Rotator zdjęć

Główna treść strony Wnioski o odbiór azbestu

Nie czekaj, już teraz możesz złożyć wniosek na bezpłatne unieszkodliwienie  azbestu ze swojej nieruchomości !!!

 

                Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest z dnia 13 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) wykorzystywanie azbestu
lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.

                Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa co roku występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa o pozyskanie dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony ziemi polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, położonych na terenie miasta i gminy Serock.

W bieżącym roku na podstawie umowy dotacji Nr 2288/22/OZ/DA z dnia 08.08.2022r., aneksowanej
w dniu 16.11.2022r. udało się unieszkodliwić łącznie 154,705 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest,  z czego 17,525 Mg pochodziło z demontażu płyt eternitowych z dachów budynków i 137,180 Mg z odbioru eternitu składowanego na posesjach. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 79.856,37 zł brutto. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ten cel udzielił dotacji w wysokości 24.614,40 zł (netto), zaś pozostała część 49.326,68 zł (netto) pochodziła z budżetu gminy.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu, zachęcamy do składania wniosków o pozyskanie dotacji na usunięcie azbestu ze swojej nieruchomości w 2023 roku. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dbamy o środowisko-zadania-wnioski o odbiór azbestu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. /22/ 782-88-53, 782-88-67 lub w bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku: Biuro Obsługi Mieszkańca (stanowisko Nr 4).

 

 

"Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r." dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie  24.614,40 zł.

  • loga
  • WfośiGw
 
 

Kilka słów o azbeście i jego produktach
Azbest jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Stwierdzono,
że wymiary pojedynczych włókien po rozdrobnieniu mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów (nm) i mikrometrów (µm) do milimetrów.
Ze względu na wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne, tj. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także wytrzymałość i elastyczność, dźwiękochłonność, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz łatwość łączenia się z innymi materiałami, np. cementem, azbest znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie, energetyce, przemyśle stoczniowym i chemicznym, transportowym, motoryzacyjnym i hutnictwie. Służył do produkcji okładzin ciernych, taśm hamulcowych, tkanin ognioochronnych, koców gaśniczych oraz materiałów hydroilozacyjnych np. pap dachowych, mas i kitów. Od początku lat 60 azbest zaczęto wykorzystywać przede wszystkim w budownictwie. Używano go do wytwarzania materiałów dekarskich i okładzinowych w postaci  płaskich i falistych płyt dachowych i elewacyjnych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych i dymowo-spalinowych. Produkty te zaliczamy do wyrobów spoistych, w których azbest związany jest z cementem. Rozmiar produkcji tych wyrobów spowodowany był niską ceną oraz brakiem świadomości o szkodliwości azbestu, jak również brakiem w tym czasie innych materiałów budowlanych.

Dlaczego i kiedy azbest szkodzi naszemu zdrowiu?  
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego lecz włóknistej struktury. Zawieszone w powietrzu niewidzialne dla oka włókna azbestu, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów, a długość większa niż 5 mikrometrów (tzw. włókna respirabilne) wdychane są wraz z powietrzem do płuc, może powodować szereg chorób układu oddechowego: pylicy azbestowej (azbestozy), raka płuc, zmian opłucnowych czy międzybłonniaka opłucnej.
Największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawia się w momencie, gdy włókna azbestu przedostają się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów lub mechanicznego uszkodzenia wyrobów azbestowych powodowanych działalnością człowieka (łamanie, kruszenie, cięcie, oczyszczanie z nalotu, itp. obróbek mechanicznych).
Ze względu na szkodliwość pyłu azbestowego, usuwanie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych czy też gospodarczych może być wykonywane wyłącznie przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, wyposażone techniczne oraz posiadające odpowiednio przeszkolonych pracowników. A usunięte odpady winny być poddane utylizacji na składowisku odpadów niebezpiecznych poprzez przykrycie odpadów warstwą świeżej gleby.

Użytkowanie azbestu
Materiały zawierające azbest jeśli są właściwie użytkowane i dobrze zabezpieczone nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Podstawą bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest jest eliminacja lub, co najmniej minimalizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia. Dlatego też eksploatacja materiałów zawierających azbest dopuszczona została max. do 31.12.2032 roku pod warunkiem, że jest w dobrym stanie technicznym, o nieuszkodzonej strukturze.

Dane statystyczne nt. azbestu w Gminie Serock
Całkowita ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia i utylizacji na terenie Miasta i Gminy Serock wynosi 3.634,5 ton.
W Mieście i Gminie Serock znajduje się 1.070 gospodarstw domowych, gdzie znajdują się lub są użytkowane wyroby zawierające azbest.
Ilość usuniętych do tej pory wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock wynosi przeszło 700 ton. Do usunięcia i unieszkodliwienia pozostaje jeszcze ok. 3.000 ton eternitu.

 

Rok

Ilość zutylizowanego azbestu

(w tonach)

Ilość nieruchomości, z których odebrano wyroby zawierające azbest

2008

65,309

33

2009

95,391

43

2010

133,320

62

2011

90,940

54

2012

109,710

49

2013

134,120

54

2014

80,374

41

2015

164,631

55

2016

142,533

48

2017

113,607 29

2018

133 53

2019

101,706 25

2020

115,64 43

2021

169,720 62
2022

154,705

50

razem

1804,706
651

 

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2020 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub TUTAJ.


Więcej informacji w sprawie udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-53
 

  • -
  • -
  • -