2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

UWAGA! Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące opublikowanych planów budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz linii kolejowej nr 20, w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

KIEDY: 2 marca 2020 roku, godzina 17.00
GDZIE: sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, Serock.

Na spotkaniu pragniemy poddać pod dyskusję zgromadzonych, zaprezentowane w wyłożonym do konsultacji Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, warianty budowy tzw. obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (przyszła droga S50) oraz linii kolejowej nr 20 (Warszawa Choszczówka – Nasielsk), w zakresie w jakim dotyczą one terenu Miasta i Gminy Serock.

Ze względu na planowane w dniu 27 lutego spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dyrekcją Oddziału Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad liczymy, że uda się zebrać i przekazać Państwu pełniejsze informacje, co do szczegółów realizacji wspomnianych tras komunikacyjnych.

Zebrane na spotkaniu głosy posłużą do budowy wspólnego stanowiska społeczności Miasta i Gminy Serock, co do zaprezentowanych inwestycji infrastrukturalnych, które zostanie przekazane stronie odpowiedzialnej za ich przygotowanie, w wyznaczonym terminie konsultacji (do 10 marca).

O planach związanych z budową obwodnicy czytaj TUTAJ.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Zachęcamy do zapoznania z obowiązującymi zasadami prawidłowej segregacji odpadów. Wyróżniamy pięć frakcji tj. papier (pojemnik niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik), szkło (pojemnik zielony), bioodpady (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – ruszyły konsultacje społeczne

 

W dniach 10 lutego – 10 marca 2020 roku, na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl przekazano do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

SSL stanowi pierwszy oficjalny dokument strategiczny, który zamyka w ramach określonej przestrzeni zakres inwestycji drogowych i kolejowych niezbędnych dla wzmocnienia krajowej sieci transportowej, w związku z budową planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje prowadzone są w ramach art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wyniki konsultacji mają dać autorom dokumentu wiedzę o istotnych uwarunkowaniach występujących na obszarach, przez które będą przebiegały nowe trasy komunikacyjne i w tym zakresie mogą wpłynąć na końcowy kształt samych inwestycji.

Inwestycje infrastrukturalne związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie omijają również terenu gminy Serock. Na łamach studium opublikowano grafikę obrazującą przebieg przyszłej drogi krajowej S50, mającej przebiegać przez teren gminy Serock w układzie zachód – wschód, przy czym wskazano dwa potencjalne warianty realizacji tego przedsięwzięcia. Mapy dotyczące przebiegu tej trasy wskazano pod tym linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Drugim przedsięwzięciem przewidywanym do realizacji inwestycji CPK, które w zależności od przyjętego wariantu może przebiegać przez teren gminy Serock jest budowa linii kolejowej nr 20 relacji Warszawa Choszczówka – Nasielsk (UWAGA: przedsięwzięcie jest niezależnym zadaniem względem linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, której koncepcję przedstawiono w ramach Masterplanu dla Warszawskiego Węzła Kolejowego). Wg zaprezentowanych trzech wariantów trasy, jeden (jasnoniebieski) miałby przebiegać w zachodniej części wsi Dębe i Ludwinowo Dębskie, w układzie północ – południe. Materiały dotyczące tej inwestycji udostępniono na podstronie poświęconej Ciągowi nr 2, pod linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02 (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Dokument i zaproponowane w nim trasy nowych dróg i linii kolejowych mają w chwili obecnej jedynie charakter poglądowy. Dają one jednak obraz co do potencjalnych korytarzy, w obrębie których trasy te będą umiejscawiane. Jak wskazują autorzy dokumentu poddanego konsultacjom, to uwagi każdego z nas, zainteresowanych realizacją tych inwestycji (niezależnie czy w znaczeniu pozytywnym czy negatywnym), będą wpływać na korekty zaproponowanych wariantów, dlatego gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych spostrzeżeń co do prezentowanych rozwiązań, za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie, pod trzema zakładkami „Zgłoś Uwagę do …”.

Zaprezentowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. materiały są obecnie analizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w szczególności pod kątem ustaleń obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również istniejącej zabudowy i lokalizacji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Wyniki prowadzonych analiz, w formie uwag, zamierzamy przekazać autorom prezentowanego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Informator Gminy Serock

Informator Gminy Serock ma nową szatę graficzną  i układ, który nawiązuje do szablonu naszej strony internetowej. Pojawiły się też nowe działy, tematy, a także ciekawostki i zabawy dla czytelników. Mamy nadzieję, że te zmiany przypadną Państwu do gustu i będziecie z niecierpliwością oczekiwać kolejnych numerów.

Ferie w gminie

Rozpoczynamy ferie. Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z oferty przygotowanej przez gminne placówki. 

Więcej informacji znajdziecie na stronach: www.kultura.serock.pl i www.sis.serock.pl. 

Wojewoda Mazowiecki wziął udział w uroczystościach gminnych

5 lutego w gminie Serock miały miejsca ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia: oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie, przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz otwarcie Klubu Senior + w Szadkach. W uroczystości udział wzięło wielu honorowych gości, z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na czele.

Pierwszym punktem uroczystości było oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltową, chodniki, oświetlenie uliczne, progi zwalniające, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania wyniósł 859 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 601 300 zł (z dofinansowania pokrytych zostało 70 proc. kosztów zadania).

Kolejnym punktem było uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Pojazd ten został sfinansowany ze środków m.in.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środków pozostających w dyspozycji KG PSP, Miasta i Gminy Serock, Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Klubu Senior+ w Szadkach. Na jego potrzeby przeprowadzono gruntowny remont istniejącego budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych, a skończywszy na wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. Wykonano też niezbędne instalacje, umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz budynku – stworzona została sala do ćwiczeń ruchowych. W ramach zadania obiekt wyposażony został w sprzęt rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny.

Z działalności Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, działające na terenie gminy Serock. Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. zł, z czego kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock w swoich przemówieniach podkreślał jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb. Budowa drogi w ulicy Książęcej, nowy wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Serocku oraz Klub Senior+ w Szadkach to przykłady działań jakie serocki samorząd podejmuje, przy wsparciu różnego rodzaju podmiotów, dla dobra i zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy.  

tekst na podstawie www.gov.pl

 

 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych.

W dniu 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zorganizowała go Panią Magdalena Jakubczak w ramach Klubów Kluczowych Kompetencji.

W konkursie udział wzięło 34 uczniów ze szkół w Woli Kiełpińskiej, Serocka i Jadwisina.

Konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Kahoot. Dzięki czemu szybko mogliśmy poznać zwycięzców.

Uczniowie rozwiązywali testy podzieleni losowo na tury, a w międzyczasie mogli skorzystać z przygotowanej strefy relaksu, w której czekał poczęstunek i różne gry i zabawy.

 

I miejsce zajęła Wiktora Srebnik z SP Wola Kiełpińska

II miejsce zajął Jakub Zakrzewski z SP Serock

III miejsce zajęła Barbara Kraus z SP Wola Kiełpińska

Wyróżnienia otrzymali: Jan Podleś, Maksymilian Mendyk, Milan Walkowski.

 

Bezpieczne ferie 2020 - rozmowy z uczniami w Zegrzu

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym  Straż Miejska wspólnie z Policją zorganizowała spotkania z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Przedmiotem tych spotkań było przybliżenie uczniom zasad bezpiecznego wypoczynku.  Dzieci zostały ostrzeżone przed zimowymi zagrożeniami, a zwłaszcza wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Rozmawialiśmy również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i korzystaniu z elementów odblaskowych. Dzieci zaskakiwały pytaniami, wykazywały dużą znajomość zasad bezpieczeństwa.

Spotkania przebiegły w wesołej i miłej atmosferze.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki i gadżety odblaskowe ufundowane przez UMiG w Serocku.

          

Realizacja zadań inwestycyjnych

Znaczna część działań w rozpoczynającym się roku będzie skoncentrowana na inwestycjach oświatowych, o czym pisaliśmy TUTAJ.
Oprócz licznych działań w zakresie infrastruktury oświatowej na ten rok zaplanowano również mnóstwo realizacji z zakresu drogownictwa i oświetlenia drogowego,  sieci wodno-kanalizacyjnych a także zagospodarowania terenów publicznych mających służyć wypoczynkowi i rekreacji.

I tak jako pierwsze planuje się rozpocząć zadania polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Zegrze, budowie ulicy Polnej w Serocku i Wierzbicy, budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy i Królewskiej w Jadwisinie.  Ponadto z początkiem roku rozpoczniemy również realizację projektów oświetleniowych, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w roku ubiegłym. Mowa tu głównie o oświetleniu w miejscowościach: Bolesławowo, Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana i Błękitna - Jachranka.

Dodatkowo dużą część zadań stanowią realizacje tzw. „funduszu sołeckiego” czyli zadań wnioskowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i służących bezpośrednio ich małej społeczności. Zwykle koncentrują się one na modernizacjach terenów rekreacyjnych.

Wymienione powyżej zadania nie wyczerpują oczywiście planu realizacji na nowy rok, a stanowią jedynie zapowiedź tego co będzie się działo w sferze inwestycji aż do później jesieni.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dotacje służące ochronie środowiska

Kontynuując działania mające na celu ochronę powietrza oraz przedsięwzięcia służące ochronie gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock informujemy, że mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w tym roku zmianom uległy Regulaminy przyznawania dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcia, które stanowią załączniki do Uchwały nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r. Wyznaczone zostały 3 terminy naborów wniosków o przyznanie dotacji, tj.
1.    pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2.   drugi nabór: 01– 31 maja,
3.   trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia.

