Rotator zdjęć

Główna treść strony System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki wynoszącej 26 zł, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli odpowiednio 52 zł i 338 zł.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysokość tego zwolnienia ustalono jako 2 zł liczone od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
UWAGA: zwolnienie to nie przysługuje właścicielom nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jak również mieszkańcom
w zabudowie wielorodzinnej.

Poniżej zamieszczamy nowe wzory deklaracji śmieciowych, które:

  • nowi właściciele nieruchomości lub
  • uprawnieni właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kompostowanie” lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać zmiany danych w złożonych deklaracjach lub
  • właściciele nieruchomości chcący dokonać korekty złożonych przez siebie deklaracji

mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

DO-1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
DO-2 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w Twoim smartfonie. Aplikacja dostępna na android, IOS oraz Windows Phone. Więcej informacji na www.serock.pl

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.