Rotator zdjęć

Główna treść strony Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- w zabudowie jednorodzinnej:

  1. 34,50 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  2. 69,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

  1. 11,50 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;
  2. 23,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w latach ubiegłych zadeklarowały posiadanie kompostownika
i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Deklaracje

Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

Uchwała nr 636/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Powyższą uchwałą zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie uległo zmianie zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 15 % miesięcznej opłaty.  

Właściciele nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidualne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1)    przelewem lub
2)    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub
3)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia w Serocku lub
4)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 633/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przysługuje ulga w wysokości 25%.