Rotator zdjęć

Główna treść strony Bezpieczeństwo w gminie

Bezpieczeństwo w gminie

Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Serock są: Komisariat Policji w Serocku, Straż Miejska oraz Referat Zarządzani Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Straż Miejska
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym;
• kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2016 poz. 1867);
• współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych oraz wszelkich innych miejscowych zagrożeń;
• zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb;
• ochrona obiektów komunalnych oraz elementów infrastruktury krytycznej;
• współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez masowych;
• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
• informowanie społeczności lokalnych o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
• konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych, lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
• działalność w zakresie profilaktyki wychowawczej dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Serock.

Straż Miejska w Serocku
Urząd Miasta i Gminy Serock
Ul. Rynek 21, pok. nr 10 i 22
Tel. 603-873-290
(22) 782-72-92
Fax (22) 782-74-99
email: straz.miejska@serock.pl

Komendant Straży Miejskiej przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 16:00 – 18:00.

Komisariat Policji w Serocku
05-140 Serock
ul. Pułtuska 7
tel. (22) 782-75-07
fax. (22) 604-82-40

Policja

Pracownicy Komisariatu Policji realizują zadania wynikające z ustawy o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782).
Komendant Komisariatu przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 18:00.

Dzielnicowy Miasta Serock przyjmuje zgłoszenia pod nr tel. 600-997-278, pod adresem email dzielnicowy.serock11@ksp.policja.gov.pl lub w godzinach urzędowania Komisariatu Policji w Serocku.

Dzielnicowy miejscowości: Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś, Kania nowa, Kania Polska, Cupel, Wierzbica, Karolino, Marynino, Szadki, Wola Smolana, Wola Kiełpińska, Święcienica, Zalesie Borowe, Guty, Stanisławowo, Ludwinowo Dębskie, Stasi las, Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie, Jadwisin, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, Dębe, Zegrze – przyjmuje zgłoszenia pod nr tel. 600-997-269, pod adresem email: dzielnicowy.serock12@ksp.policja.gov.pl lub w godzinach urzędowania Komisariatu Policji w Serocku.
 

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Do zadań Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa należy:
• sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania o klęskach żywiołowych, katastrofach, awariach i skażeniach oraz zagrożeniach innego typu o powszechnym lub lokalnym zasięgu;
•  realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza;
•   współdziałanie z jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej;
• koordynowanie zadań zarządzania kryzysowego realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Burmistrza przewidziane do udziału w akcjach ratowniczych.

Kierownik referatu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 16:00-18:00, tel. (22) 782-88-41.

Powrót do topu strony