2018

Menu rwd

Menu podstrona

Planowane działania inwestycyjne na rok 2018

W dniu 18 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Serocku  uchwaliła budżet na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata  2018-2027. W tej informacji, chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze zadania inwestycyjne, które  albo będziemy realizować (ponieważ zostały rozpoczęte w roku poprzednim), albo zaczniemy realizować (i zakończymy w 2019), lub też rozpoczniemy i zakończymy w bieżącym roku budżetowym.  

Wykaz zadań został podzielony w zależności od branż. I tak, w budżecie Gminy na rok 2018 planujemy przeznaczyć: 

1. na zadania z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji kwotę ok. 3,3 mln złotych,  w tym, na:

-  dokończenie  przebudowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu,

-  budowę kanalizacji  w Jadwisinie w ul. Książęcej,

-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jaśminowej w Serocku

-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jasnej w Jachrance;

 

2.  na zadania z zakresu budowy i przebudowy dróg kwotę ponad 4,7 mln zł, w tym przede wszystkim, na: 

- budowę ul. Długiej w Stasim Lesie, 

- budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku, 

- przebudowę nawierzchni ul. B. Chrobrego i Szczygielskiego w Serocku

- remont chodnika wzdłuż tzw. Grobelki w Zegrzu, 

- budowę parkingu przy ul. Szkolnej w Jadwisinie,

- modernizację ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy,

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 632 w m. Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo, 

- opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Zakroczymskiej w Serocku;

 

3.  na zadania z zakresu budownictwa komunalnego kwotę 1,1 mln zł -  na realizację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie, 

 

4.  na zadania z zakresu inwestycji w obiekty oświatowe kwotę około 1,4 mln zł, w tym przede wszystkim na: 

- drugi etap  termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zegrzu, 

- poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku poprzez wymianę kotłów gazowych, 

- rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji przedszkola w Serocku, 

- modernizację Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej; 

 

5. na  realizację zadań związanych z oświetleniem drogowym kwotę ok. 1,2 mln zł, w tym między innymi na: 

- budowę oświetlenia w ul. Groszkowskiego w Zegrzu, 

- budowę oświetlenia  przy ul. Matejki i Niemena w Serocku, 

- budowę oświetlenia ul. Leszczynowa w Maryninie,

- budowę oświetlenia ul. Długiej w Dosinie, 

- budowę oświetlenia ul. Szkolna i Ogrodowa w Jadwisinie,

- budowę oświetlenia ul. Wczasowa w Jachrance,

- budowę  oświetlenia ul. Babie Lato w miejscowości Karolino, 

- budowę oświetlenia w miejscowości Zabłocie - ul. Malownicza, 

- wymianę opraw oświetleniowych celem poprawy efektywności oświetlenia drogowego w Serocku, ul. Kwiatowa, Trakt Spacerowy, Izbica - ul. Wiejska, Jadwisin - ul. Szkolna, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Orlej i Kochanowskiego, w Serocku, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Serockiej i Zegrzyńskiej, w miejscowości Łacha, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w ul. Spacerowej w miejscowości Kania Polska – Kania Nowa, 

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w miejscowości Wierzbica;

 

6. na zadania związane z budową  i modernizacją obiektów sportowych i rekreacyjnych kwotę ok. 1,5 mln zł, w tym przede wszystkim, na: 

- budowę terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie, 

- budowę gminnego placu zabaw w Skubiance, 

 -budowę ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej w Zegrzu, 

- końcowy etap zagospodarowania terenu wokół Klubu Aktywności Społecznej. 

 

           Oprócz ww. zadań będziemy prowadzić działania zmierzające  do realizacji szeregu mniejszych tematów, które zaplanowane zostały w ramach, np. środków z funduszu soleckiego, a które również są  bardzo istotne  dla lokalnej społeczności. Wspólnie z przedstawicielami właściwego sołectwa – zapewne w okresie wiosennym – będziemy spotykać się indywidualnie celem podjęcia szczegółowych ustaleń  dotyczących realizacji poszczególnych mniejszych zamówień, takich jak, np. doposażanie placów zabaw, remonty obiektów świetlicowych, czy strażnic OSP  i wiele, wiele innych. 

          Harmonogram poszczególnych zamówień publicznych został zamieszczony na stronie: www.bip.serock.pl, w zakładce zamówienia publiczne. Można tam znaleźć planowane terminy rozpoczęcia  procedur przetargowych dla zamówień, których wartość przekracza 30 000 Euro. 

O wszelkich innych podejmowanych działaniach będziemy się starali Państwa na bieżąco informować. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl. 

 

  

wstecz