Rotator zdjęć

Główna treść strony Dotacja do wymiany kotłów

Dotacja do wymiany użytkowanych źródeł ciepła

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.:

1. pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2. drugi nabór: 01– 31 maja,
3. trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności lub użytkowania wieczystego w szczególności:

  1. Osoby fizyczne
  2. Wspólnoty mieszkaniowe
  3. Osoby prawne
  4. Przedsiębiorcy

 

Dotacja gminna udzielana jest na wymianę bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniające wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece lub kominki stanowiące jedyne źródło ogrzewania.

Wysokość dotacji celowej wynosi:

  1. Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego- 4 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur  
  2. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
  3. Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego- 10 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
  4. Dla budynku usługowego- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur
  5. Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania- 3 000 zł, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Ponadto osoby posiadające ważną, tj. obowiązującą na dzień złożenia wniosku gminną Kartę Serocczanina, uprawnione są do otrzymania podwyższonej kwoty dotacji o 1 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. Statystyka gminnego dofinanowania prezentuje się następująco:

w 2014 roku: 2 udzielone dotacje mieszkańcom
w 2015 roku: 20 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2016 roku: 30 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2017 roku: 27 udzielonych dotacji mieszkańcom


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”. W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało dofinansowanie do wymiany kotła.

w 2018 roku: 53 udzielonych dotacji mieszkańcom
w 2019 roku: 67 udzielonych dotacji mieszkańcom

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa