Rotator zdjęć

Główna treść strony Deklaracje dot. odbioru odpadów

Deklaracje

Poniżej zamieszczamy wzory deklaracji śmieciowych, które:

  • nowi właściciele nieruchomości lub
  • uprawnieni właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kompostowanie” lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać zmiany danych w złożonych deklaracjach lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać korekty złożonych przez siebie deklaracji

mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Przypominamy również o możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnienia wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie w części z opłaty ma na celu stworzenie większej zachęty ekonomicznej dla zagospodarowywania bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Ważne! Osoby, które już w latach poprzednich zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie bioodpadów nie mają obowiązku składania ponownie deklaracji