapraszamy  do korzystania z tego miejsca. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja spełni oczekiwania wszystkich użytkowników.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • plac zabaw Skubianka
 • plac zabaw Skubianka
 • plac zabaw Skubianka
 • plac zabaw Skubianka

Ceremonia otwarcia Serock Cup 2018

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U16 -  Serock Cup 2018 został uroczyście otwarty 17 lipca przez Zastępcę Burmistrza Serocka, pana Józefa Zająca. W ceremonii na stadionie miejskim w Serocku obok oficjalnych gości wśród, których byli m.in. Prezes KS "Sokół" Serock - Artur Borkowski, Starosta Powiatu Legionowskiego - Robert Wróbel, Dyrektor OSiR Serock -Maciej Goławski, uczestniczyli młodzi zawodnicy serockiego klubu, drużyna Wisły Kraków, reprezentacja Powiatu Legionowskiego i oczywiscie wierni kibice.

18 lipca - drugi dzień piłkarskich emocji w Serocku. Zapraszamy na mecze o I, II i III miejsce w turnieju:

16:00 - o III miejsce zagrają: reprezentacja Powiatu Legionowskiego z FC Viktoria Pilzno
17:30  - o I miejsce zagrają  FC Liverpool z  Wisła Kraków,
19:00 - ceremonia zamknięcia turnieju.

Poniżej fotorelacja z ceremonii otwarcia turnieju.

Staże dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie - w terminie od 18 do 23 lipca 2018 r.  - ogłasza nabór wniosków w sprawie organizacji staży dla osób bezrobotnych

•    dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi
•    dla osób długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia (RPO WM)

Staże organizowane są w ramach Programu Regionalnego MAZOWSZE 2018. Celem zadania jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania powierzonych czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym programem stażu.

Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie z ustalonym II profilem pomocy – zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).

Przewidziana liczba uczestników stażu: 6 osób.
Okres trwania stażu: do 07.12.2018 r.

Z uwagi na wymóg MRPiPS dot. zwiększenia efektywności zatrudnienia po zakończonym stażu Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie informuje, iż od Organizatorów stażu wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych bezpośrednio po zakończonym stażu na okres co najmniej 30 dni.
Urząd zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia prowadzonego naboru w przypadku, gdy liczba złożonych wniosków przekroczy limit środków finansowych przeznaczonych na w/w formę aktywizacji.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 312 (III piętro) w godzinach 08.30 – 14.30 lub pod numerem tel. (22) 764 03 12. 
 

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Dwa sezony chóru Cantores Adalberti…

Kolejny sezon działalności - Wojciechowym Śpiewakom czyli członkom Chóru Miasta i Gminy Serock “Cantores Adalberti” - minął jak z bicza trzasł.
Kto był pomysłodawcą stworzenia chóru pewnie już nikt nie odgadnie, ale doskonale wszystkim wiadomo, że powołana w tym celu Komisja Konkursowa postanowiła, że chór poprowadzi Jan Krutul – fantastyczny dyrygent i kompozytor.

Przesłuchania i pierwsze próby rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku, a po raz pierwszy chór można było już usłyszeć pół roku później, 24 kwietnia 2016 r.  w serockim  kościele parafialnym podczas mszy świętej ku czci św. Wojciecha.
Następną uroczystością w trakcie, której chór mógł zaprezentować swoje umiejętności było zakończenie roku akademickiego w Serockiej Akademii Seniora.
Od tej pory chór swoim śpiewem towarzyszył obchodom wielu rożnych świąt i uroczystości, np: Świętom Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej, obchodom Święta Niepodległości czy Spotkaniom Wigilijnym na serockim rynku.

Drugi rok działalności upłynął pod znakiem przygotowań oraz udziału w obchodach 600-lecia  nadania praw miejskich Serockowi. Chór wystąpił na uroczystej sesji Rady Miejskiej inaugurującej te obchody, a także koncercie 600-lecia - w ramach Wojciechowego Świętowania. Nie zabrakło też  udziału chóru w takich wydarzeniach jak np: “Serock folkowo” czy akcji “Po kolędzie” - zaśpiewaliśmy w  koncercie podsumowującym akcję, w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Chór nieustannie się rozwija, stale poszerzając swój repertuar.  Wśród wykonywanych utworów znajdują się kompozycje sakralne, patriotyczne, ludowe oraz rozrywkowe. Ci, którzy chcieliby spróbować swoich sił muszą wiedzieć, że by zostać członkiem chóru nie trzeba być wykształconym muzykiem, bowiem chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody i zwykle nie mają przygotowania muzycznego. Łączy ich jednak pasja wspólnego śpiewania i zainteresowanie muzyką. Chór prowadzi stały nabór i wszystkich chętnych zaprasza serdecznie w swoje szeregi.
 

Tekst: Cantores Adalberti

Foto-relacje z wakacyjnych zajęć dla dzieci

 • Zajęcia w świetlicy środowiskowej w Wierzbicy

Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy pracuje  do dnia 27 lipca 2018 r. w godzinach 745 – 1600 . W tym czasie  dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, śniadanie i podwieczorek. Rodzice pokrywają koszt obiadu w kwocie 9,00 zł dziennie.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację pod nr tel.: 506 368 913

Fotorelacja z zajęć świetlicowych

 • Cykl spotkań "Lato z Pszczółką"

W dniu 11 lipca, we wsi Wola Smolana, rozpoczął się cykl spotkani "Lato z Pszczółką"

Terminarz kolejnych wydarzeń pn. Lato z Pszczółką:
 

12.07.2018 Marynino

18.07.2018 Nowa Wieś

19,07.2018 Dębe

22.08.2018 Jadwisin

23.08.2018 Gąsiorowo

Fotorelacje:

Wierzbica - 27.06.2018

Wola Smolana - 11.07.2018r.

Marynino - 12.07.2018r.

Nowa Wieś -18.07.2018 r.

Debe 19.07.2018

 • zjęcia wakacyjne w gminie Serock - 2018

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U16 - SEROCK CUP 2018

Od niedzieli 15 lipca  na Stadionie Miejskim w Serocku  odbywały się treningi młodzieżowego zespołu FC Liverpool, który przybył do naszego miasta z Wielkiej Brytanii.

Już od wtorku, 17 lipca, czekały nas wielkie, piłkarskie emocje!

Młodzi piłkarze (w wieku 16 lat i młodsi) w dniach 17-18 lipca rywalizowali w

Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej U 16

SEROCK CUP 2018

W turnieju wzięły udział, obok FC Liverpool, także takie zespoły jak, Wisła Kraków, FC Viktoria Pilzno oraz reprezentacja Powiatu Legionowskiego, w której zagrali wychowankowie KS "SOKÓŁ" Serock,

 • Informacje organizatora, program turnieju oraz relacje z niedzielnych treningów angielskiej drużyny TUTAJ.
 • Fotorelacja z ceremonii otwarcia turnieju -17.07.18 TUTAJ
 • fotorelacja z rozgrywek o I, II i III oraz ceremonii zakończenia turnieju - 18.07.18 TUTAJ

Na piłkarskie zmagania zapraszali organizatorzy: Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Klub Sportowy "Sokół" Serock oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku.

 

Turniej organizowany był  z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 65-lecia Klubu Sportowego „Sokół” Serock. 

Szukamy domów dla kotków

Szukamy domów dla dwóch małych kotków, które są w wieku ok.  5 tygodni. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 22 782 88 40/39.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • kotek
 • kotek
 • kotek
 • kotek

Kolejne ulice oświetlone

W mijającym tygodniu zakończyliśmy realizację kolejnych inwestycji związanych z budową oświetlenia. Nowe oświetlenie zyskały ulice Matejki i Niemena w Serocku, ul. Babie Lato w Karolinie oraz ulica Leszczynowa w Maryninie. Wykonawcą oświetlenia na w/w ulicach, wyłonionym w wyniku odrębnych przetargów, była firma Energo-Bud Grzegorz Chmiel z Brwinowa. Wykonawca udzielił 84 miesięcznego okresu gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę inwestycji oraz zdjęcia z realizacji.

W Serocku -  na ulicy Matejki i Niemena – wybudowanie oświetlenia wymagało ułożenia ok. 590 m linii kablowej, ustawienie 14 szt. słupów o wysokości 6 m oraz instalacji opraw LED o mocy 27W. Koszt inwestycji wyniósł 56.580,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w Karolinie obejmowała wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 603 m , 15 szt. słupów stalowych o wysokości 6 m wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 27W  oraz wyniesienie szafy sterowania oświetleniem ulicznym z rozdzielnicy stacyjnej stacji transformatorowej. Ponadto w nowej szafie SOK zainstalowany został cyfrowy programator astronomiczny typu microblue. Koszt inwestycji wyniósł 60.270,00 zł.

W Maryninie natomiast ułożono ok. 350 m linii kablowej oraz zainstalowano 13 punktów świetlnych – słupy stalowe o wysokości 5,0 m, oprawy LED o mocy 20W. Koszt inwestycji wyniósł 41.205,00 zł.

Ponadto informujemy, że w dniu 11 lipca br. rozpoczęte zostały prace budowlane związane z realizacją inwestycji oświetleniowej w Jachrance na ul. Wczasowej, w rejonie działek na tzw. osiedlu Nad Zalewem. Z uwagi na małą szerokość ulic, prace będą wymagały wprowadzania ograniczeń w ruchu, o czym pracownicy Wykonawcy będą informować indywidualnie mieszkańców. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedsięwzięć organizowanych w najbliższy weekend. Już teraz zapraszamy Państwa również na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej SEROCK CUP,  w którym wezmą udział  takie zespoły jak FC Liverpool , Wisła Kraków, FC Viktoria Pilzno oraz reprezentacja Powiatu Legionowskiego.
 

Jak co weekend zapraszamy również do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz skorzystania z rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim. Turystów odpoczywających w Serocku zachęcamy do zapoznania się z zakładką "DLA TURYSTY".

Zachęcamy również doi zapoznania się z ofertą przedsięwzięć wakacyjnych.

Nie usuwaj sam gniazd pszczół, os, szerszeni

Uwaga na zagrożenia ze strony owadów błonkoskrzydłych

Od maja rozpoczęła się wzmożona aktywność owadów, która zakończy się dopiero późną jesienią. W okresie tym następuje rozwój kolonii trzmieli, os, szerszeni i pszczół miodnych. Na terenie miasta i gminy Serock problemy związane z aktywnością owadów co roku skutkują prośbami mieszkańców o pomoc, których adresatami są jednostki ochotniczych straży pożarnych.
Zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej nie powinny podejmować takich interwencji, gdyż usunięciem owadów zajmują się specjalistyczne firmy. Niemniej jednak pozostawiono możliwość realizacji takich działań jednostkom OSP w ramach tzw. "wyjazdów gospodarczych". Oznacza to, że jeżeli wpływa zgłoszenie bezpośrednio do jednostki (bez alarmowania na numery 112 lub 998), to możliwe jest podjęcie interwencji związanej z likwidacją owadów, o ile osoba zgłaszająca zaopatrzy się w preparaty chemiczne, za pomocą których strażacy zabezpieczeni w specjalne kombinezony dokonają oprysku gniazda. Odstępstwem od takiego działania jest sytuacja, w której zostanie stwierdzona rodzina pszczół miodnych. Wtedy oprysk nie jest możliwy, a zgłaszający powinien poszukać pobliskiego pszczelarza, który taką rodzinę zbierze do specjalnego pojemnika.  

Pamiętajmy, że pszczoły są pod ochroną!
Dlaczego gniazd owadów nie powinniśmy usuwać sami?  
Każda osoba, która znajduje się pobliżu kolonii owadów, stanowi dla nich zagrożenie. Owady będą podejmowały próbę obrony gniazda, a szczególnie niebezpieczne są w tym przypadku szerszenie. W przypadku ukąszenia organizm człowieka wytwarza odpowiedź na jad, w którym są zawarte różne składniki, takie jak histamina.  
Może dojść wówczas do tzw. "wstrząsu anafilaktycznego", czyli stanu, w którym osoba ukąszona, będąca alergikiem (niewiele osób wie, że są uczulone) zaczyna odczuwać objawy, takie jak: miejscowe lub ogólne obrzęki, niepokój, wymioty, mdłości, skurcze mięśni, podwyższona temperatura czy skurcz krtani.  

Stan taki jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga natychmiastowej interwencji medycznej!
W przypadku osób, które nie są uczulone na jad owadów, duża ilość ugryzień lub użądleń również stanowi zagrożenie, o czym nie należy zapominać.

Jak należy zatem postępować w sytuacji, w której towarzyszą nam owady?
1. Nie należy się zbliżać do gniazda na odległość mniejszą niż 20 metrów.
2. Nie należy podejmować samodzielnych prób likwidacji gniazda.
3. Zabezpieczamy domowe zwierzęta, aby nie zaczepiały owadów (w szczególności psy).
4. Należy powiadomić specjalistyczną firmę lub najbliższą jednostkę OSP.
5. Należy zakupić preparaty chemiczne do oprysku przeznaczone dla szerszeni (natomiast nie "muchozol" czy preparaty na komary).
6. Pszczoły należy zgłosić do lokalnego pszczelarza.
7. Podczas przyjazdu straży pożarnej należy pozamykać okna i drzwi, zwierzęta gospodarskie i domowe również muszą być zamknięte.
8. Należy umożliwić dostęp do miejsca, gdzie znajdują się owady.

Aby interwencja była możliwa:
– musi zostać stwierdzona lokalizacja gniazda na własnej posesji;
– musi istnieć dostęp do gniazda;
– zgłaszający musi się liczyć z ewentualną koniecznością prac rozbiórkowych w celu likwidacji zagrożenia, na które konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody.
Pomoc ochotniczej straży pożarnej jest nieodpłatna.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Budowa ul. Traugutta i Zielonej

29 czerwca 2018 r. została zawarta umowa na budowę ulic Traugutta i Zielonej w Serocku. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z miejscowości Kacice.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia wraz z chodnikiem i zjazdami w ciągu ul. Traugutta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ostatnich zabudowań w kierunku Wierzbicy.

