Rotator zdjęć

Główna treść strony Samorząd

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową (rozdz 1. art 1. ustęp 1 Ustawy o samorządzie gminnym)

Serocki samorząd działa tak, jak wszystkie samorządy w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  od 1990 r., kiedy 8 marca Sejm RP przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym i ordynację wyborczą, a wynikające stąd zmiany ustroju państwa umocnił nowelizacją Konstytucji. Program decentralizacji i przebudowy państwa był bardzo istotny i nieunikniony, oznaczał bowiem namacalny dowód na zerwanie z systemem PRL-u.