Rotator zdjęć

Główna treść strony Wycinka drzew

Zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości

Obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew dotyczy osób fizycznych, jeżeli usunięcie drzew jest niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel nieruchomości w takim przypadku jest obowiązany dokonać zgłoszenia do burmistrza zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie 21 dni od dnia zgłoszenia, zostaną, przez pracowników urzędu, przeprowadzone oględziny drzew objętych zgłoszeniem. Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (m. in. w przypadku lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody np. drzewa rosnącego na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę mającej związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, realizowanej na części nieruchomości, na której rosło drzewo, które podlegało zgłoszeniu, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzonych oględzin skutkowało będzie wymierzeniem przez burmistrza administracyjnej kary pieniężnej.

Przedsiębiorcy, instytucje oraz osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewo na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmianie nie uległ zapis w ustawie o ochronie przyrody zwalniający z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w Urzędie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl