Rotator zdjęć

Główna treść strony Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a)    27,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
b)    54,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
c)    181,00 zł – ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;
d)    362,00 zł - stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Metoda „od wody” w zabudowie wielolokalowej

Metoda obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oparta jest na odczycie z wodomierza głównego, z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej.

Odczytów dokonywać ma zarządca wspólnoty lub administrator budynku a wielkość zużytej wody powinna być wskazywana w składanej co miesiąc do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wskazanie, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Następnie, do 20 dnia każdego miesiąca, wyliczona opłata powinna zostać wniesiona na właściwy rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

Do decyzji zarządów wspólnot mieszkaniowych pozostaje kwestia zamontowania podlicznika do wody zużywanej na cele ogólne wspólnot – podlewanie, mycie części wspólnych itp. Wydaje się, że leży to w szczególnym interesie wspólnot, podobnie jak dokonanie odczytów wodomierzy głównych w ostatnim dniu roku 2020.

Stawka za 1 m3 zużytej wody została obliczona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w gminie (3 m3) oraz średnie statystyczne ilości odprowadzanych ścieków w przeliczeniu na 1 osobę (3 m3) i wynosi 9 zł.

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.


Terminy płatności:  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał,

Opłatę za gospodarownie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidalne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokosci opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, bez wezwania w łącznej wysokości za rok z góry w terminie do 15 marca danego roku.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock:

1)    przelewem lub

2)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub

3)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia w Serocku lub

4)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 314/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  przysługuje ulga w wysokości 40%.