Rotator zdjęć

Główna treść strony Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne

Od 1 czerwca porady prawne ponownie będą udzielane w formie stacjonarnej, w punktach zlokalizowanych w powiecie legionowskim.
W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, podjęta została decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Oznacza to powrót do świadczenia pomocy stacjonarnie w punktach, których lokalizacje i godziny otwarcia znajdują się poniżej. We wszystkich lokalizacjach obowiązywać będą środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefonicznie) będą miały wyłącznie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności ruchowych, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, jak również osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Rozszerzony zostaje także zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczyć ona będzie także spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą do otrzymania porady prawnej w tym zakresie jest przedstawienie oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Uwaga! Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać tylko osoby, które dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci, którzy na poradę przyjdą niezapisani, nie zostaną przyjęci.  Zapisu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 22 76 40 584.
 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez adwokatów:
 

Starostwo Powiatowe w Legionowie
pokój 204 i 207 na II piętrze
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.  8:00-12:00
śr.  11:30-15:30
 
Urząd Gminy Nieporęt
pokój nr 1 na parterze
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 12:00-16:00
pt. 9:00-13:00
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez radców prawnych:
 

Urząd Miasta Legionowo
II piętro, pokój 3.11
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00
piątek w godz. 16:00-20:00 - dyżur ze specjalizacją mediacyjną (w razie braku chętnych odbywać się będzie dyżur NPP)
 
Gminne Centrum Kultury i Sportu
Jabłonna, ul. Modlińska 102
wt. 10:00-14:00
czw. 12:00-16:00
 
Urząd Miasta i Gminy Serock
parter
Serock, ul. Rynek 21
pon.  08:00-12:00
śr.      08:00-12:00
pt.    12:00-16:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

Uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy przez zwróceniem się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej przyznano świadczenie z pomocy społecznej, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia.
2. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
3. Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy.
4. Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego.
5. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
6. Osoby, które ukończyły 65 roku życia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.
7. Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.
8. Kobiety w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może poprosić o złożenie oświadczenia w związku z uprawnieniami do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

UWAGA!

Nieodpłatna pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie osobom uprawnionym po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu i złożeniu stosownego oświadczenia osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

    Prawo pracy
    Ubezpieczenia społeczne.
    Przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
    Prawo karne.
    Prawo administracyjne.
    Prawo cywilne.
    Prawo rodzinne.
    Prawo podatkowe.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie: tel. 22 76 40 593

 

Powrót do topu strony