Rotator zdjęć

Główna treść strony 2016

Informacja o przyjęciach interesantów przez burmistrza w dniu 2 stycznia 2017 roku

Informujemy, że 2 stycznia 2017 roku interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józef Zając. Godziny przyjęć 12.00 - 15.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Powiat Legionowski Stolicą Kultury Mazowsza w 2017 roku

Powiat Legionowski został laureatem prestiżowego konkursu Stolica Kultury Mazowsza na 2017 rok, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.                                           Warunkiem udziału w konkursie było przedłożenie propozycji rocznego programu imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach. Rywalizacja była zacięta, ale ostatecznie oferta Powiatu Legionowskiego okazała się najlepsza. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane imprezy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania historyczne, geograficzne, lokalne tradycje i aktualnie panujące na rynku kulturalnym trendy. Nagrodą w konkursie jest 100 tys. zł, które Powiat Legionowski otrzyma na realizację zaplanowanych wydarzeń kulturalnych.

Uroczystość inauguracyjna odbędzie się 28 stycznia 2017 w sali widowiskowej legionowskiego ratusza. W jej trakcie będzie miało miejsce symboliczne przekazanie „Klucza do Stolicy” Powiatowi Legionowskiemu przez Powiat Otwocki, który był Stolicą Kultury Mazowsza w mijającym roku. Już dziś serdecznie Państwa na nią zapraszamy, jak również na wszystkie wydarzenia kulturalne, organizowane na terenie naszego powiatu w nadchodzącym roku.

Materiał filmowy
Film 1
Film 2

źródło: www.powiat-legionowski.pl

 

 

Serock w audycji telewizyjnej Wieści z Mazowsza

Zapraszamy do obejrzenia odcinka "Wieści z Mazowsza" poświęconego Serockowi i sąsiedniemu Pułtuskowi. W ramach cylku audycji telewizyjnych, których przygotowanie zlecił i sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zrealizowano film promocyjny kierujacy uwagę widzów na rozwój naszej gminy wykorzystującej fundusze unijne do realizacji ważnych dla społeczności inwestycji oraz projektów edukacyjnych wpływajacych na budowanie i umacnianie tożsamiści lokalnej. Film zwraca szczególną uwagę na działania związane z jubileuszem 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich, który bedziemy obchodzić w 2017 roku.

FILM TUTAJ

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Życzenia noworoczne

W nadchodzącym Nowym 2017 Roku

Mieszkańcom Miasta i Gminy Serock

życzę wszystkiego najlepszego.

 

Niech ten Nowy Rok przyniesie Państwu

więcej miłości, pokoju i wiary.

Niech każdy nadchodzący dzień obfituje w radość i szczęście,

a noc sylwestrowa dostarczy Państwu

wielu niezapomnianych wrażeń

i doda sił do realizacji noworocznych postanowień.

 

Do Siego Roku!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Przyjęcie budżetu na 2017 rok

W dniu 19 grudnia 2016r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Do zaproponowanego porządku obrad sesji Burmistrz Miasta i Gminy Serock zgłosił zmianę polegającą na wycofaniu z porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał dotyczących nabycia udziałów w działkach nr 242/10 i 244/2 położonych w obrębie Marynino. Po przyjęciu zmienionego porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Uwzględniając wnioski mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock. Ww. projekt uchwały zakładał wprowadzenie dodatkowo dwóch przystanków na żądanie w miejscowości Łacha.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców realizowanymi od 2014r. programami polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (osoby, które ukończyły 55 rok życia), z inicjatywy Burmistrza radni podjęli decyzję o kontynuacji ww. programów polityki zdrowotnej na lata 2017-2018. Programy będą realizowane od 1 marca 2017r. do 31 grudnia 2018r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Burmistrz Miasta i Gminy Serock wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019. W chwili obecnej świadczenia gwarantowane ze względu na limitowanie nie zaspokajają potrzeb mieszkańców w zakresie rehabilitacji leczniczej, co utrudnia powrót do zdrowia oraz poprawę sprawności. Program zdrowotny będzie stanowił uzupełnienie świadczeń gwarantowanych, finansowanych przez NFZ. Do udziału w programie jest uprawniona każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikuje się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

W dalszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w pobliżu pomników przyrody, w związku z prowadzonymi w Zegrzu pracami związanymi z budową oświetlenia drogowego.

W związku z wnioskami sołtysów o zwiększenie diety, Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwrócił się do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy oraz przewodniczącemu Rady Osiedla Zegrze przysługują diety. Ww. projekt uchwały zakłada zwiększenie diety za udział w sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji do kwoty 160zł. Dieta będzie również przysługiwała za udział w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy Serock.      

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 17.500zł na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w drodze powiatowej Nr 1802W w miejscowości Dębe.

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 została dostosowana do projektu WPF na rok 2017, jak również do wprowadzonych zmian w budżecie w 2016 roku.  Dokonano zmiany w załączniku nr 2 poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Warszawskiej w m. Serock- Wierzbica” o łącznych nakładach finansowych 7.470.000zł, które będą realizowane w latach 2016-2017 w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone o kwotę 1.153.493zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o kwotę 992.369zł, co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 161.124zł.

Kulminacyjnym punktem porządku obrad sesji było jednomyślne przyjęcie przez Radę Miejską Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027 oraz Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2017 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej
w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 oraz projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

W dalszej części sesji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2016r., jak również plan pracy Komisji na 2017r., który został jednomyślnie przyjęty przez Radę Miejską.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

W załączeniu Projekt budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r.

Koncert Inauguracyjny

Koncert Inaugurujący obchody 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi

Z początkiem 2017 roku rozpoczniemy obchody jubileuszu
600-lecia nadania Serockowi praw miejskich.

Z tej okazji mam przyjemność zaprosić Państwa na uroczysty Koncert Inauguracyjny,
który odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2017 r. w Serocku.
Tego wieczoru w Rewii Musicalowej zaprezentują się aktorzy teatrów muzycznych.
W czasie koncertu zapraszam również wszystkich Państwa na przerwę koktajlową.

Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dobrym początkiem wielkiego świętowania dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

 • Rezerwacja miejsc

Od 20 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r.  będziemy prowadzić rezerwację miejsc na to bezpłatne wydarzenie.

 • Odbiór bezpłatnych biletów

Państwa zgłoszenia będą podstawą do odebrania imiennych zaproszeń w UMiG w Serocku, w pokoju nr 12, w dniach od 16 do 25 stycznia 2017 r.

W sprawie rezerwacji  i późniejszego odbioru zaproszeń prosimy o kontakt:
- telefoniczny - 22 782 88 43
- mailowy promocja@serock.pl
- osobisty w pok.12 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

 • -

Wigilia Seniorów

16 grudnia 2016 r. w Serocku odbyło się spotkanie wigilijne dla serockich seniorów. Serdeczne życzenia złożyli przybyłym na uroczystą Wigilię Burmistrz Miasta i Gminy  Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej  Artur Borkowski oraz ksiądz proboszcz parafii serockiej Dariusz Rojek. W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziła zebranych młodzieżowa grupa wokalna InCanto działająca przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

OPS

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia w Wierzbicy

Na wigilijny wieczór w Wierzbicy zaprosiły mieszkańców oraz Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Proboszcza Parafii w Dzierżeninie i  wielu innych gości panie sołtys Maria Chmielewska i radna Bożena Kalinowska. W świątecznym nastroju wigilijnej wieczerzy, łąmiąc się opłatkiem, przekazano sobie nawzajem serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne, a następnie skosztowano pyszne potrawy przygotowane zgodnie z polska tradycją.

 

 • autor: Ref. Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych

Dnia 15.12.2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne Gminnego  Zespołu Świetlic Środowiskowych, które swoją obecnością zaszczyciło wielu gości. Spotkanie rozpoczęło się od śpiewu kolęd i jasełek przygotowanych przez wychowanków świetlicy pod opieką pani Janiny  Orzepowskiej. Gdy scena zapełniła się aniołami odczytano fragment Pisma Świętego, który wprowadził podniosłą atmosferę. Potem było dzielenie się opłatkiem, serdeczne życzenia oraz wspólny posiłek przyrządzony i podany przez nieocenione mamy oraz wolontariuszy. Największym  przeżyciem podczas całej  uroczystości okazało się przybycie Świętego Mikołaja, który pozostawił wiele prezentów oraz uśmiechy na twarzach dzieci.

OPS

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia Przedsiębiorców

Tradycyjnie, w serockim ratuszu spotkali się Przedsiębiorcy działający na terenie Miasta i Gminy Serock. Przybyłych licznie gości powitał Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski zapraszając do wysłuchania  programu artystycznego przygotowanego przez zespół "Kantyczki". Podopieczne Pani Moniki Misiury wprowadziły wszystkich zebranych w świąteczny nastrój śpiewając najpiękniejsze polskie kolędy. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku Arturem Borkowskim złożyli wszystkim życzenia spokojnych, zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzyli odwagi w podejmowaniu nowych inicjatyw związanych z rozwojem prowadzonej przez przedsiębiorców działalności oraz wielu sukcesów i zadowolenia z pracy przyczyniającej się do rozwoju naszej gminy. Podczas uroczystości wigilijnej wręczone zostały Statuetki Lidera Przedsiębiorczości. Wśród nagrodzonych za kreatywność i konsekwentny rozwój firmy znaleźli się: Pani Sylwia Jadacka – Agent Ubezpieczeniowy, Państwo Monika i Grzegorz Tyczyńscy - Firma TRANS-FLORIS, Pani  Angelika Rutkowska - Kancelaria Notarialna, Pan Krzysztof Winnicki - Firma WINI oraz Pan Łukasz Piekarzewski – właściciel gospodarstwa sadowniczego.

Podczas uroczystości wręczone zostały również podziękowania dla przedsiębiorców, którzy w roku 2016 wspierali działalności Klubu Sportowego "Sokół" Serock. Pan Artur Borkowski jako Prezes Klubu przekazał okolicznościowe tabliczki oraz serdecznie podziękował za wsparcie: Pani Grażynie Kowalczyk - Hotel Narvil Conference & Spa, Panu Arkadiuszowi Pająkowi - SPIDERMED Sp. z o.o, Panu Sebastianowi Świerkotowi - Modern Sport Management, Panu Jerzemu Wichowskiemu - WIMET - RURY STALOWE, Pani Agacie Kowalik - NAFI Plisy Okienne, Panu Władysławowi Ciszkowskiemu - Dam Handlowy "U Włada", Panu Piotrowi Stępieniowi - Koło PZW nr 20 Serock oraz Panu Wiesławowi Kanigowskiemu - "Wózkan".

W miłej i pełnej serdecznoiści atmosferze wszyscy zebrani goście przełamali się opłatkiem składając sobie ciepłe i serdeczne życzenia. W trakcie uroczystości "aniołek" wylosował z kosza pełnego wizytówek zebranych gości, upominki w postaci 3 zaproszeń na Koncert Pastorałek "Kędyż go szukać czyli Pastorałki z gwiazdami", który odbędzie się 7 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

W trakcie spotkania opłatkowego uczniowie Szkoły Podstawowej w Serocku im. Mikołaja Kopernika zachęcali do zakupu symbolicznych cegiełek, którymi były - wykonane przez dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej w SP w Serocku - aniołki z masy solnej . Dochód ze sprzedaży aniołków zostanie przeznaczony na cele charytatywne – zakup świątecznych paczek na dla najbardziej potrzebujących uczniów z serockiej szkoły.  

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia kombatantów w Serocku

Spotykają się co roku, na wspólnej wigilii, by powspominać dawne czasy, w których walczyli o wolną Polskę.

Oprócz przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu legionowskiego, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów: Wicestarosta Jerzy Zaborowski, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Zastępca Wójta Gminy Wieliszew Zenon Popławski, a także Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Legionowie Paweł Szulc oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie Dariusz Chojnowski.

Krótką modlitwą, która poprzedziła dzielenie się opłatkiem, w wigilijny nastrój wprowadził proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP ks. płk Zenon Pawelak.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku „Orange Szkolenia” w Serocku. Czas umilił wszystkim gościom koncert zespołu „Kantyczki”, przy CKiCz w Serocku, pod kierownictwem pani Moniki Misiury.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilijnie w Skubiance

W niedzielę 11 grudnia, jak co roku, w Skubiance odbyło się spotkanie wigilijne. Zaprzyjaźnieni goście świętowali przy choince, wbrew nieprzychylnej aurze, kolędując z zespołem Local Blues Band. Życzenia oprócz gospodarza – Pana Marka Bilińskiego – sołtysa Skubianki – złożyli również Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski oraz ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski. Na wieczerzy nie mogło zabraknąć tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance – kapusty, śledzi, barszczu, kompotu z suszonych owoców i aromatycznych pierników. Tradycyjnie pojawił się również św. Mikołaj, który przyniósł prezenty wg zasług – jednym prezenty, innym rózgi.
W imieniu organizatorów dziękujemy Państwu za świętowanie w Skubiance i życzymy radosnych świąt.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia z gminnymi Kołami Gospodyń Wiejskich

W dniu 13.12.2016 r. w sali OSP w Woli Kiełpińskiej odbyło się spotkanie opłatkowe , którego organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, TZD w Legionowie.

Przybyli na nie: Pan Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych, Pan Krzysztof Zaniewski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa, Pan Krzysztof Lech Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Pani Anna Gajewska - członek Zarządu Rady Powiatu Legionowskiego, Radni Miasta i Gminy Serock z Panem Przewodniczącym Józefem Lutomirskim, Pan Tadeusz Kanownik  Sekretarz UMiG Serock, ksiądz Andrzej Marchlewski Proboszcz Parafii Zegrze w Woli Kiełpińskiej, Pracownicy   Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Serock, Pan Marian Malinowski - Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, Pan Grzegorz Jaworski - Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Dosina, Gutów, Marynina, Skubianki oraz Panie współpracujące z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie – autorki wszystkich kulinarnych potraw wigilijnych.

Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i złożeniu najlepszych życzeń goście wspólnie zasiedli do  wigilijnego stołu. Wszystkie dania były wyjątkowe, a ich smak pozostanie na długo w pamięci. W czasie spotkania odnotowano również obecność Mikołaja, który zostawił upominki tym, którzy stworzyli  niezwykle smaczne „akcenty” spotkania.

Wszystkim osobom, które przygotowały potrawy na spotkanie opłatkowe bardzo serdecznie dziękuję.

Teresa Krzyczkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Masz dostęp do kanalizacji? Musisz się podłączyć !!!

Wydawać by się mogło, że możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej to wygoda i dobrodziejstwo dla mieszkańców. To również najlepsze rozwiązanie pod względem ochrony środowiska. Tymczasem w wielu rejonach naszej gminy, gdzie już wybudowano kanalizację, nie brakuje osób, które do tej pory nie podłączyły swojej nieruchomości do kanalizacji, mimo ustawowego obowiązku w tym zakresie.

Przypominamy zatem, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku poz. 250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, pomimo, iż przed wybudowaniem kanalizacji odprowadzali ścieki do zbiorników bezodpływowych czyli szamb. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe jedynie wówczas, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy uchylają się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej gmina prowadzić będzie postępowania administracyjne związane z wydawaniem decyzji nakazującej wykonanie obowiązku.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaproszenie na spotkanie wigilijne

Jak co roku zapraszamy Państwa na jarmark świąteczny i spotkanie wigilijne, podczas którego będziemy kolędować wspólnie z Chórem Miasta i Gminy Serock -  Cantores Adalberti, dzielić się opłatkiem składając sobie życzenia, smakować wigilijnych potraw.

Wcześniej - na jarmarku świątecznym - będą Państwo mogli m.in. kupić wyroby lokalnych rękodzielników, prezenty świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe, lokalne smakołyki.

Podczas jarmarku będzie BEZPŁATNIE dostępna kreatywna przestrzeń, miejsce w której goście będą mogli korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji:
- strefy wirtualnej rzeczywistości - okulary VR przeniosą nas w świat 3D
- strefy relaksu - wygodna kanapa, na której będziemy mogli odpocząć, poczytać najnowsze wiadomości ze świata na tablecie lub posłuchać muzyki
- strefy skoku na spadochronie z okularami VR
- strefy foto - magiczny kufer, w którym znajdować się będą stroje do przebrania, każdy gość może sie przebrać a organizatorzy strefy zrobią zdjęcie i od razu wydrukują
Będą również leżaki lub pufy, na których będzie można odpocząć, napić się czegoś gorącego.
Do strefy zaprasza Agencja BM events.

Zapraszamy na rynek!

 • -
 • -
 • -
 • -

Szkolenie dla młodych pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”, ul. Ogrodowa 17, 05-123 Chotomów przygotowało cykl spotkań – szkolenie specjalistyczne na temat pszczół i prowadzenia pasieki. Zajęcia planowane są od 15 stycznia 2017 roku do 9 kwietnia 2017 roku, w niedziele od godz. 11:00 do godz. 16:00 (38 jednostki lekcyjne). Zajęcia prowadzić będą znani specjaliści z określonych dziedzin. Część zajęć będzie prowadzona przez członków Stowarzyszenia. Przewidziane są też dodatkowe tematy fakultatywne prowadzone przez uczestników szkolenia.
W ramach szkolenia będą także praktyczne warsztaty, które ułatwią start początkującym. Miejsce spotkań (w Legionowie lub w Chotomowie).

Koszt szkolenia – dotyczy całego kursu – dla członków Stowarzyszenia 40 zł, dla osób spoza Stowarzyszenia 400 zł. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa mają członkowie Stowarzyszenia.

Termin zapisów i opłacenia kosztów szkolenia upływa 31 grudnia 2016 roku.

 

Program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej TUTAJ

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ważna informacja dla klientów banku!

W dniu 30 grudnia 2016 roku Filia Banku Spółdzielczego w Legionowie
z siedzibą przy Rynku w Serocku czynna będzie w godz. 8.00 -13.00.

Rozdajemy naklejki na samochód

Niejednokrotnie otrzymywaliśmy od Państwa pytania o naklejki na samochód, promujące Serock. Informujemy, że takie naklejki już posiadamy. Do wyboru jest 5 wzorów - cztery naklejki na karoserię auta i jedna na szybę (naklejana od wewnątrz). Można wybrać naklejkę promującą jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi lub naklejkę promocyjną z napisem "I left my <3 in Serock".

Bezpłątne naklejki można odebrać w pokoju 12 UMiG Serock w godzinach pracy urzędu.
Zapraszamy.

 • -

W oczekiwaniu na święta

Jak co roku 6 grudnia Serock rozbłysnął świątecznym blaskiem. Na ulicach miasta i rynku po raz pierwszy zapalono bożonarodzeniowe iluminacje i światła na choince. Przy ratuszu stanęła szopka. Co tu dużo mówić - święta coraz bliżej. Niech ten przedświąteczny czas mija nam spokojnie i radośnie.

 • -
 • -
 • -

Dodatnie saldo migracji w Serocku

W 2015 roku jedynie 867 gmin osiągnęło dodatnie saldo migracji. Serock jest 21 miastem na Mazowszu i 82 w całej Polsce (na 2478 gmin), gdzie liczba mieszkańców rośnie najszybciej. Każdego roku jest nas o 1% więcej.

Wpływ na ten wynik mają działania serockiego samorządu, który doprowadzając do objęcia niemal w 100% obszaru gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stworzył warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Nie bez znaczenia pozostaje również wciąż rozbudowywana i modernizowana infrastruktura techniczna, funkcjonowanie autobusowej komunikacji lokalnej oraz połączeń z Legionowem i Warszawą. Decyzjom dotyczącym osiedlania się w gminie Serock sprzyja również rozwijająca się baza oświatowa, sieć sklepów i punktów usługowych oraz bogata oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna. Z pewnością niezwykle ważnym argumentem w wyborze gminy Serock jako miejsca zamieszkania są niepowtarzalne krajobrazy z wpisanymi w nie zabytkami, które przypominają o wielowiekowej historii Serocka.

Zestawienie gmin na podstawie danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju TUTAJ

 • -

Konferencja w Serocku "Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego"

29 listopada 2016 r. od godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyła się II konferencja z cyklu „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego”. Tematyka konferencji dotykała problemów związanych ze zmianami w prawie energetycznym oraz efektywnym gospodarowaniem energią elektryczną na terenach gmin i powiatów, 

Część pierwsza dotyczyła rozwiązań stosowanych w zakresie oświetlenia ulic i dróg. Uczestnicy podejmowali zagadnienia uwarunkowań w realizowanych projektach oświetleniowych oraz finansowania inwestycji oświetlenia ulic i dróg. W drugiej części, oscylującej wokół zmian w prawie energetycznym, odbył się panel dyskusyjny uwzględniający również pytania od internautów.

Przebieg konferencji był transmitowany przez Internet w układzie interaktywnym. Możliwe było wzięcie udziału w debacie „Zmiany w Prawie energetycznym” i zadawanie pytań. Transmisja była dostępna na stronie https://www.transmisjeonline.pl/ipes.

Konferencja była jednym z elementów projektu „Optymalizacja kosztów energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego  w ramach Europejskiej Akademii Samorządowej (EAS), funkcjonującej od 2004 roku z uruchomioną w zeszłym roku Internetową Platformą Edukacji Samorządowej (IPES) we współdziałaniu z korporacjami samorządowymi: Związkiem Województw RP, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich i Unią Miasteczek Polskich z wiodącą rolą Związku Miast Polskich. Projekt ma na celu promocję i edukację jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych optymalizacją wykorzystania infrastruktury przesyłowej i zakupem energii po jak najniższych cenach. Patronem medialnym projektu jest Serwis Samorządowy PAP.

Program konferencji w załączeniu.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W naszym Urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

 We wrześniu 2016 roku Miasto i Gmina Serock przystąpiło do programu Ministerstwa Rozwoju - „ Od papierowej do cyfrowej Polski”. W dniu 29 września 2016 roku Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę i dopuściła do stosowania nowoczesnych form zapłaty podatków uchwalając w tej sprawie odpowiednią uchwałę -„Uchwała Nr 259/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Serock instrumentem płatniczym”.

Obecnie istnieje w naszym urzędzie możliwość skorzystania z dogodnej, powszechnej płatności poprzez wykorzystanie kart płatniczych i telefonów. Kartami płatniczymi można opłacać przede wszystkim podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłatę skarbową, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możliwe jest również dokonywanie płatności pozostałych należności niepodatkowych stanowiących dochód budżetu MiG Serock (opłatę adiacencką, rentę planistyczną, opłatę za zajęcia pasa drogowego, użytkowanie wieczyste, mandaty karne). Do dnia 31 marca 2017 roku czynność opłacenia kartą płatniczą lub telefonem będzie zwolniona z dodatkowych opłat.

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Złote Gody - 50 lat razem

Szesnaście par małżeńskich świętowało w czwartek (24.11.2016 r.) pół wieku małżeństwa. Wszystkie pary otrzymały medale za wieloletnie pożycie małżeńskie, które przyznaje prezydent RP.

Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Oprócz samych jubilatów zagościli na niej Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz Zastępca Burmistrza MiG Serock Józef Zając.

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2016 r. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

 1. Państwo Karolina i Eugeniusz Furczak
 2. Państwo Elżbieta i Stefan Gałązka
 3. Państwo Ewelina i Bolesław Głowaccy
 4. Państwo Jadwiga i Edward Gryc
 5. Państwo Alina i Aleksander Hirny
 6. Państwo Barbara i Grzegorz Lubienieccy
 7. Państwo Hanna i Waldemar Łacheta
 8. Państwo Władysława i Jerzy Łaszcz
 9. Państwo Krystyna i Marian Mieszkowscy
 10. Państwo Łucja i Henryk Mięgoć
 11. Państwo Kazimiera i Józef Paczkowscy
 12. Państwo Krystyna i Zenon Poznańscy
 13. Państwo Daniela i Jerzy Przybysz
 14. Państwo Zofia i Stefan Sawiccy
 15. Państwo Irena i Jerzy Skowrońscy
 16. Państwo Jadwiga i Stanisław Sumiła

Prócz medali wszystkie pary otrzymały list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz drobne upominki od gminy. Uroczystość zgromadziła również rodziny jubilatów, które wzniosły toast za kolejne szczęśliwe lata swoich bliskich. Czas umilił wszystkim gościom koncert zespołu ,,Incanto” pod kierownictwem pani Mai Radomskiej. Artyści wykonali utwory, które zapewne jubilaci darzą ogromnym sentymentem. Na koniec wjechał na salę piękny tort.

Na uroczystości nie brakowało ciepłych słów, podziękowań, życzeń, wymiany doświadczeń i serdeczności.

Wszystkim jubilatom życzymy przede wszystkim zdrowia, szczęścia i dalszych lat wspólnego życia w spokoju i radości.

 • autor: Urząd Stanu Cywilnego
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Promocja publikacji "Bitwa Warszawska 1920 r."

23 listopada 2016 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się promocja publikacji pt. „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły. Książka została wydana dzięki wsparciu Powiatu Legionowskiego, Gminy Jabłonna, Miasta Legionowo, Gminy Nieporęt, Miasta i Gminy Serock oraz Gminy Wieliszew. Jest to pierwsze wspólnie sfinansowane wydawnictwo samorządów powiatu legionowskiego odnoszące się do tematyki ważnej dla historii regionu. Książka, choć opowiada o Bitwie Warszawskiej, to skupia się przede wszystkim na działaniach jakie prowadzone były na terenie powiatu w sierpniu 1920 r. Przygotowania do obrony Warszawy miały na celu umocnienie jej przedmościa – trójkąta fortecznego Warszawa-Zegrze-Modlin. To dzięki walkom stoczonym na tym terenie Armia Czerwona została odepchnięta od Warszawy, a zwycięstwo Bitwy Warszawskiej urosło do rangi symbolu narodowego zwanego Cudem nad Wisłą.  

„Pierwsze pięć rozdziałów naszej książki ma charakter wprowadzający. W rozdziale pierwszym opisaliśmy zdarzenia poprzedzające Bitwę Warszawską, przede wszystkim sytuację militarną i polityczną w Polsce w pierwszej połowie 1920 r. Rozdział drugi został poświęcony przygotowaniom do obrony  - fortyfikowaniu przedmościa warszawskiego, przede wszystkim w okolicach Serocka, Zegrza i Dębego oraz Ryni i Beniaminowa. Kolejne trzy rozdziały poświęciliśmy sytuacji militarnej na terenie obecnego powiatu legionowskiego tuż przed rozpoczęciem bitwy o stolicę. Staraliśmy się w nich wymienić jednostki wojskowe, znajdujące się w okolicach Jabłonny, Legionowa, Nieporętu, Serocka i Wieliszewa oraz opisać rolę garnizonu legionowskiego jako zaplecza frontu.

Rozdziały od szóstego do piętnastego dotyczą walk prowadzonych we wschodniej części obecnego powiatu legionowskiego od 12 do 18 sierpnia. Rozdziały te są bardziej szczegółową relacją przebiegu  zmagań pod Serockiem, Wolą Kiełpińską i Dębem oraz Nieporętem, Wólką Radzymińską I Dąbkowizną. Nasza narracja dotycząca każdego z rozdziałów charakteryzuje się między innymi zawarciem w tekście fragmentów rozkazów i innych dokumentów oraz wybranych cytatów z relacji uczestników walk”.

 „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”
K. Klimaszewskiego, M. Pakuły. Legionowo 2016, s. 6-7.

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Foto Roman Wiśniewski

Konferencja "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków"

Konferencja "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków", która odbyła się w naszym mieście 22 listopada 2016 roku, zainaugurowała obchody jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. To pierwsza tak duża konferencja poświęcona historii naszego miasta i gminy. Jej organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, dr Sławomir Jakubczak oraz Muzeum Historyczne w Legionowie. 

Dziesięciu znanych i cenionych naukowców zaprezentowało interdyscyplinarne i wieloaspektowe podejście do historii Serocka jako grodu i miasta mazowieckiego w perspektywie od średniowiecza do okresu odzyskania przez Polskę niepodległości. Interesujące referaty wzbogacone prezentacjami multimedialnymi zobrazowały uczestnikom nie tylko najważniejsze dzieje miasta i jego mieszkańców, ale również wskazywały na ważne w historii Serocka momenty determinujace jego rozwój i mające wpływ na znaczenie gospodarcze, polityczne czy społeczne na przestrzeni wieków.
Konferencja podzielona została na dwie części. Pierwszą poprowadził prof. dr hab. Edward Potkowski (Uniwersytet Warszawski), który z humorem dyscyplinował mówców i dokonywał podsumowań każdego wykładu. Ta część obejmowała następujące referaty:

"Grody falsyfikatu mogileńskiego" prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii)
„Serock w okresie panowania Piastów mazowieckich” dr hab. Janusz Grabowski prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)
„Architektura kościoła parafialnego w Serocku”
 dr hab. inż. arch. Robert Kunkel prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)
„Serock w latach 1526-1660 na tle innych miast mazowieckich” dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Historyczny)
Miasto i twierdza Serock w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807 - 1831 dr Sławomir Jakubczak.

Drugą część moderowała dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), której podsumowania wnosiły do przekazu historycznego wiele istotnych faktów i zwracały uwagę na istnienie nieodkrytych i niezbadanych obszarów w historii Serocka. W tej części uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

„Z dziejów Serocka i miast mazowieckich w drugiej połowie XIX w. oraz początku XX w.” dr Adam M. Mickiewicz
„Kilka uwag o mieszkańcach Serocka i Pułtuska w świetle aktów małżeństw z lat 1875-1880”.dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku)
Serock i Zegrze w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.” dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie Filia "Piaski")
„Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi” mgr Jacek Żukowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
„Serock na dawnej pocztówce – analiza filokartystyczna” dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie).

Bez wątpienia konferencja była niezwykłym wydarzeniem. Świadczą o tym słowa uznania przekazywane na ręce organizatorów oraz zainteresowanie publikacją pokonferencyjną. Wydanie takiej publikacji planowane jest na rok przyszły.

W imieniu Pana Burmistrza serdecznie dziękujemy doktorowi Sławomirowi Jakubczakowi za nieocenioną pomoc w organizacji przedsięwzięcia. Ogromne podziękowania składamy również wszystkim prelegentom i moderatorom konferencji, a także wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie.
Jesteśmy przekonani, że było to niezwykle ważne wydarzenie, które wskazało nowe kierunki badań naukowych nad dziejammi Serocka. 

Zachęcamy do śledzenia okolicznościowej strony www.historia.serock.pl, na której znajdą się wszelkie wiadomości dotyczące historii Serocka, a także bieżące informacje o akcjach i wydarzeniach towarzyszących obchodom 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacjami przygotowanymi przez Gazetę Miejscową TUTAJ
oraz Kurier W TUTAJ

 • autor: Ref. Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na jubileuszową stronę miasta

Pod adresem www.historia.serock.pl znajdziecie Państwo jubileuszową stronę Serocka.

Przyszły rok będzie dla Serocka, jego mieszkańców i sympatyków rokiem szczególnym. W 2017 roku bowiem mija 600 lat od potwierdzenia, prawdopodobnie nadanych Serockowi już przed 1417 rokiem, praw miejskich. Historia Serocka sięga zapewne czasów powstawania państowosci polskiej. Gdy na wzgórzu zwanym dziś Barbarka funkcjonował (w XI - XIII w.) gród z towarzyszącym mu podgrodziem, już wówczas Serock odgrywał ważną rolę w regionie, przede wszystkim dzięki położeniu przy szlaku handlowym prowadzącym wzdłuż Bugu z Mazowsza do Prus i na Ruś. Bez wątpienia jednak to nadanie praw miejskich było jednym z punktów zwrotnych w historii miasta.

Niniejszą stroną chcemy Państwu przybliżyć tę historię, opowiedzieć dzieje miejsc i ludzi. Zaprosić Państwa do historycznej podróży przez dzieje jednego z najstarszych miast na Mazowszu, ale również, a może - przede wszystkim - do wspólnego świętowania tego wielkiego jubileuszu.
Przybliżymy Państwu zaplanowane na przyszły rok akcje towarzyszące rocznicy, zachęcimy do wzięcia udziału w podejmowanych inicjatywach. Wszystko, co związane z historią Serocka i jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich znajdziecie Państwo tutaj.

Zapraszamy serdecznie.

"Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków"

22 listopada 2016 r. w Ośrodku ORANGE Szkolenia odbędzie się konferencja naukowa pn. „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków”. Jest ona wstępem do zbliżających się w 2017 r. obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi oraz próbą usystematyzowania wiedzy na temat bogatej historii miasta i jego dziedzictwa kulturowego. Organizatorami konferencji są: Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz dr Sławomir Jakubczak.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 - Powitanie uczestników Konferencji i Otwarcie Konferencji

Część I – prowadzenie konferencji – prof. dr hab. Edward Potkowski (Uniwersytet Warszawski)

"Grody falsyfikatu mogileńskiego" prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii)
„Serock w okresie panowania Piastów mazowieckich” dr hab. Janusz Grabowski prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych)
„Architektura kościoła parafialnego w Serocku”
dr hab. inż. arch. Robert Kunkel prof. PW (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)
„Serock w latach 1526-1660 na tle innych miast mazowieckich” dr Radosław Lolo (Akademia Humanistyczna w Pułtusku im. Aleksandra Gieysztora, Wydział Historyczny)
Miasto i twierdza Serock w czasach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807 - 1831 dr Sławomir Jakubczak

12.00 - Przerwa

12.30 - Część II – prowadzenie konferencji – dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

„Z dziejów Serocka i miast mazowieckich w drugiej połowie XIX w. oraz początku XX w.” dr Adam M. Mickiewicz
„Kilka uwag o mieszkańcach Serocka i Pułtuska w świetle aktów małżeństw z lat 1875-1880” .dr Krzysztof Wiśniewski (Archiwum m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku)
Serock i Zegrze w okresie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.” dr Mirosław Pakuła (Muzeum Historyczne w Legionowie Filia "Piaski")
„Życie na rzece i z rzeki - etnograficzna rekonstrukcja nieodległej przeszłości mieszkańców Serocka i dolnej Narwi” mgr Jacek Żukowski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
„Serock na dawnej pocztówce – analiza filokartystyczna” dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w Serocku

Jesteśmy dumni
Uroczysta sesja Rady Miejskiej jak co roku była jednym z punktów programu obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość, która odbyła się 10 listopada w serockim ratuszu była okazją do przypomnienia zgromadzonym na sesji wydarzeń historycznych, które doprowadziły Polskę i Polaków do odzyskania suwerenności. Najpierw o tych trudnych wydarzeniach opowiedzieli gospodarze: Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, potem krótką prelekcję na temat sytuacji geopolitycznej w Europie przed I wojną światową i niełatwej drogi Polski do niepodległości wygłosił dr Radosław Lolo.

Uroczystość rozpoczęła się od podziękowania za wieloletnią współpracę Panu Kazimierzowi Przymusińskiemu jako ustępującemu Prezesowi Koła Powiatowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.  

Jak co roku podczas listopadowej sesji wyróżnione zostały osoby, które angażują się w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zdobywają wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu. Gratulacje i podziękowania z rąk gospodarzy przyjęli: Bartosz Szydłowski oraz Tomasz Lipski za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu, Piotr Kijak za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz Marian Malinowski za wieloletnią służbę na stanowisku Komendanta Miejsko-Gminnego Oddziału ZOSP RP.

Tradycją stało się również, że podczas sesji towarzyszącej obchodom święta niepodległości wręczane są dowody osobiste młodzieży, która w okolicach listopada osiąga pełnoletność. W tym roku byli to:  Maja Miniszewska, Justyna Nożykowska, Radosław Śledziewski, Daria Urbaniak, Kamil Włodarczyk oraz Julia Żołek.

Po sesji gospodarze zaprosili wszystkich gości świętujących radosną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na okolicznościowy tort oraz obejrzenie wystawy pokonkursowej.

Serdecznie dziękujemy uczniom gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Szczerbie, którzy przed uroczystością przypięli gościom biało-czerwone wstążki.

poniżej dalsza część relacji

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jesteśmy wdzięczni
Uroczystości 11 listopada rozpoczęła Msza święta w parafialnym kościele, w intencji Polaków i wolności Ojczyzny. Kazanie księdza proboszcza Dariusza Rojka nawiązywało do odpowiedzialności, jaka związana jest z patriotyzmem oraz do wartości, jakie przyświecają współczesnym Polakom. Eucharystię uświetnił występ chóru Miasta i Gminy Serock Cantores Adalberti.

W południe zgromadziliśmy się jak co roku przy tablicy pamięci na serockim ratuszu, aby oddać cześć poległym w walkach za Ojczyznę oraz wspólnie świętować urodziny Polski.

Poczty sztandarowe obecne na uroczystości, apel pamięci oraz salwa honorowa żołnierzy z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, złożenie kwiatów przy tablicy pamięci przez delegacje gminnych placówek, instytucji i mieszkańców, krótki występ zespołu wokalnego Kantyczki działającego przy Centrum Kultury i Czytelnictwa – jak co roku było uroczyście i dostojnie.

Od kilku lat uroczystość swoją obecnością wspierają także seroccy Skauci Europy oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej ze Stowarzyszenia „Żołnierze Mazowsza”, w tym roku odtwarzający oddział piechoty oraz oddział kawalerii ochotniczej Dywizjonu Huzarów Śmierci, a także po raz pierwszy prezentujący się na maszerujących wokół rynku koniach. Na koniec zgromadzeni mogli rozgrzać się aromatyczną grochówką przygotowaną przez centrum konferencyjno – szkoleniowe Nicola.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, dziękując za obecność, złożył mieszkańcom życzenia z okazji tej pięknej rocznicy oraz zaprosił na wieczorny koncert w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wręczenie nagród w niepodległościowym konkursie plastycznym

10 listopada w holu ratusza miejskiego Zastępca Burmistrza Józef Zając wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego „Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość”, zorganizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.


Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy złożyli prace na konkurs. Wystawa wybranych prac towarzyszyła obchodom gminnym Narodowego Święta Niepodległości, a w serockim ratuszu można ją oglądać do 21 listopada.


Przypominamy nazwiska laureatów:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych IV –VI:

I miejsce - Maja Orłowska – klasa V Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
II miejsce – Natalia Pawlak – klasa V Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III miejsce – Jakub Cielenkiewicz – klasa VI Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:

Olga Prus – klasa V – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
Martyna Przybysz – klasa V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
Katarzyna Kucińska – klasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zuzanna Murawska – Gimnazjum w Serocku
II miejsce – Monika Tomczuk – Gimnazjum w Serocku
III miejsce – Julia Jagielska – Gimnazjum w Serocku

Wyróżnienie:

Katarzyna Merda – Gimnazjum w Serocku

III grupa- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci:

Wyróżnienie: Anna Pińczuk – kl. II liceum J.Kuronia w Warszawie

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo, 
I wojna światowa, to w polskiej historii czas dramatycznej walki o suwerenność, ale również czas rodzenia się wspólnoty, która po 123 latach niewoli zdolna była zorganizować się w państwo. W 1918 roku Ojczyzna, pielęgnowana w sercach Polaków, powróciła na mapę Europy.

W ubiegłym wieku  dwa razy traciliśmy wolność i dwa razy ją odzyskiwaliśmy. Wszystkim, którzy przelali krew za tę Wolność przyświecał jeden cel – Polska – jej odbudowa i ochrona wartości dla przyszłych pokoleń.
 
To Narodowe Święto łączy powagę i szacunek dla tych, którzy polegli w walkach za Ojczyznę z radością z suwerenności Polski. Warto przypominać, że to jest przede wszystkim święto radości, którego wszyscy jesteśmy uczestnikami.

Z okazji tego pięknego święta życzę Państwu, abyśmy byli dumni z naszej Ojczyzny, abyśmy potrafili wzbić się ponad podziały i znaleźć drogi, które nas łączą. Abyśmy – wdzięczni naszym przodkom potrafili korzystać z Wolności, za którą oddali życie, byśmy czuli się za nią odpowiedzialni. Niech biało-czerwone kotyliony i wstęgi będą noszone na piersi z dumą, a flagi wywieszane w naszych domach niech tworzą atmosferę wielkiego narodowego świętowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Gala Miss Polonia 2016 w serockim hotelu Narvil

Tegoroczna gala finałowa Miss Polonia 2016 odbędzie się 12 listopada (sobota) w Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku, który jest Partnerem Głównym wydarzenia! Hotel Narvil będzie także gościł 20 finalistek Konkursu Miss Polonia w trakcie zgrupowania przed finałem.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie, którego obecny kształt i misja zostały oparte na ponad 80-letniej tradycji organizacji wyborów najpiękniejszej Polki. Kiedy literat Tadeusz Boy-Żeleński wymyślał nazwę „Miss Polonia”, nie mógł przypuszczać, że będzie częścią wydarzenia, które osiągnie międzynarodowy sukces, a także skupi na sobie uwagę milionów obserwatorów z całego świata.

Konkurs w 2016 roku wraca po kilkuletniej przerwie. Tegoroczna Miss Polonia zostanie wybrana jesienią i będzie reprezentowała nasz kraj w wyborach Miss Universe 2016 na Filipinach. Na królową czeka wyjątkowe trofeum – nowa korona, specjalne zaprojektowana z myślą o Miss Polonia.

Zapraszamy do oglądania.

 

źródło: http://www.misspolonia.com.pl/

Protokół z posiedzenia komisji konkursu plastycznego pt. „ Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość”

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ ;

1. Beata Roszkowska - Przewodnicząca Komisji

2. Agnieszka Woźniakowska - członek komisji

3. Monika Parzonko  - członek komisji

4. Paulina Surowiec -Rozwadowska - członek komisji

Na konkurs wpłynęło 80 prac  z placówek oświatowych i kulturalnych. Po sprawdzeniu prac z regulaminem  konkursu zakwalifikowano do oceny 71 prac. Biorąc pod uwagę następujące kryteria:  zgodność pracy z tematyką konkursu, walory artystyczne, staranność wykonania oraz pomysłowość, komisja dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.

I grupa - uczniowie szkół podstawowych IV –VI:

I miejsce - Maja Orłowska – klasa V Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

II miejsce – Natalia Pawlak – klasa V Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

III miejsce – Jakub Cielenkiewicz – klasa VI Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:

Olga Prus – klasa V – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

Martyna Przybysz – klasa V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Katarzyna Kucińska – klasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

II grupa - uczniowie szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zuzanna Murawska – Gimnazjum w Serocku

II miejsce – Monika Tomczuk – Gimnazjum w Serocku

III miejsce – Julia Jagielska – Gimnazjum w Serocku

Wyróżnienie:

Katarzyna Merda – Gimnazjum w Serocku

III grupa- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci:

Wyróżnienie: Anna Pińczuk – kl. II liceum J.Kuronia w Warszawie

Na tym protokół zakończono.

 

O terminie wręczenia nagród placówki szkolne poinformujemy w dniu jutrzejszym tj. 08.11.2016 r.

Dzień Wszystkich Świętych

W Dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny odwiedzamy groby najbliższych, przyjaciół i znajomych. Wspominamy tych, których już z nami nie ma. W tych dniach pełnych zadumy nasze myśli biegną ku tematom dotyczącym wartości naszego życia i przemijania. Niech te dni będą dla nas wszystkich czasem refleksji i wspomnień.  

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Dzień Seniora

Tegoroczny Dzień Seniora rozpoczął się uroczystym otwarciem siedziby Klubu Aktywności Społecznej. Klub powstał z inicjatywy Rady Seniorów dla dobra wszystkich mieszkańców, a w szczególności z myślą o potrzebach ludzi starszych. Otwarcia dokonał Burmistrz Sylwester Sokolnicki, a w uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział przedstawiciele władz miasta i organizacji pozarządowych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dalsza część obchodów Dnia Seniora odbyła się w Centrum Kultury i Czytelnictwa. Seniorów przywitał Burmistrz Sylwester Sokolnicki, podkreślając w swoim przemówieniu wzrastającą aktywność starszych mieszkańców, czego dowodem jest powołana Rada Seniorów. Ponadto serdecznie podziękował za wkład seniorów w życie społeczne miasta wręczając symboliczny bukiet kwiatów jednej z naszych seniorek. Rewanżując się sympatycznym gestem, przedstawicielka Rady Seniorów przekazała panu Burmistrzowi bukiet czerwonych róż w podziękowaniu za dobrą współpracę.

Wieczór w CKiC uświetnił znany aktor Tomasz Stockinger z którym spotkanie poprowadził Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski, Aktor zabawiał obecnych na sali gości piosenkami oraz wspomnieniami z filmów w których brał udział. Rozmowy dotyczyły wspomnień z planów filmowych m. in. „Znachora”. Nie małym zaskoczeniem dla wszystkich okazał się udział naszej koleżanki Eli jako statystki w filmie "Lata dwudzieste...Lata trzydzieste " w 1982 r. Tomasz Stockinger wykonał piosenkę tytułową z tego filmu, a na zakończenie kilka ponadczasowych przebojów. Popołudniowe spotkanie zakończyło się przy kawie i słodkim poczęstunku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Po spektaklu, wieczorem, duża grupa uczestników spotkania przeniosła się do Zajazdu Pauza na bal integracyjny, gdzie wspaniale bawili się seniorzy i zaproszeni goście. Dziękujemy przemiłym gościom: aktorowi Tomaszowi Stockingerowi i Dyrektorowi CKiC Tomaszowi Gęsikowskiemu, przyjaciołom z Nasielska i Góry Kalwarii oraz wszystkim uczestnikom balu za stworzenie niezapomnianej atmosfery. Korzystając z okazji Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje Cukierni „Pychotka” za ofiarowane słodkości, załodze Zajazdu Pauza za przemiłą obsługę i przepyszne potrawy oraz  Fundacji Zaczyn i anonimowemu darczyńcy.

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock.

Więcej informacji na temat obchodów Dnia Seniora na stronie www.radaseniorowserock.pl

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XIV Bieg Niepodległości za nami!

W dniu 30.10.2016 r. odbyła się już XIV edycja Serockiego Biegu Niepodległości. Serockie biegi uliczne przyciągają coraz większą rzeszę biegaczy, nie tylko z naszego województwa, ale z całej Polski. W tegorocznym biegu wystartowało ponad 700 osób. Biegacze rywalizowali na dystansie 5 i 10 kilometrów, natomiast nordicowi chodziarze pokonywali trasę 5 km. Wcześniej odbyły się biegi dziecięce, młodzieżowe oraz bieg rodzinny. Mimo zmiennej pogody, przemoknięci biegacze mieli uśmiech na twarzy.

Tuż po starcie biegu głównego, na scenie wystąpiły dziewczęta z Centrum Kultury i Czytelnictwa prezentując bogaty program artystyczny i umilając wszystkim czas oczekiwania na biegaczy.

W tym roku zwycięzcy poszczególnych kategorii biegowych mieli okazję odbierać nagrody z rąk znanych sportowców, którzy swoją obecnością uświetnili tegoroczny bieg. Byli to: Sylwia Bogacka, Szymon Staśkiewicz oraz Krzysztof Człapski.

Serocką Dychę ponownie zwyciężył Przemysław Dąbrowski z Ostrołęki. Wśród Pań zwyciężyła Valentyna Kiliarska, pochodząca z Ukrainy. W biegu towarzyszącym – na 5 km pierwsze miejsce zajęli Piotr Sadłowski oraz Joanna Tekień.

Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji TUTAJ.

Zapraszamy za rok, na bieg jubileuszowy z okazji 600-lecia nadania praw miejskich!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa poplenerowa w ratuszu

 • -
 • -
 • -

Henryk Sienkiewicz pisarz, który połączył pokolenia

„Mistrz pisania, który dał literaturze polskiej
arcydzieło stylu i potrafił olśnić umysły ogółu”
Stefan Żeromski

Dnia 20 października 2016 roku o godzinie 18.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się uroczyste spotkanie grupy dwunastu uczniów z klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie z członkami Serockiej Akademii Seniora,  zainicjowane przez p. Mirosławę Sujkowską.
Z okazji przypadającej 15 listopada 2016r. 100- rocznicy śmierci naszego wybitnego noblisty,  uczniowie zaprezentowali  Seniorom montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Boś ty słowa mistrz”, ukazujący najważniejsze fakty z życia i twórczości pisarza.
W rolę kustosza,  którego odwiedzają uczennice – Mirosława Wolska, Natalia Główczak i Wiktoria Składanek, wcielił się Kacper Nowak.  Recytatorkami ukazującymi niezwykle pochlebne opinie o mistrzowskim kunszcie pisarskim H. Sienkiewicza wypowiadanymi m.in.  przez B. Prusa, P. Chmielowskiego, S. Żeromskiego były Marta Trawczyńska i Anna Zielińska. Postać H. Sienkiewicza kreował Fryderyk Bondara, a w rolę  matki  pisarza wcieliła się  Maja Janiszewska. Nie zabrakło też wspomnień i wrażeń, na temat wspaniałego twórcy wypowiadanych przez warszawskich przyjaciół pisarza, między innymi słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej , którą pięknie odegrała Basia Nowosielska. Fragmenty najważniejszych utworów znakomitego pisarza i felietonisty w tym: „Latarnika”, „Sachem”, W pustyni i w puszczy”, „Quo vadis” prezentowały m.in. Weronika Małecka i Oliwia Murzyńska. Odpowiedzialnym za podkłady muzyczne podczas występu był Oskar Majewski.
Cieszymy się, że ten czwartkowy wieczór, choć deszczowy i smętny, mimo niesprzyjającej aury na dworze, dostarczył Seniorom samych pozytywnych wrażeń i przeżyć,  a występującym uczniom przyniósł wiele satysfakcji i sprawił radość, że mogli  wystąpić  przed taką szacowną publicznością.

Danuta Kuźmińska
i Jolanta Pikora

 • -
 • -
 • -

Radośnie przeżyjmy rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości kieruje nasze myśli w stronę wartości jaką jest bezsprzecznie patriotyzm. Jest ono również doskonałym momentem do wyrażenia naszej radości z życia w suwerennej Polsce i wdzięczności dla tych, którzy ponieśli ofiarę w walkach za jej wolność.

Serdecznie Państwa zapraszam do wspólnego, radosnego, świętowania 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w dniach 10 – 11 listopada 2016 r.

Niech udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku, modlitwa podczas Mszy świętej oraz złożenie kwiatów przy tablicy pamięci będą pięknym świadectwem naszej solidarności i obywatelskiej postawy, wyrazem odpowiedzialności za Ojczyznę i jej historię.
Niech wywieszone tego dnia na naszych nieruchomościach biało-czerwone  flagi oraz noszone na piersi okolicznościowe kotyliony będą świadectwem dumy z niepodległej Polski.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki


Organizacje, instytucje i mieszkańców chcących złożyć kwiaty przy tablicy pamięci prosimy o zgłoszenie swojej obecności do dnia 10 listopada pod nr telefonu: 22 782 88 43.

Od 2 listopada, jak co roku, rozdawać będziemy mieszkańcom gminy Serock polskie flagi, które można będzie zawiesić na nieruchomościach. Można je odebrać w pokoju 2 Urzędu Miasta i Gminy Serock. Ilość flag ograniczona (100 sztuk).

Program obchodów:

10 listopada 2016 r.
14.00 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku – sala konferencyjna UMiG w Serocku

11 listopada 2016 r.
11.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny – kościół parafialny w Serocku
12.00 - Apel Pamięci – plac przy ratuszu
            złożenie kwiatów przed tablicą pamięci
            pokaz sprzętu wojskowego CSŁiI w Zegrzu – rynek w Serocku
18.00 – spektakl w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa – zakup biletów w CKiCz w godzinach otwarcia placówki

 

 • -

REMIZA bierze udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

21 października b.r. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury odbyła się premiera najnowszego spektaklu Grupy Teatralnej REMIZA - "Don Juan", spod pióra Moliera. Przedstawienie wyreżyserowała i opracowała wizualnie Anna Kutkowska.
To już IV edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu, organizowanego przez Teatr Polski i Urząd Marszałkowski w Warszawie. Grupa Teatralna REMIZA brała udział w dwóch poprzednich edycjach i w obu znalazła się w finale. 25 października ogłoszono wyniki kolejnego etapu tegorocznego festiwalu i wiemy już, że serocka grupa dotarła do półfinału. Na tym etapie jury w składzie: Andrzej Seweryn, Ewa Makomaska, Joanna Halinowska i Piotr Bajtlik - dyrektor i aktorzy Teatru Polskiego, przyjedzie do Serocka, by obejrzeć spektakl na żywo (na wcześniejszych etapach zapoznali się z nagraniami 30 spektakli i spośród nich wyłonili 5 półfinałowych grup).
Wszyscy półfinaliści wezmą udział w uroczystej Gali kończącej festiwal 14 grudnia, podczas której prezentowane będą fragmenty inscenizacji wszystkich grup. Tego dnia zostaną również ogłoszone ostateczne wyniki. Trzymamy kciuki za REMIZĘ!

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Otwarcie Klubu Aktywności Społecznej

Dnia 22 października 2016 r.  miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Aktywności Społecznej w Serocku przy ul. Kościuszki 8a. Klub powstał w lokalu, w którym wcześniej swoją siedzibę miała Biblioteka Publiczna. W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, Zastępcy Burmistrza Józefa Zająca i Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Borkowskiego uroczystego  przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń  działających na terenie miasta i gminy Serock. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Dariusz Rojek.

Klub powstał  na potrzeby organizacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy, gdzie będą mogły  odbywać się  spotkania w ramach ich działalności statutowej. 

Administratorem Klubu Aktywności Społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Przedstawiciele stowarzyszeń, którzy  będą zamierzali zarezerwować salę  proszeni są o kontakt mailowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serocku - ops.serock@vp.pl - z podaniem proponowanego terminu rezerwacji.

Mamy nadzieję, że powstanie Klubu Aktywności Społecznej przyczyni się do rozwoju działalności stowarzyszeń na terenie gminy.

 • autor: Anna Orłowska Kierownik OPS
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Weekend w Serocku

Serdecznie zapraszamy na weekend do Serocka

 • -
 • -

Bezpłatne programy zdrowotne

Przypominamy, że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock podjęto decyzję o kontynuowaniu finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych: szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat (59 miesiąc życia) oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grypy szczególnego ryzyka – osób powyżej 55 roku życia.

Świadczenia wykonywane są przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock.

Termin realizacji szczepień: do 31 grudnia 2016r.

O zakwalifikowaniu się do udzielenia świadczeń w ramach ww. programów zdrowotnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wobec powyższego prosimy o kontaktowanie się Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych programów zdrowotnych.

Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku do Gniezna – grodu św. Wojciecha

Szlak Piastowski liczy trzysta kilometrów i obejmuje obszar między Inowrocławiem a Poznaniem. My wybraliśmy krótszą, szkolną wersję tej historycznej trasy. Celem naszej wyprawy było Gniezno – kolebka państwowości, pierwsza stolica Polski i miejsce koronacji królów Polski. W gotyckiej Katedrze NMP widzieliśmy m.in. srebrną trumnę z relikwiami św. Wojciecha – patrona Serocka oraz kopię Drzwi Gnieźnieńskich, najsłynniejszego zabytku epoki romańskiej, na których przedstawiono historię życia świętego. Mieliśmy szczęście, bo przez cały czas towarzyszył nam niezwykle charyzmatyczny przewodnik, który z pasją i zaangażowaniem oprowadził nas uliczkami Gniezna, abyśmy poczuli się jak poddani podążający na miejsce koronacji Bolesława Chrobrego i jego czterech następców. Kolejną atrakcją były wystawa i spektakl multimedialny w Muzeum Początków Państwa Polskiego.

Na trasie naszej wędrówki nie mogło zabraknąć najbardziej znanego w Europie Środkowej rezerwatu archeologicznego. „Polskie Pompeje” – jak nazywany jest Biskupin, to ośrodek kultury łużyckiej sprzed ponad 2700 lat. Tuż przed biskupińską osadą mijaliśmy Wenecję i ruiny zamku „Diabła Weneckiego” oraz Kruszwicę znaną z legendy o królu Popielu.

Zmęczeni, ale zadowoleni, że dotarliśmy do miejsc, w których narodziła się nasza narodowa tożsamość, podróż zakończyliśmy na serockim rynku, na rynku naszej małej Ojczyzny.

 • autor: E. Borkowska, M. Gańska - Niemczyk
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Święto Wojsk Łączności i Informatyki w Centrum

17 października br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki.

W obchodach uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności generał brygady rezerwy Edmund Smakulski, byli komendanci zegrzyńskich ośrodków oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej CSŁiI. Zabierając głos Komendant Centrum płk dr Ireneusz Fura podkreślił znaczenie Centrum w szkoleniu kadr łączności i informatyki oraz jego rozwój, szczególnie w ostatnim czasie w zakresie zmian organizacyjnych oraz rozpoczęcia szkolenia nowych kursów. Na zakończenie swojego przemówienia podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej zegrzyńskiego ośrodka za duże zaangażowanie w służbie dla Centrum i SZ RP, życząc im także wszystkiego najlepszego. Uroczystość była również okazją do wręczenia medali resortowych oraz  listów gratulacyjnych.

Obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki w Centrum zakończyły się  pieśnią reprezentacyjną WP.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyznał nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz działalność społeczną następującym Dyrektorom i Nauczycielom:

- Pani Krystynie Affek – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Serocku,

- Pani Małgorzacie Kolon – dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

- Pani Małgorzacie Szczerbie – dyrektorowi Gimnazjum w Serocku,

- Pani Barbarze Tomczak – dyrektorowi Samorządowego Przedszkola w Serocku,

- Pani Renacie Adamowskiej – nauczycielce Samorządowego Przedszkola w Serocku,

- Pani Annie Błaszczyk – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,

- Pani Krystynie Leleń – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Serocku,

- Pani Monice Misiura – nauczycielce Zespołu Szkół w Zegrzu,

- Pani Annie Oleszko – nauczycielce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy, aby wykonywanie tego pięknego zawodu dostarczało satysfakcji oraz społecznego uznania.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Weekend w Serocku

W najbliższy weekend serdecznie Państwa zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:

1. W Sali Widowiskowej CKiC w Serocku, 16 października, odbędzie się Recital Katarzyny Żak. Spektakl jest biletowany, szczegóły na plakacie.

2. 16 października - ostatni w tym roku Kiermasz rzeczy używanych. Szczegóły na plakacie.

 • -
 • -

Dzień Edukacji Narodowej

W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Serock
składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – nauczycielom, pedagogom, wszystkim pracownikom placówek oświatowych z terenu gminy Serock.
Dziękuję za trud wkładany w naukę i wychowanie dzieci i młodzieży,
za opiekę, życzliwość i ciepło, które od Was otrzymują.
Życzę Państwu cierpliwości, satysfakcji zawodowej i osobistej, życzliwości od podopiecznych.
Dzieciom i młodzieży życzę radości ze zdobywania wiedzy, dobrego wykorzystywania czasu spędzanego na nauce,
poszukiwania dróg do rozwijania swoich pasji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Najlepsza Potrawa Tradycyjna - IX edycja konkursu w Woli Kiełpińskiej

W dniu 11 października 2016r., w Woli Kiełpińskiej, już po raz dziewiąty odbył się konkurs kulinarny o zasięgu powiatowym "Najlepsza Potrawa Tradycyjna".

Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji kulinarnych regionu Mazowsza, popularyzacja tradycyjnych potraw i produktów wśród mieszkańców Mazowsza i innych regionów.

Z każdym rokiem konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Zwiększa się ilość jego uczestników i wyraźnie zauważalny jest rosnący udział panów.

Konkursowej, smakowitej rywalizacji towarzyszyli zaproszeni goście: Krzysztof Zaniewski – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Andrzej Kołodziejski  – w zastępstwie Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, Krzysztof Lech - Dyrektor Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne,  Anna Siewierska przedstawicielka Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Agnieszka Sipika – w zastępstwie Kierownika Powiatowego Oddziału KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim, Anna Gajewska - członek Zarządu Rady Powiatu Legionowskiego, Robert Wróbel - Starosta Powiatu Legionowskiego, Alicja Zakrzewska – Kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Legionowie, Albert Jaworski - Kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Pomiechówku, Artur Borkowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, radni Rady Miejskiej w Serocku, Józef Zając –Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Anna Kamola - Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w UMiG Serock, Marian Malinowski – Prezes OSP Wola Kiełpińska, pani Justyna Matuszewska, pan Józef Zaremba, Roman Wiśniewski - Prezes Fundacji Nova, Wanda Wilczyńska - koordynator gastronomi, cukiernik z Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego w Jachrance, Ernest Gajownik przedstawiciel Hotelu NARVIL

W tegorocznym konkursie brało udział 69 uczestników z terenu Powiatu Legionowskiego, którzy przygotowali 79 potraw w czterech kategoriach:
1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne
3. Ciasta i chleby
4. Napoje

Wybór laureatów był niezwykle trudny, bowiem wszystkie przygotowane na konkurs potrawy oraz napoje były pyszne i pięknie zaprezentowane.  

Poniże przedstawiamy wyniki konkursu.

Komisja oceniająca 29 potraw jarskiech i pólmięsnych, w składzie: Przewodniczący – Alicja Zakrzewska, członkowie: Krzysztof Lech, Andrzej Kołodziejczyk, Anna Siewierska, Anna Gajewska, przyznała kolejno miejsca:
I  miejsce Magdalena Sitarska z Gąsiorowa za pierogi z kurkami i serem pleśniowym,

I  miejsce Halina Skośkiewicz z Borowej Góry za zupę grzybową z borówk

II miejsce Ewa Stramka z Karolina za kalafiorowe medaliony

III miejsce Barbara Cudziłło z Dosina za knedle ze śliwkami z cynamonową polewą.

Wyróżnienie otrzymała Anna Romanowska za dynię na bogato.

Komisja oceniająca 13 produktów w kategorii - ciasta i chleby, w składzie: Przewodniczący – Wanda Wilczyńska (CSK w Jachrance), członkowie: Agnieszka Sipika, Roman Wiśniewski, Agnieszka Oktaba przyznała kolejno miejsca :

I miejsce Jadwiga Wołynik z Legionowa za tort czekoladowy

I miejsce Agnieszka Cichocka  ze Stanisławowa za chlebek dyniowy

II miejsce Marta Suska Popielarz z Zabłocia  za rwaniec czekoladowo-żurawinowy

III miejsce Marianna Suska z Dosina za chleb domowy

Komisja oceniająca 20 wyrobów i potraw mięsnych, w składzie: Przewodniczacy - Ernest Gajownik (Hotel Narvil), członkowie: Jozef Zając, Danuta Bronowska, Gabriela Książyk przyznała kolejno miejsca :

I  miejsce Regina Rataj  z Łachy za puladrę z jabłkami

I  miejsce Iwona Garbulińska z Dosina za pieczoną golonkę z chrzanem i miodem

II miejsce Joanna Szambelan  z Gąsiorowa   za kiełbasę z dzika,

III miejsce Honorata Główczak ze Skubianki za karkówkę w sosie grzybowo-pieczarkowym.

III miejsce Teresa Srebnik z Woli Smolanej za karkówkę po żydowsku.

Komisja oceniająca 17 napojów, w składzie: Przewodnicząca Justyna Matuszewska, członkowie: Wiesław Winnicki, Józef Zaremba, Krzysztof Zaniewski i Marian Malinowski przyznała kolejno miejsca :

I miejsce Małgorzata Bilińska  ze Skubianki  za nalewkę „Wesołe lato”,

I  miejsce Stanisław Krzyczkowski z Szadek za nalewkę „Rajska pokusa”

II miejsce Wioletta Gostkowska  z Dosina za nalewkę „ Aroniówka”.

III miejsce Anna Ugodzińska ze Stanisławowa za nalewkę z aronii

Nagrody dla laureatów konkursu zostały sfinansowane prze Starostę Powiatu Legionowskiego i Agencję Rynku Rolnego.  Sponsorem upominków dla wszystkich uczestników było Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.

Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom i uczestnikom konkursu, a laureatom serdecznie gratuluję.

Teresa Krzyczkowska

Dołączamy się do podziękowań i gratulacji dla uczestników konkursu, a Pani Teresie Krzyczkowskiej składamy szczególne podziękowania za organizację i prowadzenie tego spotkania, które ma niezaprzeczalne znaczenie w kwestii pielęgnowania tradycji kulinarnych oraz integracji i aktywizacji mieszkańców gminy Serock i Powiatu Legionowskiego.
KS

 

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Trwa generalny remont molo w Serocku

Na podstawie ostatniego protokołu kontroli (wykonanego we wrześniu 2016 ) z okresowego przeglądu molo spacerowego w zakresie oceny stanu technicznego wszystkich jego elementów stwierdzono stan awaryjny zarówno desek podestu mola w zakresie uszkodzeń powłok malarskich, jak i zaawansowaną korozję biologiczną dźwigarów głównych.
W związku z powyższą oceną, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku w dniu 7 października 2016 roku rozpoczął generalny remont mola spacerowego.
Remont dotyczy stałej części molo – litera “T” i będzie podzielony na dwa etapy.
Pierwszy polega na demontażu drewnianego pomostu tj. dźwigarów głównych i belek poprzecznych wraz z barierkami. W kolejnym etapie planuje się dokonać wymiany części drewnianej pomostu na elementy stalowe wraz z poziomym deskowaniem wykonanym z deski kompozytowej.  Powyższe prace wiążą się z koniecznością całkowitego zamknięcia obiektu.

Serockie molo stanowi miejsce rekreacyjne dla mieszkańców i turystów, wykorzystywane jest jako ciąg spacerowy, miejsce organizacji imprez plenerowych oraz jako przystań dla małych statków i łodzi. Bezsprzeczną kwestią jest, że jego stan techniczny musi odpowiadać bezpieczeństwu użytkowników. Remont stałej części molo powinien zakończyć się przed sezonem zimowym.
 

 

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uwaga! Szukamy właściciela psa błąkającego się w Serocku

Suczka rasy mieszanej od wczoraj (9 października) błąka się w okolicach hotelu Narvil. Jest zadbana, ma ślady po obroży. Łasi się do tymczasowych opiekunów - pracowników Hotelu Narvil, skąd można ją odebrać.

Prosimy o kontakt pod nr telefonu
22 566 10 00   - Hotel Narvil
lub 22 782 88 40 - Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 • -

Światowy dzień drzewa

Dziś, 10 października, obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Nikogo nie trzeba przekonywać o wartości, jaką dla środowiska stanowią drzewa i jak ważną rolą jest ich sadzenie, pielęgnacja i ochrona. Przy tej okazji gorąco Państwa zachęcamy do przyłączenia się do akcji "Posadź drzewo 600-lecia", w ramach której w przyszłym roku rozdamy 600 jubileuszowych drzew!

O szczegółach akcji przeczytają Państwo TUTAJ.

źródło grafiki z promonewsa: slideplayer.pl

Zapraszamy na Recital Katarzyny Żak

Zapraszamy na Recital Katarzyny Żak, który odbędzie się w dniu 16 października 2016 r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35.

 • -

Serock topowym kurortem na Mazowszu!

Do ostatnich godzin trwała walka o zwycięstwo w sondzie, zorganizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, TOP 5 miejscowości kurortów i letnisk w województwie mazowieckim. Ostatecznie zwycięzcą okazał się Serock wyprzedając Konstancin-Jeziorną i Kozienice.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na Serock!

Czytaj więcej TUTAJ

źródło: http://www.polska.travel/pl/

 • -
  fot. P.Kozarzewski

Święto dyni w Stanisławowie

Dyniowe święto w Stanisławowie odbyło się tradycyjnie w pierwszą sobotę października. Licznie przybyłych gości witała organizatorka tego wydarzenia pani sołtys Anna Romanowska w towarzystwie zastępcy burmistrza Józefa Zająca, księdza Andrzeja Marchlewskiego oraz Prezesa OSP w Stanisławowie Mariusza Pielacha.
Wspaniałe okazy dyń, dyniowe rzeźby oraz kuszące potrawy i ciasta czekały na ocenę 4 komisji wybranych spośród gości. W czasie prac tych komisji odbywały się konkursy sprawnościowe dla dzieci - oczywiście z wykorzystaniem dyń. Ich zwycięzcy zostali nagrodzeni przez panią Annę zabawkami, balonikami i słodyczami.  Drużyny dorosłych przedstawicieli sołectw  z gminy Serock, walczących o "puchar jesieni", obok dyń wykorzystywały dodatkowo strażackie buty, które fruwały wyjątkowo daleko.
W oczekiwaniu na wyniki dyniowych konkursów pani sołtys przypomniała o przyszłorocznych obchodach 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich i zachęcała do udziału w  zaplanowanym już na przyszły rok konkursie na Dynię 600-lecia oraz trwającej od wiosny akcji Drzewo 600-lecia. Tymczasem zebrani na dyniowej imprezie mieszkańcy Stanisławowa i goście degustowali przepyszne zupy, zapiekanki, potrawki, kluseczki i ciasta przygotowane z dyń.
Na zakończenie spotkania w Stanisławowie wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym w dyniowych konkursach zostały wręczone prezenty. Wyniki tej rywalizacji podajemy poniżej.

Dziękujemy pani sołtys i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wspaniałej jesiennej imprezy.

 • autor: Ref. Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kiermasz rzeczy używanych

Niedzielny (2 października) Kiermasz Rzeczy Używanych był zaplanowany jako ostatni w tym roku.  Wielkie zainteresowanie ze strony zarówno kupujących jak i sprzedających skłoniły nas do zorganizowania jeszcze jednego kiermaszu w tym roku. Serdecznie zapraszamy na rynek 16 października. Wietrzenie szafy po lecie to na pewno dobry pomysł :).

 • -
 • -
 • -
 • -

Nowy numer Informatora Gminy Serock

 • -

Oferta na weekend

W najbliższy weekend serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków gminy na poniższe przedsięwzięcia:

1.  Święto dyni w Stanisławowie - 1 października - podczas którego kolejny już raz nie tylko zasmakujemy pysznych potraw z dyni, ale również będziemy mogli zobaczyć najdorodniejsze i najbardziej różnorodne okazy tego warzywa wyhodowane przez mieszkańców gminy Serock.

2. Również 1 października 30-lecie pracy artystycznej świętować będzie Pani Anna Osmakowicz - artystka z gminy Serock. Koncert jubileuszowy, na który Pani Anna serdecznie zaprasza, odbędzie się w Warszawie - Wesołej.

3. W Sali Widowiskowej - 2 października - odbędzie się spektakl "Supermenka" z Jowitą Budnik w roli tytułowej. Spektakl jest biletowany, szczegóły na plakacie.

4. W niedzielę 2 października zapraszamy na kolejny Kiermasz rzeczy używanych, podczas którego mogą Państwo wystawić nieużywane przedmioty na sprzedaż lub wymianę.

5. W Muzeum Historycznym w Legionowie - 2 października - odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego "Polska góra była ich redutą... Kostiuchnówka 1916".

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na zajęcia do Centrum Kultury i Czytelnictwa

Rozwijaj swoje pasje i talenty na zajęciach dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy na spektakl "SUPERMENKA"

Zapraszamy na spekatkl Supermenka, który odbędzie się w dniu 2 października 2016r. o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35. W roli tytułowej Jowita Budnik.

 • -
 • -

Szkolenia dla wnioskodawców PROW 2014-2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński. Szkolenia dotyczyć będą sposobu wypełniania dokumentów aplikacyjnych w ramach ogłaszanych wkrótce naborów.

 • autor: LGD Zalew Zegrzyński
 • -

Sukcesy uczniów PZSP w Serocku

Okazuje się, że gimnazjaliści, którzy wybrali Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku nie zawiedli się. Nasz placówka kształci w czterech zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, i robi to naprawdę dobrze. Mogą o tym świadczyć bardzo wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych. Tegoroczna matura i egzaminy zawodowe, to wielki sukces, jaki osiągnęli nasi uczniowie. Ich wyniki były wyższe niż średnie wyniki uczniów z województwa i powiatu.
Jesteśmy również bardzo zadowoleni z wyników egzaminów zawodowych. Zdawalność w technikum logistycznym oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych wyniosła 100%. Warto wiedzieć, że aby zdać egzamin z przygotowania zawodowego, należy zaliczyć egzamin praktyczny na poziomie 75%, a teoretyczny na poziomie 50%.    
Duży wkład w przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych mają egzaminy próbne. Nauczyciele przeprowadzają testy w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, co przyczynia się do kształcenia umiejętności pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
Należy zauważyć, że sukces osiągnięto dzięki ciężkiej i systematycznej pracy. Ale jak to mówi przysłowie: Ciężka praca popłaca… Okazuje się, że nie zawiedliśmy zaufania, jakim obdarzyli nas rodzice tegorocznych absolwentów, wybierając serockie technika. Cztery lata nauki były przez młodzież dobrze wykorzystane i pozwoliły uczniom na dostanie się na wymarzone kierunki studiów na prestiżowych uczelniach (Uniwersytet Warszawski, WSOSP w  Dęblinie, Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna) .
Możemy tylko pogratulować uczniom i ich nauczycielom tak wspaniałych rezultatów.
A młodzież, która zdecyduje się na naukę w naszej szkole z pewnością się nie rozczaruje.

 

 

 • autor: Edyta Kułakowska, PZSP w Serocku

Sprzątanie świata w gminie Serock

Jak co roku pod koniec września, zapraszamy wszystkich do przyłączenia do akcji „Sprzątanie Świa-ta”. W bieżącym roku na terenie naszej gminy akcja będzie prowadzona w dniach 28 września  – 16 października. Celem akcji jest przede wszystkich uprzątniecie zalegających odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych ale również edukacja odpadowa i inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. „Sprzątanie Świata” to akcja, która angażuje i integruje społecz-ności lokalne, zatem zapraszamy wszystkich: zorganizowane grupy mieszkańców, przedstawicieli sołectw, dzieci, młodzież oraz wszelkie organizacje społeczne działające na terenie gminy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel: 22 782 88 39 i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania. Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic do sprzątania oraz odbiór zebranych śmieci.
 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Aktywne pożegnanie lata i wakacji

Słońce, woda, wiatr we włosach. Jeśli dorzucimy do tego przepiękne nadnarwiańskie krajobrazy i dobry humor, to otrzymamy sportowy weekend w wydaniu uczestników Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

Koło, o którym mowa, rozpoczęło swoją działalność z początkiem roku szkolnego 2016/2017, a jego pomysłodawczyniami są panie Elżbieta Borkowska i Małgorzata Gańska - Niemczyk.  Skierowane jest do uczniów klas IV-VI i ma na celu propagowanie idei aktywnego wypoczynku w kontakcie z naturą, sztuką, kulturą i historią Polski oraz gminy Serock.

Działalność Koła częściowo pokrywa się z realizacją założeń innowacji pedagogicznej pt. „Serock – miasto moje, a w nim…”, której autorami są nauczyciele szkoły, napisanej z okazji 600 - lecia uzyskania praw miejskich przez nasze miasto.

W tym miesiącu przeprowadzone zostały już dwie imprezy turystyczne. W piątek 9 września odbył się Wrześniowy Rowerowy Rajd Pamięci, na którym pokonując 25 - kilometrową trasę Wierzbica – Zegrze – Serock,  mogliśmy podziwiać zabytki i walory przyrodnicze gminy Serock z perspektywy siodełka rowerowego. W sobotę uczestników Rodzinnego Spływu Kajakowego z Karniewka do Wierzbicy zachwycał błękit Narwi, który był prawdziwym balsamem dla duszy wszystkich kajakarzy.

Już niedługo kolejna wyprawa, tym razem do Wielkopolski szlakiem pierwszych Piastów. Odwiedzimy Biskupin i Gniezno, miasto św. Wojciecha – patrona Serocka. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas!

 • autor: Opiekunowie Koła: E. Borkowska, M. Gańska - Niemczyk
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wszystkiego najlepszego dla Przedszkolaków

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, w imieniu władz samorządowych, życzymy naszym Milusińskim mnóstwa uśmiechu, radosnego czasu spędzanego w przedszkolach - na nauce i zabawie, chwil, które będą kiedyś miłymi wspomnieniami. Również Kadrze pedagogicznej składamy serdeczne życzenia i podziękowania za opiekę nad dziećmi i ciepło, jakie od Was otrzymują.

 

Bezpłatne badania USG dla dzieci w ambulansie Fundacji Ronalda McDonalda

W dniach 28-30 września na terenie powiatu legionowskiego stacjonował będzie ambulans Fundacji Ronalda McDonalda.                  

Wizyta ambulansu związana jest z realizacją akcji „NIE Nowotworom u dzieci”, prowadzonej w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na rok 2016. Kampania wczesnego wykrywania wad rozwojowych przeznaczona jest dla dzieci od 9 miesięcy do 6 lat i obejmuje kontrolne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, szyi oraz moszny u chłopców w celu kompleksowej diagnostyki budowy i rozwoju narządów wewnętrznych.
Ambulans będzie stacjonował 28 września w Nieporęcie, 29 września w Serocku i 30 września w Legionowie. Zapisy od 20 września pod numerem telefonu 22 774 51 51. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy również, że do końca roku prowadzone są bezpłatne badania usg dla dzieci z terenu Powiatu Legionowskiego w wieku 9 miesięcy - 6 lat,  w ramach profilaktyki wad rozwojowych i nowotworów.

 • -
 • -

Spotkania informacyjno-szkoleniowe LGD

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020". Spotkania przeznaczone są dla: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych. Serdecznie zapraszamy.

źródło: powiat-legionowski.pl

 • -

Święto Centrum i odsłonięcie miejsca pamięci mjr. Radziwiłła

14 września br. odbyły się obchody Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki połączone z odsłonięciem miejsca pamięci mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.

Powstanie Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku w Zegrzu miało szczególne znaczenie dla tego miejsca, a także okolicznych miejscowości. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 13 września jest świętem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Tegoroczne obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki były wyjątkowe, zostały połączone z odsłonięciem miejsca pamięci poświęconego mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi i zorganizowane 14 września, który to dzień jest datą jego zamordowania przez Niemców w 1944 roku na terenie koszar obecnego Centrum.

Z okazji święta Centrum na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu 10 września br. odbył się także Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany zostały pokazy sprzętu wojskowego, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników wojska, rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza i okolicznych miejscowości.

14 września br. w obchodach uczestniczyli m.in.: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ gen. bryg. Andrzej Danielewski, władze samorządowe Powiatu Legionowskiego, przedstawiciele instytucji centralnych MON i środowisk kombatanckich, byli komendanci i zastępcy oraz absolwenci zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji współpracujących z Centrum, służb mundurowych, rodzina mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła i patrona Centrum Państwo Zofia i Edward Potkowscy, poczty sztandarowe lokalnych jednostek wojskowych i szkół, uczniowie z miejscowych i współpracujących szkół oraz okoliczni mieszkańcy.

„Bieżący rok to czas intensywnego szkolenia w Centrum specjalistów łączności i informatyki na potrzeby wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym na potrzeby PKW. W Centrum szkolimy także kandydatów na oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów łączności i informatyki. To również czas szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej…. Chciałbym podkreślić, że szczególną wartością Centrum są ludzie. Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, którzy codzienną służbą i pracą pomnażają jego dorobek. Za to wszystko jako Komendant Centrum wam Panie i Panowie dziękuję…. Dzień dzisiejszy ma dla Centrum wyjątkowy charakter. To dzisiaj będzie mieć miejsce również doniosła uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci poświęconego oficerowi sztabu 3 batalionu I Rejonu „Marianowo – Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej – majorowi Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi ps. Korab. Oficerowi, który 72 lata temu – 14 września 1944 r. na tym terenie został zamordowany przez okupantów niemieckich, a jego szczątki zostały odnalezione w 1969 r.” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik doktor Ireneusz Fura w swoim przemówieniu.

Następnie gen. bryg. Danielewski wręczył medale żołnierzom Centrum nadane przez Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności RP, a później zabierając głos powiedział: „Dzięki waszej służbie i pracy Wojsko Polskie posiada najwyższej klasy specjalistów oraz systemy wsparcia dowodzenia, które pozwalają dowódcom efektywnie dowodzić podległymi siłami i środkami. W tym szczególnym dniu życzę aby praca w wojsku służba dla umiłowanej ojczyzny była dla was wielką satysfakcją i powodem do dumy.”

Na zakończenie uroczystości na placu odbyła się defilada pododdziałów oraz pojazdów łączności i informatyki oraz zabezpieczenia Centrum, które później ustawiły się na placu apelowym do obejrzenia zebranym.

Kolejnym etapem obchodów święta CSŁiI było uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci - tablicy i muralu - mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła przy byłej strzelnicy, niedaleko miejsca gdzie odnaleziono w 1969r. jego szczątki. Podczas uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak wręczył Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi Krzyż Oficerski orderu Odrodzenia Polski.

Zabierając głos Minister Błaszczak powiedział, że mjr. Radziwiłł „To człowiek który umiłował ojczyznę i służy innym, oddany swoim żołnierzom i ojczyźnie… Ta postać jest postacią legendarną w Powiecie Legionowskim, i z całą pewnością przyczyniła się do tego, żeby patriotyzm w naszym społeczeństwie był wartością realną”. Miejsce pamięci poświęcił Biskup Polowy WP Józef Guzdek. Następnie uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Obchody były okazją także do złożenia kwiatów przed odsłoniętą tablicą pamiątkową oraz tablicą pamiątkową poświęconą patronowi Centrum gen. bryg. Heliodorowi Cepie.

W ramach święta zorganizowany został także Dzień Otwartych Koszar, podczas którego licznie przybyłe dzieci z lokalnych i współpracujących szkół z Centrum oraz okoliczni mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt łączności i informatyki, zapoznać się z obiektami szkoleniowymi i salą tradycji CSŁiI, czy też skosztować wojskowej grochówki.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Joanna Dudek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie z sołtysami

13 września w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie władz samorządowych gminy oraz kierowników  referatów  UMiG i dyrektorów jednostek organizacyjnych z sołtysami.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki na ręce sołtysów złożył podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym we współorganizację Święta Darów Ziemi, za udział w święcie oraz przygotowanie pięknych wieńców i koszów dożynkowych.

Spotkanie było okazją do poruszenia ważnych tematów dotyczących sołectw, ich rozwoju, integracji mieszkańców oraz różnego rodzaju trudności dotykających społeczności miejscowości gminnych.

Wyjaśniono kwestie związane z planowaniem i rozliczaniem zadań w ramach funduszu sołeckiego, poborem podatków przez sołtysów, organizacją przedsięwzięć sołeckich, czy organizacją zbiórek publicznych.

Przy okazji spotkania Jerzy Malinowski - sołtys Woli Smolanej zaprosił na symboliczne otwarcie placu zabaw – 30 września na godzinę 16.00. Pani Anna Romanowska – sołtys wsi Stanisławowo zaprasza na święto dyni – 1 października o godzinie 14.00.

Dziękujemy przedstawicielom sołectw za wszelkie przekazane sugestie i inicjatywy.

Również prosimy sołtysów i wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji zbierania starych fotografii, materiałów i pamiątek, których kopie zbierzemy w powstającej izbie pamięci.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -

Wystawa "Pola, łaki i ogrody"

Wystawę autorstwa Aleksandry Łukaszewskiej pt. "Pola, łąki i ogrody" ogladać można w serockim ratuszu w terminie od 9 do 30 września 2016 r. Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy olejne, pastelowe oraz rysunki wykonane ołówkiem. Aleksandra Łukaszewska z wykształcenia jest ekonomistka, a z zamiłowania malarką. Początkowo traktowała malarstwo hobbystycznie, później kierowana potrzebą rozwoju, doskonaliła swój warsztat artystyczny na lekcjach malarstwa sztalugowego oraz plenerowego w Magazynie Sztuk na warszawskiej Ochocie w Śródmiejskim Domu Kultury oraz w Centrum Kultury Artbem. Jako członek Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Obrazy artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Część jej prac znajduje się również w posiadaniu Urządów Miejskich na Śląsku w Radzionkowie, Kaletach i Świerklańcu oraz w Niemczech w Erlangen-Hochstadt w Bawarii.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gadżety za zdjęcia dawnego Serocka

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się jubileuszem 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi i towarzyszącym mu akcjom promocyjnym poszukujemy fotografii dawnego Serocka i jego mieszkańców oraz różnego rodzaju dokumentów, starych gazet, itp., których kopie będziemy mogli wykorzystać w powstającej izbie pamięci oraz publikacjach serockich.

Chętnie spotkamy się również z osobami, które pamiętają dawne dzieje miasta, nagramy i spiszemy ich wspomnienia.
Mając świadomość, jak cenną pamiątką są fotografie i pamiątki informujemy, że nie chcemy pozyskiwać ich oryginałów, a jedynie zrobić im skany, proszę się więc nie martwić, że je Państwo stracicie.

Każda osoba, która włączy się w akcję otrzyma od nas niespodziankę. 

Serdecznie prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 782-88-43, a.wozniakowska@serock.pl lub promocja@serock.pl pokój 12 UMiG Serock.

Referat Komunikacji Społecznej

Przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Stasi Las i Karolino

UWAGA!

W dniu 08.09.2016 roku w godzinach 8:00 -17:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Stasi Las i Karolino
zasilanych z ulicy Głównej na odcinku od obwodnicy do posesji Stasi Las ul. Główna 25

Wyłączenie spowodowane jest przebudową drogi gminnej - ul. Głównej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Święto Darów Ziemi - wyniki konkursów

Mamy wrażenie, że z roku na rok przygotowywane przez sołectwa i instytucje kosze i wieńce dożynkowe są coraz piękniejsze. Dla komisji konkursowej wybór najpiękniejszych z nich był wielkim wyzwaniem. Za trud i ogrom pracy, którą włożyliście Państwo w przygotowanie dożynkowych darów dziękczynnych oraz za ich urok i piękno - słowa uznania i szczerych podziękowań należą się wszystkim.  Pierwsze miejsca - choć bez wątpienia ważne - są tak naprawdę tylko symboliczne, bo zwycięzcami jesteście Wszyscy. Wyróżnieni nagrodami (biletami na spektakl do Teatru Kwadrat) zostali:

w kategorii "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy":
Sołectwo Dosin - I miejsce
Sołectwo Borowa Góra - II miejsce
Sołectwo Kania Polska - III miejsce

w kategorii "Najpiękniejszy kosz dożynkowy":
Sołectwo Ludwinowo Dębskie - I miejsce
Sołectwo Marynino  - II miejsce
Sołectwo Guty - III miejsce

"Nagrodę Publiczności" zdobyło Sołectwo Guty.

(Konkurs na najpiękniejsze Dary Ziemi dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego).
 

Tradycyjnie na Święcie Darów Ziemi rozegrane zostały również zawody sprawnościowe dla sołectw. W tym roku do rozgrywek: wyścig w workach, przeciąganie traktorów, rzut skarpetą do celu - przystąpiło dziesięć sołectw: Guty, Bolesławowo, Dębinki, Stanisławowo, Jadwisin, Ludwinowo Dębskie, Dębe, Skubianka, Marynino, Ludwinowo Zegrzyńskie.

Najlepsi okazali się:
Skubianka - I miejsce
Marynino - II miejsce
Ludwinowo Zegrzyńskie - III miejsce

Zwycięzcy otrzymali puchary i vouchery na nagrody od sponsorów, natomiast przedstawiciele wszystkich sołectw biorących udział w zabawach - pamiątkowe dyplomy.

Tego dnia zostały wręczone rownież nagrody laureatom konkursów na najładniejszy balkon i najładniejszą posesję. Przypominamy wyniki:

Konkurs „Mój balkon- moja pasja

I miejsce – Pani Izabela Dzierzęcka, Ludwinowo Zegrzyńskie

II miejsce – Pani Katarzyna Kozłowska, Stasi Las  i Pani Stanisława Białek, Serock

 

Konkurs: „Moja posesja moja pasja”

Kategoria działka rekreacyjna:

I miejsce – Pani Alicja Wykowska, Łacha

II miejsce – Pani Elżbieta Olszewska, Skubianka i Pani Halina Wolańska, Wola Smolana

Wyróżnienie: Pan Ignacy Zalewski, Kania Nowa- za nowatorskie pomysły zastosowane w ogrodzie

 

Kategoria zabudowana nieruchomość:

I miejsce – Państwo Marianna i Witold Powała, Gąsiorowo

II miejsce – Pani Wioletta Smykla, Serock

III miejsce - Pani Barbara Gwiazdowska, Ludwinowo Zegrzyńskie

Wyróżnienia: Pani Bogusława Żaczkiewicz –za kreatywność oraz nieszablonowe elementy dekoracyjne w ogrodzie

Pani Krystyna Kacperska – za pasję wkładaną w prace ogrodowe

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sołectwo Łacha na VII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

Mieszkańcy Łachy zaprezentowali swoje sołectwo niezwykle pięknie. Festiwalowe stoisko pachniało ziołami, kwiatami, sianem i słomą. Zdobiły je obrazy subtelnie oplecione bluszczem i jarzębiną. Opiekę nad wszystkim sprawowały, prócz ślicznych aniołów, równie śliczne mieszkanki Łachy, którym uroku dodawały kwietne wianki specjalnie na tę okazję uplecione. Całość dekoracji współtworzyły wymyślnie podane i własnoręcznie przez mieszkanki Łachy przygotowane wędliny, sery, pierożki, ziemniaczane baby, dyniowa zupa, sałatki, masła ziołowe, pieczywo, ciasta, napary z ziół, ziołowe i owocowe nalewki, słowem smakołyki prosto z Łachy.

Łachę, spośród innych 7 sołectw biorących udział w rywalizacji, wyróżniało nie tylko niezwykłe stoisko, jadło przepyszne  i nalewki kuszące, ale festiwalowa stylizacja. Wszyscy bowiem stwierdzili, bez względu na wiek czy zasługi, że są „Niezłymi Ziółkami z Łachy” i prezentowali swą miejscowość odziani w koszulki z tym napisem. Urokliwe Nimfy z Łachy, ich przystojni towarzysze oraz dzieciaczki  zwracali uwagę publiczności w Dąbrówce, gdzie spotkanie sołectw znad Jeziora Zegrzyńskiego w tym roku się odbywało, również swym występem artystycznym. Było skocznie i na ludową nutę, było też akrobatycznie dzięki ślicznym zwiewnym panienkom, no i „modowo”. Pokaz „Łachy z Łachy” zadziwił wszystkich. Muzyka, wybieg, kreacje i stylizacje światowej sławy dyktatorów mody Łachaviusa i Łacherfelda zaskoczyły publiczność nietuzinkowym spojrzeniem na współczesne trendy w modzie mazowieckiej wsi.

 

Ostatecznie, festiwalowe jury  przyznało Łasze II miejsce oraz okolicznościową statuetkę, za oryginalny wystrój stoiska. W imieniu mieszkańców odebrał ją w towarzystwie Łaszańskich Nimf sołtys wsi, pan Ryszard Kacperski. Mieszkańcy przyjęli tę nagrodę z zadowoleniem, wszyscy bowiem, mimo zmęczenia przygotowaniami do prezentacji w Dąbrówce,  świetnie bawili się na festiwalu i cieszyli, że dzięki niemu mogli się poznać i zintegrować.

Gratulujemy serdecznie mieszkańcom Łachy i dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i realizację prezentacji sołectwa na tegorocznym Festiwalu Sołectw.

Postanowieniem jury festiwalową rywalizację w 2016 roku wygrało sołectwo Skierdy z gminy Jabłonna

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dziękowaliśmy za dary ziemi

Wrześniowe Święto Darów Ziemi, tradycyjnie organizowane w Woli Kiełpińskiej, dla serockich gospodarzy, rolników i sadowników, to święto dziękczynienia – za urodzajne plony i owocne zbiory. Dla mieszkańców i sympatyków Serocka natomiast to przedsięwzięcie podsumowujące lato i wprowadzające w sezon jesienny.

Tegoroczne dożynki, które w tym roku odbyły się 4 września, rozpoczęła uroczysta Msza święta, podczas której gospodarze sołectw z gminy Serock złożyli na ołtarzu dziękczynne kosze i wieńce – owoce ich tegorocznych plonów i zbiorów. Tematyka kazania księdza Andrzeja Marchlewskiego – proboszcza parafii w Woli Kiełpińskiej - koncentrowała się również wokół dziękczynienia za ciężką pracę w gospodarstwie, na polach i w sadach.

Po Eucharystii korowód z darami przeszedł na plac obok kościoła, gdzie co roku odbywa się impreza plenerowa. Ze sceny, którą przez całe popołudnie zdobiły przyniesione kosze i wieńce dożynkowe – przybyłych na święto – powitał gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego oraz zaproszonych gości.

W tym roku, po raz pierwszy na dożynkach gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Radzionkowa, która wzbudzała zainteresowanie regionalnymi strojami.

W części artystycznej na scenie zaprezentowali się jako pierwsi: działający od grudnia ubiegłego roku chór Miasta i Gminy Serock „Cantores Adalberti” pod przewodnictwem Jana Krutula oraz Ludowy Zespół Artystyczny „Serock” prowadzony przez Kamila Rzącę.

Główną atrakcją dla publiczności okazał się koncert zespołu MIG, który wykonał swoje największe hity. Fani zgromadzeni pod sceną śpiewali z grupą wszystkie utwory za co w nagrodę otrzymywali płyty zespołu. Na koniec występu wielka „migowo – kiełpińska” rodzina zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Tuż po nich na scenę wbiegli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Skubianki, którzy zaprezentowali kilka hitów zespołu Enej.

Tradycyjnie na Święcie Darów Ziemi nie zabrakło również rękodzielników i wystawców, których stoiska jak zawsze były chętnie odwiedzane. O kwestię kulinarną zadbały nasze niezawodne gminne gospodynie wiejskie. Jak co roku zainteresowanym rolnikom porad udzielali przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Na stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku można było nie tylko otrzymać pamiątkowy gadżet, ale również podpisać deklarację o przystąpieniu do akcji „drzewo 600-lecia”, w ramach której w 2017 roku rozdamy mieszkańcom do posadzenia 600 drzew.

Jak co roku przedsięwzięciu towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy. Dużo śmiechu i radości towarzyszyło zabawom, w których sołectwa rywalizowały z sobą w rzucaniu skarpetą do wiadra, wyścigach w workach, czy przeciąganiu ciągnika.

Zwycięzcy konkursów zostali zaproszeni na scenę po odbiór nagród.

Dożynki zakończył występ zespołu Remont, który zaprezentował covery polskich i zagranicznych utworów popowych i rockowych. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność i wspólną zabawę. Kosze i wieńce dożynkowe mogą Państwo obejrzeć na wystawie w holu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serock czyta w ramach akcji „Narodowe Czytanie”

2 września Serock włączył się w 5. edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której Polacy razem czytają powieść Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”. Tegoroczna lektura została wybrana podczas internetowego głosowania spośród pięciu propozycji. Akcja „Narodowe Czytanie” jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

W czytanie na serockim rynku chętnie zaangażowali się urzędnicy oraz Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Czytelnictwa, goście z miasta partnerskiego Radzionkowa, a także nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Miasta i Gminy Serock. O godzinie 15:00 na rynku w Serocku zaczęli się pojawiać pierwsi słuchacze. Po przywitaniu gości i rozpoczęciu spotkania przez Burmistrza oraz Dyrektora CKiC rozpoczęło się „Narodowe Czytanie” w Serocku.

W roli Petroniusza wystąpił Wojciech Machnicki. W roli Winicjusza – Tomasz Gęsikowski.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Drzewo 600-lecia - odbierz sadzonkę

W ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich chcielibyśmy przekazać mieszkańcom naszej gminy 600 sadzonek drzew. Posadzenie okolicznościowego drzewa na własnej nieruchomości jest żywą pamiątką tych jakże ważnych dla nas wszystkich obchodów. Posadzenie drzewa 600 -lecia będzie oznaką jedności z Miastem i Gminą Serock, sposobem integracji z historią naszego miasta, a także pamiątką na lata a nawet i przyszłe pokolenia.

Wystarczy przyjść do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, do pokoju nr 11,wypełnić deklarację udziału, a na wiosnę odebrać i posadzić sadzonkę drzewa we własnym ogrodzie.

DEKLARACJĘ MOŻNA DOSTARCZYĆ DO URZĘDU OSOBIŚCIE, WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB PRZESŁAĆ MAILEM na adres: ochronasrodowiska@serock.pl.

Każdy, kto wypełni deklarację otrzyma pamiątkowy gadżet.

Wśród drzew do wyboru są następujące sadzonki: 

Kasztanowiec czerwony – drzewo wolno rosnące dorastające do wysokości 15 m. Posiada rozłożystą koronę, jego liście są mniejsze niż u kasztanowca pospolitego, ciemnozielone i błyszczące. Kwiaty są koloru od jasnoróżowego do prawie czerwonego, wielkości do 20 cm. Drzewo jest odporne na suszę, dobrze znosi warunki miejskie.

Lipa drobnolistna – okazałe drzewo rosnące do 30 m wysokości. Posiada małe liście, spodem barwy siwej. Kwiaty zebrane po kilka w wierzchotki, kwitnie w okresie od końca maja do lipca. Kwiaty są bardzo miododajne, przez co często odwiedzane są przez pszczoły. Wyniki badań wskazują, że lipa drobnolistna posiada naturalną zdolność do kumulowania zanieczyszczeń mikropyłowych z powietrza.

Jarząb szwedzki – niskie drzewo, dorastające do 10 m. Drzewo zdecydowanie równi się od znanej wszystkim pospolitej jarzębiny. Liście tego drzewa są pojedyncze, jajowate a od spodu szarawo filcowane. Owoce kształtu jajowatego, barwy żółtobrązowej lub pomarańczowoczerwonej, na drzewie pozostają również zimą. Owoce są zimowym pożywieniem dla ptaków: jemiołuszek, gili, drozdów czy sójek. Bardzo ciekawe drzewo, które jest dekoracją w ogrodzie przez cały rok.

Głóg pośredni (odmiana Paul’s Scarlet) - małe drzewo o kulistej koronie. Dorasta do 6 m wysokości. Liście są drobne, ciemnozielone, błyszczące. Kwiaty bardzo dekoracyjne, okres ich kwitnienia przypada na przełom maja/czerwca. Kwiaty są pełne, barwy ciemnoróżowej, tworzą tzw. „pomponiki”. Preferuje miejsca słoneczne. Głóg jest bardzo odporny na zanieczyszczenie powietrza i tolerancyjny w stosunku do gleby.

Każde z drzew będzie opatrzone okolicznościowym certyfikatem, potwierdzającym okoliczności jego posadzenia – obchody 600-lecia nadania praw miejskich. Do udziału w akcji zapraszamy także ośrodki wypoczynkowe, instytucje a także inne podmioty posiadające nieruchomość na terenie gminy Serock.

Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do składania deklaracji, akcja trwa do chwili wyczerpania sadzonek. Szczegóły na temat akcji dostępne są pod numerem telefonu 22 782 88 40 lub ochronasrodowiska@serock.pl

Szczegóły akcji w Referacie Komunikacji Społecznej oraz Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokoje 12 i 11) oraz pod nr telefonu 22 782 88 43 lub 22 782 88 40.

dane adresowe:
Urząd Miasta i Gminy Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
 

 • -
  Głóg pośredni (odmiana Paul's Scarlet)
 • -
  Jarząb szwedzki
 • -
  Kasztanowiec czerwony
 • -
  Lipa drobnolistna
 • -

Życzenia na nowy rok szkolny

"... I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna
Już czeka szkoła i koledzy,
I w książkach zasób nowej wiedzy…”

Jan Brzechwa „Nowy rok szkolny”

 

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań. Niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu przyjaźni.

Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, aby był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.

Rodzicom zaś życzymy, aby ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

Mural z historią w tle

Historia polskich murali, czyli wielkoformatowych grafik tworzonych na ścianach budynków, sięga czasów PRLu, kiedy stanowiły one głównie nośnik reklamy wizualnej. Stosunkowo niedawno murale zaczęły funkcjonować w przestrzeni miejskiej jako street art., czyli sztuka uliczna. Dziś posiadają nie tylko wartość kulturową i informacyjną, ale stanowią również istotny element promocji miast.

Zalewamy Serock muralami
Kiedy w 2008 roku twórcy alternatywnej sztuki z Grupy Twożywo, znani choćby z warszawskich „wlepek” (przyklejanych jakby „przypadkowo” w pojazdach komunikacji miejskiej, czy w budynkach publicznych) przyjęli zaproszenie do Serocka, poczuliśmy się wyróżnieni. Był to bowiem czas, kiedy murale zaczęły dopiero powstawać na zlecenie samorządów, a ich autorzy obawiali się zbyt zachowawczej ingerencji w innowacyjne, odważne, często kontrowersyjne projekty, którymi chcieli zwracać uwagę na trapiące współczesne społeczeństwo problemy. Z Grupą Twożywo szybko jednak znaleźliśmy wspólny kierunek, i tak przy ul. Pułtuskiej powstał mural pod hasłem „Zalew informacji”, nawiązującym do popularnej nazwy serockiego zbiornika wodnego, a jednocześnie symbolizującym powszechny w dzisiejszej rzeczywistości natłok informacji, bez którego trudno byłoby funkcjonować. Kolejnym krokiem w naszej współpracy z Twożywem było zaprojektowanie logotypu Miasta i Gminy Serock oraz stworzenie identyfikacji wizualnej miasta.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie promocję Miasta i Gminy Serock bez używania logotypu. Projekt szybko przypadł mieszkańcom do gustu i dziś bez problemu kojarzą serockie działania promocyjne opatrzone niebiesko–czerwonym znakiem przyjaźnie puszczającym do nas oczko znad Jeziora Zegrzyńskiego, nad którym położony jest Serock.

Sztuka, która nas identyfikuje
Po ośmiu latach powróciliśmy do tematu murali. Koncepcja zagospodarowania terenu wokół powstającej izby pamięci i tradycji rybackich niemal „krzyczała”, aby wzbogacić ją o mural utworzony na sąsiadującym z izbą budynku. Nie tylko dlatego, że wielka powierzchnia ściany była idealnym miejscem na mural, ale także dlatego, że warto było z muralu uczynić dodatkowy element przekazujący informację o rodowodzie miasta.  
Grupa Twożywo przestała istnieć w 2011 roku, ale okazało się, że jego członkowie działają nadal - w pojedynkę. Mariusz Libel  rozpoczął realizację projektu muralu zapoznając się z historią Serocka, a potem przelał swą artystyczną wizję na „papier”. W malowaniu (obu murali) pomagała mu artystka Urszula Pieregończuk.
Trzeci mural nawiązuje stricte do przyszłorocznego serockiego jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich. Miejsce, które wybraliśmy na mural nie jest „łatwe” dla odbiorcy - ściana budynku sąsiaduje z zamkniętą posesją prywatną i widoczna jest tylko z chodnika i jednokierunkowej ulicy - stąd projekt musiał być tak skonstruowany, żeby stanowił silny przekaz, ale jednocześnie nie rozpraszał patrzących na niego kierowców.

Wszystko płynie…
Mural przedstawia flisaka na tratwie płynącej po rzece – w domyśle rzece Narew. To impresja na temat historii miasta i jego mieszkańców. Postać flisaka jest tu najważniejsza. To symbol mieszkańca Serocka – tego dawnego, którego życie codzienne i działalność koncentrowały się wokół Narwi, trudniącego się flisactwem czy rybołówstwem, znajdującego pożywienie w rzece i spławiającego nią towary na sprzedaż.  Ale można w nim odnaleźć również obecnego mieszkańca, zapatrzonego w symbole miasta powstałe dzięki działaniom jego przodków: grodzisko, kościół, ratusz. To właśnie te znaki tworzą dziś markę Serocka – służą identyfikacji i promocji miasta na mapie Polski i Europy. I to na nich również oparty został projekt logotypu towarzyszącego jubileuszowi 600-lecia, który wykorzystany został w projekcie muralu.
Metaforyczna na muralu jest również rzeka – funkcjonująca nie tylko jako symbol upływającego czasu, ale również jako świadek zmian zachodzących w mieście na przestrzeni wieków.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia muralu i szukania własnej interpretacji jego przekazu.

Serdecznie dziękujemy Państwu Burakowskim za udostępnienie terenu na prace związane z powstawaniem muralu.

O autorach:

Mariusz Libel (ur. 1978). Reprezentant urban artu. Współzałożyciel Twożywa (1998–2011) – grupy złożonej z chłopaków okrzykniętych „moralistami ery konsumpcji”, atakującej miejską przestrzeń wyrazistymi i rozpoznawalnymi komunikatami wizualnymi w formie wlepek, szablonów, billboardów, wielkopowierzchniowych murali oraz plakatów. Współpracowali z wydawnictwami przy projektach druków (m.in. „Krytyka Polityczna”), tworzyli ilustracje prasowe („Gazeta Wyborcza”) oraz projekty netartowe. Obecnie Libel działa w pojedynkę, tworząc projekty z pogranicza poezji konceptualnej, ilustracji, murali, plakatów i akcji społecznych, realizując takie prace jak Morowe Panny (2012, dla Muzeum Powstania Warszawskiego), Ziemial (2011). Współtwórca projektu czy.sciec.pl, w którym funkcjonuje pod pseudonimem surdabs. (http://bunkier.art.pl/)

Urszula Pieregończuk - Artystka urodzona w 1984 r. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskała w roku 2011 w pracowni multimediów. Od roku 2009 realizuje filmy krótkometrażowe, które istnieją na pograniczu teatru i kinematografii. Ponadto zajmuje się malarstwem, rzeźbą oraz instalacją. Jej prace były prezentowane podczas wystawy indywidualnej „Parabellum Luger” w Galerii Bałtyckiej (Ustka, 2014) oraz w ramach wystaw zbiorowych, m.in. „Wojna i Pokój” Galeria Labirynt w Lublinie; „Przejście graniczne” Galeria 13 Muz w Szczecinie (2015); „Diabły”, Galeria Biała w Lublinie; „Granice globalizacji”, Mediations Biennale, Poznań; „Triennale Młodych”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2014). Artystka brała też udział w festiwalach filmowych w Polsce i za granicą, m.in. w 6 Cairo Video Festival, czy IN OUT “Biografie” w CSW Łaźnia w Gdańsku. Jest też laureatką nagrody na festiwalu Biennale Cinewomen (Włochy, 2016) oraz II nagrody festiwalu „IN OUT” w CSW Łaźnia w Gdańsku (za film „Robert, May, Rebeka”).  (http://opencity.pl)

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zaproszenie na Festiwal Sołectw i Święto Darów Ziemi

3 września - VII Festiwal Sołectw

VII Festiwal Alktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

W sobotę 3 września 2016 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbędzie się „VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Festiwal jest jednym z najciekawszych i najbogatszych pod względem kulinarnym wydarzeń na mapie kulturalnej środkowego Mazowsza. Inicjatywa ma na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców sołectw z gmin położonych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego oraz uspołecznienie działań na rzecz rozwoju wsi i obszarów zależnych od rybactwa. Festiwal służy również prezentacji dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw oraz miejscowego rękodzieła i regionalnych potraw. Impreza stanowi znakomitą formę promocji małych ojczyzn i ich atutów, utwierdza wszystkich w przekonaniu, że mazowiecka wieś może być znakomitą przestrzenią do życia, gdyż ma wiele do zaoferowania. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Kuligów (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Skierdy (Gmina Jabłonna), Sołectwo Beniaminów (Gmina Nieporęt), Sołectwo Łacha (Gmina Serock), Sołectwo Barcice (Gmina Somianka), Sołectwo Janówek Pierwszy (Gmina Wieliszew), Sołectwo Dybów Kolonia (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, występ sceniczny.

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

4 września - Święto Darów Ziemi

Zapraszamy na Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej - 4 września 2016 r. godz. 12.00

- uroczysta Msza święta w kościele pw. Świętego Antoniego z Padwy w Woli Kiełpińskiej
- korowód z darami i wieńcami
- prezentacja Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP
- występ Chóru Miasta i Gminy Serock "Cantores Adalberti"
- występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock”
- koncert zespołu MIG
- rozstrzygnięcie konkursów gminnych
- koncert zespołu REMONT

W trakcie trwania gminnego święta dożynkowego zorganizowany zostanie konkurs na "Najpiękniejsze Dary Ziemi", a sołectwa wezmą udział w zmaganiach sportowych. Podczas festynu będzie można skorzystać z oferty stoisk gastronomicznych, handlowych, promocyjnych oraz rękodzielniczych.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu na "Najpiękniejsze Dary Ziemi".

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach na terenie gminy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016r. w poszczególnych placówkach odbędzie się o następujących godzinach:


1. Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – godz. 8.00
2. Gimnazjum w Serocku – godz. 8.00
3. Zespół Szkół w Zegrzu – godz. 9.15
4. Szkoła Podstawowa w Serocku
godz. 9.30     kl. 0 - II
godz. 10.30   kl. III – VI
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – godz. 10.00

 

 • -

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2016 ROKU

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 36 i pod numerem telefonu (22) 782 88 07.

Serock uczcił rocznicę wybuchu II wojny światowej i porozumień sierpniowych.

31 sierpnia o godz. 16.00 odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod płytą pamięci przy serockim ratuszu. W uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę wybuchu II wojny światoiwej oraz 36. rocznicę porozumień sierpniowych wzieli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska, instytucji publicznych, szkół i organizacji pozarządowych.

36. ROCZNICA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH 1980 ROKU

Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej.

14 sierpnia w stoczni gdańskiej pod przywództwem Bogdana Borusewicza zorganizowano strajk w proteście przeciwko wyrzuceniu z pracy Anny Walentynowicz. Wkrótce kolejne zakłady pracy rozpoczynały strajk solidarnościowy, 16 sierpnia stworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, następnego dnia sformułowano 21 postulatów MKS. Oprócz tych związanych z gospodarką, były postulaty polityczne -m.in. utworzenie wolnych związków zawodowych, przestrzeganie zagwarantowanej w konstytucji wolności słowa, zwolnienie więźniów politycznych. 21 sierpnia do Gdańska przyjechała delegacja rządowa z wicepremier Jagielskim na czele, a 24 sierpnia powołano komisję ekspercką wśród której byli m.in. Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Rozpoczęły się rozmowy, MKS reprezentował coraz więcej zakładów- w momencie podpisania porozumień 700. 30 sierpnia w Szczecinie podpisano porozumienia z władzą, w Gdańsku zrobiono to 31 sierpnia, władza zgodziła się na wszystkie postulaty. 17 września powstał Niezależny Związek Zawodowy „Solidarność”. Bez tego 10-milionowego ruchu społecznego nie byłoby zapewne nie tylko wolnej Polski, ale i Europy zjednoczonej w obecnym kształcie.

W rocznicę porozumień sierpniowych z 1980 r. obchodzimy w Polsce Dzień Solidarności i Wolności upamiętniający podpisanie trzech porozumień zawartych pomiędzy komitetami strajkowymi a rządem PRL.

Źródło: www.historykon.pl/www.wikipedia.pl

77. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

We wczesnych godzinach rannych 1 września 1939 r., bez wypowiedzenia wojny, Niemcy zaatakowały Polskę na całej długości granicy między obydwoma państwami. Symbolicznym początkiem drugiej wojny światowej stał się ostrzał polskiej składnicy tranzytowej Westerplatte w Gdańsku przez pancernik „Schleswig-Holstein”. Żołnierze polscy, mimo ogromnej przewagi agresora, od początku stawiali bohaterski opór. Na północy uderzenie niemieckich wojsk pancernych doprowadziło do rozbicia części wojsk Armii „Pomorze” w Borach Tucholskich oraz, mimo początkowego sukcesu pod Mławą, Armii „Modlin”. Znaczący sukces lokalny zanotowała natomiast na zachodnim odcinku frontu Wołyńska Brygada Kawalerii, która 1 września w bitwie pod Mokrą zadała duże straty niemieckiej dywizji pancernej. Na południowym zachodzie w pierwszych dniach wojny Niemcy zmusili do odwrotu Armię „Kraków”, zajmując Śląsk, i przekroczyli Karpaty, odrzucając słabą na tym odcinku obronę polską. Po wycofaniu się ze Śląska regularnych oddziałów WP do walki z Niemcami przystąpiła miejscowa samoobrona, stanowiąca prawdziwą „sól ziemi czarnej”, złożona z dawnych powstańców śląskich i harcerzy, broniła m.in. Katowic i Chorzowa. Przełamanie przez Niemców obrony granic spowodowało odwrót wojsk polskich na całym froncie. Klęska Armii „Prusy” na Kielecczyźnie, za którą w dużym stopniu odpowiadał lekceważący przeciwnika jej dowódca gen. Stefan Dąb-Biernacki, przyśpieszyła wycofanie się na linię obronną na rzekach Narew, Wisła i San. W tym czasie Warszawę opuściły władze cywilne, które udały się na wschód, a następnie na południe kraju. Za nimi wyjechał ze swoim sztabem naczelny wódz Edward Śmigły-Rydz, który wskutek źle funkcjonującej łączności stopniowo tracił realne możliwości dowodzenia wojskiem. 8 września niemieckie oddziały pancerne dotarły do Warszawy.

Marek Gałęzowski IPN „Polski wrzesień”

We wrześniu rozpoczęła się trwająca 6 lat wojna, która pochłonęła ponad 70 milionów ofiar i zaangażowała blisko 33 państwa na całym świecie. Wojna toczyła się na wszystkich frontach Europy, częściowo w Azji, w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Walczono na lądzie, w powietrzu i na wszystkich oceanach. Niemcy Adolfa Hitlera prowadziły wojnę bezwzględną, totalną, skierowaną również przeciwko ludności cywilnej. 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom i konflikt polsko-niemiecki wkroczył w ten sposób na arenę międzynarodową. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Polski łamiąc w ten sposób polsko-sowiecki pakt o nieagresji z 1932 r., a nocą z 17 na 18 września Rząd Polski ewakuował się do Rumunii. Serock w ogniu działań wojennych znalazł się już 5 września, a to za sprawą nalotów. Do miasta oddziały okupanta wkroczyły 9 września zajmując nocą całe miasto. 5 października bitwą pod Kockiem zakończyła się trwająca od września Wojna Obronna Polski – Kampania Wrześniowa.  

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ostatni weekend wakacji w Serocku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych jakie przygotowane zostały przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji na najbliższy weekend.

 • -
 • -
 • -
 • -

"Ogrody" - wernisaż szkieł i grafik Henryka Wilkowskiego

Wernisaż wystawy szklanych dzieł Henryka Wilkowskiego, pod tytułem „Ogrody” , miał miejsce w serockim ratuszu 25 sierpnia 2016 r. Dzięki uprzejmości pani Renaty Pałys, córki urodzonego 8 maja 1933 roku w Serocku artysty, możemy podziwiać szkła i grafiki profesora Wilkowskiego.

Panią Renatę gościliśmy w Serocku wcześniej, gdy występowała dla serockiej publiczności w spektaklu „Audiencja III, czyli raj Eskimosów”, ale dowiedzieliśmy się w czasie wernisażu, że ta znana aktorka bywa często w naszym mieście i, że są to odwiedziny sentymentalne. Są one bowiem dla niej powrotem do wspomnień z dzieciństwa, gdy np. oglądała – spod stołu - w domu swoich krewnych,  pierwsze lądowanie na księżycu. Towarzyszyła jej wtedy kuzynka o imieniu Alicja, która w trakcie spotkania w ratuszu, przerywając opowieść pani Renaty, powiedziała: ja jestem tą Alicją…

Ojciec pani Renaty, zmarł w 1996 w Stroniu Śląskim. Przeprowadzka rodziny na południe Polski w 1946 roku nie zatarła jednak wspomnień artysty związanych z naszym miastem. Wśród grafik jego autorstwa wiele „opowiada” o Serocku.

Dziękując pani Renacie za przygotowanie serockiej wystawy „Ogrody”, żywimy nadzieję, że w niedługim czasie pozwoli nam podziwiać kolekcję grafik oraz pozostałe szklane dzieła ze zbiorów pozostawionych przez jej tatę. 

Zapraszamy do oglądania „Ogrodów” na I piętrze serockiego ratusza.

Ref. Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, mające służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w wersji pilotażowej będzie funkcjonowało na terenie garnizonu stołecznego Warszawy, Podlasia i Pomorza. Później swoim zasięgiem obejmie również cały kraj. „Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Informacje wykorzystywane w mapie zagrożeń opierają się na trzech filarach:

 • w pierwszym filarze gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych;
 • drugi filar to część interaktywna z bezpośrednim udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych;
 • trzeci filar opiera się o informacje pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.

Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

Źródło: www.policja.waw.pl

Więcej informacji oraz Mapa TUTAJ

Wyścig kolarski w Serocku - relacja

21 sierpnia w Serocku kolarze rywalizowali w wyścigu organizowanym przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów w ramach cyklu wyścigów ŻTC Bike Race. 160 zawodników poruszało się po 20 kilometrowej rundzie. Start i meta położone na głównej ulicy miasta, obok parku, pozwalały na swobodny dostęp licznym kibicom.

Wbrew pozorom, trasa należała do wymagających. Kilka podjazdów kosztowało uczestników dużo wysiłku. Pikanterii dodała sama aura – w połowie wyścigu spadł deszcz, a najmłodsze kategorie na ostatniej rundzie "zmyła" drobna ulewa. Nie zakłóciło to prawdziwie sportowej atmosfery, w jakiej zostały rozegrane finisze na najdłuższym dystansie 120 km.

Zródło www.ztc.pl

Wyniki TUTAJ

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy do Serocka

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Seocka w najbliższy "sportowy" weekend i wzięcia udziału w proponowanych wydarzeniach.

20 sierpnia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zaprasza na spływ kajakowy na trasie Smrock-Przeradowo.

21 sierpnia w gminie Serock rozegrane zostaną wyścigi kolarskie z cyklu ŻTC BIKE RACE 2016 organizowane przez Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. Amatorski cykl wyścigów szosowych FIT RACE jest przeznaczony dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek Wszystkie kategorie wiekowe w wyścigu FIT RACE startują razem na jednym dystansie liczącym 60 km. W tych zawodach można wystartować na dowolnym rowerze, obowiązkowo w sztywnym kasku.

 • -
 • -

986 – skrócony bezpłatny numer do Straży Miejskiej w Serocku

Od dnia 8 sierpnia 2016 roku Straż Miejska w Serocku jest dostępna pod bezpłatnym numerem alarmowym. Usługa została uruchomiona i obecnie można dzwonić z numerów stacjonarnych oraz z telefonów komórkowych niektórych operatorów. Pozostałe sieci komórkowe sukcesywnie będą włączać usługę na terenie naszej gminy. Z tego też względu, w chwili obecnej, nie wszyscy z Państwa mogą skorzystać z bezpłatnego połączenia ze Strażą Miejską na numer 986.

Alarmowy numer będzie dostępny dla wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w najbliższym czasie. Za powstałe utrudnienia, które są niezależne od nas, przepraszamy.

Dotychczasowe numery kontaktowe do Straży Miejskiej w Serocku pozostają bez zmian.

Komendant
Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

Wyniki konkursu "Ziele Roku 2016"

W dniu 15 sierpnia, podczas odpustu z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz dziesiąty konkurs ZIELE ROKU 2016. W konkursie wzięło udział 38 uczestników z terenu gminy Serock. Organizatorami byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcz Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej Andrzej  Marchlewski. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji wśród rolników i mieszkańców wsi, pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej twórczych pomysłów kultywujących nasze polskie święto oraz obrzędy z nimi związane. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt, że wśród uczestników są również dzieci i młodzież. Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Artur Pozorek,
Członkowie: Zofia Pietrzyk, Alicja Zakrzewska,  Jolanta Kaczmarska i Marian Malinowski
dokonała następującej oceny:

I – miejsce  Halina Nałęcz   zam.  Marynino

II– miejsce  Elżbieta Rasińska  zam.  Szadki

III – miejsce  Iwona Stalmach  zam. Jachranka.

Ze względu na różnorodność i ilość prac komisja  postanowiła przyznać wyróżnienia trzem osobom:

Janinie Kita zam. Marynino za pracochłonność w wykonaniu zbożowego helikoptera, Adzie Szczęsnej zam. Szadki i Ewie Kacprzyckiej zam. Guty za elementy tradycji.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu  upominki ufundowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.

 

Teresa Krzyczkowska

 • -
  1 miejsce
 • -
  2 miejsce
 • -
  3 miejsce
 • -
  Wyróżnienie
 • -
  Wyróżnienie
 • -
  Wyróżnienie
 • -
 • -
 • -

Festyn z okazji Święta Wojska Polskiego

13 sierpnia, jak co roku, na Zegrzyńskim osiedlu odbył się festyn z okazji Święta Wojska Polskiego. Jego organizatorami byli: Miasto i Gmina Serock, Klub Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, 26. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu i Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Uczestników festynu, przywitał w imieniu organizatorów oraz złożył życzenia dla żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego, prowadzący - Bartosz Adamczyk.
Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach festynu i już na początku zaprosili dzieci do udziału w interaktywnym spektaklu pt. „Basń Afrykańską o Słońcu i Księżycu”. Do wspólnej zabawy włączali się również nieco starsi uczestnicy, zachęcani przez dwójkę aktorów Lidię Sycz i Michała Głowackiego. Na scenie odbył się także konkurs dla najmłodszych z „Polskimi łamańcami językowymi”, w którym każdy uczestnik został nagrodzony tzw. „mordoklejką” - dla rozluźnienia języka po gimnastyce słownej. Ponadto dla dzieci przygotowano atrakcje w postaci trampoliny, dmuchańców oraz pokazu ogromnych baniek mydlanych.
Kolejnym punktem programu był koncert zespołu Altus z Przemyśla, który zaprezentował bogaty repertuar piosenek, od pieśni patriotycznych przez muzykę biesiadną po muzykę rozrywkową.
Następnie na scenie pojawił się zespół Meltrad dzięki, któremu zgromadzona publiczność przekonała się, że tradycyjne melodie polskie i irlandzkie w parze z dobrym wykonaniem mogą brzmieć niczym szlagiery z list przebojów.
Tradycyjnie na zakończenie odbył pokaz sztucznych ogni, a później uczestnicy festynu bawili się przy rytmach najnowszych przebojów muzyki dance, disco, disco polo i pop.

Żródło: CKiCz w Serocku

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Weekend w Serocku

W najbliższy - długi weekend - zapraszamy Państwa na Inaugurację sezonu piłkarskiego (13 sierpnia od godz. 13:30), podczas którego organizatorzy przewidzieli dużo atrakcji dla kibiców.

13 sierpnia - z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się festyn w Zegrzu, początek o godzinie 18.00.

15 sierpnia o godzinie 11:00 odbędzie się uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Archanioła Gabriela.

Tego dnia zapraszamy również na rynek, gdzie o 18.00 odbędzie się kolejny koncert z cyklu Fontanna muzyki. Tym razem zaprezentuje się Zespół Harmonijek Ustnych Animatio.

Więcej informacji o przedsięwzięciach na plakatach:

 • -
 • -
 • -

Kolejny mural powstanie w Serocku!

Już niebawem w Serocku powstanie kolejny mural! Tym razem „zamalujemy” ścianę budynku przy ulicy Kościuszki 9.
Nowy mural upamiętniał będzie jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. To kolejna z inicjatyw w ramach obchodów 600-lecia. Zapewne kojarzycie Państwo już jeden mural „historyczny” – na budynku przy powstającej izbie pamięci. Oba murale będą współgrać z sobą, stanowiąc nie tylko nowość wśród miejskich atrakcji turystycznych, ale również wpisując Serock na muralową mapę Polski.

Autor znany od lat
Zarówno autorem projektów serockich murali, jak i ich wykonawcą jest Mariusz Libel, który w 2009 roku – jeszcze działając w grupie Twożywo – współtworzył dla nas logotyp Miasta i Gminy Serock oraz identyfikację wizualną. Z  Krzysztofem Sidorkiem stworzyli  także pierwszy mural – „Zalew informacji” – przy ulicy Pułtuskiej.  

Mariusz Libel to twórca związany przede wszystkim ze sztuką ulicy, z anektowaniem pozbawionych sacrum miejsc znajdujących się daleko od sztuki i od widza cieszącego się sporymi kwalifikacjami i znawstem. To twórca, dla którego ważny jest bezpośredni kontakt z miejscem i lokalną społecznością, bezpośrednia reakcja na to, co wydaje się stanowić istotę funkcjonowania grup społecznych. Reprezentant urban artu. Współzałożyciel Twożywa (1998–2011) – grupy złożonej z chłopaków okrzykniętych „moralistami ery konsumpcji”, atakującej miejską przestrzeń wyrazistymi i rozpoznawalnymi komunikatami wizualnymi w formie wlepek, szablonów, billboardów, wielkopowierzchniowych murali oraz plakatów. Współpracowali z wydawnictwami przy projektach druków (m.in. „Krytyka Polityczna”), tworzyli ilustracje prasowe („Gazeta Wyborcza”) oraz projekty netartowe. Obecnie Libel działa w pojedynkę, tworząc projekty z pogranicza poezji konceptualnej, ilustracji, murali, plakatów i akcji społecznych, realizując takie prace jak Morowe Panny (2012, dla Muzeum Powstania Warszawskiego), Ziemial (2011). Współtwórca projektu czy.sciec.pl, w którym funkcjonuje pod pseudonimem surdabs. (bunkier.art.p)

Gminne akcje w ramach 600-lecia
To nie pierwsza inicjatywa w ramach obchodów 600-lecia. W Informatorze Gminy Serock co miesiąc zamieszczany jest kącik dyniowy zapraszający do przedsięwzięcia „Dynia 600-lecia”. Zapraszamy również do udziału w akcji „Drzewo 600-lecia”, w ramach której w 2017 roku rozdamy mieszkańcom i posadzimy 600 drzew.
Szczegóły o akcjach w Informatorze Gminy Serock.

 

Kożuchowska w Serocku

W Hotelu Narvil trwają dziś i jutro (8-9 sierpnia) zdjęcia do drugiego sezonu serialu TVN "Druga Szansa" z Małgorzatą Kożuchowską i Rafałem Królikowskim w rolach głównych. Na serockim planie gości także Bartłomiej Topa.

Serial emitowany będzie jesienią.

 

 • -
 • -
 • -

Weekend w Serocku

6 sierpnia zapraszamy na Piknik Rodzinny przy budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Od 18.00 będą atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół JORGUS.

7 sierpnia na rynku odbędzie się kolejny Kiermasz rzeczy używanych. Zapraszamy zarówno do wystawców, jak i kupujących.

Na serockim molo do końca sierpnia można oglądać wystawę fotograficzną uczestników kursu fotograficznego oraz klubu fotograficznego.

Szczegóły na plakatach.

 

 • -
 • -
 • -

Zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych

Zmiany w systemie odbierania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie
Miasta i Gminy Serock

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach:

 • na których znajdują się domki letniskowe,
 • innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono opłatę ryczałtową  w wysokości 120,00 zł za rok , natomiast jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłatę ryczałtową w wysokości 240,00  zł za rok.

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, którzy dotychczas nie składali deklaracji, są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Wzór deklaracji dostępny jest w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji pok. nr 34,  w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu: www.serock.pl.

Osoby, które dotychczas nie składały deklaracji są zobowiązane wypełnioną deklarację złożyć w Kancelarii Ogólnej na parterze lub przesłać  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu, poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od okresu korzystania z nieruchomości. Pierwszą opłatę w podanej zależnej od sposobu zbierania odpadów wysokości należy wnieść bez wezwania, za cały rok z góry w terminie do 15 marca 2017 roku.

Opłatę należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub w drodze inkasa (u sołtysów wsi).

 

Podstawa prawna:

- USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U 2016.250).

- Uchwała nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

- Uchwała nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

- Uchwała nr 208/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- Uchwała nr 211/ XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Bezpłatny numer alarmowy

Od dnia 8 sierpnia 2016 roku Straż Miejska w Serocku będzie dostępna pod bezpłatnym numerem alarmowym. Wystarczy na telefonie stacjonarnym lub komórkowym, będąc na terenie Miasta i Gminy Serock, wpisać skrócony numer 986, a osoba potrzebująca pomocy lub chcąca zgłosić problem uzyska połączenie z dyżurnym Urzędu lub Strażą Miejską.

Dotychczasowe numery kontaktowe do Straży Miejskiej w Serocku pozostają bez zmian.

Mam nadzieję, że dodatkowy skrócony numer uprości Państwu kontakt z nami.

Komendant
Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 • -
 • -

Zdrowy powiat

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach 6. edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok. Zapisy już trwają.


W tym roku zaplanowano realizację działań prozdrowotnych poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, dofinansowanie zajęć w szkole rodzenia, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi i promocję badań refundowanych przez NFZ.

 


W ramach akcji profilaktycznej dla dzieci przed 6. rokiem życia zorganizowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne, aby zapewnić najmłodszym właściwy rozwój psychoruchowy i jak najwcześniej zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.


Kampania wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci od 9 miesięcy do 6 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, obejmująca kontrolne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, szyi oraz moszny u chłopców, ma na celu kompleksową diagnostykę budowy i rozwoju narządów wewnętrznych. Ta inicjatywa przeprowadzana jest w formie badań stacjonarnych oraz przy wsparciu fundacji Ronalda McDonalda, której ambulans medyczny odwiedzi powiat legionowski na przełomie września i października.


”Trzymam się prosto” to program ortopedycznych badań przesiewowych opracowany z myślą o uczniach 2. klas publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających rehabilitacji zostanie ona dofinansowana i przeprowadzona na początku przyszłego roku.


Dla par spodziewających się potomstwa dofinansowane zostały zajęcia w szkole rodzenia. Przyszli rodzice zdobędą wiedzę o ciąży, porodzie, połogu, pierwszych tygodniach życia dziecka.

 

Kampania dotycząca wczesnego wykrywania nowotworów piersi to propozycja dla kobiet w wieku 25-49 lat pozwalająca wykonać bezpłatne badanie USG piersi. Profilaktyką przeciwnowotworową objęci zostaną także uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich. W jej ramach przy użyciu fantomu zakupionego przez starostwo zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne obejmujące szkolenie z zakresu samobadania piersi.


Akcja „Profilaktyka raka jelita grubego” skierowana jest do mieszkańców powyżej 50. roku życia i realizowana poprzez zorganizowanie badań przesiewowych na krew utajoną w kale. Osoby, u których badanie da wynik pozytywny, będą mogły poddać się kolonoskopii przeprowadzonej w znieczuleniu ogólnym wraz z możliwością wykonania biopsji.


Programem „Profilaktyka raka prostaty” zostaną objęci mężczyźni powyżej 40. roku życia. W jego ramach panowie zostaną poddani badaniu krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz badaniu ultrasonograficznemu gruczołu krokowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjenci zostaną skonsultowani przez lekarza urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.


Program koordynuje Wydział Spraw Społecznych starostwa. Szczegółowe informacje, miejsca i terminy kampanii oraz zasady rejestracji znajdują się również w Informatorze Medycznym, który stanowi załącznik do tego artykułu. Powyższe informacje będą także publikowane na stronie www.powiat-legionowski.pl oraz na Facebooku i w lokalnych mediach.

źródło: Powiat Legionowski

 • -

Uczciliśmy pamięć Powstańców Warszawskich z 44 roku

„63 dni chwały... Dni, w których przyjaźń zastępowała broń. A kilka chwil szczęścia... całe życie. A wszystko po to, by pokazać światu, czym dla Polaka jest WOLNOŚĆ”.
1 sierpnia 2016 r. o godz. 16.30 mieszkańcy oraz goście miasta i gminy Serock uczcili pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczął utworem pt. „Katedralności” (Mirona Białoszewskiego), aktor i wokalista scen warszawskich, Artur Gotz.
Po krótkim muzycznym wstępie, prowadzący uroczystość, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski, przybliżył historię powstańczego zrywu. Następnie przedstawiciele różnych środowisk złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową (władze Miasta i Gminy Serock, Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych - Koło Kombatantów w Legionowie, Centrum Szkolenia i Łączności i Informatyki w Zegrzu, delegacja z pełnomocnikiem w imieniu posłów i senatorów PiS, Serocka Rada Seniorów, Serocka Akademia Seniora oraz delegacje dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Serock).
W oczekiwaniu na syreny upamiętniające godzinę rozpoczęcia powstańczego zrywu, uczestnicy uroczystości zaśpiewali „Pałacyk Michla” i słuchali powstańczych piosenek.

Uroczystość zakończyła minuta ciszy o godzinie „W”.

Żródło: CKiC w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UWAGA! zaginął piesek

Mały, brązowy podobny do chihuahua z zieloną obrożą.
Zaginął z posesji przy ul. Wolskiego 1 .
Tel do właściciela 664416312

 • -

Krzyśkowa biesiada w Nowej Wsi

W sobotę, 30 lipca, już po raz siódmy odbył się doroczny festyn w Nowej Wsi – Krzyśki.
Tradycyjnie po Mszy świętej polowej celebrowanej przez Proboszcza Parafii Popowo – ks. Remigiusza Stacherskiego, odbyło się święcenie pojazdów przybyłych do naszej wioski. Zgromadzonych na festynie powitali: Tomasz Gęsikowski – Dyrektor Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Anna Mazurkiewicz – sołtys Nowej Wsi i Prezes Fundacji Nowa Wieś oraz Dariusz Stradomski – Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi. Podczas tej oficjalnej części wyróżniono kilku mieszkańców Nowej Wsi, którzy szczególnie ochoczo włączali się w różnorakie inicjatywy mające na celu poprawianie wizerunku miejscowości i integracji lokalnej społeczności. Byli to Państwo Urszula i Franciszek Tylińscy, Barbara Osowska i Sebastian Kaim.      
W tym roku do Alei Przyjaciół Nowej Wsi nominowano Pana Zenona Durkę – muzyka, polityka, działacza kultury, który brał udział w pierwszym Koncercie pod Brzozami w Nowej Wsi i pomógł w zorganizowaniu spotkania członków Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi z Ambasadorem Gruzji w Polsce.
Część artystyczną festynu rozpoczął występ Zespołu Talizman, który znanymi piosenkami wprowadził zebraną publiczność w atmosferę biesiady. Znany mieszkańcom gminy Serock zespół SMS, w którym przekrój wiekowy artystów był bardzo zróżnicowany, wystąpił z repertuarem zespołu Enej. Następnie akordeonista Waldemar Kwiatkowski wraz z prowadzącym całą imprezę showmanem i parodystą Andrzejem Maroszkiem rozbawili widownię maksymalnie. Wśród kolejnych atrakcji przygotowanych przez trojącego się na scenie prowadzącego, szczególnie dowcipny okazał się konkurs trzepania jajek przez damsko-męskie pary.
Na koniec prezentacji artystycznych wystąpiła Gwiazda Wieczoru – tenor Marian Adam Ruta – artysta Opery Białostockiej i Teatru Muzycznego w Łodzi, którego repertuar i wykonanie znanych przebojów operowych i operetkowych tak przypadł do gustu publiczności, że kilkukrotnie wywoływali artystę na bis. Bardzo atrakcyjnie zabrzmiały operetkowe szlagiery w duecie z Panią Anną Mazurkiewicz – sołtysem Nowej Wsi, która w swoim życiorysie ma na koncie liczne występy sceniczne.
Pozostały do północy czas wypełniły dźwięki muzyki dyskotekowej, które "podnosiły" radosno-zabawowy nastrój zebranym gościom.
Ogólnie, w opinii organizatorów, a szczególnie licznie zebranej publiczności,  impreza wyszła wspaniale. Było na ludowo, przaśnie i biesiadnie. Pogoda dopisała, humory i kondycja taneczna również.

Zapraszamy za rok.


W imieniu organizatorów:
Anna Mazurkiewicz, Dariusz Stradomski

Organizatorzy Festynu Krzyśki 2016:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock,
Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi,
Fundacja Nowa Wieś,
Sołectwo Nowa Wieś,
Sołectwo Cupel.

Podziękowania dla Firmy Aviotex z Legionowa za piękne banery na naszą imprezę.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wystawa na serockim molo

28 lipca na plaży miejskiej odbyło się otwarcie wystaw uczestników kursu fotograficznego oraz członków serockiego Fotoklubu „Złota Godzina” i „Przedmiot banalny”. Uczestnikom tegorocznego kursu pamiątkowe dyplomy wręczył dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski.
Wystawę na serockim molo można oglądać do końca sierpnia. Zapraszamy.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Weekend w Gminie Serock

Serdecznie zapraszamy na weekend do Serocka oraz do Nowej Wsi. Moc atrakcji czeka na uczestników wydarzenia "Krzyśki w Nowej Wsi", które odbędą się 30 lipca 2016 r. Podczas dorocznego festynu odprawiona zostanie msza polowa oraz święcenie pojazdów. Wydarzeniu towarzyszyć będą konkursy, konkurencje sportowe i biesiada. Na zakończenie imprezy odbędzie się dyskoteka.

Natomiast 31 lipca 2016 r. zapraszamy na wyjątkowy koncert - GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET w ramach programu "Fontanna Muzyki". Amerykański mistrz trąbki, gwiazda światowego formatu - Gary Guthman wystąpi wraz ze znakomitymi polskimi muzykami: Wojciechem Gogolewskim - fortepian, Pawłem Pańtą - kontrabas, Cezarym Konradem - perkusja i gościnie, z wokalistką - Sashą Strunin.

Artysta uznany został przez krytyków za jednego z najpopularniejszych trębaczy - solistów naszych czasów. Występował na całym świecie z ok. 200 orkiestrami symfonicznymi oraz z takimi gwiazdami jak: Tony Bennett, Aretha Franklin, Tom Jones. Więcej informacji na tamta koncertu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku www.kultura.serock.pl

 • -
 • -

Bezpłatne badania dla mieszkańców powiatu

 • -

Nowy numer Informatora Gminy Serock

 • -

Zmiany w komunikacji lokalnej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jakim cieszy się Lokalna Komunikacja Autobusowa  Miasta i Gminy Serock, z dniem 1 sierpnia 2016 roku zostaną wprowadzone w wersji pilotażowej następujące zmiany w obecnie funkcjonujących trasach komunikacyjnych:
Trasa I i II
•    Modyfikacja kursów przez miejscowość Dębinki – zmniejszenie liczby kursów: wyłączenie z przejazdu przez miejscowość kursów z godzin 6:25; 10:00; 15:30; 17;45; nowe przystanki w miejscowości Dębinki
•    Likwidacja kursu trasa II  godz. 5:40 Serock- Zegrze – Serock
W zamian
wydłużenie trasy Stanisławowo wieś – Legionowo kurs początkowy od miasta Serock godz. 06:05 przez miejscowości: Marynino, Dębinki Szadki, Wola Smolana, Zalesie Borowe, Święcienica, Zabłocie, Guty. Dojazd do miasta Legionowo godz. 7:35.

wydłużenie trasy do miasta Serock oraz zmiana godzin odjazdu autobusu trasa Legionowo – Dębe godz. z 05:50 na godz. 05:30  przez miejscowości: Guty, Zabłocie, Święcienica, Zalesie Borowe, Wola Smolana, Szadki, Dębinki, Marynino. Dojazd do miasta Serock godz. 7:00

Trasa III i IV
Modyfikacja trasy polegająca na połączeniu miejscowości położonych ”za wodą” z bezpośrednim dojazdem do miejscowości Legionowo.
Kurs Serock – Gąsiorowo 07:00 powrót Serock godz. 07:50 – bezpośredni dojazd do miejscowości Legionowo
Zmiany dotyczyć będą również rozkładu jazdy na odcinkach Serock – Gąsiorowo, przesunięcie z godz. 11: 20 na godz. 11:05 bezpośredni dojazd z miejscowości Legionowo (kurs autobusu Legionowo – Serock godz. 10:30), godz. 15:20 na godz. 15:10 (kurs autobusu Legionowo – Serock godz. 14:35 nowo utworzony kurs)  oraz godz. 17:30 na godz. 16:45 (kurs autobusu Legionowo – Serock godz. 16:10).
Trasa IA i IIB
•    Uruchomienie komunikacji w niedzielę:  3 kursy
Serock – Legionowo
•    Wydłużenie trasy w miejscowości Serock o rondo w Wierzbicy.
•    Dodatkowy kurs godz. Serock godz. 9.00; Legionowo godz. 14:35
•    Zmiana godzin w rozkładach jazdy
•    Uruchomienie komunikacji w niedzielę:  8 kursów
Trasa Stanisławowo wieś – Legionowo
•    Uruchomienie komunikacji w niedzielę: 6 kursów
•    Dodatkowy kursy godz.  Dębę godz. 20.30 - Legionowo godz.21:15; Legionowo godz. 21:30 – Stanisławowo Wieś godz. 22.20 (bezpośredni dojazd do Serocka).

1 sierpnia zapraszamy na rynek

Powstanie Warszawskie
Godzina „W” – 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 – była początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal ze wszystkich regionów Polski. Niemcy i Sowieci po obu stronach frontu zwalczali oddziały idące Powstaniu na pomoc. Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków. 1 sierpnia o 17:00, kiedy w całym kraju zawyją syreny, gdziekolwiek będziesz – zatrzymaj się, uczcij chwilą ciszy tych, którzy walczyli i ginęli za Twoją wolność. Wyjdź z domu, wysiądź z samochodu, na minutę oderwij się od pracy. Pokaż innym, że pamiętasz. Złóż hołd bohaterom.

Zapraszamy na rynek
Przez złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową oraz zapalenie symbolicznych zniczy chcemy i my uczcić pamięć Bohaterów Powstania Warszawskiego.
Zapraszamy wszystkich Państwa – mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, kół, grup, przedstawicieli gminnych instytucji 1 sierpnia na godzinę 16:30 na serocki rynek, gdzie wysłuchamy pieśni powstańczych oraz krótkiego apelu upamiętniającego 72 rocznicę wybuchu powstania. W urzędzie będzie można obejrzeć wystawę okolicznościową.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Gorące rytmy przy serockiej fontannie

Fontanny muzyki organizowane w letnie niedzielne popołudnia stały się interesującą ofertą nie tylko dla melomanów, ale również ciekawą propozycją dla mieszkańców i sympatyków Serocka. Propozycją, która spotyka się z coraz większym zainteresowaniem.

Tym razem zaproszenie Tomasza Gęsikowskiego – dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – przyjęła skrzypaczka Magdalena Szymańska, która 24 lipca zaprezentowała się publiczności zgromadzonej na rynku. Podczas swojego show na skrzypcach elektrycznych i klasycznych wykonała standardy muzyki polskiej i zagranicznej  (Edyta Geppert, Adele, Shakira, Ricky Martin, Abba). Energiczny występ skrzypaczki został entuzjastycznie przyjęty, a gorące brawa były odpowiedzią na świetny kontakt artystki z publicznością. Pani Magdalena podkreśla, że kontakt ze słuchaczami jest kluczowy w jej występach, dodaje jej energii i jest dowodem na to, że jej muzyka spotyka się z pozytywnym odbiorem. Na koniec artystka porwała publiczność do tańca w rytmie energicznej samby.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie przy fontannie - 31 lipca wystąpi dla Państwa Gary Guthman – światowej sławy trębacz, gwiazda wielkiego formatu – w towarzystwie znakomitych polskich muzyków jazzowych.  

Referat Komunikacji Społecznej

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gary Guthman w Serocku - zapraszamy

Amerykański mistrz trąbki, gwiazda światowego formatu - Gary Guthman wystąpi wraz ze znakomitymi polskimi muzykami 31 lipca 2016 r. na rynku w Serocku. Artysta uznany został przez krytyków za jednego z najpopularniejszych trębaczy - solistów naszych czasów. Występował na całym świecie z ok. 200 orkiestrami symfonicznymi oraz z takimi gwiazdami jak: Tony Bennett, Aretha Franklin, Tom Jones.

W ostatnią niedzielę lipca będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu w wykonaniu GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET występującego w składzie: Gary Guthman - trąbka, Wojciech Gogolewski - fortepian, Paweł Pańta - kontrabas, Cezary Konrad - perkusja i gościnie, wokalistka - Sasha Strunin.

Więcej informacji na tamta koncertu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku www.kultura.serock.pl

 • -

Weekend w Serocku i okolicy

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z wekendowej oferty Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zachęcamy również do obejrzenia wystawy fotograficznej w serockim ratuszu pt. "Drugi dom". Wystawę prac autorstwa Pawła Kozarzewskiego - aktualnego Mistrz Polski w klasie PF1 w motoparalotniarstwie - oglądać można do 27 lipca 2016 r.

 • -
 • -
 • -

Bezpłatne powiadomienia sms dla mieszkańców

Zarejestruj się w BEZPŁATNYM serwisie informacji SMS Urzędu Miasta i Gminy Serock i otrzymuj informacje o planowanych przedsięwzięciach oraz ostrzeżenia o lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach meteorologicznych.


1. Wyślij sms o treści TAK.WL04 na numer 661 000 112 (koszt sms wg. taryfy operatora, z którego usług korzystasz)
2. Otrzymasz zwrotny SMS  z potwierdzeniem rejestracji w serwisie
3. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi – wyślij SMS z kodem wyrejestrowującym NIE.WL04 na ten sam numer 661 000 112

 

Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu, z którym można zapoznać się tu.

Zapraszamy do rejestracji.

 ---------------------------------------------------------------------------

Zachęcamy Państwa również do korzystania z bezpłatnej ogólnopolskiej aplikacji mobilnej Localspot, za pomocą której możecie zgłosić napotkany problem miejski (dziura w drodze, śmieci, źle zaparkowany samochód, itp). Aplikacja nie wymaga logowania. System przekaże do urzędu zgłoszenie mailowo. Aplikacja dostępna jest na systemy Android i iOS, działa również jako tradycyjna strona internetowa – www.localspot.pl.

 

25.07.2016 interesantów będzie przyjmował Zastępca Burmistrza

Informujemy, że 25.07.2016 interesantów przyjmował będzie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef Zając. Godziny przyjęć - 12.00 - 15.30.
 

Święto Policji

Z okazji Święta Policji składam serdeczne podziękowania wszystkim
Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji
za ogromny wysiłek i trud działań podejmowany w Waszej codziennej pracy.
Dziękuję za wzorowe wykonywanie obowiązków
oraz dobrze pełnioną służbę na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

W tym szczególnym dniu składam serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby.
Życzę wielu sukcesów w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań,
wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo publiczne.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

 

Światowe Dni Młodzieży

W związku ze zbliżającymi się XXXI Światowymi Dniami Młodzieży prosimy wszystkich Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach o nasilonym ruchu i w miejscach szczególnego gromadzenia się ludności. Prosimy również o zwracanie w miejscach publicznych szczególnej uwagi na pozostawiony bez dozoru bagaż, podejrzanie zachowujących się ludzi, dziwnie zaparkowanych samochodów itp.  W przypadku jakichkolwiek niepokojących spostrzeżeń prosimy o niezwłoczne powiadamianie Straży Miejskiej w Serocku (tel. 22 7827292 lub tel. kom. 603873290) lub Policji (tel. 997).

Więcej ważnych informacji na temat organizacji Światowych Dni Młodzieży znajdziesz TUTAJ.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncert charytatywny
Jakub Piszek – niepełnosprawny intelektualnie i autystyczny serocczanin, jest jednym z wykonawców Koncertu muzyki chrześcijańskiej pt. „Jeśli chcesz odnaleźć siebie...", który odbędzie się 24 lipca 2016 r. (niedziela) w Kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie  przy pl. Teatralnym o godz. 18.00. Koncert zostanie wykonany również 29 lipca o godz. 21.15  na Festiwalu Młodych w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

W programie koncertu znajdą się piosenki chrześcijańskie z głębokim przesłaniem wiary z repertuaru zespołu TGD, Mieczysława Szcześniaka, Beaty Bednarz, Gospel Rain, Saruel i innych. Fragmenty wierszy Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego i inne czytać będzie aktorka Ewa Ziętek. W koncercie wezmą udział: Jakub Piszek, Emilia Pietras,  Sylwia Guzek, Ada Prusinowska i Marta Gorzkowska  oraz zespół instrumentalny w składzie:  Tadeusz Melon - skrzypce Krzysztof Szczotka  - perkusja, Małgorzata Piszek  - piano.

Jakub Piszek jest bardzo utalentowany muzycznie, występował w różnych prestiżowych miejscach i w wielu miastach w Polsce, oprócz tego w Austrii, w Hiszpanii, dwa razy w Australii -  w lipcu 2008 na Festiwalu Młodych ŚDM w Sydney i we wrześniu 2009 na zaproszenie Towarzystwa Kultury Polskiej w Australii, gdzie występował w Melbourne, New Castle, Sydney i Canberra. Jakub jest pracownikiem pomocniczym zatrudnionym przez Zakład Aktywności Zawodowej "Pracownia Rzeczy Różnych" w Wilczej Górze k/Magdalenki prowadzonym przez Fundację Synapsis w Warszawie.

 

Jestem dumna  że udało nam się przejść  kwalifikacje i  zostaliśmy zaproszeni do udziału w Festiwalu Młodych , na który zgłosiło się wiele zespołów na wysokim poziomie z  około 60 krajów.

Małgorzata Piszek

Ranking Samorządów 2016 - Rzeczpospolita

Serock na wysokiej 30. pozycji w rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2016 wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Ranking przygotowywany od 11 lat pokazuje najszybciej rozwijające się miasta i gminy w Polsce. Kapituła rankingu stara się uwzględnić wszystkie nowe zadania jakie stają przed samorządami. Wyniki rankingu odzwierciedlają skuteczność władz lokalnych w rozwiązywaniu różnych problemów i wykonywaniu zadań poprawiających jakość życia mieszkańców.

Dodatkowo nasza Gmina uzyskała 61. lokatę w rankingu wykorzystania funduszy europejskich – Europejski Samorząd.

Ranking samorządów powstał w oparciu o kryteria oceny pracy samorządów na podstawie prowadzonych przez redakcję badań sprawdzających m.in. efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców i dobry stan finansów. Samorządy były oceniane w trzech kategoriach – miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W pierwszym etapie rankingu wybrano miasta i gminy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2012-2015  i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Samorządy, które przeszły do drugiego etapu Kapituła Rankingu oceniała za:

 • dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2015
 • wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) jakie w latach 2012-2015 wpłynęły na rachunek budżetu gminy
 • indywidualne wskaźnika zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r.  
 • nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów latach 2012-2015
 • dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2012-2015
 • relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2012-2015
 • dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 202-2015: transport, łączność, ochrona środowiska.

Źródło: "Rzeczpospolita" 19 lipca 2016 , nr 167

 

Warsztaty na podgrodziu

Organizowane od pięciu lat warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu są doskonałym przykładem na to, że rękodzieło w Serocku – pomimo nierównej walki z wyrobami komercyjnymi – ma się dobrze, od średniowiecza. Że nasi lokalni rękodzielnicy są w środowisku cenieni, a ich produkty cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie brakuje również amatorów, którzy tego dnia chcą od mistrzów rzemiosła uszczknąć choć trochę umiejętności i własnymi siłami, a właściwie rękami, stworzyć efektowne przedmioty.


W średniowiecznym klimacie
Przedsięwzięcie „To Barbarki robota”, organizowane na serockim podgrodziu, przyciąga co roku mnóstwo gości, którzy mogą spróbować swoich sił w różnego rodzaju warsztatach. Przybywają tu również miłośnicy historii i rycerstwa. Kuszeni średniowiecznym klimatem, w jakim organizowane jest wydarzenie, przyglądają się walkom, zwiedzają zbrojownię i zaaranżowane obozowisko, biorą udział w stylizowanych na średniowieczne zabawach, przywdziewają rycerskie zbroje.

Pokłon dla historii
Charakter imprezy nie jest przypadkowy. Pierwsi mieszkańcy Serocka, zamieszkujący pogdrodzie, byli rzemieślnikami pracującymi na potrzeby grodziska, a ich wytwórczość stanowiła punkt wyjścia do rozwoju miasta. Zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, flisactwem oraz różnego rodzaju rzemiosłem.

I to właśnie wokół rzemiosła koncentrują się serockie warsztaty "To Barbarki robota". W tym roku pod okiem rękodzielników uczestnicy imprezy mogli własnoręcznie wykonać różnego rodzaju przedmioty z gliny, podglądali pracę kowala i wikliniarza, mogli przyjrzeć się procesowi powstawania serów. Zaprosiliśmy także do wzięcia udziału w warsztatach malarskich, koronkarskich, szydełkowych, bibułkowych, warsztatach robienia motanek, filcowania, przędzenia na wrzecionie i krośnie, czy tworzenia tratw i łódek. Można było również własnoręcznie pomalować kafelki lub makatki,  posłuchać o pracy pszczelarzy oraz zobaczyć, jak z naturalnych produktów wytwarzane są oleje czy perfumy. Chętni ugniatali nie tylko glinę, ale również ciasto na podpłomyki czy placki jaglane i czuwali nad ich wypiekaniem na przygotowanym palenisku.

Tradycyjnie również nie zabrakło pysznych lokalnych specjałów przygotowanych przez gminne koła gospodyń wiejskich, które zadbały, by z imprezy nikt nie wyszedł głodny.

Warsztatom towarzyszyły pokazy walk rycerskich. Przedstawiciele średniowiecznego rycerstwa kilkukrotnie starli się z sobą w emocjonujących, ciężkich walkach. Same stroje, w których członkowie grupy rekonstrukcyjnej chodzili od rana, składały się z kilku grubych warstw materiałów, a niektórzy dodatkowo mieli jeszcze metalowe zbroje. Bez wątpienia było im więc gorąco i pewnie mało komfortowo. Ale dzielni rycerze wprawieni są też w bojach z temperaturą, od wielu lat bowiem biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach „rycerskich”, a i do nas przyjechali prosto spod Grunwaldu.

Coraz więcej atrakcji
W tym roku, w Serocku, po raz pierwszy gościła grupa rekonstrukcyjna Templum Temploris. Woj Hubert przybliżył publiczności nie tylko historię Polski, ale przede wszystkim opowiedział o zwyczajach rycerskich, strojach z poszczególnych epok, czy walkach, w jakich polscy rycerze brali udział. Zapraszał do przymierzania strojów i  broni w rozbitym obozowisku, gdzie rycerze odpoczywali po walkach.

Publiczność z dużym zainteresowaniem oglądała również pokazy tańców dawnych, a śmiałkowie pod okiem instruktorów mogli nauczyć się podstawowych kroków.

W stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jak co roku, można było otrzymać pocztówkę podbitą okolicznościową pieczątką, pamiątkowy gadżet – drewnianą kopystkę oraz materiały informacyjne o gminie. Straż Miejska rozdawała chętnym  odblaskowe kamizelki, opaski i zawieszki.

Zgromadzeni robili sobie również pamiątkowe fotografie na tle przygotowanej na tę okoliczność planszy ze zdjęciami rycerzy, zwanej monidłem. W tym roku można było również kupić na stylizowanym straganie rycerskie gadżety, staropolskie zabawki i pyszny kwas chlebowy.

Z okazji tegorocznego jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski, wędrowny teatr wystawił spektakl pt. „Chrzest Polski, czyli jak to być mogło”. Wystawiony na plaży opodal skweru litewskiego spektakl przybliżył zgromadzonym historię powstania państwa polskiego i zaszczepienie na ziemiach polskich chrześcijaństwa.

Warsztaty na podgrodziu przyciągnęły liczną publiczność. Z roku na rok przedsięwzięcie cieszy się co raz większym zainteresowaniem! Dziękujemy za Państwa obecność, wspólną zabawę i tak liczne, miłe, słowa. Najserdeczniej dziękujemy wszystkim wystawcom, członkom grupy rekonstrukcyjnej, artystom, współorganizatorom i osobom prowadzącym warsztaty. Bez Państwa zaangażowania i pomocy ta impreza nie mogłaby się udać. Przyjmijcie od nas wyrazy ogromnej wdzięczności. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok!

Referat Komunikacji Społecznej

 

Kliknij w zdjęcie, aby przejść do galerii

 • -

XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku rozstrzygnięte

Miniony tydzień był dla mieszkańców gminy Serock w pewnym sensie historycznym wydarzeniem. Pierwszy raz w historii naszej gminy została zorganizowana w Serocku impreza motoparalotniowa i to w dodatku rangi Mistrzostw Polski!
Wzięło w niej udział ok. 40 lotników. Zawodnicy zostali zakwaterowani przez organizatora imprezy, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, na terenie domków letniskowych Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie.
Impreza oficjalnie rozpoczęła się w poniedziałek 11.07.2016 r., a jej otwarcia dokonali: dyrektor sportowy mistrzostw i trener Kadry Narodowej PPG Adam Paska, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, a także dyrektor zawodów Maciej Goławski, w towarzystwie naszego serockiego mistrza Pawła „Lojaka” Kozarzewskiego.
 

W programie mistrzostw zaplanowane było rozgrywanie konkurencji każdego dnia, od poniedziałku do soboty. Niestety warunki pogodowe minionego tygodnia często nie sprzyjały lotom i ze względu na bezpieczeństwo zawodników we wtorek i czwartek zarządzono odpoczynek. W całym cyklu mistrzostw odbyło się 7 różnych konkurencji rozegranych w poniedziałek, środę, piątek i sobotę. Sobota była dniem finałowym mistrzostw, podczas którego przygotowano wiele atrakcji dla publiczności. Zawodnicy, poza ww. 7 konkurencjami wchodzącymi do klasyfikacji XVIII Motoparalotniowych Mistrzostw Polski, rywalizowali jeszcze w dwóch dodatkowych konkurencjach: o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz o Puchar Starosty Powiatu Legionowskiego. Dla zgromadzonych kibiców organizator zapewnił wiele atrakcji, m.in. pokazy lotu motolotni i wiatrakowca, darmowe loty balonem, ogródek gastronomiczny, pokaz pirotechniczny z powietrza, aranżację desantu spadochroniarzy oraz losowanie darmowych lotów motoparalotnią. Najważniejszą informacją dla mieszkańców MiG Serock jest to, że nasz człowiek Paweł „Lojak” Kozarzewski obronił na własnym terenie tytuł Motoparalotniowego Mistrza Polski w klasie PF1! Jest to kolejny wielki sukces „Lojaka”, do którego poza szczerymi gratulacjami, kierujemy także słowa podziękowania za ogromną pomoc w organizacji imprezy. Paweł wywalczył także Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sobotniej konkurencji na celność lądowania. Warto tylko dodać, że mistrzostwa były rozgrywane w trzech klasach: PF1, PL1 i PL2. W klasie PF1 zwyciężył Paweł „Lojak” Kozarzewski, w klasie PL1 Wojciech Bógdał, a w klasie PL2 zwyciężyli Adrianna i Andrzej Malkusz. Serdecznie gratulujemy w szczególności zwycięzcom, ale także wszystkim lotnikom startującym w Serocku.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami mistrzostw oraz galerią zdjęć z imprezy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

To Barbarki robota - co warto wiedzieć o przedsięwzięciu

"To Barbarki robota" – warsztaty na serockim podgrodziu organizowane są po raz piąty. Co roku przedsięwzięcie przyciąga rzesze uczestników.

Współcześni rzemieślnicy
Wybór miejsca nie jest przypadkowy - Skwer Litewski położony jest nad Narwią, u stóp średniowiecznego grodu "Barbarka", który dał początek miastu Serock. Średniowieczny gród, powstały w XI wieku, jest jednym z najstarszych na Mazowszu. Usytuowany na wysokim brzegu Narwi, z łatwym dostępem do wody, przez wieki zamieszkiwany był przez rzemieślników, których wytwórczość jak i wymiana handlowa przyczyniły się do ewolucji urbanistycznej miasta.

Warsztaty są symboliczną wyprawą w przeszłość Serocka. Organizowane w klimacie średniowiecznym pozwalają przenieść się do epoki, kiedy życie mieszkańców determinowało rolnictwo, rybołówstwo, flisactwo oraz różnego rodzaju rzemiosło.

I to rzemiosło jest głównym punktem przedsięwzięcia. Pod okiem rękodzielników uczestnicy imprezy będą mogli własnoręcznie wykonać różnego rodzaju przedmioty. W tym roku na stoiskach będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia przedmiotów z wikliny czy gliny, podejrzeć pracę kowala, czy rzeźbiarza, przyjrzeć się procesowi powstawania wyrobów z sera. Zaprosimy także do wzięcia udziału w warsztatach malarskich, koronkarskich, szydełkowych, bibułkowych, warsztatach robienia motanek, filcowania, przędzenia na wrzecionie i krośnie, czy tworzenia tratw i łódek. Będzie można również wykonać własnoręcznie biżuterię sutaszową oraz biżuterię z kamieni naturalnych, pomalować kafelki,  posłuchać o pracy pszczelarzy oraz zobaczyć, jak z naturalnych produktów wytwarzane są oleje czy perfumy.

Podczas przedsięwzięcia będzie można zakupić gotowe produkty rękodzielników, natomiast udział w warsztatach jest BEZPŁATNY, a wytworzone w nich produkty będą do zabrania na pamiątkę. Będzie można zakupić również „średniowieczne” pamiątki oraz posmakować specjałów kuchni gminnych kół gospodyń wiejskich.


Obozowisko
Podczas przedsięwzięcia będziecie Państwo mogli m.in. zobaczyć codzienne życie w średniowiecznym obozowisku, obejrzeć zbrojownię, pokazy walk dzielnych wojów, czy starodawne tańce. W tym roku po raz pierwszy będzie gościła u nas grupa rekonstrukcyjna Templum Temploris. A z okazji tegorocznego jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski, wędrowny teatr wystawi spektakl pt. „Chrzest Polski, czyli jak to być mogło”.

Zapraszamy również do naszego stoiska promocyjnego, gdzie otrzymacie pamiątkowy gadżet oraz serocką pocztówkę podbitą okolicznościową pieczątką.

 

Czytaj także na stronie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Parkingi
Warsztaty rzemieślnicze odbywać się będą na Skwerze Litewskim przy Bulwarze Nadnarwiańskim. Ponieważ nie ma możliwości bezpośredniego dojazdu tam samochodem, proponujemy auta zostawić na jednym z parkingów miejskich. Najbliżej docelowego miejsca znajdują się parkingi na rynku, przy plaży miejskiej, przy ul. Wolskiego i przy ul. Pułtuskiej.
Rowery będzie można przypiąć do barierek znajdujących się przy wejściu na teren imprezy od strony plaży.

 • -
 • -

Relacje z Motoparalotniowych Mistrzostw Polski

Poniżej zamieszczamy relacje z każdego dnia motoparalotniowych mistrzostw Polski, które odbywają się w Serocku.

DZIEŃ PIERWSZY

11.07.2016 r. wystartowały XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla publiczności, m.in. loty widokowe, pokazy mistrzów, loty dronów, pokazy pirotechniczne.

Dodatkowo w piątek oraz sobotę będzie możliwość darmowych lotów balonem (loty będą zależne od pogody).

Poniżej kilka zdjęć z inauguracji mistrzostw.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ DRUGI

W drugim dniu zawodów odbyły się pierwsze konkurencje: ekonomiczna i slalom.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ TRZECI

Trzeciego dnia zawodów odbyła się konkurencja pt. „nawigacja” – zawodnicy musieli oblecieć punkty kontrolne w takiej ilości, w jakiej się zadeklarowali. Jeśli złapali mniej punktów, dostawali punkty karne. Dodatkową „przeszkodą” był czas. Zawodnicy latali na obszarze Serock-Pokrzywnica-Wyszków-Tłuszcz.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DZIEŃ CZWARTY

Ze względu na złe warunki atmosferyczne nie odbyły się żadne konkurencje.

Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski

Od 11 do 16 lipca 2016 w Serocku odbędą się XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski. Jaka jest ranga tych zawodów?

Klasyczne Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski są najważniejszą imprezą w kraju dla pilotów motoparalotniowych i odbywają się tylko raz w roku. Na podstawie wyników z tych zawodów powoływana jest Motoparalotniowa Kadra Narodowa na następny sezon. Są jeszcze inne odmiany Mistrzostw Polski - w miniony weekend odbyły się pierwszy raz Mistrzostwa Polski w konkurencjach technicznych, gdzie zostałem wicemistrzem Polski. Zapewne w tym roku będą jeszcze Mistrzostwa Polski w slalomach. Klasyczne Mistrzostwa Polski z polskich imprez są najważniejsze. Przy okazji wyniki z tych zawodów wliczają się do Motoparalotniowego Pucharu Polski (jest 5 imprez pucharowych w ciągu roku), które są zawodami dla zawodników z licencją sportową. Wliczają się również do Polskiej Ligi Motoparalotniowej ze współczynnikiem 150% do rankingu - to te same zawody co puchar,  tylko łatwiejsze konkurencje i dla amatorów.

Jak ważne będą te zawody dla Ciebie, biorąc pod uwagę Twoje dotychczasowe osiągnięcia?

Te zawody będą dla mnie bardzo ważne. Po pierwsze: odbywają się na "moim podwórku", po drugie - bronię tytułu Mistrza Polski w klasie PF1 wywalczonego w zeszłym roku w Częstochowie. Po trzecie - te zawody, to ostatni sprawdzian przed klasycznymi mistrzostwami świata w Anglii, na które wyjeżdżam w połowie sierpnia.

Skąd pomysł na organizację Mistrzostw Polski w Serocku?

 Pierwszą osobą, która wpadła na pomysł organizacji mistrzostw w Serocku był  dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji -  Maciej Goławski. Kiedy pierwszy raz poleciał ze mną tandemem, zrozumiał piękno tego sportu. Myślałem, że technicznie nie uda się tu zorganizować zawodów, bo nie ma lotniska, ale jak widać - dla Serocka nie ma rzeczy niemożliwych. Ja za każdym razem podkreślałem, że Serock to odpowiednie miejsce, ze względu na położenie (mniej więcej środek Polski), nigdy tu nie lataliśmy więc teren jest nowy i dobry do zawodów, z piękną okolicą i wieloma atrakcjami. Na pewno będziemy nie lada atrakcją dla osób, które będą nas oglądać. Mam nadzieję, że również atrakcje przygotowane przez organizatorów przyciągną na zawody sporą publiczność.

Jakie masz nastawienie przed tymi zawodami? Obawiasz się konkurencji?

Jak przed każdymi zawodami lecę po złoto. W tym roku odpuściłem latanie slalomów i skupiłem się na klasyce. Za mną dwie imprezy Pucharu Polski - pierwszą wygrałem, w drugiej byłem drugi w swojej klasie. Łatwo nie będzie, bo poziom polskich zawodników jest bardzo wysoki, ale ja też łatwo się nie poddaję i będę zawzięcie bronił tytułu.

Czy jest coś, co może Wam przeszkodzić w zawodach?

Jedynie pogoda, ale na szczęście to nie są zawody weekendowe, tu mamy tydzień czasu na rozegranie konkurencji. Wystarczą cztery, aby zawody się odbyły, jestem dobrej myśli.

Zapraszam do kibicowania, Wasze wsparcie na pewno nam się przyda!

Czego się życzy motoparalotniowcom przed zawodami?

Tyle samo startów, co lądowań.

W takim razie życzymy, i trzymamy kciuki! Powodzenia!

A.W.

 

zaproszenie na zawody

Drugi dom - wystawa fotografii Pawła Kozarzewskiego

W serockim ratuszu od 7 - 27 lipca 2016 r. gości wystawa fotografii autorstwa Pawła Kozarzewskiego. Wystawa zdjęć "z lotu ptaka" towarzyszy XVIII Motoparalotniowym Mistrzostwom Polski odbywającym się w Serocku w terminie od 11-16 lipca 2016 r.  Fotografie Pawła Kozarzewskiego "Lojaka" związane są z jego pasją - lataniem - którą realizuje od pocztku 2012 roku, z coraz większymi sukcesami. W 2013 r. Paweł Kozarzewski został powołany do Motoparalotniowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. w 2015 r. zdobył złoty medal podczas XVI Mikrolotowych Mistrzostw Podlaskiego Kontakty 2015 oraz złoty medal i tytuł Mistrza Polski klasy PF1 w XVII Motoparalotniowych Mistrzostwach Polski Rudniki. W tym roku zdobył I miejsce podczas RiverFly o puchar Prezydenta Miasta Płock w celności lądowania. 

 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych  od 27 czerwca 2016 r. realizuje program wakacyjny dla dzieci objętych opieką świetlic. Pierwszy dzień wakacji  zainaugurowano piknikiem integracyjnym  na ternie świetlicy w Wierzbicy.  W kolejnych dniach dzieci wyjeżdżały na basen, do ZOO,  oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych.
Przed nami jeszcze 4 tygodnie programu wakacyjnego,  które obfitować będą w  wiele atrakcji.

Kierownik  OPS
Anna Orłowska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski

UWAGA! Darmowe loty balonem odbędą się tylko w piątek i sobotę i będą uzależnione od pogody!

W dniach 11 - 16 lipca 2016 roku w Serocku odbędą się XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski.
Serdecznie zapraszamy do oglądania i kibicowania zawodnikom.

Zawody będą miały miejsce na łąkach przy ulicy Zakroczymskiej w Serocku. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla publiczności.


Przyjdź, kibicuj, wygraj lot motoparalotnią - kliknij TUTAJ
Więcej informacji TUTAJ

Poniżej przedstawiamy plan rozmieszczenia parkingu, lądowiska głównego oraz awaryjnego. Literą „B” zaznaczona jest baza: biuro zawodów, strefa pilota (miejsce na sprzęt), strefa kibica, catering oraz ogródek piwny.

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiana trasy Lokalnej Komunikacji Autobusowej MiG Serock

W związku z remontem ronda im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Legionowie modyfikacji ulegnie trasa Lokalnej Komunikacji Autobusowej Miasta i Gminy Serock Rozkład jazdy linii autobusowej nie ulega zmianie.

Na poniższej trasie zostały umieszczone przystanki z rozkładami jazdy.

Poniżej prezentujemy zmodyfikowaną trasę linii dowozowej łączącej miasto Serock z Legionowem.  Pozostała część trasy pozostaje bez zmian.

 • -

Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock

W dniu 27 czerwca 2016r. odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Serocku poświęcona m.in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r. oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Do zaproponowanego porządku obrad dodatkowo został wprowadzony projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Po dokonaniu zmiany porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Radni złożyli również interpelacje i zapytania, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza.

W pierwszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 5.000zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków bieżących z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związanych z upowszechnianiem pamięci majora Konstantego Radziwiłła.

Z inicjatywy Burmistrza, przy 14 głosach za Rada Miejska dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025, jak również podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016r. Zmiany
są podyktowane głównie wprowadzonymi zmianami na zadaniach inwestycyjnych
i remontowych. Zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000 zł (koszty upomnień) w związku
z wpływami zaległych należności podatkowych oraz o kwotę 9.000 zł z tytułu wpływu zaległych opłat dotyczących odbioru odpadów komunalnych. W związku z nieterminowym wykonaniem dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Jaśminowa, naliczono wykonawcy karę umowną w wysokości 5.779 zł.  Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 100.000 zł na remont odwodnienia (kanalizacja deszczowa) w ul. Poniatowskiego, Radzymińskiej i na Trakcie Spacerowym, z uwagi na uszkodzenia dokonane przez ostatnio występujące ulewne deszcze towarzyszące burzom. W związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym korzystniejszej ceny na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”, zmniejszono plan wydatków na ww. zadaniu o kwotę 140.000 zł i przeznaczono te środki na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku”. Dokonano również zmian w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.  

W wyniku zakwestionowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, podjętej przez Radę Miejską na sesji w dniu 23 maja 2016r., Rada ponownie rozpatrzyła projekt uchwały wprowadzający wzór ww. deklaracji. Zmiana dotyczy wyłącznie wprowadzenia do uchwały załączników określających wzór deklaracji zapisanych w formacie danych XML z układem informacji i powiązań między nimi, co daje możliwość złożenia deklaracji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu. Wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości nie uległ zmianie. Wprowadzono jedynie „elektroniczną” wersję wzoru deklaracji będącą odwzorowaniem tradycyjnej (papierowej) wersji wzoru deklaracji.  

Następnie przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015r. oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślał, że  gospodarkę finansową gminy w 2015 roku można uznać za  dobrą. Zrealizowano wszystkie założenia inwestycyjne i remontowe. W 2015r. gmina pozyskała 4.700.000 zł ze środków zewnętrznych, w tym 3.776.709,07 zł stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W 2015r. na wydatki inwestycyjne gmina poniosła kwotę 12.072.448,13zł oraz na zadania remontowe kwotę 1.802.000 zł. Do najważniejszych inwestycji należy:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las wraz z przepompownią ścieków,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Skubiance,

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Szadki,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej, Sadowej, Oleńki, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Zielonej, Milewskiego i Krasińskiego w Serocku wraz z przepompownią ścieków,

- budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodnika przy ul. Pułtuskiej,

- modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu,

- zakończenie budowy chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance,

- zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w Serocku,

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Jadwisinie.

Na budowę oświetlenia drogowego zrealizowanego w Serocku (ul. Sadowa, Oleńki, Radziwiłła), w Jadwisinie (ul. Parkowa) oraz w Borowej Górze (ul. Sosnowa) wydatkowano kwotę 413.766,51 zł. Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 205.242,81 zł, w tym na zadania inwestycyjne przeznaczono środki w wysokości 134.074,45 zł.

Następnie Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady na czele, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom, urzędnikom oraz wszystkim osobom, które pracowały na dobry wynik finansowy za rok 2015.

Po przedstawieniu stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej, które pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska odczytała wniosek Komisji dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium za 2015r.

W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Po zakończeniu głosowania Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium  i za życzliwe słowa, które otrzymał, jak również za współpracę w ciągu całego roku.

W punkcie dotyczącym spraw różnych radni i sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok

W załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok.

Serockersi z wizytą w Serocku

Serdecznie zapraszamy na dwa wydarzenia związane z żydowskim dziedzictwem kulturowym Serocka.

 

 

 • -
 • -

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -32 programu,
 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 38 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycj

Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2017:
Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Pełnomocnik Marszałka
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Tamara Borkowska

Serock Folkowo

Serock Folkowo jak zawsze zabrał nas w malowniczą podróż po interesujących zakątkach świata. Niedzielne popołudnie z muzyką i kulturą innych narodów rozpoczęło się spotkaniem Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józefa Zająca z uczestnikami tegorocznego koncertu. Na spotkaniu obecna była delegacja z Gminy Wyszków na czele z Anetą Kowalewską Zastępcą Burmistrza Wyszkowa oraz reprezentanci gryp artystycznych biorących udział w koncercie - Kierownik Narodowego Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Barvinok”  Piotr Bojko wraz z małżonką  i delegacją zespołu, Kierownik zespołu Kamil Rząca  i reprezentanci  LZA „Serock” oraz Pani Rozalia Walocha wraz z członkinią zespołu SihirStars.

Nie lada wyzwanie mieli organizatorzy tegorocznej imprezy Serock Folkowo zmagający się z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które sprawiły, że impreza odbyła się z niewielkim opóźnieniem. Cały zespół Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wraz z obsługą techniczną dołożyli wszelkich starań, aby impreza mogła się odbyć. Uprzątniecie zaplecza sceny, osuszenie terenu i  sprawdzenie „techniki” po ulewie było nie lada wyzwaniem dla organizatorów, którzy uporali się ze wszystkim w niecałą godzinę. Nasza wierna serocka widownia nie zawiodła i pomimo burzy, która miała miejsce przed koncertem,  zebrała się na rynku by uczestniczyć w tegorocznym festiwalu.

Pierwszym aktem tegorocznego serockiego folkowania był występ, tuż pod sceną, sekcji rytmicznej Zespołu „Barvinok”, który w dynamiczny sposób zaprosił wszystkich do udziału w imprezie. Na scenie jako pierwszy pojawił się Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa  Tomasz Gęsikowski, który powitał wszystkich zebranych gości i przedstawił tegorocznego prowadzącego Conrado Moreno. Znany wszystkim i lubiany konferansjer, uczestnik m.in. programu „Europa da się lubić”, wspaniale poprowadził Serock Folkowo bawiąc publiczność i podgrzewając sceniczną atmosferę. Kilkugodzinny przegląd różnych nurtów muzycznych oraz pokazy tańców narodowych i regionalnych były niezapomnianą wędrówką i powrotem "do korzeni", a dla uczestników wydarzenia wspaniałym spotkaniem z folklorem rodzimym oraz innych narodów. Widzowie mogli podziwiać występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock” i Mały „Serock”, które zaprezentowały się w polskich tańcach narodowych: kurpiowskim, krakowskim, suicie lubelskiej oraz  polce z Serocka. Zespoły w obecnym składzie działają od września 2015 r. pod kierunkiem kierownika i choreografa Kamila Rzący. Następnie na scenie pojawił się Narodowy Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Barvinok”, którego bogaty program artystyczny zachwycił widzów. Kolory, muzyka i energia "tryskały" wręcz ze sceny, a wysoki poziom artystyczny prezentowany przez młodych wykonawców zrobił ogromne wrażenie na zebranych widzach.  W programie Serock Folkowo znalazł się również występ stepującego Mateusza Wójcika, pokaz grupy tańca orientalnego SihirStars, występ tancerki Agaty Teodorczyk przy akompaniamencie gitarowym Michała Czachowskiego oraz koncert czwórki utalentowanych muzyków (Michała Czachowskiego – gitara flamenco, Giridhara Udupa - ghatam, konnakol, kanjira, Leo VertunnIego – sitar oraz Krzysztofa Nowakowskiego – cajón, instrumenty perkusyjne) z programem Indialucia  łączącym dwa fascynujące style muzyczne: muzykę indyjską oraz flamenco. Na zakończenie niedzielnego spotkania jako gwiazda wieczoru pojawił się na scenie niezwykle energetyczny zespół Future Folk. Ta polska grupa muzyczna, wykonująca elektroniczną muzykę taneczną z gatunku „dubstep” z wpływami folku góralskiego, porwała serocką publiczność wspaniale bawiąc zebranych gości.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć TUTAJ

 

Serock Folkowo o 19.00

O godzinę przesunięte zostało rozpoczęcie tegorocznej imprezy "Serock Folkowo". Ze względu na intensywne opady deszczu oraz popołudniowe burzez Organizatorzy zmuszeni zostali przenieść wydarzenie z godziny 18.00 na 19.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcami do wspólnej zabawy na folkowo.

Zmiana organizacji ruchu w dniach 25.06.-26.06.2016 r.

W związku z organizacją imprezy masowej pt. „Serock Folkowo” na Rynku w Serocku w dniu 26.06.2016r. następuje zmiana organizacji ruchu a mianowicie:

- w dniu 25.06.16r. (Sobota) po godzinie 16:00 wyłączenie z użytku parkingu w północnej części rynku.              

- po godzinie 15:00 w dniu 26.06.16r. (Niedziela) wyłączenie z ruchu ulicy Rynek (pierzeja północna, południowe i zachodnia) i zakaz parkowania na terenie rynku.

Informacja dotycząca prognozowanych upałów

Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (23-26 czerwca 2016 r.) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (30 – 35 stopni). W weekend (25 – 26 czerwca 2016 r.) można spodziewać się burz, miejscami z gradem. Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -

Serockie wianki fotograficznie

18.06.2016 r. na  plaży miejskiej odbyły się kolejne Serockie Wianki, w czasie których licznie przybyli mieszkańcy i goście uczestniczyli m. in. w  florystycznych warsztatach tworzenia wianków. Dzięci chętnie ogladały spektakl teatralny pt. "Morskie opowieści" i przeciągały linę okrętową z groźnym kapitanem i niegroźnym majtkiem.
Rozstrzygnięcie konkursu na ekologiczny wianek zakończyło się tradycyjnie puszczaniem pięknych kwiatowo-piórkowych kompozycji na wody Narwi. W części muzyczno-tanecznej wiankowego spotkania podziwialiśmy prezentacje młodzieży z CKiCz w Serocku, a następnie spektakl muzyczno-taneczny "Usłyszeć Taniec" - Mistrzowie Stepowania. Jak zwykle wieczór zakończył urokliwy pokaz sztucznych ogni, które rozświetlały niebo nad serockim brzegiem.

Szczegółowa relacja z serockiej nocy świętojańskiej TUTAJ

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody w dniach 22 - 23.06.2016 r.

UWAGA

W dniu 22 czerwca 2016 roku w godzinach 8:00 - 14:00

nastąpi przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców wsi Karolino

(od ulicy Promyka do obwodnicy).

 

UWAGA

W dniu 23 czerwca 2016 r. w godzinach 8:00 - 17:00

nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku w ulicach:

Rynek, Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna, Brukowa, Wąska, Niska, Retmańska.

Czynna będzie studnia zdrojowa na terenie Rynku (róg Kościuszki i Poniatowskiego).

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wakacje w Gminie Serock

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty wakacyjnej zaproponowanej przez gminne instytucje, placówki edukacyjne oraz osoby prywatne.

Oferta Przedszkoli

Oferta OSiR-u w Serocku

 • -
 • -

Oferta wakacyjna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

 • -

Oferta wakacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku

Dla dzieci, które są objęte różnoraką pomocą, w tym dla podopiecznych Świetlic Środowiskowych Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje formy stacjonarne i wyjazdowe w czasie wakacji.

Formy stacjonarne wypoczynku będą się odbywały na bazie Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy do 28 lipca 2016 r . Startujemy 27 czerwca piknikiem integracyjnym od godziny 16.00 na boisku przy Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy, na który zapraszamy również wszystkie  chętne dzieci z rodzicami, a szczególnie mieszkańców Wierzbicy.

W czasie trwania stacjonarnych zajęć wakacyjnych dla podopiecznych świetlic przewidziano wiele atrakcji, a przede wszystkim zajęcia plastyczne, rozgrywki sportowe i wycieczki krajoznawcze.

Tak jak od wielu lat również w tym roku odbędzie się kolonia letnia nad morzem. Udział w kolonii weźmie 20 dzieci zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych. Tym razem kolonia będzie miała miejsce w Rewalu w okresie od 7 do 16 sierpnia. Organizatora kolonii wyłoniono w trybie zapytania ofertowego.

 • -

Oferta wakacyjna Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR w Serocku

 • -

Oferta Stadniny Koni Sarmacya

 • -

Sołectwo Jadwisin zawsze o dzieciach pamięta

Sołectwo Jadwisin zawsze o dzieciach pamięta i dla nich pod honorowym patronatem Urzędu Miasta i Gminy Serock wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Tradycyjnym Kołem Gospodyń Dosin zorganizowało czerwcowy piknik. Dzieciaki mogły się wyszaleć na dmuchanym placu zabaw, rozkoszować typowo dziecięcymi smakołykami czyli owocami, lodami, goframi, frytkami i cukrową watą. Każde dziecko mogło zamienić się w ulubioną postać z bajki dzięki pani Magdzie Chacińskiej, która malowała buźki.  Ich opiekunowie z miłością obserwowali swoje pociechy zajadając piknikowe kiełbaski i zupę gulaszową przygotowaną przez panią Małgosię. Zainteresowani oglądali, a nawet siadali za kierownicą odrestaurowanych pojazdów PRL-u z Muzeum Motoryzacji w Jadwisinie. „Sowia dziupla” z Jadwisina  dała niezwykły pokaz przyrodniczy z udziałem ptaków słynących z wyjątkowej mądrości, czyli sów. Na stoiskach nie zabrakło rękodzieła pani Izy, Marysi i Magdy. Na wyborowych strzelców czekała strzelnica przygotowana przez pana Piotra Plechawskiego. Strzelców trafiających w dziesiątkę nagradzał pan Krzysztof Ciegiełka. Nie zabrakło i rozrywki. Dla przybyłych piknikowych gości śpiewali, grali i tańczyli SMS Skubianka, Bartek Szymborski, Janusz Godlewski, Alicja Herod i  zespół Alexia. Aż wspominać miło! Serdecznie dziękujemy jadwisińskim sponsorom. 

Organizatorzy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

IV Zlot Merc-Integra 2016

IV pokaz Mercedesów, tradycyjnie związany ze Zlotem Merc-Integra, miał miejsce 18 czerwca na serockim rynku. Miłośnicy tych prestiżowych aut przyjechali z całej Polski, a w tym roku zawitały nawet 2 auta z Litwy i Łotwy. Powitali ich Zastępca burmistrza, Józef Zając i Dyrektor CentrumKultury i Czytelnictwa w Serocku, Tomasz Gęsikowski. Ze strony organizatorów, wzruszony Wiesław Masiak, poprosił o powitanie i prezentację miłosników Mercedesów swego syna Szymona i żonę Annę.

Główną intencją zlotu jest, jak powiedział współorganizator imprezy, Marcin Masiak, integracja wielbicieli Mercedesów niezależnie od ich wieku czy wieku ich maszyn, bowiem Zlot tworzą ludzie nie maszyny - a tworzą go ludzie od 0 do 100 lat.

Najpopularniejsze modele Mercedesów na tegorocznym zlocie to E klasa 124, 190-tki, tzw. „beczki” - 123-ki i modele z górnej półki, czyli klasa S, zaczynając od 126-ki, potem jej następcy 140-tki po nowsze modele tej klasy.
W tym roku najstarszym autem, które przyjechało na własnych kołach z Krakowa, był piękny fioletowy „skrzydlak” czyli W140 z 1965 roku (od typu karoserii przypominającej z tyłu auta skrzydła). Auto, jak kilka innych, miało żółte tablice, co oznacza, że jest egzemplarzem zabytkowym, zachowanym w oryginalnym stanie bez modyfikacji ze strony właściciela.

Dlaczego Mercedesy?

Pan Marcin, delegowany do wypowiedzi przez głównego organizatora i jednocześnie tatę, Wiesława Masiaka, stwierdził, ze odkąd pamięta, to tata miał mercedesy. Najpierw była 124-ka, którą jeździł „na taxówce”…ale marzył o 126-tce S klasy. Po chwili zamyślenia dodał „Warto kupić mercedesa, tak na początek, a reszta przyjdzie sama…bo Mercedes ma Duszę”.
Najpierw Pan Wiesław i synowie zaangażowali się sprawy mercedosowych zlotów, a potem widząc ich zaangażowanie dołączyła mama. Pomysł na zlot w centrum Polski, skupiający wszystkie modele Mercedesa, powstał 4 lata temu na jednym ze spotkań Łódzkiego Klubu Mercedesa. I Zlot Merc-Integra został zorganizowany, błyskawicznie. To był 2013 rok, a w Serocku pojawiło się wtedy 46 maszyn. W 2016 roku przyjechało ich ponad 100. Cieszy, że liczba uczestników się powiększa. Pewnie to zasługa aktywności na forach internetowych, wspólnych wigilii czy sylwestrów i innych spotkań – najbliższe już 15-17 lipca na zlocie w Łodzi.

Miło nam, że miłośnicy Mercedesów lubią Serock – podoba się im miasto i okolice, cieszy też przychylność serockich władz. W tym roku dodatkowym elementem towarzyszącym Zlotowi jest wystawa pt. „Między nami gwiazdami” w ratuszu, gdzie swoje „motoryzacyjne” prace pokazali uczestnicy Zlotu Karolina Prokop - malujaca auta farbami i Przemek Pasikowski kreślący ich kształty kredkami.

Dziękujemy i zapraszamy za rok.

Z Marcinem Masiakiem rozmawiała: Beata Roszkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II Parafialno-Szkolny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Festyn odbył się 5 czerwca przy sprzyjającej aurze, na terenie ZSP w Woli Kiełpińskiej. Moc  atrakcji  dla ducha  i  ciała, dla dużych i małych zapewnili hojni sponsorzy oraz ludzie dobrej woli, za co w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy!
Lody, ciasta, gofry, frytki, kiełbaska i bigosik - serwowane w stoiskach gastronomicznych,  na scenie wielogodzine występy solistów i zespołów szkolnych z Woli Kiełpińskiej i Jadwisina; dla najmłodszych - interaktywne przedstawienie  "Zaczarowany las - Jaś i Małgosia";  na boisku - pokazy grup cyrkowych i wesołe miasteczko, nieco dalej - pokazy  grup:  historyczno-rekonstrukcyjnej Zgrupowanie Zegrze,  Policji i OSP - tak wyglądało tego dnia nasze boisko.
Oprócz tego loteria, gdzie każdy los wygrywał, i stoisko ŚDM, warsztaty plastyczne, gry logiczne w stoiskach świetlic: językowych i środowiskowych oraz sportowy tor przeszkód. Nagród moc – drobne nagrody za udział w konkurencjach, a oprócz tego losowanie  atrakcyjnych  i  wartościowych  przedmiotów takich jak: magnetofon, kosze słodyczy, blendery,  piłki, nośniki pamięci, a nawet rower. Liczymy na to, że zakończony II Parafialno-Szkolny Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka sprawił wszystkim wiele radości i będzie miał swoją  kontynuację za rok i w latach następnych…..

                                                                                                                                             Organizatorzy

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wydarzenia kulturalne i sportowe najbliższego weekendu

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaproponowanych wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie Serock. Weekend zapowiada się bardzo interesująco i aktywnie, a każdy znajdzie coś dla siebie.  Życzymy udanej zabawy.

imprezy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie historyczno-przyrodnicze ,,600 lat Serocka-pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości’’

7 czerwca br. przedstawiciele klas trzecich ze szkół podstawowych naszej gminy, wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w spotkaniu historyczno-przyrodniczym pt.: "600 lat Serocka - pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości". Jego głównym celem było wzbogacenie wiedzy o własnym regionie i jego dziedzictwie oraz rozwijanie zainteresowań otoczeniem przyrodniczym i jego ochroną. Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia była pani Krystyna Leleń - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Serocku – tegorocznego organizatora integracyjnej imprezy. Reprezentanci szkół, ubrani w koszulki w barwach serockiej flagi, spotkali się przed ratuszem z panem Sylwestrem Sokolnickim Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, panem Józefem Zającem Zastepcą Burmistrza, panią Anną Kamolą Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, panią Beatą Roszkowską Kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej oraz z przewodnikiem turystycznym panią Marzeną Baranowską.

Wszyscy zostali gorąco powitani przez panią Dyrektor Krystynę Affek i p. Barbarę Pszczołę, następnie pod opieką przewodnika ruszyli w podróż po najciekawszych historycznych zakątkach Serocka.

Po długiej, ciekawej wycieczce, bogatsi w wiedzę o naszej miejscowości, uczestnicy dotarli do budynku SP w Serocku, gdzie po krótkim poczęstunku przystąpili do realizacji kolejnego punktu programu – multimedialnych prezentacji dotyczących roślin i zwierząt chronionych, pomników przyrody i ciekawostek przyrodniczych z okolic szkolnych obwodów. W tej części  towarzyszyła nam Dyrektor ZOSiP-u pani Alicja Melion.

Przed tak szerokim gremium młodzi przyrodnicy prezentowali przygotowane przez siebie prace. Wszystkie zasługiwały na uznanie.  Z ogromną uwagą i zaciekawieniem słuchaliśmy o zabytkach architektury i ciekawych elementach krajobrazu naszej gminy. Na zakończenie każda ze szkół otrzymała drzewko wraz z tabliczką upamiętniającą nasze spotkanie. Drzewka zostaną posadzone na terenie okalającym macierzystą szkołę. Uczniowie zostali też obdarowani upominkami – planszową grą dydaktyczną autorstwa p. Krystyny Leleń, mapami gminy i albumem o Serocku. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Cieszymy się, że razem mogliśmy odkrywać piękno naszej małej ojczyzny.

 

Organizatorzy

Relacja fotograficzna

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dofinansowanie realizacji "azbestowego" zadania

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 23.430,48 zł.

 • -

Spacery po 600-letnim Serocku

Dzieci z przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku miały okazję lepiej poznać swoje miasto. Poniżej krótka relacja.

RYNEK - już dawno temu był miejscem, gdzie kupcy handlowali lub wymieniali się  towarem. Kiedyś to miejsce i ludzie wyglądali  trochę inaczej niż dziś. W ocalałym budynku mieściło się przedszkole.

 • -
 • -

KOŚCIÓŁ - oprócz miejsca modlitwy pełnił funkcję zamku obronnego. Tu mieszkańcy  mogli schronić się przed niebezpieczeństwem (atakiem wroga lub pożarem).  Dlatego ma wysoko umieszczone okna i stoi na górze.  Dzwon sygnalizował ludziom o niebezpieczeństwie.

 • -

PLEBANIA - wzięła swoją nazwę od plebana. Tak kiedyś nazywano księdza.

 • -

SZKOŁA - tak, tak. Dawniej w tym budynku mieściła się szkoła. Dziś to Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

 • -

BARBARKA - to na tej górze powstała pierwsza osada. Tu mieszkańcy własnoręcznie wyrabiali buty ze skóry, naczynia z gliny, piekli chleb. Swoje produkty sprzedawali lub wymieniali się „towar za towar” z innymi kupcami.  Wodę czerpali ze wspólnej studni. Osada otoczona była wysokim „ogrodzeniem”. Wjeżdżano bramą główną.

 • -

SZEROCZEC - to dawna nazwa Serocka i pochodzi od szerokiej rzeki Narew. W dawnych czasach rzeka pełniła bardzo ważną role w życiu mieszkańców. Czerpano z niej wodę do picia, gotowania, mycia, prania. Służyła również do transportu drewna, które było podstawowym materiałem do budowania domów.

 • -

LEGENDA O ZABŁOCKIM
Dawno temu żył sobie pewien kupiec, który nazywał się Zabłocki. Był dusigroszem- nie lubił wydawać pieniędzy. Pewnego razu kupił mydło i chciał je po kryjomu –żeby nie płacić myta  za transport rzeką- przemycić w skrzyni ukrytej w sieci pod łodzią.  Oszustwo mu się nie udało bo do skrzyń dostała się woda i mydło zaczęło się pienić a na rzece powstała piana. Kupiec musiał zapłacić karę za zanieczyszczenie wody w rzece i za próbę oszustwa. Od tej pory jeśli komuś nie uda się interes mówi się, że „wyszedł jak Zabłocki na mydle”.

 • -

NASZA BARBARKA
Już dużo wiemy o naszym Serocku. Każdy spacer kończyliśmy budowaniem własnej BARBARKI.

 • -

A tak wygląda Serock oczami przedszkolaka. Prace dzieci:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Beata Agacińska

„Koncert pod Brzozami” - odbył się w Nowej Wsi

11 czerwca 2016 r. w ogrodowej scenerii odbył się w Nowej Wsi -  trzeci poetycko-muzyczny „Koncert pod Brzozami”.  Jak co roku w koncercie wzięli udział wykonawcy, których talent promuje ta coroczna impreza. Mieliśmy okazję podziwiać chór prowadzony przez Panią Agatę Steczkowską oraz wielu młodych wykonawców, którzy zmagając się z tremą pokazali swój potencjał artystyczny oklaskiwany przez przybyłych gości.

Imprezę uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście, wśród których byli - Pan Krzysztof Czabański Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pan Józef Zając Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Imprezę, wraz z gospodynią Panią Ireną Buczyńską, poprowadził artysta sceny polskiej Andrzej Frajndt - twórca zespołu Partita.

Zaproszeni goście dzielili się swoimi wrażeniami z koncertu wskazując na przepiękną scenerię i urokliwy klimat całej imprezy. Idea promowania talentów przypadła do gustu odbiorcom, którzy zadeklarowali swoje uczestnictwo w kolejnych edycjach.

Z roku na rok obserwujemy coraz  większe zainteresowanie koncertem i otrzymujemy podziękowania za podjętą  inicjatywę.

Czekamy na kolejne propozycje występów artystycznych.

Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi i Sołectwo Nowej  Wsi.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Między nami gwiazdami" - wystawa z okazji IV Zlotu Merc-Integra

W dniach, od 12 do 30 czerwca zapraszamy do ratusza na wystawę grafik "motoryzacyjnych" - autorstwa Karoliny Prokop i Przemysława Pasikowskiego.

Wystawa towarzyszy IV Zlotowi Merc-Integra 2016, który zawita na serockim rynku 18 czerwca (sobota) w godzinach 16:00 - 18:00.

Zapraszamy, poniewaz to

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Weekend w Serocku i okolicy

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatego wachlarza atrakcji jakie w najbliższy weekend będą miały miejsce w Gminie Serock oraz w powiecie legionowskim. Już dziś zapraszamy do udziału w ciekawych wydarzeniach i życzymy udanej zabawy.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Komunikat dla mieszkańców wsi Jadwisin z 09.06.2016

KOMUNIKAT

W oparciu o badania bakteriologiczne wody wykonane powtórnie w dniu 6 czerwca 2016 roku,

woda z wodociągu gminnego administrowanego przez Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

MOŻE BYĆ UŻYWANA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH

W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Jednocześnie zostały zniesione obowiązki nałożone decyzją SANEPID Nr HKN12/2016

 

 

 

Dowożenie zbiorowe (busem) dla uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2016/2017

W związku z planowanym ogłoszeniem przetargów na dowożenie zbiorowe uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek proszę o składanie wniosków do 15 czerwca 2016r. do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, ul. T. Kościuszki 15.

Uprawnieni do zapewnienia dowozu przez gminę są:

 1. dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,   
 2. uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
 3. uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 4. uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wzór wniosku w załączeniu.

 Alicja Melion

Spotkanie z uczestnikami seminarium pt. „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”

7 czerwca 2016 r. Przedstawiciele UMiG w Serocku wraz z panem Józefem Zającem Zastępcą Burmistrza spotkali się z uczestnikami XXXII Seminarium Geografii Wsi, które w dniach od 6-7 czerwca odbywało się w Jachrance. Seminarium zorganizowane zostało przez Komisję Obszarów Wiejskich PTG oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, pod hasłem „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi”. Drugiego dnia seminarium w ramach warsztatów terenowych uczestnicy odbyli spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na temat „Serock – rozwój gminy oparty o zasoby własne”. Podczas spotkania i spaceru po mieście Zastępca Burmistrza opowiedział o historii miasta i gminy, przybliżył jej walory gospodarcze i przyrodnicze oraz wskazał główne kierunki rozwoju. Kierownicy referatów UMiG w Serocku odpowiadali na pytania związane z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy oraz opowiadali o nowych zadaniach i wyzwaniach jakie stawiane są przed samorządami. Poruszone zostały tematy lokalnych zasobów wpływających na rozwój gminy oraz zmian związanych z użytkowaniem ziemi w gminie. Omawiano tematykę zmian demograficznych oraz rozwoju ruchu turystycznego miasta i gminy Serock. Na wszystkie pytania uczestników spotkania odpowiadali: Pani Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy Serock, Pani Anna Kamola Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pan Marek Bąbolski Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Pan Cezary Parzychowski Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

galeria