Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 radni województwa mazowieckiego przyjęli program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Celem przyjętego POP- u jest poprawa jakości powietrza w regionie. Głównymi narzędziami mają być: sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni.

Jednym z nowych zadań dla mieszkańców całego województwa mazowieckiego jest obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które mieszkaniec powinien przekazać burmistrzowi określa załączniki nr 10 do przedmiotowej uchwały.

W programie ochrony powietrza zawarto wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza i podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie (załącznik nr 5 do uchwały). Jednym z takich działań jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi używania dmuchaw do liści. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie realizacji tego działania przypada na 1 stycznia 2021 r., a zakończenie na 31 grudnia 2026 r. W ww. okresie czasu bezwzględnie zakazu powinni przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkownicy ogrodów działkowych. Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Integralną częścią przyjętego programu ochrony powietrza jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały wchodzi on w życie również 30 września 2020 r. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. Działania przewidziane w planie znajdują się w załączniku nr 7 do uchwały.

Różnica pomiędzy programem i planem polega na tym, że program ochrony powietrza zawiera działania długoterminowe, realizowane do 2026 r., które przyniosą trwałe efekty w perspektywie wieloletniej. Natomiast plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni. Czas trwania powiadomienia i obszar ryzyka określane są każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu, które w dużej mierze zależą od wielkości emisji z domów mieszkalnych, ale również od warunków meteorologicznych. Czas trwania zakazu i obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał, każdorazowo będzie podawany w powiadomieniu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane będą na stronach internetowych: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-srodowiska, samorządów gminnych, za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach informacyjnych telewizji regionalnych lub w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB).

Aby podkreślić wagę problemu emisji wtórnej, w planie działań krótkoterminowych jako jedno z działań obowiązujących podczas trwania powiadomień dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu również wskazano zakaz użytkowania dmuchaw. Zakaz ten będzie obowiązywał na obszarze wskazanym w powiadomieniu przez okres określony w powiadomieniu, nawet jeśli powiadomienie zostanie ogłoszone w 2020 r. Zakaz stosowania dmuchaw do liści w tym przypadku również obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści, tj. zarówno elektryczne jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników. Zakaz ten obowiązywał będzie również wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmioty korzystające ze środowiska, organy, służby i inne wszelkiego rodzaju podmioty zlokalizowane na terenie województwa, w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, służby miejskie/gminne, czy też użytkowników ogrodów działkowych.

Więcej o uchwale w sprawie POP-u można znaleźć tutaj:

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Poniżej druk deklaracji o wymianie źródła ciepła oraz druk informacji o posiadanym kotle.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz