Rotator zdjęć

Główna treść strony Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - oddział Zegrze

  • -

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności powstał w 1993 roku. Głównym celem była integracja wszystkich środowisk polskich żołnierzy łączności dla kultywowania i popularyzacji łącznościowych tradycji oraz gromadzenie dokumentów i pamiątek obrazujących historię Wojsk Łączności.


Oddział Zegrze ŚZPŻŁ powstał w grudniu 2012 roku. Jego członkami są byli i obecni żołnierze korpusu osobowego łączności, członkowie rodzin oraz wszystkie te osoby, którym są bliskie tradycje wojskowej łączności i informatyki.
Swoje cele realizujemy poprzez:
- inicjowanie i popieranie różnych form utrwalania i upowszechniania historii wojskowej łączności i informatyki                                                                                
- udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych
- organizację imprez środowiskowych dla społeczności lokalnej  mających na celu propagowanie tradycji i historii wojskowej łączności i informatyki
- współudział w organizacji innych wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno - krajoznawczych                                                                                                                          - współdziałanie z różnymi podmiotami na rzecz rozwoju lokalnego
- podtrzymywanie tradycji i tożsamości narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości narodowej
- prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu.

Zarząd Oddziału Zegrze ŚZPŻŁ:  
Prezes - Mieczysław Hucał 
Wiceprezes - Emil Suska
Sekretarz  - Maciej Okurowski
Skarbnik - Iwona Banaszek
Członek Zarządu - Justyna Sadurek

Kontakt :
Tel. 603 882 760
www.szpzl-zegrze.waw.pl
www.facebook.com/szpzl.zegrze
szpzl.zegrze@gmail.com 

Adres do korespondencji :
Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności
Oddział  Zegrze
ul. Juzistek 2  
05 -131 Zegrze