Rotator zdjęć

Główna treść strony Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie

  • Przebudowa drogi Jadwisin

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”

Rok realizacji: 2019

Dofinansowanie: 606 001,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 859 000,00 zł.

Inwestycja polega na budowie ul. Książęcej w Jadwisinie, w km 0+000-0+346 oraz w km 0+189 - 0+068. Zakresem zadania objęty jest odcinek drogi od skrzyżowania z ulicami: km 0+000,0 (ul. Szkolna) - droga gminna do skrzyżowania z ul. Szaniawskiego w km 0+189,0 (dz. 36/4) o długości 346 m oraz drugi odcinek, stanowiący odejście drogi w kierunku wschodnim o długości 65,0 m. (jezdnia boczna). Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków bezpieczeństwa oraz płynności ruchu pieszo-jezdnego. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, przygotowawczych i pomiarowych, budowę jezdni z nawierzchni asfaltowej, budowę chodników z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej, budowę oświetlenia ulicznego z demontażem opraw, budowę progów zwalniających z punktowymi elementami odblaskowymi i skrzyżowania wyniesionego, wykonanie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, wykonanie regulacji wysokościowych istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonanie skrzyżowania z drogą publiczną. Obecnie nawierzchnię przedmiotowej drogi stanowi nawierzchnia gruntowa o nienormowanych szerokościach. W stanie obecnym droga przebiega w terenie gęstej zabudowy (budynki mieszkalne, usługowe). Dla zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi ruchu pieszego wykonany zostanie chodnik przylegający do jezdni o szerokości 2,0 m. Ciąg pieszy zostanie oddzielony od jezdni krawężnikiem i wyniesiony ponad jej krawędź. Budowa ul. Książęcej wymaga regulacji wysokościowej istniejących studzienek wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, telefonicznych.  Ponadto w ramach realizacji zadania przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego, które poprawi widoczności i tym samym wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.