Rotator zdjęć

Główna treść strony Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku


Adres: ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Dni i godziny otwarcia: od wtorku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00

Prowadzący punkt: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Rodzaj odbieranych odpadów:
•    makulatura (papier i tektura),
•    tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,
•    szkło opakowaniowe,
•    odpady ulegające biodegradacji,
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    żarówki, świetlówki,
•    odpady poremontowe,
•    odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach).

Zbiórka przeterminowanych leków

Informujemy, że mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki do specjalnych pojemników, które ustawione są w aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie gminy. Pamiętajmy, że przeterminowane leki należą do odpadów niebezpiecznych, dlatego tak ważna jest ich selektywna zbiórka i unieszkodliwienie w procesie termicznej utylizacji. Leki zbudowane są z szeregu związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi, a także, w przypadku wyrzucania ich bezpośrednio razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, bądź wrzucania do kanalizacji, stanowią duże zagrożenie dla środowiska. Dzieje się tak dlatego, że leki, pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną, a związki w nich zawarte są bardzo trwałe i przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.

Wykaz punktów na terenie miasta i gminy Serock, gdzie znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

Pojemniki na przeterminowane leki:

  1. Apteka Syrenka w Serocku, ul. Pułtuska 27 lok. 2  (prowadzący LEK PHARMA Sp. z o.o. ul. Klimczaka 22 m. 6, 02-797 Warszawa)
  2. Apteka „AFI” w Serocku, ul. Rynek 17/10, 05-140 Serock
  3. Apteka w Serocku, ul. T.Kościuszki 3, 05-140 Serock (prowadzący Apteki Polskie Sp. z o.o., ul. Nasielska 9B, 05-140 Serock)
  4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
  5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, Ośrodek Zdrowia w Dębe 38, 05-140 Serock
  6. Apteka MAXFARM, ul. Pułtuska 53D, 05-140 Serock