Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 września 2020 r. poz. 9595).

Program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.

Program ochrony powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. oraz utrzymującej się złej jakości powietrza.

POP był poddawany konsultacjom społecznym dwukrotnie –  w marcu oraz później na przełomie czerwca i lipca tego roku. Dwa razy był również opiniowany przez organy ochrony środowiska. Mieszkańcy Mazowsza w trakcie dwukrotnych konsultacji zgłosili w sumie blisko 1700 uwag. Organy samorządowe, w tym gminy przekazały w sumie blisko 600 uwag. Z kolei Minister Klimatu przedstawił 48 uwag. Wszystkie zasadne uwagi zostały uwzględnione w projekcie programu. Należy zaznaczyć, że program wprowadził również wiele zmian dla podmiotów korzystających ze środowiska oraz dla osób fizycznych niebędących podmiotami korzystającymi ze środowiska. Podmioty, powyższe zobowiązane zostały m.in. do przekazywania burmistrzom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

Z najważniejszymi informacjami dotyczącymi obowiązującego programu można zapoznać się na stronie internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

Projekt programu ochrony powietrza był opiniowany i konsultowany po raz pierwszy w lutym i w marcu br. (opiniowanie przez właściwe organy - od 25 lutego do 25 marca 2020 r., konsultacje społeczne - od 2 marca do 23 marca 2020 r.). W trakcie opiniowania i konsultacji złożonych zostało 2 059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) termin uchwalenia programów ochrony powietrza został przedłużony do 30 września 2020 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego realizując zlecone mu obowiązki z największą rzetelnością i starannością, mając na uwadze troskę o jak najlepszą jakość powietrza, dochowanie wszelkich najlepszych praktyk oraz dotrzymanie nałożonych obowiązków, w tym realizację postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza.

Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r.

Preferowane sposoby składania uwag i wniosków:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
 3. ustnie do protokołu

Projekt ww. uchwały jak również szczegóły wnoszenia uwag do projektu dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ii-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza

W dniu 2 stycznia 2021 r. PSZOK będzie nieczynny.

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21 w dniu 2 stycznia 2021 r. będzie nieczynny.

Przyjęcia interesantów od 4 stycznia 2021 r.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się wg. następującego schematu:


Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: 
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu (przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19)
w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.


Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

Biuro Obsługi Interesanta od 4 stycznia 2021 r.

Od 4 stycznia 2021 r. wznawiamy bezpośrednią obsługę Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Obsługa interesantów jest prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie obsługi jednocześnie może przebywać 5 osób, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos. Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych udziela dyżurujący pracownik.

Swoje sprawy mogą Państwo załatwiać więc już bezpośrednio w kontakcie z pracownikami urzędu. Niezmiennie zachęcamy jednak także do załatwiania spraw on-line https://serock.epuap.online/

 

31 grudnia - wpłaty gotówkowe w banku do 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje, iż wpłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym w Legionowie filia w Serocku przyul. Rynek 4, można dokonywać w dniu 31 grudnia 2020 roku do godziny 13.00

Harmonogram odbioru odpadów na styczeń i luty 2021

Informujemy o obowiązujacym w styczniu oraz lutym 2021 roku, nowym harmonogramie odbioru odpadów.

Przyjęcia interesantów w dniu 28 grudnia 2020 r.

Do odwołania  poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego będą odbywały się telefonicznie wg. poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05
w godz. 14.00 - 15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Rozmowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że sprawy urzędowe można załatwiać za pomocą platformy https://serock.epuap.online/.
O tym jak to zrobić informujemy TUTAJ

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, dzięki której będziecie Państwo na bieżąco z komunikatami gminnymi. 

II etap konsultacji w sprawie CPK

Od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. trwają konsultacje II etapu prac nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja obejmować ma również nowe inwestycje infrastrukturalne, w tym najważniejszą z perspektywy mieszkańców gminy Serock, nową drogę szybkiego ruchu, oznaczaną jako droga ekspresowa S50, mającą stanowić element północnej obwodnicy aglomeracyjnej.

Przypomnijmy, że w okresie lutego – marca 2020 roku trwały konsultacje projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (etap I). Poznaliśmy propozycje korytarzy, w obrębie których miała być wyznaczana nowa trasa. Szerokość proponowanych korytarzy wynosiła ok. 10 km, co decydowało o dużej ogólności materiałów okazanych w ramach konsultacji. Ta okoliczność była źródłem obaw i wątpliwości, które pozostają aktualne do dzisiaj. Trwająca debata o zamiarach realizacji nowej drogi bez jednoczesnego sprecyzowania rozważanych wariantów negatywnie odbija się na realizacji planów naszych mieszkańców, a także osób planujących dopiero się tu osiedlić. Jest to zrozumiałe - decyzja o budowie lub remoncie domu często stanowi życiową decyzję poszczególnych osób czy rodzin. Tym bardziej nie dziwi, że kwestia ta jest również źródłem niepokojów na tle potencjalnego sąsiedztwa. Między innymi te zagadnienia były poruszane w stanowisku samorządu Miasta i Gminy Serock, które w ramach procesu konsultacyjnego skierowaliśmy do spółki Centralny Port Komunikacyjny S.A., organizatora konsultacji, oczekując bardziej precyzyjnych informacji w sprawie pogłębionej debaty co do ewentualnego przebiegu trasy.

Trwa II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Centrum Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Ich celem, podobnie jak w I etapie jest zidentyfikowanie istotnych uwarunkowań, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. Prezentowany dziś dokument Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nadal nie wskazuje analizowanych wariantów przyszłego przebiegu trasy. W ww. dokumencie rozszerzony został natomiast zakres korytarza, w obrębie którego planowana będzie realizacja przyszłej trasy S50. Wg obecnych założeń, analizowany w tym zakresie obszar obejmuje tereny od Legionowa, na południu, do miejscowości Strzyże, w gm. Pokrzywnica, na północy. Oznacza to, że na wysokości Serocka, szerokość korytarza, w obrębie którego będzie analizowany przebieg przyszłej drogi, wynosi obecnie 26 km. Z jednej strony oznacza to, że jeszcze trudniej dziś jest wnioskować jakie decyzje zostaną podjęte w kontekście przyszłych wariantów trasy. Z drugiej strony natomiast, widzimy że obecnie prowadzone prace analityczne przewidują możliwość zlokalizowania trasy poza terenem gminy Serock.

Jednocześnie pismem z dnia 16.12.2020 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował gminę o chęci zorganizowania spotkań informacyjnych z poszczególnymi samorządami, na terenie których znajdują się analizowane obecnie przebiegi dróg. Skan pisma w załączeniu.

Od dłuższego czasu oczekujemy możliwości odbycia takich spotkań, upatrując w nich możliwości uzyskania podstawowej wiedzy co do realnych planów inwestycyjnych względem przedmiotowej drogi.

Jak wskazywaliśmy uprzednio, jednoznacznie negatywnie oceniamy zaprezentowany model przygotowania inwestycji wyłączający pozycję samorządów już w początkowym etapie przygotowywania wariantów nowej drogi. Określanie twardych granic korytarzy, które są analizowane w kontekście lokalizacji przyszłej trasy bez rozmów z przedstawicielami społeczności lokalnej nie może bowiem uwzględniać specyficznych uwarunkowań miejscowych.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej możliwości. II etap konsultacji potrwa do 31 grudnia.  Link TUTAJ.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • korytarz oaw

Lokalna Komunikacja Autobusowa – zmiany od 2021 roku

W 2021 ROKU BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW!

Poniżej: zmiany w organizacji funkcjonowania LKA oraz aktualny rozkład jazdy autobusów na 2021 rok.

 1. Reorganizacja serockich „pętli”
 • Linie 1 i 2 nie będą już zawracały w Dębem/ Komornicy, a będą kontynuowały podróż: linia 1 w kierunku Zegrza, Jadwisina; linia 2 w kierunku Stanisławowa, Marynina
 • Dodatkowy kurs na linii 1 (16:15) umożliwiający mieszkańcom gminy pracującym do 16 powrót do domu
 • Wszystkie kursy na linii 1 będą przejeżdżały przez Dosin (ul. Lipowa) w kierunku Zegrza - Serocka
 1. Linie 3 i 4

Wydłużamy wszystkie kursy do przystanku „Kania Polska ul. Bindugi” oraz do przystanku „Serock ul. Dłużewskich”. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2021 r. uruchomione zostają dwa dodatkowe kursy (9:05 i 18:20)

 1. Linia 5

- dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – Dębe):

 • 6:00 (Dębe Fort – PKP Legionowo), 8:28 oraz 10:58 (Dębe Ośrodek Zdrowia – PKP Legionowo)
 • 7:00 (PKP Legionowo – Komornica szkoła – Dębe Ośrodek Zdrowia), 10:00 oraz 12:40 (PKP Legionowo – Dębe Ośrodek Zdrowia)

- 5 par kursów na linii 5 zostanie rozszerzonych o dodatkowy przystanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”

 1. Dodatkowe kursy na linii 6
 • Kursy uruchomione od października 2020 r. zostają utrzymane do końca 2021 roku. Uruchomiony zostanie także dodatkowy kurs z Wierzbicy (9:45) do Legionowa, który będzie przedłużeniem nowego kursu na linii 4 (9:05)

Rozkłady jazdy obowiązujace w 2021 roku - TUTAJ

W Wigilię urząd będzie nieczynny

Informujemy, że 24 grudnia Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie nieczynny. Dla pracowników urzędu będzie to dzień wolny od pracy w zamian za dzień przypadający w sobotę - 26 grudnia.

Tego dnia także Bank Spółdzielczy przy Rynku będzie nieczynny. Bank informuje, że przelewy złożone w bankowości elektronicznej w dniu 24.12. do godziny 12.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, natomiast przelewy złozone po godzinie 12.30 - zostaną wysłane w dniu 28.12. 2020 r.

Życzenia dla przedsiębiorców

 • zyczenia dla przedsiebiorcow

Życzenia

 • zyczenia sis

W 2021 r. bez poboru opłaty targowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje że, zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. .z 2019r. poz. 1170).

Ostrzeżenie o jakości powietrza

Uwaga!
Według prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w naszym powiecie istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM 10.

 ZALECA SIĘ:
- rezygnację ze spacerów i pozostanie w domu, jeśli to możliwe
ograniczenie wietrzenia pomieszczeń
ochronę w szczególności dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży
przejście na ogrzewanie gazem, jeśli ktoś ma podwójną instalację.

Obowiązuje zakaz rekreacyjnego PALENIA W KOMINKACH, ZAKAZ ROZPALANIA GRILLI I OGNISK oraz ZAKAZ UŻYWANIA DMUCHAW DO LIŚCI.

Więcej poniżej. 

Dyskusja publiczna w dniu 17 grudnia

Ponownie przekazujemy ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku obejmującego działki o nr ewidencyjnych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz działki o nr ewidencyjnych 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na problemy techniczne z przeprowadzeniem dyskusji publicznej w dniu 7 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyznacza nowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.00, wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć udział w dyskusji należy skorzystać z adresu internetowego:

https://serock.webex.com/serock/j.php?MTID=m61fc9c807590f915000fcd9201165344

ID Spotkania:175 729 6373, Hasło do spotkania: 2PUm8GUGXK8

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z Panem Jakubem Szymańskim, kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, pod nr tel. 22 782 88 31.

Jednocześnie wydłużeniu uległy terminy wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 31 grudnia 2020 r., jak również możliwości składania uwag do dnia 15 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Projekt planu jest dostępny również w namiocie usytuowanym przed budynkiem urzędu.

 

Transmisja z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej

Informujemy, że XXX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się dziś, 16 grudnia 2020 r.o  godz. 14.00, transmisję można oglądać TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że w punkcie - Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego: 798 894 440.

Konkurs na ulotkę promującą ochronę powietrza rozstrzygnięty!

Z okazji dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest w Polsce 14 listopada, zaprosiliśmy uczniów
ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie na ulotkę promującą ochronę powietrza. Jego celem było skierowanie uwagi uczniów na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych oraz popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Zadaniem konkursowym było wykonanie - za pomocą techniki rysunkowej lub malarskiej - ulotki promującej ochronę powietrza. Motywem przewodnim prac miały być zagrożenia wynikające
ze spalania odpadów w paleniskach domowych.

Do udziału w konkursie zgłoszono 5 prac. Z uwagi na wysoki poziom ich wykonania, uwzględnienie walorów artystycznych, wkład pracy własnej oraz pomysłowość autorów Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

Wykonane przez dzieci ulotki, wzbogacone na rewersie o zapisy z uchwały antysmogowej,  zostaną wydrukowane i rozpowszechnione wśród mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Poniżej prezentujemy Laureatów konkursu oraz ich prace:

 1. Bartosz Mazurek – 12 lat
 2. Oliwia Pitus – 12 lat
 3. Weronika Żak – 8 lat
 4. Marta Kotek – 14 lat
 5. Julia Karczmarczyk – 10 lat
 • Praca Bartosza Mazurka
 • Praca Julii Kaczmarczyk
 • Praca Marty Kotek
 • Praca Oliwii Pitus
 • Praca Weroniki Żak

Informacja w sprawie złotych godów

Szanowni Państwo,
zwykle o tej porze spotykaliśmy się, by celebrować jubileusz Złotych Godów serockich par. Okoliczność ta skłaniała co roku do wyjątkowego spotkania w wyjątkowej oprawie. Niestety w tym roku, ze względu na epidemię, nie możemy zorganizować uroczystego spotkania z parami, które świętują 50-lecie pożycia małżeńskiego w gminie Serock. Mamy nadzieję, że takie spotkanie uda się zorganizować jak najszybciej, jeśli sytuacja na to pozwoli.
Tymczasem wszystkim jubileuszowym parom życzymy zdrowia i spokojnego czasu

Uwaga! Urząd w piątki czynny do 14.00

Przypominamy, że w piątki Urząd Miasta i Gminy w Serocku jest czynny w godzinach 8.00 - 14.00.
W poniedziałki natomiast w godzinach 8.00 - 18.00.

Wyłożenie projektu mpzp w rejonie ul. Czeskiej – nowe informacje

Ponownie przekazujemy ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku obejmującego działki o nr ewidencyjnych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz działki o nr ewidencyjnych 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na problemy techniczne z przeprowadzeniem dyskusji publicznej w dniu 7 grudnia 2020 r., Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyznacza nowy termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.00, wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć udział w dyskusji należy skorzystać z adresu internetowego:

https://serock.webex.com/serock/j.php?MTID=m61fc9c807590f915000fcd9201165344

ID Spotkania:175 729 6373, Hasło do spotkania: 2PUm8GUGXK8

Jednocześnie wydłużeniu uległy terminy wyłożenia do publicznego wglądu do dnia 31 grudnia 2020 r., jak również możliwości składania uwag do dnia 15 stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Projekt planu jest dostępny również w namiocie usytuowanym przed budynkiem urzędu.

Zmiana stawek podatkowych na 2021r.

Ponizej podajemy stawki podatkowe, które bedą obowiazywały na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku.

 

 

 

 

Ogłoszenie ws. postępowania dot. publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Na podstawie  art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie krajowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 3 grudnia 2007r., str. 1) oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Serock.

 

Szczegóły na BIP: https://www.bip.serock.pl/plik,13571,ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-w-trybie-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym.pdf

Wyłożenie projektu mpzp rejonu ul. Czeskiej w Serocku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku obejmującego działki o nr ewidencyjnych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz działki o nr ewidencyjnych 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:

Przeprowadzenie procedury planistycznej dla ww. działek miało za zadanie spowodować zmianę przeznaczenia na funkcję zabudowy wielorodzinnej w miejsce zabudowy usług turystyki. Powyższe przyczyni się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego terenu, jak również wpisze się w kierunki rozwoju gminy.