Z kolei ulicę Zieloną podzielono na dwie części. Na odcinku gdzie pas drogowy ma dostateczną szerokość zakłada się budowę jezdni i chodnika wraz ze zjazdami w jego ciągu. Natomiast na odcinku gdzie pas drogowy ma szerokość około 4m - zostanie przeprowadzony wyłącznie remont istniejącej nawierzchni.

Realizacja zadania będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Planuje się, że prace budowlane zostaną zakończone jesienią tego roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Stacja ładowania pojazdów w Serocku

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (11.07.2018r.) przy Parku Miejskim w Serocku została zainstalowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Instalacja umożliwia ładowanie jednocześnie dwóch pojazdów z mocą 11KW. Na panelach bocznych stacji zamieszczone zostały czytelne instrukcje użytkowania wraz z lampkami sygnalizacyjno-kontrolnymi. Zainstalowane urządzenie jest realizacją przez gminę Serock założeń przyjętej przez Radę Ministrów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, której celem ma być stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz zastosowanie w transporcie energii elektrycznej. Ładowanie pojazdów elektrycznych jest bezpłatne. Zachęcamy właścicieli „elektryków” do korzystania z darmowej energii. Mamy również nadzieję, że wybudowanie stacji przekona mieszkańców naszej gminy planujących zakup pojazdu do zakupu samochodu elektrycznego.  

Podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe działanie stacji ładowania pojazdów jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Obejrzyj Serock na żywo

W Serocku zamontowane zostały kamery promocyjne, umożliwiające Internautom obejrzenie rynku i plaży "na żywo". Turyści i zainteresowane osoby mogą sprawdzić, co dzieje się w tych miejscach w czasie rzeczywistym.

Weryfikowane są również kolejne lokalizacje umożliwiające zamontowanie kamer promocyjnych.

Zachęcamy do obejrzenia Serocka na żywo TUTAJ.

 

 

 

 

W odwiedzinach u litewskich przyjaciół

Na zaproszenie mera Ignaliny Henrikasa Siaudinisa delegacja serockich samorządowców odwiedziła nasze partnerskie miasto na Litwie. Powodem tej wizyty była rocznica 20-lecia nawiązania kontaktów między Serockiem i Ignaliną. Od 1998 roku bowiem łączy nasze społeczności partnerska współpraca, która opiera się w szczególności na wymianie doświadczeń, działaniach służących wzajemnemu poznawaniu historii, zwyczajów, tradycji, łamaniu stereotypów, corocznej wymianie wakacyjnej uczniów czy udziale w ważnych dla obu społeczności wydarzeniach. W maju tego roku gościliśmy w Serocku przedstawicieli samorządu ignalińskiego, którzy uczestniczyli w serockich uroczystościach łączących obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (setną rocznicę odzyskania niepodległości obchodzi w tym roku również Litwa) z wojciechowym świętowaniem i Dniem Samorządu Terytorialnego. Wtedy to, została podpisana uroczyście deklaracja o kontynuowaniu i rozwijaniu dotychczasowej współpracy partnerskiej między Serockiem a Ignaliną.

W czasie lipcowej rewizyty na Litwie, delegacja pod przewodnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Artura Borkowskiego uczestniczyła w uroczystościach poświęconych 20-leciu współpracy naszych samorządów, połączonych z litewskim Dniem Państwowości. Obchody te uświetnili swą obecnością przedstawiciele Parlamentu Litewskiego oraz ambasady RP na Litwie. Obecny był także były mer Ignaliny, a obecnie Europoseł Bronis Rope, który przed 20 laty zapoczątkował współpracę z Serockiem. Od 2014 roku kontynuuje ją mer Rejonu Ignaliny, Henrikas Siaudinis podkreślający zawsze znaczenie wymiany doświadczeń, budowania partnerskich relacji i przyjaźni miedzy mieszkańcami współpracujących społeczności. W czasie pobytu naszej delegacji w Ignalinie gospodarze z zadowoleniem prezentowali nie tylko elementy dziedzictwa kulturowego ale również dorobek ostatnich lat. Goście z Serocka odwiedzili gimnazjum, przedszkole, bibliotekę, poznali zbiory muzeum regionalnego, oglądali budowle sakralne i obiekty historyczne.

Zgodnie z obietnicą przekazujemy Państwu najserdeczniejsze życzenia  złożone przez naszych litewskich przyjaciół, w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 20-leciem współpracy z Ignaliną.

 

Piknik Wspólnot Wiejskich społeczności Marynina i Karolina

Dnia 7 lipca 2018 r. mieszkańcy Marynina, Karolina oraz przybyli goście wspólnie bawili się na corocznym Pikniku Wspólnot Wiejskich. Piknik odbył się na placu zabaw w Maryninie, gdzie  na gości czekało dużo atrakcji, w tym wiele dla najmłodszych, np. dmuchańce, trampolina oraz zabawy prowadzone przez animatorów. Były również konkursy, w których drużyny Marynina i Karolina rywalizowały w takich konkurencjach, jak: bieg z taczką, miską czy przeciąganie liny. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Ponadto goście mogli skorzystać z poczęstunku, a całą imprezę uczestnikom umilał zespół „Ray”. Piknik trwał do późnych godzin nocnych!

Dziękujemy za wspólna zabawę.

Sołtys Karolina - Zofia Łaniewska  i Marynina – Elżbieta Kacperska

Informacji o Jaskółowie c.d.

6.07.2018 r. w Nasielsku z inicjatywy społecznej zorganizowano marsz protestacyjny przeciwko wysypisku śmieci w miejscowości Jaskółowo.

W marszu udział wzięło kilkaset osób, w tym głównie mieszkańców gminy Nasielsk, lecz także mieszkańców gminy Serock i inni zainteresowani. W marszu uczestniczył m.in. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Starosta Nowodworski – Pani Magdalena Biernacka.

W spotkaniu uczestniczył także Minister Środowiska – Pan Henryk Kowalczyk. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, rozwiązania problemu tego i temu podobnych zakładów gospodarowania odpadami należy upatrywać m.in. w procedowanej nowelizacji ustawy o odpadach.

Najważniejszymi założeniami zmian są:
- obowiązek posiadania przez podmioty prowadzące gospodarowanie odpadami zabezpieczenia finansowego,
- obowiązkowy monitoring wizyjny w miejscach składowania i magazynowania odpadów,
- określanie w decyzjach administracyjnych dopuszczalnej masy zbieranych i magazynowanych odpadów,
- maksymalnej masy jednocześnie magazynowanych odpadów,
- skrócenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku,
- obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej,
- możliwość przeprowadzania kontroli interwencyjnych bez zapowiedzi,
- możliwość zatrzymywania i kontroli pojazdów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Wejście w życie znowelizowanej ustawy planowane jest na wrzesień tego roku.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Modernizacja sali gimnastycznej w Woli Kiełpińskiej.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 3 lipca podpisana została umowa związana z realizacją zadania pn. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Zadanie obejmuje malowanie sufitu i wewnętrznych ścian sali gimnastycznej, montaż kanałów wentylacyjnych, wymianę instalacji elektrycznej oraz ułożenie podłóg w hallu i sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej wykonana zostanie nawierzchnia sportowa typu TARAFLEX Sport M Evolution. Ponadto zamontowana zostanie nowa stolarka drzwiowa - wewnętrzna i zewnętrzna, nowe nakładki parapetów oraz komplet dwóch szyn wykonanych z profili salowych  do zaczepu i naciągu siatki do siatkówki, osłony przepustów ściennych. W dniem 9 lipca Wykonawca TOM-BUD Tomasz Węgłowski rozpoczyna prace remontowe. Wspólnie z Wykonawcą dołożymy wszelkich starań aby prace związane z modernizacją sali gimnastycznej wykonać w okresie wakacyjnym, aby dzieci mogły korzystać z sali od początku roku szkolnego.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Barbarkowe warsztaty

Jeśli zapytać uczestników warsztatów rzemieślniczych, co zachęca ich do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, to padają odpowiedzi najróżniejsze. Jedni  przybywają do Serocka, aby obejrzeć pokazy walk rycerskich i podejrzeć wojów w średniowiecznym obozowisku. Inni – aby u stóp średniowiecznego grodu zatrzymać się i odpocząć przy dźwiękach dawnej muzyki, dając porwać się temu, co dzieje się wokół. Jeszcze inni z całą rodziną odwiedzają lokalnych rękodzielników i pod ich okiem własnoręcznie wykonują różnego rodzaju „cudeńka”. Wszyscy oni zgodnie podkreślają, że daleko szukać takiej atmosfery, jaka towarzyszy organizowanym w Serocku warsztatom „To Barbarki robota”.

Symboliczny powrót do średniowiecza
8 lipca u stóp średniowiecznego serockiego grodziska spotkaliśmy się po raz siódmy. Dawni wojowie zaprosili uczestników do swojego obozowiska, które w tym roku rozbili nad samą Narwią. Oprócz podziwiania zbrojowni rycerskiej, śmiałkowie mogli tutaj zmierzyć się w turnieju łuczniczym, wybić monetę pod okiem najprawdziwszego mincerza, obejrzeć pokazy przygotowane przez sokolnika, czy podejrzeć jak białogłowy przygotowują dla swoich mężów strawę. Tutaj również rozgrywały się (nie)krwawe walki dzielnych rycerzy, którzy chyba największe boje toczyli tego dnia z wysoką temperaturą. Woj Hubert z zapałem przedstawiał rycerzy z dawnych czasów i opowiadał o ich pochodzeniu, czy walkach w jakich brali udział na okolicznym terenie oraz prezentował elementy ubioru i wyposażenia.

Robota nie tylko Barbarki
Wzdłuż Bulwaru Nadnarwiańskiego, jak co roku, rozstawiły się stoiska, w których można było wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach rękodzielniczych. Ku uciesze prowadzących, dzieci zapraszały tutaj również swoich rodziców i razem wykonywali urokliwe przedmioty: biżuterię, własnoręcznie malowane kubeczki, czy kafelki, zdobione słoiczki, wyszywane filcowe dekoracje, malowane szkiełka, kwietne wianki, gliniane ozdoby, krepinowe kwiatki, czy lalki „motanki” z sianka. Najmłodsi chętnie brali udział w przejażdżkach urokliwym kucykiem.
Jak co roku nie zabrakło również pokazów wikliniarskich, pszczelarskich, siankowych. Odbyły się również: pokaz ubijania masła, degustacja serów kozich oraz prezentacja naturalnych kosmetyków z Maroka. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć również swojskiego jadła, przygotowanego przez panie z gminnych kół gospodyń wiejskich. Pyszny chleb na zakwasie, ze smalcem i ogórkami znikał z talerzy raz po raz, podobnie jak słodkie wypieki, lemoniada czy domowe kompoty. Krokiety, paszteciki, czy drożdżowe pierogi - najpyszniejsze na świecie, jak podkreślali smakosze - rozeszły się w ciągu zaledwie chwili.  

Z pokłonem dla mężów, dziatw i białogłów
Jak zawsze zaprosiliśmy Państwa również do stoiska promocyjnego Urzędu, gdzie można było wziąć udział w różnego rodzaju zabawach i wylosować serocki upominek. Opodal mincerz wybijał dla uczestników serockiego dukata. Ci zaś, którzy wzięli udział w trzech wybranych warsztatach otrzymywali okolicznościowy podarek, którym w tym roku był drewniany tłuczek. Nazwa przedmiotu jest o tyle tajemnicza, że panowie niewprawieni w kulinarnych czynnościach podpytywali do czego ów przedmiot służy. Panie natomiast, jakby intuicyjnie, znajdowały mu zastosowanie pomocne nie tylko w kuchni – dla bezpieczeństwa jednak nie zdradzimy jakie.

Najserdeczniej dziękujemy Państwu za przybycie na niedzielne barbarkowe warsztaty. Bardzo cieszą nas Wasze miłe słowa i dobra zabawa. To dzięki Wam to przedsięwzięcie ma tak wyjątkowy klimat. Podkreślają to również uczestnicy grup rekonstrukcyjnych, którzy ze swoimi pokazami biorą udział w różnych imprezach w Polsce, zaś w Serocku czują się jak w domu – pełnym życzliwości i dobrej energii. Dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy do obejrzenia barbarkowych fotografii.  

Organizatorem warsztatów "To Barbarki robota" był Referat Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku, pod opieką którego znajduje się Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa gdyby nie wsparcie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Fundacji Nova - Partnera Wiodącego Izby Pamięci oraz Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - Partnera Kreatywnego Izby, do których kierujemy gorące podziękowania.

 • autor: Referat Komunikacj Społecznej
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota
 • To Barbarki robota

Prace planistyczne nad planem zagospodarowania strefy przemysłowej w Dębem

Pragniemy Państwa poinformować, że prace poprzedzające otwarcie konsultacji społecznych nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe, obejmującym tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów (sekcja B1), znajdują się w końcowej fazie.

Zgodnie z przekazywanymi dotychczas informacjami, projekt planu został w dniu 18 maja 2018 roku przekazany do uzgodnień właściwym instytucjom. Projekt planu został zaakceptowany przez większość zapytanych podmiotów, jednakże spotkał się negatywnym stanowiskiem zarządcy drogi wojewódzkiej nr 632. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowieniem znak I-1.465.173.2018.1.KZ, z dnia 6 czerwca 2018 roku odmówił uzgodnienia przedłożonego projektu planu.

W odmowie uzgodnienia zarządca drogi żąda od gminy rezerwy terenu i zaprojektowania nowej drogi gminnej wzdłuż drogi wojewódzkiej kwestionując w tym zakresie rozwiązania wynegocjowane w 2014 roku. Postulowane rozwiązanie stanowiłoby znaczące obciążenie dla budżetu gminy i w chwili obecnej nie może zostać zaakceptowane. Wywołałoby ono również znaczne ograniczenia w możliwości zagospodarowania działek objętych planem. Ponieważ wyjaśnienie tej kwestii wymagałoby zastosowania długotrwałej drogi odwoławczej, podjęliśmy decyzję o wypracowaniu rozwiązania pomostowego, umożliwiającego szybkie uchwalenie planu i zyskujące akceptację zarządcy drogi.

W tym celu na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała nr 499/XLVI/2018, z dnia 25 czerwca 2018 roku, zmieniająca granice terenu objętego pracami planistycznymi. Zmiana dotyczyła ograniczenia obszaru opracowania planistycznego (wyłączenie drogi wojewódzkiej z zakresu planu). Projekt planu został już w tym zakresie skorygowany i przekazany Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich do roboczych uzgodnień. Zmniejszenie obszaru opracowania planistycznego wpłynie pozytywnie na terminy uzyskania wszystkich uzgodnień wymaganych dla prawidłowości prowadzonej procedury planistycznej i pozwoli w szybkim czasie wyłożyć projekt planu do publicznego wglądu.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie

Rozpoczęły się prace związane z budową ul. Długiej w  Stasim Lesie. Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo Usługowe „ABC BUDOWY” Piotr Morawski z Nasielska, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

W ramach zadania przewiduje się budowę nowej nawierzchni jezdni, chodnika i oświetlenia oraz odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasielską  do granicy pasa drogowego od strony drogi krajowej.
Z uwagi na niedostateczną szerokość pasa drogowego inwestycja realizowana jest w trybie tzw. „specustawy drogowej”, co wiąże się z koniecznością zajęcia fragmentów przyległych nieruchomości na potrzeby budowy elementów infrastruktury drogowej. Mieszkańcy, których grunty będą zajęte w związku z inwestycją, mają już taką wiedzę z uwagi na zakończone już procedury wywłaszczeniowe.

Obecnie na placu budowy trwają prace przygotowawcze tj. przebudowa kolidujących ogrodzeń oraz wycinka kolidujących drzew. Ponadto rozpoczęły się już roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej.
W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuować te prace oraz rozpocząć budowę oświetlenia drogowego. W następnej kolejności rozpoczęte zostaną roboty ziemne i nawierzchniowe.

Realizacja inwestycji będzie niestety wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców i użytkowników. Wykonawca zadeklarował jednak organizowanie robót w taki sposób, aby były one jak najmniej  uciążliwe. Przy większości prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia ulicy dla ruchu, będzie to tylko konieczne w momencie rozkładania nawierzchni jezdni przy czym rano i wieczorem droga zawsze będzie przejezdna.

Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na koniec października bieżącego roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Czerwcowy numer Informatora

Rozliczenia z MPWiK

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy na początku tego roku zostały podjęte rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie dotyczące zmiany sposobu rozliczenia opłat za ścieki.  Zwróciliśmy się z wnioskiem do władz spółki, aby rozliczenia ryczałtowe zamienić na rozliczenia na postawie faktycznego zużycia wody. Koszt ścieków liczony byłby na podstawie faktycznych pomiarów z wodomierzy i przekazywany byłby przez Miejsko – Gminny Zakład Wodociągów. Taki sposób rozliczenia dla większości z Państwa oznaczałby obniżkę kosztów korzystania z kanalizacji sanitarnej. Ponieważ minęło już trochę czasu od naszego ostatniego spotkania, pozwoliliśmy sobie jako Gmina wystosować krótki monit do MPWiK. W odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy poniższą odpowiedź. W załączeniu pismo MPWiK z dnia 22 czerwca 2018 roku. O dalszym rozwoju sprawy będziemy Państwa informować na naszej stronie.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Załóż profil zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Katalog usług online dostępny jest na stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl.

Przypominamy, że w serockim ratuszu w pokoju nr 1 (na parterze) istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego. Aby to zrobić należy posiadać dokument tożsamości oraz telefon, ponieważ w trakcie uwierzytelniana danych osoba, której potwierdza się profil otrzymuje sms-a z kodem autoryzacyjnym. Usługa nie jest skomplikowana i trwa około 5 minut.
Zapraszamy.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Dobry start

Dobry Start

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, tj. w przypadku gminy Serock – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wnioski o świadczenia z programów „Dobry start” oraz „Rodzina 500+”

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. można  składać internetowo  wnioski o świadczenia z programów  „Dobry start” oraz „Rodzina 500+”.  

Możemy to zrobić za pomocą serwisu empatia.mpips.gov.pl lub elektronicznego konta we własnym banku.

Aby podpisać wniosek i przesłać go elektronicznie za pomocą serwisu Emp@tia  należy posiadać Profil Zaufany.

Przypominamy, że w serockim ratuszu w pok.nr 1 (na parterze) istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego. Aby to zrobić należy posiadać dokument tożsamości oraz telefon, ponieważ w trakcie uwierzytelniana danych osoba, której potwierdza się profil otrzymuje sms-a z kodem autoryzacyjnym. Usługa nie jest skomplikowana i trwa około 5 min.

Zapraszamy.

 

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na:

Piknik Wspólnot Wiejskich  - 7 lipca od godz. 17.00 - plac zabaw w Maryninie

Warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu "TO BARBARKI ROBOTA" - 8 lipca od godz. 14.00 - Skwer Litewski w Serocku

"To Barbarki robota" - zapraszamy na warsztaty

8 lipca 2018 roku, już po raz siódmy spotkamy się na Warsztatach rzemieślniczych „To Barbarki robota” na serockim podgrodziu. Zapraszamy od 14.00 do 18.00.

Barbarkowe warsztaty organizowane u stóp wzgórza grodowego, które było świadkiem powstawania i rozwoju Serocka już od wieków średnich, przyciągają z roku na rok coraz więcej gości.

Dzieci i młodzież, ale również dorośli, chętnie biorą udział w rożnego rodzaju zajęciach i pokazach. Odwiedzają obozowisko średniowiecznych wojów, oglądają walki rycerskie, biorą udział w zabawach historycznych, smakują swojskie potrawy.

Warsztaty i pokazy
W tym roku podczas warsztatów będzie można zrobić kwiaty z krepiny, koronki i inne szydełkowe cuda, ulepić gliniany garnuszek, czy upleść wianek. Będzie można również wykonać szmaciankowe motanki, pomalować szkiełka, wykonać biżuterię, czy siankowe przedmioty.

Nie zabraknie również różnego rodzaju pokazów, które poprowadzą: wikliniarz, pszczelarze, czy serockie gospodynie, które zadbają o strawę i napitki. Przedsięwzięcie będzie także dobrą okazją, aby wziąć udział w nauce tańców dawnych i pokazach teatralnych.  

Zabierzcie do domów
Jak co roku podczas Barbarkowych warsztatów będzie można nabyć różnego rodzaju wyroby rękodzielnicze, pamiątki, naturalne kosmetyki oraz przysmaki.

Obozowiska i atrakcje
Przy Placu Litewskim funkcjonować będzie obozowisko średniowieczne, w którym można podejrzeć żywot niewiast i dzielnych wojów. Rycerze zaprezentują swoją zbrojownię oraz kilkakrotnie stoczą niekrwawe boje.
Zapraszamy także do stoiska promocyjnego, w którym będzie można otrzymać okolicznościowy gadżet, wziąć udział w zabawach  oraz kupić publikację serocką "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków" (cena 30 zł).

--------------------------------------------------------

Jak co weekend zapraszamy również do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku oraz skorzystania z rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim.


Turystów odpoczywających w Serocku zachęcamy do zapoznania się z zakładką "DLA TURYSTY".

Obiekty OSiR gotowe na wakacje

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku realizuje na bieżąco różne przedsięwzięcia związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Serock.

Na plaży miejskiej przeprowadzony został generalny remont placu wodnego polegający na naprawie oraz pomalowaniu całej nawierzchni placu farbami w tęczowych kolorach. Między nowym molo, a wysokim pomostem odnowiono łączący je pomost pływający, przy którym cumują łódki, żaglówki, a w letnie weekendy statek Albatros zabierający chętnych w promocyjne rejsy po Jeziorze Zegrzyńskim.  Odnowione i pomalowane ławki zachęcają do siedzenia i odpoczynku. Niedawno przeprowadzony został również kompleksowy serwis siłowni i  naprawa orbitreka. Plażowicze mogą korzystać ze sprzętu wodnego oraz sportowego dystrybuowanego przez animatorów. Nad bezpieczeństwem kąpiących się, przez cały okres wakacyjny, czuwa WOPR Legionowo, a także nowo zainstalowany system monitoringu. Teren plaży na bieżąco sprzątają pracownicy zatrudnieni przez OSiR.

Na stadionie miejskim, boisko główne po remoncie przygotowane jest  już do otwarcia sezonu rozgrywek piłkarskich miast partnerskich. Przed sezonem letnim, na administrowany przez OSiR obiekt sportowo-wypoczynkowy w Nowej Wsi zakupiono nowy orbitrek. Przeprowadzona też została kompleksowa renowacja boiska w Jadwisinie.

Zapraszamy do korzystania z naszych obiektów i życzymy udanych wakacji.

 

Nowi pracownicy samorządowi

Pani Paulina Kopeć z pozytywnym wynikiem ukończyła służbę przygotowawczą uprawniającą do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Serock na stanowisku podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej.
Pani Paulina przyjęła gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Sylwestra Sokolnickiego i w obecności władz samorządowych złożyła uroczyste ślubowanie.
Tego dnia ślubowanie na pracownika samorządowego złożył również Pan Dariusz Urbaniak, pełniący obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej.
Tekst wypowiedzianej przez nowych pracowników roty brzmiał: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.
Serdecznie gratulujemy zakończenia służby przygotowawczej. Życzymy samych sukcesów w pracy na stanowiskach urzędniczych.

 

Wianki w Kani Nowej

30 czerwca 2018 r. zorganizowaliśmy cykliczną imprezę integracyjną sołectw Kania Nowa i  Cupel. „Wiankami”, nawiązującymi do tradycji sobótkowej, uczciliśmy św. Jana Chrzciciela, patrona naszych nadbużańskich miejscowości. Jak co roku mieszkańcy przynieśli uwite przez siebie wianki, w tym roku było ich aż 29! Wszystkie zostały wyróżnione upominkami, a najładniejsze - nagrodami. Ks. Roman pomodlił się,  poświęcił wodę w rzece Bug, po której – gondolą – spłynęły wianki.
 
Klaun LOLO ze swym pieskiem przeniósł wszystkich w świat magii i zaprezentował dzieciom sztuczki cyrkowe. W niektórych z nich również brały udział dzieci. Było zabawnie, śmiesznie, wesoło.
 
Kabaret POLEFKA w programie "Reklamacja" zaprezentował scenki z zakresu stosunków międzyludzkich, tych trudnych i tych prostych, które czynimy trudnymi na własne życzenie. To była duża dawka humoru!
 
DJ.  Bartek zapewnił miłośnikom tańca dobrą zabawę. Tańcom i dedykacjom muzycznym nie było końca.
 
Organizatorzy sołectw dziękują wszystkim, którzy nas odwiedzili podczas imprezy:
Panu Burmistrzowi i zastępcy Burmistrza, radnym, sołtysom, Pani Dyrektor CKiCz, mieszkańcom, działkowiczom, gościom.
 
Duże podziękowania kierujemy do sponsorów: Ośrodka szkoleniowego EventBoats- Lipowy Przylądek, sklepu NETTO, DH Wodnik, psb Mrówka, Zakładów Mięsnych Somianka, sklepu spożywczo-przemysłowego w Kani Nowej.
 
Dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w przygotowaniach do Wianków nad Bugiem.
 
Dziękujemy pracownikom CKiCz, pracownikom MGZK i pracownikom UMiG, a także Pani Ani Osmakowicz za poprowadzenie konferansjerki.
 

 

 • autor: Sołtys wsi Kania Nowa, Teresa Wierzbicka

Seniorzy uczcili 100 - lecie Niepodległości

Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości jest rocznicą szczególnie bliską ludziom starszym, którzy o wydarzeniach sprzed 100 lat wiedzą nie tylko z książek ale także znają z opowiadań swoich bliskich, którzy bezpośrednio brali udział w walkach o niepodległość i akcjach prowadzących do Wolności.

W dniu 28 czerwca odbyła się uroczystość zorganizowana przez Serocką Akademię Seniora, w której uczestniczyli seniorzy z Serocka, delegacje seniorów z innych gmin oraz zaproszeni goście. W spotkaniu wzięli udział: Pan Artur Borkowski – reprezentujący Starostę Powiatu Legionowskiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki  i wiceburmistrz Józef Zając.
Zebrani wysłuchali wykładu „Jest Polska. Okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości”, wygłoszonego przez dr. Jolantę Załęczny z  Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych zatytułowany „Niepodległej - ballady i pieśni”. Dla seniorów i z seniorami śpiewali artyści: Wojciech Bardowski i Magdalena Tunkiewicz.
Uczestnicy spotkania otrzymali śpiewniki pieśni patriotycznych, które wykorzystają również na kolejnych uroczystościach o charakterze patriotycznym.

Dzień wcześniej seniorzy uczestniczyli w wyjeździe do Ossowa na pole bitwy warszawskiej w 1920 r., gdzie obejrzeli film zatytułowany „Zwycięstwo 1920”, odwiedzili cmentarz żołnierzy polskich oraz pomnik ks. Ignacego Skorupki, a także byli uczestnikami żywej lekcji historii poprowadzonej przez  rekonstruktora.

Realizacja powyższego projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie. Wsparcie organizacyjne seniorzy otrzymali ze strony  Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, które pomogło również w opracowaniu  i sfinansowaniu  śpiewników.
            
