Rotator zdjęć

Główna treść strony Fundacja eBiznes Club

  • -

Fundacja eBiznes Club została ustanowiona przez Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego i Małgorzatę Bońkowską w maju 2010 roku z siedzibą w Serocku. Krzysztof Edward Bońkowski jest prezesem Fundacji e Biznes Club. W Radzie Fundacji są Małgorzata Bońkowska oraz Adrian Pogocki.

Fundacja eBiznes Club zajmuje się m. in.:
- inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz Venture Capital, partnerstwa publiczno-prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
- propagowaniem idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, eBiznesu, eUsług, eGoverment, eLearningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji współpracy,
- rozwijaniem i umacnianiem postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Fundacja aktywnie się rozwija i poszerza zakres swoich usług, m.in. dzięki pozyskiwanym dotacjom z Unii Europejskiej.

Jednym z ostatnich sukcesów Fundacji jest uzyskanie dofinansowania na świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych i analitycznych dla mieszkańców, turystów, przedsiębiorców i inwestorów w ramach Lokalnej Grupy Działania. Ponadto Fundacja planuje budowę platformy turystyczno-gospodarczej w oparciu o fundusze europejskie. Realizowany projekt spowoduje szerokie oddziaływanie w skali nie tylko regionu, ale również całego województwa i Polski.

Obecnie Fundacja świadczy również bezpłatne usługi informacyjne, doradcze i  analityczne dla osób skierowanych z Urzędu Miasta i Gminy Serock, przez co  aktywnie uczestniczy w bieżącym życiu lokalnej społeczności.

kontakt:
ul. Pułtuska 56
05-140 Serock
e-mail: biuro@ebiznesclub.pl
tel: 22 266-02-15
fax: 22 266-02-20
 

Więcej informacji o Fundacji można znaleźć pod adresem:
http://www.ebiznesclub.pl/