Rotator zdjęć

Główna treść strony Podatki i opłaty

Stawki podatkowe w roku 2022

Podatek od nieruchomości w 2022 r. wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Serock  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021roku.

Rośnie inflacja, rosną podatki

Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,6% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,9%. Ten wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021r.( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021r. poz. 724)

Samorządy przy uchwalaniu podatków obowiązujących na swoim terenie nie mogą przekroczyć tych maksimów ustawowych.

Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o około 5% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku. Za 1 m² powierzchni użytkowej zapłacimy 0,81 zł, zaś za metr kwadratowy gruntów 0,45 zł. Jeśli 100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000 m², to zamiast dotychczasowego 477,00zł podatku od nieruchomości, w 2022r. zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 54 zł więcej. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców - tu stawka podatku za 1 m² powierzchni komercyjnej wzrośnie o ponad jeden złoty tj. do kwoty 24,20 zł za 1 m². O 0,05 groszy podniesiona też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,95 zł.

Na przykład za 200 m² biura,  przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą o 260 zł więcej w skali roku, aniżeli za te same biura płacą dotychczas.

Stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. wzrosną o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

W 2022 r. opłaty lokalne tj. opłata targowa wzrośnie do 5 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 8,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m². Opłata miejscowa oraz opłata od posiadania psa zachowają swoją dotychczasową wysokość.

  • nowe stawki podatkowe

Podatki i opłaty lokalne

Wzory druków można pobrać TUTAJ

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. 

Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku w gminie Serock jest burmistrz. 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105,   poz. 1126)
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Przedmiot opodatkowania
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
•    grunty,
•    budynki lub ich części,
•    budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Wyłączone z opodatkowania są:
•    grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
•  pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
•    grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;
•    nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;
•    grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Podatnicy podatku od nieruchomości
Podatnikami podatku od nieruchomości są:
•    osoby fizyczne,
•    osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
   - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem, że jeżeli podmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
     - posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
     - użytkownikami wieczystymi gruntów,
    - posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.

Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania stanowi:
•    dla gruntów – powierzchnia gruntu,
•    dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa budynku,
•  dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Stawki podatkowe
Minister Finansów co roku wydaje obwieszczenie w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Na jego podstawie Rada Miejska, w drodze uchwały określa wysokość stawek podatkowych obowiązujących w gminie w danym roku podatkowym.

Maksymalne stawki określone w ustawie uzależnione są od przeznaczenia nieruchomości – najwyższe są przewidziane w przypadku nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

Stawki podatkowe obowiązujące w bieżącym roku dostępne są TUTAJ.

Obowiązek podatkowy
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
•    składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
•    wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- w zabudowie jednorodzinnej:

  1. a)   33,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
  2. b)   66,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

  1. a)    11,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;
  2. b)   22,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ulga za kompostowanie

Informujemy o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w 2021 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie odpadów, nie muszą składać deklaracji ponownie.

Deklaracje

17 listopada 2021 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet nowych uchwał tzw. „śmieciowych”.

Do najważniejszych zmian w dotychczasowo obowiązującym systemie gospodarowania odpadami zaliczyć można wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych (domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Na mocy podjętej uchwały Nr 482/XLIII/2021 uchylającej uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Uchwała Nr 482/XLIII/2021 Rady Miejskiej W Serocku z dnia 17 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/10327/akt.pdf

 

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami:  

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają, w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
  • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
  • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
  • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wnoszą na indywidualne numery kont, które otrzymują wraz z zawiadomieniem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1)    przelewem lub

2)    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pomocą karty płatniczej lub

3)    w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, Filia w Serocku lub

4)    w drodze inkasa – u sołtysów wsi gminy Serock.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 314/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w gminnym programie „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, rodzinom wielodzietnym, które regulują bieżące opłaty za odbiór odpadów komunalnych,  przysługuje ulga w wysokości 40%.

Powrót do topu strony