Rotator zdjęć

Główna treść strony Polski Ład

Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej nr 180418W ul. Szaniawskiego w Jadwisinie na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej w zakresie budowy: zatok postojowych z kostki betonowej, jednostronnego chodnika z kostki betonowej wzdłuż zatok postojowych, ścieków podchodnikowych, progu zwalniającego, obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych, poboczy chłonnych, zjazdu indywidualnego. W ramach zadania zbudowany także kanał technologiczny oraz przeprowadzony remont nawierzchni jezdni poprzez frezowanie i wykonanie nowej nakładki bitumicznej. Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 833 000,00 zł., a wykonanie zadania przewidziano na 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 180751W w Wierzbicy

W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 180751W od początku odcinka do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 62 w miejscowości Wierzbica, gmina Serock (długość odcinka ok. 1 700,00 mb). Część tego odcinka zostanie również wcześniej zaprojektowana, co także stanowi element zadania. W wyniku wykonanych robót, powstanie następujący stan docelowy: zbudowana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa na całym odcinku, przebudowany zostanie chodnik w końcowej części i zbudowany zostanie nowy odcinek chodnika,  perony autobusowe i przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą gminną 180415W oraz chodniki i przejazd rowerowy w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 180416W. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonie przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego powstanie oznakowanie aktywne. Ponadto wzdłuż ścieżki rowerowej, na całej długości odcinka powstaną bariery U-12a, których zadaniem będzie zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów.Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 645 000,00 zł., a wykonanie zadania przewidziano na lata 2023-2024.

Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie

W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna ul. Słoneczna w miejscowości Stasi

Las na łącznej długości ok. 920 mb. Zaplanowana została do budowy  jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m o spadku daszkowym, zmiennejkonstrukcji w zależności od odcinka oraz obustronnych poboczach o szerokości zmiennej od 1,0 do 1,9m z kruszywa łamanego. Planuje się wykonanie następujących robót: wyrównanie nawierzchni z istniejącego kruszywa z wyrównaniem i uzupełnieniem nawierzchni z destruktu, profilowanie nawierzchni z jej uzupełnieniem kruszywem łamanym, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanie poboczy z kruszywa, wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni progów zwalniających, oznakowanie drogi, uporządkowanie otoczenia przebudowanej drogi. Realizacja inwestycji wpłynie na zapewnienie komfortowego oraz bezpiecznego korzystania z drogi przez wszystkich uczestników ruchu. Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 354 985,00 zł., a umowa na realizację zadania z wybranym wykonawcą została zawarta 28 września br. i zakłada zakończenie prac do końca trwającego roku.

Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze

8 września uroczyście oddano do użytkowania ścieżkę pieszo-rowerową w Zegrzu. Ścieżka pieszo-rowerowa w Zegrzu, to część szerokiego zadania inwestycyjnego, związanego z zagospodarowaniem odcinka nabrzeża Jeziora zegrzyńskiego, które w drugim etapie objęło modernizację wyłączonego z użytkowania budynku magazynowego. Prace w ramach tego etapu polegały na zagospodarowaniu terenu po dawnej przepompowni przy ul. Pułku Radio. Budynek dawnego magazynu został przebudowany, a jego otoczenie uporządkowane i zaadaptowane na miejsce do rekreacji i wypoczynku. Znalazły się tu stoliki z ławkami, hamaki i miejsce na piknikowanie. Budynek docelowo będzie pełnić dwie funkcje: wypożyczalni sprzętu wodnego – na dole, oraz zaplecze biurowo-socjalne z tarasem, z którego rozpościera się urokliwy widok na Jezioro Zegrzyńskie – na górze. Realizacja tego etapu została w ogromnej części sfinansowana ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznychw ramach którego miasto i Gmina Serock pozyskała kwotę 2 058 290,82 zł. Otoczenie obiektu także zostało zagospodarowane - powstały ciągi piesze, schody tarasowe, zieleń. Obiekt będzie przeznaczony pod usługi turystyczne, sportu i rekreacji.

Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin

24 września oficjalnie zostało otwarte nowe boisko piłkarskie w Jadwisinie. Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację w kwocie  7 238 457,20  mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Budowa boiska trwała nieco ponad 6 miesięcy. W efekcie powstało pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Nie zabrakło koniecznego wyposażenia boiska: profesjonalnego oświetlenia, piłkochwytów, ławek dla zawodników rezerwowych i sędziów, elektronicznej tablicy wyników, trybun, zaplecza szatniowego w formie zabudowy kontenerowej czy nagłośnienia. W ramach zadania powstała także trzytorowa bieżnia o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią w dal, a wokół terenu wybudowano nowe oświetlenie i parkingi.