Rotator zdjęć

Główna treść strony Dotacja do wymiany kotłów

Dotacja do wymiany użytkowanych źródeł ciepła

Poniżej przedstawiamy procedurę uzyskania dofinansowania do wymiany użytkowanych źródeł ciepła:

Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w trzech naborach
w ciągu roku tj.:
1. pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2. drugi nabór: 01– 31 maja,
3. trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia.

Wnioski są rozpatrywane przez powołany zespół ds. rozpatrywania wniosków. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą podpisywana jest umowa o udzielenie dotacji określająca warunki realizacji zadania oraz termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji.

Dopiero po podpisaniu umowy można zakupić i wymienić. Po zamontowaniu kotła i jego pierwszym uruchomieniu, należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oględzin przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, których celem jest stwierdzenie wymiany kotła węglowego na system grzewczy zadeklarowany przez Wnioskodawcę oraz stwierdzenie stałej likwidacji dotychczasowego kotła. Dotacja wypłacana jest dopiero po stwierdzeniu wymiany kotła.

Wysokość dotacji, o jaką mogą ubiegać się podmioty

  1. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wysokość dotacji celowej wynosi 4 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  2. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wysokość dotacji celowej wynosi 3 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
  3. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur
  4. Dla budynku usługowego - 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. Statystyka gminnego dofinanowania prezentuje się następująco:

w 2014 roku: 2 udzielone dotacje mieszkańcom
w 2015 roku: 20 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2016 roku: 30 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2017 roku: 27 udzielonych dotacji mieszkańcom


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”. W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało dofinansowanie do wymiany kotła.

w 2018 roku: 53 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2019 roku: 67 udzielonych dotacji mieszkańcom

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa