Rotator zdjęć

Główna treść strony Ochrona środowiska

Działania proekologiczne

W Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock uzyskają wszelką informację i pomoc w realizacji spraw związanych z tematyką:
•    zasad funkcjonującego na terenie gminy systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym częstotliwości odbioru odpadów komunalnych oraz wysokości i sposobu opłat związanych z usuwaniem odpadów
•    obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych (ścieków) z terenu nieruchomości
•    wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•    zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
•    zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
•    zaświadczeń o posiadaniu plantacji drzew i krzewów
•    decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
•    zaświadczeń potwierdzających okres pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, prowadzonym przez rodziców, teściów, po ukończeniu 16 roku życia
•    dofinansowań do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja dotyczy wszystkich rodzajów oczyszczalni przydomowych
•    dofinansowań do wymiany pieców  – dotacji podlega wymiana przestarzałych systemów grzewczych na systemy proekologiczne, prowadząca do poprawy stanu środowiska
•    dofinansowań do utylizacji azbestu – dofinansowaniu podlega zarówno demontaż eternitu znajdującego się na dachu budynku, jak i odbiór i utylizacja eternitu już zdemontowanego z dachu i zgromadzonego na posesji
•    programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, w tym:
- współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
- realizacji umów adopcyjnych,
- darmowego chipowania zwierząt należących do mieszkańców Miasta i Gminy Serock
- darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, których właścicielami są mieszkańcy gminy
- dokarmiania wolno żyjących kotów

 

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r.” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.