Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Nieruchomości gminne przeznaczone do Sprzedaży

Ogłoszenia o przetargach - TUTAJ

Poniżej mapki sytuacyjne terenu:

Informacja o zasadach sprzedaży:
Podstawa prawna:
•    Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. 
    poz.1774 z późn. zm.)
•   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
    i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
    (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490)

Wszczęcie postępowania w sprawie przygotowania do sprzedaży nieruchomości gminnych następuje z urzędu lub na wniosek zainteresowanego.
Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy odbywa się w trybie przetargowym lub bezprzetargowym.

Sposób załatwiania sprawy:
•    Wniosek zainteresowanej strony (w przypadku postępowania wszczętego na wniosek)
•    Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
•    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – podany do publicznej wiadomości
     w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych www.serock.pl 
    i  www.bip.serock.pl.
•    Ogłoszenie o przetargu - podane do publicznej wiadomości w prasie
     (lokalnej przy cenie wywoławczej < 100 tys. euro,  ogólnokrajowej przy cenie
     wywoławczej > 100 tys. euro), na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych
     www.serock.pl  i  www.bip.serock.pl, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym
     terminem przetargu
•    Przeprowadzenie przetargu
•    Protokół z przetargu
•    Informacja o wyniku przetargu
•    Zawarcie umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego

Opłaty:
•    Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:
W zależności od specyfiki danej sprawy – od 3 miesięcy do roku - w sprawach szczególnie skomplikowanych


Kontakt ze sprzedającym:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21; 05-140 Serock
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
II piętro – pokój nr 50 lub 52
tel. /22/ 782-88-28
e-mail: geodezja@serock.pl

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.