 

 

 • autor: Serocka Akademia Seniora

Wystawa fotograficzna w ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy Pani Ewy Jasik, "Piękno jest naturą", w serockim ratuszu w dniach 03.07 - 31.07.2018 r.

EWA JASIK

Z wykształcenia jestem lekarzem, ale moją największą pasją jest fotografia i szydełkowe rękodzieło. Obie pasje mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ nawiązują do natury i otaczającej nas przyrody. Lubię fotografować krajobrazy. Często są one smutne, nostalgiczne, jakby zadumane… drzewa odbijające się w wodzie, chmury…
W szydełkowym rękodziele również nawiązuję do natury, głównie w koronce irlandzkiej, gdzie dominują elementy kwiatów, roślin i liści.
Podstaw szydełkowania nauczyła mnie babcia, koronki irlandzkiej uczyłam się od Rosjanek.
Serock i jego okolice są miejscem bardzo inspirującym. Wokoło mnóstwo zieleni, kwiatów i przepięknych widoków, które staram się uwiecznić w moich pracach.

 

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej zostały uchwalone zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – sekcji: C1 (obejmujący obręb Borowa Góra), sekcji E (obejmujący obręby Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino), obszarów: B (obejmujący obręby 6, 7, 8 i 9 w Serocku), C (obejmujący obręby 13, 14 i 15 w Serocku). Celem zmian było  wyeliminowanie nieprecyzyjnych zapisów, utrudniających interpretację planu na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności dla inwestycji stanowiących realizację celów publicznych, rozszerzenie dopuszczalnych form zagospodarowania wód opadowych oraz dopuszczenie w planie możliwości realizacji indywidualnych ujęć wód. Konieczność przeprowadzenia zmiany stwierdzono wobec trudności wynikłych podczas realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej w granicach obowiązywania planów.

 

 • Rysunek 1 Obszar objęty zmianami planów dotyczących parametrów infrastruktury technicznej

Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. Zmiana dotyczyła ograniczenia obszaru opracowania planistycznego (wyłączenie drogi wojewódzkiej z zakresu planu). Ta zmiana podyktowana jest odmową uzgodnienia projektu miejscowego planu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W odmowie uzgodnienia zarząd dróg żąda od gminy rezerwy terenu i zaprojektowania nowej drogi gminnej wzdłuż drogi wojewódzkiej kwestionując w tym zakresie rozwiązania wynegocjowane w 2014 roku. Zmniejszenie obszaru opracowania planistycznego wpłynie pozytywnie na terminy uzyskania wszystkich uzgodnień wymaganych dla prawidłowości prowadzonej procedury planistycznej i pozwoli w nie długim czasie wyłożyć projekt planu do publicznego wglądu.

 • Rysunek 2 Zakres zmiany załącznika do uchwały intencyjnej – cofnięcie zachodniej granicy planu (nie obejmując drogi wojewódzkiej nr 632)

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja F1. Planowane zmiany dotyczą:
- pojęcia intensywności zabudowy – nowe określenie w uchwale przedmiotowego pojęcia wobec zmiany sposobu interpretacji tej kwestii przez sądy administracyjne. Zapis zawarty w uchwale wymaga korekty.
- rozszerzenia rezerwy terenowej pod bazę sportową przy szkole podstawowej w Jadwisinie – ustalone w obowiązującym planie przeznaczenie nadmienionego terenu obejmuje zbyt mały obszar, uniemożliwiając zapewnienie przyszłym obiektom sportowym niezbędnego zaplecza technicznego. Przewiduje się poszerzenie granic terenu funkcjonalnego USO1 i korektę linii zabudowy.

 

 • Rysunek 3 Przewidywana zmiana załącznika w zakresie terenu USO1

- likwidacji zaplanowanej drogi wewnętrznej KDW16 – obecnie obszar KDW16 zaprojektowany został po terenie dziewięciu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych. Przyjęta w planie formuła drogi wewnętrznej przy obecnej strukturze własnościowej gruntów uniemożliwia skuteczne zaistnienie przedmiotowej drogi, wobec czego brak jest przesłanek uzasadniających jej zachowanie
w planie miejscowym.
- przeznaczenia terenu MN2 – wniosek właściciela o przeznaczenie terenu na cele usługowe.  Uwzględniając sąsiedztwo linii brzegowej Jeziora oraz funkcjonującej na tym terenie ścieżki pieszo-rowerowej stwierdza się za zasadne przeprowadzenie analizy celowości przyjętego dotychczas kierunku zagospodarowania przedmiotowego terenu oraz weryfikację możliwości jego przekształcenia w kierunku funkcji sprzyjających lokalizacji obiektów o charakterze otwartym. Kwestia ta szczegółowo będzie analizowana na etapie prac nad zmianą planu.
- terenu MWU7, MWU8 – uwzględnienie działki nr 111/258 jako terenu niezbędnego dla realizacji celów publicznych z zakresu usług sportu, rekreacji i oświaty oraz włączenie działki nr 111/42 do granic strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej w związku z wpisaniem do wojewódzkiej ewidencji zabytków zabytku archeologicznego AZP 52-66/115. Skutkiem będzie ograniczenie możliwości jej zagospodarowania, ze względu na ujawnione na jej terenie dawne cmentarzysko.

 

- pokryć dachowych  – rozszerzenie dopuszczalnych przez plan rodzajów pokryć dachowych na obszarach funkcjonalnych UT  w związku z wnioskiem właściciela jednego z terenów o dokonanie korekty zapisów planu w tym zakresie, w związku z otrzymanymi przez niego zaleceniami konserwatorskimi, dla planowanych na tym terenie zamierzeń inwestycyjnych.
- minimalnych szerokości jezdni – przyjęte w obowiązującym planie minimalne szerokości jezdni, powodują trudności w trakcie projektowania i budowy dróg publicznych (ograniczone możliwości terenowe funkcjonujących pasów drogowych). Zmiana ma skorygować zapisy planu poprzez dostosowanie parametrów projektowanych dróg, do skomplikowanych uwarunkowań terenowych występujących na obszarze.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Problem parkingów w Zegrzu

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z brakującymi miejscami parkingowymi w Zegrzu, zgłaszanym przez mieszkańców tej miejscowości, jak i osoby odwożące dzieci do szkoły ul. Radziwiłłowską, pragniemy Państwa poinformować, że podjęliśmy szereg kroków zmierzających do poprawy tej sytuacji.

W tym celu, w ostatnim czasie zwróciliśmy się z szeregiem pism do instytucji wojskowych, administrujących obiektami w obrębie ul. Juzistek i ul. Radziwiłłowskiej z zapytaniem o możliwość ich zaangażowania na rzecz rozwiązania tej kwestii. Niestety na chwilę obecną instytucje te nie wykazują realnego zainteresowania podjęciem kroków w celu skutecznego rozwiązania problemów.

Gmina nie posiada własnych terenów na przedmiotowym obszarze, aby  móc samodzielnie rozwiązać problem. Jednocześnie podejmujemy wszelkie działania w celu zwiększenia możliwości parkingowych w Zegrzu. Obecnie trwają czynności prowadzące do pozyskania działki nr 111/326 w obr. Jadwisin, na której planowane jest urządzenie ogólnodostępnego parkingu. Czynności te połączone są z pozyskaniem działki nr 111/328 w obr. Jadwisin, na której planowane jest urządzenie placu rekreacyjno-sportowego.  Na nieruchomościach tych wygaszony został trwały zarząd Stołecznego Zarządu Infrastruktury i obecnie oczekujemy na wyrażenie przez Wojewodę Mazowieckiego zgody na ich nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy, co mamy nadzieję, nastąpi w najbliższym czasie i umożliwi tym samym realizację gminnych inwestycji.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zapraszamy na weekendowe przedsięwzięcia

W najbliższy weekend zapraszamy na:

Wianki w Kani Nowej - 30 czerwca od godziny 17.30

Fontanny muzyki na serockim rynku - 1 lipca o godzinie 18.00

Zumbę BeachParty  na serockiej plaży - 1 lipca od godziny 19.00

oraz

Kiermasz rzeczy używanych na serockim rynku - 1 lipca od godziny 9.00.

Zapraszamy również do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

oraz skorzystania z rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim.


Turystów odpoczywających w Serocku zachęcamy do zapoznania się z zakładką "DLA TURYSTY".

 

 

 

 

Wyremontowano schody przy ulicy Rybaki

W dniu 20 czerwca 2018 roku ukończono prace polegające na remoncie schodów i pochylni w ciągu ulicy Rybaki w Serocku. Schody oraz pochylnia zapewniają komfortowe połączenie ulicy Rybaki z Bulwarem Nadnarwiańskim. Wykonana z kostki brukowej pochylnia została zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby możliwe było dogodne korzystanie z niej zarówno przez osoby z wózkami jak i rowerzystów.
Prace zrealizowane zostały przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane Brukarstwo Stanisław Łoniewski z Serocka.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Serockie Gospodynie na Targach Turystycznych w Toruniu

W dniach 24-25 marca 2018 r. w Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej 3 w Toruniu odbyły się Targi Turystyczne WYPOCZYNEK 2018 Toruński Festiwal Smaków. Podczas targów możliwość zaprezentowania się miały m.in. miasta i regiony turystyczne, biura podróży, uzdrowiska, hotele, pensjonaty, czy też organizatorzy aktywnego wypoczynku. Miasto i Gminę Serock tradycyjnie reprezentowały przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich a także Gospodarstwa Agroturystyczne działające na terenie gminy. W tym roku na targach obecne były: Koło Gospodyń Wiejskich Guty, Koło Gospodyń Wiejskich Marynino, Koło Gospodyń Wiejskich w Dosinie, Maria Chrzanowska prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne w Jadwisinie, Regina Rataj prowadząca Gospodarstwo Agroturystyczne w miejscowości Łacha oraz Dorota Dyga prowadząca Indywidualne Gospodarstwo Rolne w Gąsiorowie. Na stoisku wystawienniczym Panie częstowały ciastami domowej produkcji, potrawami przyrządzanymi wg autorskich przepisów, plackami przyrządzanymi na miejscu, a także nalewkami. Zainteresowanie daniami oferowanymi przez  nasze Koła Gospodyń było bardzo duże. Ponadto, na naszym stoisku można było zakupić ręcznie wykonywane artykuły – ozdoby do domu, szaliki, breloki oraz wiele innych ciekawych produktów.

Podczas targów odbywały się konkursy kulinarne. Miasto i Gmina Serock do konkursu zgłosiła aż cztery produkty: drożdżowe kapuśniaczki upieczone przez Panią Marię Chrzanowską, paszteciki kruche na drożdżach z mięsem wykonane przez Panią Reginę Rataj, nalewkę długowieczności wykonaną przez Panią Halinę Nałęcz oraz ser twarogowy wykonany przez Panią Dorotę Dygę. Wszystkie Panie, które wzięły udział w konkursie otrzymały specjalne podziękowania.

Wyjazd na Targi Turystyczne Wypoczynek 2018 odbył się w ramach realizacji operacji: ,,Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2018 Toruński Festiwal Smaków”. Na organizację wyjazdu gmina uzyskała dofinansowanie, zgodnie z zawartą umową nr 33/UMWM/05/2018/RW-D-III z dnia 24 maja 2018r. z Województwem Mazowieckim, na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019.  

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Biało-czerwone ukwiecenie rynku

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Miasta i Gminy w Serocku postanowił uświetnić całoroczne obchody tego niezwykłego święta poprzez ukwiecenie rynku miejskiego biało-czerwonymi kwiatami. Wokół całego placu, jak również w pasach zieleni zasadzono rośliny w  barwach narodowych. Białe i czerwone pelargonie komponują się z okolicznościową iluminacją ratusza i są ozdobą tej okolicy. Mamy nadzieję, że to symboliczne ukwiecenie umili mieszkańcom i turystom odpoczynek na rynku. Niezaprzeczalnie jest to miejsce, w którym można znaleźć chwilę spokoju, a dzięki wystawie historycznej poznać ciekawe fakty z przeszłości naszego miasta i gminy.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock

W dniu 25 czerwca 2018 r. odbyła się sesja „absolutoryjna”, w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy za 2017 rok.

Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rada Miejska zatwierdziła uchwałą  Nr 510/XLVI/2018 sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok – 15 głosami „za”.

Głosowanie zostało poprzedzone ogłoszeniem stanowiska Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji  o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2017 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Serock w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2017 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę Nr 511/XLVI/2018 – jednogłośnie 15 głosami „za”, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.


Prezentację sprawozdania z wykonania budżetu za  2017 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 

Serock zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu „Grunt na medal”

Miasto i Gmina Serock już po raz drugi uczestniczy w kolejnej, VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2018, promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Konkurs  organizowany jest przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji zagranicznych do Polski
W tegorocznej edycji zgłoszone zostały tereny inwestycyjny P/U3 i P/U4 o powierzchni odpowiednio 2,67 i 6,99 ha, położone przy ul. Zakroczymskiej, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny produkcyjne, składy magazyny.
Po zakończeniu pierwszego etapu konkursu, wyłoniono 65 terenów, w tym 6 z województwa mazowieckiego które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Jednym z nich jest teren P/U4 zgłoszony przez Miasto i Gminę Serock.
Kolejnym etapem będzie odwiedzenie zakwalifikowanych terenów  inwestycyjnych przez ekspertów oraz wyłonienie laureata. Nagrodzone działki będą promowane przez PAIH wśród inwestorów polskich i zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozszerzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Iluminacja Ratusza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

W dniu 25 czerwca, po zmroku, "zainaugurowaliśmy" iluminację serockiego ratusza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Frontową fasadę budynku ratusza do końca jubileuszowego roku będzie rozświetlać  iluminacja w biało-czerwonych barwach narodowych. Instalacja ta została zamontowana na stałe, a wyżej wymieniony układ barw to jedna z wielu opcji możliwych do wyboru. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć podświet