Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

  • Logotypy unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Fundusze na zadania własne gminy

W dniu 13 stycznia 2012 r. Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 4 umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycje, na które złożyliśmy wnioski i otrzymaliśmy dofinansowanie zgodnie z zatwierdzoną listą operacji w dniu 20.12.2011 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi – przyznana pomoc 336.500 zł

2. Przebudowa chodnika z jezdnią dojazdową do osiedla i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w Jachrance – przyznana pomoc 69.330 zł

3. Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 180416W w Wierzbicy – przyznana pomoc 216.700 zł

4. Budowa chodnika w Dębinkach – przyznana pomoc 162.500 zł

W dniu 03.10.2012 r. Burmistrz wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy w wys. 500.000 zł ze Srodków Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. rewitalizacja Zalewu Zegrzyńskiego poprzez zagospodarowanie nadbrzeża w obrębie plaży miejskiej w Serocku.

Kolejny projekt zostanie dofinansowany ze środków unijnych

Projekt pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra - Stasi Las, gm. Serock” został uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego zakwalifikowany do dofinansowania w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa zostanie podpisana po zwiększeniu środków finansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację ww. działania.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Borowej Górze w ulicach Nasielskiej i Poprzecznej wraz z budową przepompowni ścieków zlokalizowaną w obrębie skrzyżowania ul. Nasielskiej i Długiej oraz budowę sieci wodociągowej w Borowej Górze w ulicach Lipowej, Warszawskiej, Długiej i Poprzecznej oraz w Stasim Lesie w ul. Długiej.
 

Środki z Unii Europejskiej dla OPS w Serocku

Wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Z nadzieją w przyszłość” został pozytywnie oceniony przez  Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  Dotacja w wysokości 264 069,75 zł została przyznana na 3 letni okres realizacji projektu od 2012 do 2014 r. Projekt jest skierowany do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w pełnieniu funkcji rodzicielskich i wychowawczych. Projekt zakłada, że w okresie 3 lat kompleksowym wsparciem zostanie objętych 18 rodzin (po 6 w każdym roku).
Wsparcie kierowane do rodzin będzie realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie i będzie polegało na:
- doskonaleniu kompetencji społecznych i wychowawczych;
- doradztwie zawodowym;
- indywidualnym poradnictwie psychologicznym;
- terapii psychologicznej;
- współpracy asystenta rodzinnego.

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.