Rotator zdjęć

Główna treść strony Mazowieckie Instrumenty Aktywizacji Sołecw MAZOWSZE 2023

Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś

9k=

Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 180425W w miejscowości Jachranka

Zakup oraz montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino

2Q==

Wybudowanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu na drodze gminnej nr 180402W w miejscowości Bolesławowo

Z

Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki

W dniu 26 kwietnia 2023 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock zawarta została umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023’’- ,,Mazowsze dla sołectw 2023’’ na realizację zadania pn. ,,Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki’’. Województwo zobowiązało się udzielić pomocy finansowej stanowiącej do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak w kwocie nieprzekraczającej 10 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane 2 sierpnia 2023 r. W ramach zadania wybudowano elektroenergetyczną linię napowietrzno-kablową, 6 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą LED. Wybudowane oświetlenie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa użytkowników ul. Pasieki w Święcienicy, głównie pieszych.

Kolejne progi zwalniające na terenie gminy

Z początkiem lipca zakończyła się budowa progów zwalniających w miejscowościach Bolesławowo i Jachranka. Obie miejscowości przeznaczyły na budowę progów środki pochodzące z Funduszy Sołeckich. Dodatkowo na oba zadania pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”

W miejscowości Bolesławowo wykonano próg zwalniający wyspowy U-16 prefabrykowany oraz zamontowano oznakowanie pionowe w pasie drogi gminnej o numerze 180402W. W miejscowości Jachranka wykonano dwa progi zwalniające U-16 d z kostki brukowej w pasie drogi gminnej 180425.

Koszt całości zadania dla Bolesławowa wyniósł 12,5 tys. zł , w tym dofinansowanie ze środków MIAS wyniosło 5 tys. zł, natomiast budowa progów w Jachrance zrealizowana została za kwotę 15 tys. zł, przy dofinansowaniu z MIAS w wysokości 7,5 tys. zł. 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku