Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundacja IDEA rozwoju

Misja, oferta, partnerzy

Człowiek celem samym w sobie.

Emanuel Kant

 

Fundacja IDEA Rozwoju

 

Misja

Fundacja Idea Rozwoju jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wierzymy, że fundamentami rozwoju są aktywność i zaangażowanie obywateli oraz racjonalnie prowadzone polityki publiczne. Dlatego nasze działania ukierunkowane są na budowę społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego oraz na poprawę jakości działań podejmowanych przez władze publiczne.

Uważamy, że prorozwojowa aktywność obywateli oraz władz publicznych powinna być zorientowana na rezultaty (result oriented policy) i opierać się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasadnienie
w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy). Jesteśmy przekonani, że polityki publiczne mogą być realizowane skutecznie i efektywnie jedynie wówczas gdy powstają w ramach dialogu obywatelskiego, którego głównym wątkiem są wspólne cele i spodziewane rezultaty oraz sposoby ich osiągnięcia.

Naszym zadaniem jest przekazywanie wiedzy i udostępnianie narzędzi użytecznych dla podnoszenia jakości życia społeczeństwa i zwiększania jego potencjału rozwojowego. Poszukujemy innowacyjnych metod rozwiązywania problemów społeczno- ekonomicznych. Nasza działalność ukierunkowana jest w szczególności na wypracowywanie i wdrażanie sposobów wykorzystywania wiedzy naukowej i eksperckiej w politykach publicznych oraz na promocję ewaluacji jako jednego z podstawowych instrumentów zarządzania publicznego.

Nasza działalność ma także wymiar lokalny. Siedzibą Fundacji jest gmina Serock położona nad Zalewem Zegrzyńskim - jeden z najpiękniejszych zakątków ziemi mazowieckiej. Wyrazem identyfikacji z miejscem
z którego się wywodzimy jest działalność ukierunkowana na rozwój społeczny i ekonomiczny naszego najbliższego otoczenia. Służymy naszą pracą, wiedzą i doświadczeniem społeczności lokalnej której jesteśmy częścią.

Mottem, które przyświeca naszej Fundacji jest zdanie Emanuela Kanta. Dlatego wszystkie podejmowane przez nas działania wspierać mają indywidualny rozwój i kompetencje osób na rzecz których działamy.
W szczególności zależy nam na rozwijaniu filozofii „myślenia ewaluacyjnego”, czyli krytycznej, rozumowej refleksji dotyczącej własnego działania i otaczającego świata, jak również umiejętności racjonalnego określania celów życiowych wykorzystując w tym celu zweryfikowane informacje, metodykę i dostępną wiedzę naukową.

Bo dla nas człowiek jest celem samym w sobie!

 

Czym się zajmujemy

W ramach prowadzonej przez nas działalności realizujemy projekty własne, w tym w szczególności:

 • naukowo- badawcze w dziedzinie nauk o polityce publicznej służące podnoszeniu potencjału administracji publicznej szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego,
 • promujące wdrażanie koncepcji realizacji polityk publicznych zorientowanych na rezultaty (result oriented policy) i opierających się na racjonalnych przesłankach znajdujących uzasadnienie w dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based policy),
 • w zakresie zarządzania wiedzą w administracji publicznej, w tym umożliwiające wymianę wiedzy
  i transfer know-how,
 • wspierające budowę kultury debaty publicznej i dialogu obywatelskiego bazujących na dostępnej wiedzy naukowej i eksperckiej (evidence based debate),
 • wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego i promujące zasadę partycypacji społecznej,
 • budujące przyszły potencjał rozwojowy społeczeństwa, w tym w szczególności wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,
 • upowszechniające i wspierające idee społeczeństwa otwartego i demokratycznego, w tym rozwijające postawy tolerancyjne.

 

Oferta

W celu realizacji zadań statutowych Fundacja prowadzi odpłatną działalność doradczo-badawczą. Służymy wsparciem oraz wieloletnim doświadczeniem najwyższej klasy ekspertów. Nasza oferta obejmuje m.in. następujące usługi:

 • realizacja prac analityczno-badawczych, w tym w szczególności badań ewaluacyjnych oraz analiz
  w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • doradztwo w przygotowaniu dokumentów strategicznych i systemowych w tym m.in. planów ewaluacji, strategii lokalnych, planów działań,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ewaluacji i monitorowania działań publicznych,
 • wsparcie eksperckie w zakresie wdrażania standardów prowadzenia polityk publicznych zorientowanych na rezultaty oraz opartych na dowodach (result oriented policy/evidence based policy),
 • doradztwo w zakresie zarządzania procesami badawczymi  (w tym w szczególności w zakresie zlecania
  i odbierania prac badawczych),
 • animację współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.

 

 

Partnerzy

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

link:  http://www.ceapp.uj.edu.pl/

Centrum powstało w ramach Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Jest wynikiem potrzeby wykorzystania zgromadzonej w trakcie pracy naukowej wiedzy na temat realizacji polityk i programów publicznych. Naszą specjalizacją są projekty badawcze obejmujące zagadnienia społeczne i gospodarcze z wielu obszarów sfery publicznej.

 

Akademia Leona Koźmińskiego

link: www.kozminski.edu.pl/ce/

Akademia Leona Koźmińskiego jest wyższą uczelnią o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Jest jednocześnie jedyną uczelnią w Polce posiadającą potrójną akredytację międzynarodową: AACSB, EQUIS i AMBA. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie: ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, administracji, psychologii biznesu i socjologii. Nasza Fundacja współpracuje bezpośrednio z Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Center of Excellence, którego celem jest tworzenie i realizacja spójnej oferty edukacyjnej oraz prowadzenie badań i ewaluacji służących dostarczaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji różnym interesariuszom – aktorom życia społeczno-gospodarczego w Polsce i Europie.

 

HMR Consulting

link: http://www.hmrconsulting.pl/

HMR Consulting jest profesjonalnym zespołem eksperckim łączącym kompetencje akademickie z praktycznymi doświadczeniami z sektora publicznego i prywatnego. Specjalizujemy się w szeroko pojętym doradztwie strategicznym. Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, administracją publiczną, uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

 

 

Kontakt

 

Fundacja IDEA Rozwoju

Wierzbica 57b
05-140 poczta Serock

www.ideaorg.eu

www.facebook.com/FundacjaIdeaRozwoju

 

REGON: 146391177

NIP: 5361912328

KRS: 0000440110

Katarzyna Bienias - Prezeska Zarządu Fundacji

tel: +48 506-067-751
katarzynabienias@ideaorg.eu

 

W zakresie działalności odpłatnej Fundacji służącej osiąganiu jej celów statutowych –

analizy, badania ewaluacyjne, doradztwo - prosimy o kontakt na adres:

idearozwoju@gmail.com