2018 rok

Menu rwd

Ważne informacje dla użytkowników wieczystych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 roku

W związku z przyjęciem przez Senat w dniu 27.07.2018 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 20.07.2018 r., przedstawiamy poniżej najważniejsze informacje na temat spraw regulowanych tą ustawą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 1)
Szczegóły: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2673
Kiedy:
•    Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
•    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpi z mocy ustawy – automatycznie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czego dotyczy: Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. nieruchomości, na których znajdują się wyłącznie budynki:
1)    mieszkalne jednorodzinne lub
2)    mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)    budynki wymienione w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowalnymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Kogo dotyczy: Użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi na cele mieszkaniowe.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie wiązało się z opłatami w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej.

Opłaty:
•    osoby, które staną się właścicielami gruntów będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Ze względu na długi okres wnoszenia opłaty przekształceniowej będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie można dokonać z urzędu lub na wniosek nowego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata.
•    Aby uniknąć waloryzacji będzie można wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo (opłata łączna) – będzie można zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania obowiązku wznoszenia opłat. W tym wypadku opłata jednorazowa będzie równa kwocie pozostającej do spłaty.
•    W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej rada miejska może zdecydować w drodze uchwały o udzieleniu bonifikaty i warunkach jej udzielenia. Przewidziano także możliwość udzielania bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych. System bonifikat obejmie osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych albo mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Termin wnoszenia opłat:
•    Do dnia 31 marca każdego roku.
•    Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Ujawnienie prawa własności: Podstawę ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie stanowiło zaświadczenie wydawane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, wydane nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
•    Wpisy będę wolne od opłat sądowych.
•    Zaświadczenie, o którym mowa powyżej podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

---------------------------------------------------------------
1)    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.


W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju UMiG Serock, w siedzibie urzędu (pok. 51, 52) lub telefonicznie pod nr /22/ 782 88 26, 782 88 31.


      

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony