Rotator zdjęć

Główna treść strony Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105,   poz. 1126)
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Wzory druków można pobrać TUTAJ

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w gminie Serock jest burmistrz. 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105,   poz. 1126)
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
•    grunty,
•    budynki lub ich części,
•    budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Wyłączone z opodatkowania są:
•    grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
•  pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
•    grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;
•    nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;
•    grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnicy podatku od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
   - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli podmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
     - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
     - użytkownikami wieczystymi gruntów,
    - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi:
•    dla gruntów – powierzchnia gruntu,
•    dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku,
•  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatkowe
Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych obowiązujących w gminie w danym roku podatkowym.

Maksymalne stawki określone w ustawie uzależnione są od przeznaczenia nieruchomości – najwyższe są przewidziane w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Stawki podatkowe obowiązujące w bieżącym roku dostępne są TUTAJ.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
•    składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
•    wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Odpady komunalne

Zmiany w gminnej gospodarce odpadami komunalnymi od 2020 roku
Zgodnie z przyjętymi 27 listopada br. przez Radę Miejską w Serocku uchwałami dot. gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy w Serocku podjętymi w związku z ostatnimi zmianami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również wobec trudnej sytuacji na mazowieckim rynku śmieciowym, informujemy Państwa o najważniejszych zmianach w tej dziedzinie:
1.    obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji
2.    opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki wynoszącej 26 zł,
3.    w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł.
4.    wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli odpowiednio 52 zł i 338 zł
5.    dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysokość tego zwolnienia ustalono jako 2 zł liczone od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość; UWAGA: zwolnienie to nie przysługuje właścicielom nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jak również mieszkańcom w zabudowie wielorodzinnej
6.    właściciele nieruchomości, którzy skorzystają z częściowego zwolnienia z opłaty zostają zwolnieni w całości z obowiązku posiadania worka/pojemnika koloru brązowego a co za tym idzie, nie będą mogli wystawiać odpadów biodegradowalnych (ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) przed posesję; sezonowe nadwyżki czy też odpady np. zielone nie nadające się do kompostowania wciąż będzie można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej na ul. Nasielskiej 21.
7.    zarówno standard selektywnej zbiórki odpadów jak i deklarowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będzie podlegał weryfikacji i sprawdzeniu przez pracowników Urzędu, podobnie prawdziwość danych podanych w deklaracji
8.    ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje utratę prawa do zwolnienia z tytułu kompostowania, jeżeli właściciel nieruchomości:
-    nie posiada kompostownika przydomowego lub
-    nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
-    uniemożliwia właściwemu organowi lub osobie przez niego upoważnionej, w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym dokonania oględzin nieruchomości.
9.    warunkiem uznania, że właściciel nieruchomości prawidłowo segreguje wytworzone przez siebie odpady będzie sytuacja jeśli w worku/pojemniku przeznaczonym do zbierania jednej frakcji znajdować się będą tylko odpady do niego przeznaczone
10.    bez zmian pozostaje częstotliwość odbioru odpadów, zarówno segregowanych, jak i niesegregowanych (zmieszanych) oraz zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; utrzymana jest także dwukrotna w ciągu roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych
11.    podobnie bez zmian pozostaje także termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock, tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie:
1)    przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w łącznej wysokości za trzy miesiące, z góry raz na kwartał, bez wezwania, w następujących terminach:
a.    do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
b.    do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
c.    do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
d.    do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał
2)    w przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, bez wezwania, w łącznej wysokości za rok z góry w terminie do 15 marca danego roku.
12.    opracowano nowe wzory deklaracji, które:
-    nowi właściciele nieruchomości lub
-    uprawnieni właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kompostowanie” lub
-    właściciele nieruchomości chcący dokonać zmiany danych w złożonych deklaracjach lub
-    właściciele nieruchomości chcący dokonać korekty złożonych przez siebie deklaracji
będą mogli składać do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku po 1 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia13 września 1996 roku o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r, poz.2010).
2.    Uchwała Nr 161/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3.    Uchwała Nr 162/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
4.    Uchwała Nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
5.    Uchwała Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

 

Powrót do topu strony