Rotator zdjęć

Główna treść strony Dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025

"Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, którego celem jest określenie głównych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji w najbliższych latach. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 280/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

Raporty o stanie gminy na lata 2018-2022

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020

Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała Nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 -2020

Plan Rozwoju Lokalnego

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy na lata 2005-2023

Aktualnie obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy na lata 2005-2023 określa Uchwała nr 516/XLVII/2018 Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017.”

Informacja na temat obszaru rewitalizacji w Gminie Serock

Od 18 listopada 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, umożliwiające gminom wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli rewitalizację tych obszarów. Przepisy określają zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia, i oceny rewitalizacji, które na mocy ww. ustawy są zadaniami własnymi gminy, jednak mają charakter nieobowiązkowy.

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Przyjęty przez Radę Miejską w Serocku, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Ma służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, jak również upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Gminna Ewidencja Zabytków

Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy Serock.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026

Powrót do topu strony