Ważne, aby złożyć wniosek jeszcze przed zakupem i demontażem pieca lub kotła, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed zakupem urządzenia.
Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na terenie Miasta i Gminy Serock, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.

Wysokość dofinansowania do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. wynosi:
•    budynek mieszkalny jednorodzinny: 4 000 zł
•    lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym: 3 000 zł
•    budynek mieszkalny wielorodzinny: 10 000 zł
•    budynek usługowy: 3 000 zł
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Na likwidację funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji wynosi 3 500 zł jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami, będą zwracane wnioskującym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

źródło fotografii: www.mgprojekt.com.pl/

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obrazy krzyżykiem malowane

Wszystko zaczęło się podczas jednego ze spotkań Serockiej Akademii Seniora, na którym jedna z koleżanek zaprezentowała swoje rękodzieła w postaci haftowanych obrazów.
Podziwiające jej zdolności na zaprezentowanych pracach koleżanki zachęciła do własnoręcznego tworzenia obrazów.
Serockie hafciarki tworząc swoje rękodzieła w zaciszu domowym postanowiły podzielić się  swoją pasją z innymi. Do 2 lutego 2020 r. „Obrazy krzyżykiem malowane” wykonane przez Barbarę Taprek, Lilę Dąbrowską i Barbarę Jankowską  prezentowane będą na wystawie w serockim ratuszu. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

 • autor: Serocka Akademia Seniora

"Bezpiecznie na wsi" - konkurs plastyczny dla dzieci

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin. Prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS.

Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2010 r. jako jedno z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. Każdego roku w konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe TUTAJ.

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku ma już nowy samochód ratowniczo - gaśniczy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku ma już nowy samochód ratowniczo - gaśniczy!

Zakup samochodu, o wartości 840 000 zł, sfinansowany został z następujących środków:

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360 000,00 zł
Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe – 50 000,00 zł
Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł

Oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego będzie miało miejsce 5 lutego 2020 r.

Żołnierze i mieszkańcy wsparli Emila

14 stycznia żołnierze, pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy oddali krew dla Emila - mieszkańca gminy Serock. Zbiórka była pierwszą w tym roku, w ramach akcji realizowanych przez HDK, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Na apel wsparcia Emila odpowiedziało aż 50 osób, a 38 z nich oddało 17 litrów krwi. Wśród donatorów byli żołnierze i pracownicy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Dowództwa WOT i innych zegrzyńskich jednostek wojskowych oraz okoliczni mieszkańcy.

Organizatorem akcji byli krwiodawcy z klubu HDK PCK przy CSŁiI, a autobus i personel do jej poboru zabezpieczało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W zegrzyńskim Centrum co miesiąc oddawanych jest ok. 10-20 litrów krwi. Cyklicznie żołnierze i pracownicy przekazują „cząstkę” siebie aby pomóc potrzebującym. Akcje HDK są dowodem tego, że żołnierze służą także społeczeństwu w czasie pokoju.

 

 • autor: kpt. Krzysztof Baran

Kolędowanie serockich seniorów

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock, przy wsparciu Fundacji ZACZYN, 19 grudnia 2019 r. w ramach projektów „Nasz Nowy Pomysł”, zorganizowała w Klubie Aktywności Społecznej spotkanie przedświąteczne, na które zaproszeni zostali seniorzy naszej gminy niezrzeszeni w organizacjach społecznych. Niektórzy z nich, ze względu na problemy zdrowotne przyjechali z opiekunami z OPS.

Świąteczny nastrój stworzony został przez grupę wokalną w składzie Ania Kutkowska, Bogusia Segiet (akordeon) i Elę Wilczyńską. Przy akompaniamencie akordeonu wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Rosiński, który złożył wszystkim seniorom i ich rodzinom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu wigilijnym, dziękujemy pracownikom OSP za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu tego wyjątkowego spotkania a restauracji Złoty Lin za świetne przygotowanie cateringu.

 

 • autor: Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

 

WOŚP w gminie Serock z rekordem!

Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie funkcjonowały dwa sztaby: w Jadwisinie i w Serocku. W każdym z nich na uczestników czekało wiele atrakcji: występy, konkursy, zabawy, pokazy i - wyczekiwane licytacje. Wszystko to sprawiło, że - podobnie jak w innych polskich miejscowościach - w gminie Serock zebrano rekordową sumę 95 870 zł, z czego w Jadwisinie 45 800 zł, a w Serocku 50 070 zł. Organizatorzy finału w obu sztabach dziękują za wspólną zabawę i wielkie serca. Najserdeczniejsze podziękowania kierują do wszystkich wolontariuszy, szczególnie najmłodszych.

 

Relacja fotograficzna ze sztabu w Serocku

Relacja fotograficzna ze sztabu w Jadwisinie

 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie