System gospodarowania odpadami komunalnymi

Menu rwd

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem gospodarowania odpadami komunalnymi to gminy są zobligowane do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę. Z pobieranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach wnoszonej do gminy opłaty mieszkańcy będą mieli odebrane wszystkie odpady komunalne, które powstaną w gospodarstwach domowych.

Informacje dla mieszkańców:

 1. Deklaracje

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w stosunku do nieruchomości nowo zamieszkałych, deklarację o wysokości opłaty należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek złożenia nowej deklaracji powstaje również w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmalała lub wzrosła ilość osób zamieszkujących na nieruchomości). 

 1. Pojemniki na odpady zmieszane

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie pojemniki muszą być wykonane z materiału zapewniającego trwałość, wyposażone w szczelnie zamykaną pokrywę oraz na kółkach, przystosowane do opróżniania sprzętem specjalistycznym. W miejscach, gdzie ze względów technicznych lub organizacyjnych występują trudności z dojazdem lub lokalizacją pojemnika na odpady, dopuszczalne jest wystawianie śmieci komunalnych zmieszanych w workach z tworzywa sztucznego koloru czarnego

 1. Worki na selektywna zbiórkę odpadów

Worki na selektywna zbiórkę odpadów, poprzez przedsiębiorcę, wyłonionego w drodze przetargu zapewnia gmina.

Tak jak obecnie worki będą mieć następującą kolorystykę:

worek żółty – na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe,

worek niebieski – na papier i tekturę,

worek zielony – na szkło.

worek brązowy – na odpady biodegradowalne (trawa, liście).

Worki, będziecie Państwo dostawać na wymianę, czyli po wystawieniu zapełnionych worków, zostawiony zostanie przez przedsiębiorcę zestaw worków na kolejny miesiąc. W sytuacjach, gdy zostawiona przez Wykonawcę ilość worków, okaże się niewystarczająca, dodatkowe worki można pobrać w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock.

 1. Opłaty

Stawka opłaty jest uzależniona od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosi 20 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny i 40 zł, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny (zmieszany).

Opłatę za odbieranie i zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca danego roku,
 2. za II kwartał do 15 maja danego roku,
 3. za III kwartał do 15 września danego roku,
 4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać zgodnie z terminem płatności u sołtysa wsi, w kasie Urzędu prowadzonej przez bank Spółdzielczy w Legionowie filia w Serocku lub na podany Indywidualny rachunek bankowy.  Istnieje możliwość  zapłaty karta płatniczą lub telefonem z wykorzystaniem kodów blik w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referarcie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji w pokoju nr 34.

Informacje dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Miasta i Gminy Serock:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach:

 • na których znajdują się domki letniskowe,
 • innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 1. Deklaracje

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji dostępny jest w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 34,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu: www.serock.pl.

Poprawnie wypełnioną deklarację należy złożyć w Kancelarii Ogólnej na parterze lub przesłać  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

 1. Pojemniki na odpady zmieszane

Zasady identyczne jak dla mieszkańców gminy.

 1. Worki na selektywna zbiórkę odpadów

Zasady identyczne jak dla mieszkańców gminy.

 1. Opłaty

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono opłatę ryczałtową  w wysokości 240,00 zł za rok, natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłatę ryczałtową w wysokości 480,00  zł za rok.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości. Opłatę w pełnej kwocie zależnej od sposobu zbierania odpadów wysokości należy wnieść bez wezwania, za cały rok z góry w terminie do 15 marca każdego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy wpłacać zgodnie z terminem płatności u sołtysa wsi, w kasie Urzędu prowadzonej przez bank Spółdzielczy w Legionowie, filia w Serocku lub na podany Indywidualny rachunek bankowy.  Istnieje możliwość  zapłaty karta płatniczą lub telefonem z wykorzystaniem kodów blik w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji w pokoju nr 34.