Rotator zdjęć

Główna treść strony Stowarzyszenie "Forum Samorządowe" Serock

  • -

Stowarzyszenie Forum Samorządowe ZALEW ZEGRZYŃSKI zostało założone 28 marca 2000 roku. Od 20 października 2008r. Stowarzyszenie występuje pod nazwą Stowarzyszenie "Forum Samorządowe" Serock. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju miejscowości położonych na obszarze jego działania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) rozbudzanie zainteresowania regionem – stanem środowiska naturalnego, kulturą, stanem rozwoju gospodarczego,
2) działania na rzecz harmonijnego rozwoju przestrzennego jednostek osiedleńczych z zachowaniem wartości przyrodniczych regionu i jego walorów urbanistycznych,
3) działania na rzecz rozwoju gospodarczego szczególnie poprzez realizację infrastruktury technicznej – dróg, wodociągów, kanalizacji, komunikacji lokalnej, telekomunikacji itd.,
4) działania na rzecz przekształceń sposobu użytkowania gruntów, tworzenia nowych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe bez naruszenia stanu środowiska naturalnego,
5) działania na rzecz budowy systemów chroniących środowisko naturalne: oczyszczalnie ścieków, zbiórka i utylizacja odpadów, zdegradowanych obszarów,
6) działania na rzecz budowy infrastruktury społecznej – szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, domów kultury, boisk szkolnych, basenów i innych obiektów sportowych,
7) podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
8) stworzenie warunków do rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
9) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, spotkań, zebrań,
10) popularyzację regionu.

 

Członkowie Stowarzyszenia "Forum Samorządowe" Serock

Członkowie założyciele

1. Sokolnicki Sylwester
2. Zając Józef
3. Osińska Janina
4. Jaroń Waldemar
5. Lewandowski Zdzisław

Członkowie zwyczajni

6. Bartnik Lech
7. Biliński Marek
8. Bońkowski Krzysztof
9. Bońkowski Tadeusz
10. Borkowski Artur
11. Cybulski Jerzy
12. Greulich Barbara
13. Jagielska Agnieszka
14. Król Sławomir
15. Książyk Gabriela
16. Lutomirski Józef
17. Łubek Jadwiga
18. Mierzwa Maria
19. Plewko Janusz
20. Siemiński Arkadiusz
21. Sierpiński Jan
22. Skośkiewicz Włodzimierz
23. Wieczorek Antoni
24. Wierzbowski Leszek
25. Wożniak Stefan

Członkowie honorowi:

26. Śledziewski Dariusz
27. Majczyna Marek
28. Parzuch Stefan

W skład Zarządu Stowarzyszenia Forum Samorządowe wchodzą:

1. Osińska Janina - prezes

2. Sokolnicki Sylwester - wiceprezes

3. Łubek Jadwiga - skarbnik

4. Borkowski Artur - członek

5. Bartnik Lech - członek

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Zarząd zebraniach, spotkaniach ze znanymi politykami a przede wszystkim uczestniczą aktywnie w życiu społeczno - gospodarczym i kulturalnym naszego regionu sprawując odpowiedzialne funkcje. W ramach działalności Stowarzyszenia Forum Samorządowe w latach ubiegłych organizowane były spotkania z politykami reprezentującymi różne środowiska.

Od 01.07.2013r. stowarzyszenie "Forum Samorządowe" Serock jest członkiem zwyczajnym Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" LGD z siedzibą w Legionowie i członkiem zwyczajnym "Lokalnej Grupy Rybackiej , Zalew Zegrzyński", które działają w ramach europejskiego programu Leader na rzecz rozwoju gmin: Serock, Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka i Somianka.