Sporządzenie planu dla w/w obszaru umożliwiło uporządkowanie zasad oraz ustalenie niezbędnych wskaźników zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy umożliwił również wprowadzenie ograniczeń w zabudowie, wynikających z uwarunkowań lokalnych.

Zachęcamy do udziału i zapoznanie się z wyłożonymi dokumentami planistycznymi.

Nowoopracowany miejscowy plan będzie podstawowym dokumentem, który na najbliższe lata przesądzi o możliwości zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości.

Wyłożenie dokumentów planistycznych odbywa się w dniach od 2 grudnia 2020 r. do 24 grudnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.12.2020 r. o godz. 14.00, wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Aby wziąć udział w dyskusji należy skorzystać z adresu internetowego: https://serock.webex.com/meet/geodezja

ID Spotkania:175 656 4778, Hasło do spotkania: RUpPnV47M3t

W razie braku możliwości użycia komputera istnieje możliwość połączenia za pomocą telefonu komórkowego: należy wybrać numer 22 536 40 67 lub 22 295 35 97, a następnie wybrać 1#, ID 175-656-4778.

 Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Razem stwórzmy serocką opowieść wigilijną

Drodzy Mieszkańcy!

Kontynuujemy poszukiwania lokalnych tradycji, dlatego zwracamy się z prośbą o podzielenie się Waszym opowieściami o tradycjach świątecznych, zwyczajach, które towarzyszą Waszym rodzinom w tym szczególnym czasie, przepisami na wigilijne potrawy i świąteczne przysmaki.

Opowiedzcie nam o tym, co dla Was ważne, jak przygotowujecie się do świąt, jak je przeżywacie, o czym marzycie. Razem stwórzmy piękną, serocką, wigilijną opowieść.

Materiały zostaną zamieszczone w świątecznym wydaniu Informatora Gminy Serock.

Gotowe teksty prześlijcie, prosimy, na adres a.wozniakowska@serock.pl do dnia 14 grudnia. Jeśli potrzebujecie porozmawiać o kształcie tekstów – dajcie proszę znać mailowo lub telefonicznie 22 782 88 43.

Mamy także niespodziankę! Autorzy tekstów otrzymają gminny kalendarz i publikację "Tako rzecze dwurzecze, serockie gawędy o dawnych zwyczajach".

Agnieszka Woźniakowska

Wirtualny jarmark świąteczny

W tym roku, ze względu na pandemię, nie będziemy mogli spotkać się na jarmarku świątecznym osobiście.
Aby jednak umożliwić Państwu dotarcie do ofert świątecznych lokalnych przedsiębiorców przenosimy jarmark do sieci!

Zapraszamy twórców z terenu Miasta i Gminy Serock oraz firmy, które posiadają w ofercie świąteczne upominki, dekoracje, czy oferują świąteczny catering o przesyłanie swoich ofert. Zamieścimy je na jarmarkowej podstronie oraz na facebookowej grupie Wspieramy lokalnych - Serock, aby zainteresowani mieli do nich łatwy dostęp.
Nasze wirtualne kramy już na Was czekają!

Mieszkańców zachęcamy do wspierania gminnej gospodarki w tym niełatwym czasie, poprzez zakupy u lokalnych przedsiębiorców.

Regulamin jarmarku
Formularz zgłoszeniowy

 • wirtualny jarmak świąteczny

Świąteczna zbiórka

Ośrodek Pomocy Społeczny w Serocku w dniach od 01.12.2020r. do 15.12.2020r. organizuje zbiórkę dla potrzebujących rodzin. Okres świąteczny to czas, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej wymagają szczególnego wsparcia.

Celem zbiórki jest zgromadzenie produktów tj.:

słodycze, produkty żywnościowe (niewymagające warunków chłodniczych makaron, olej, dżemy, konserwy, cukier, kawa, herbata itp.), zabawki (nowe), kosmetyki, artykuły higieniczne i środki czystości.

Zebrane produkty trafią przed świętami do najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Serock, aby im zapewnić radośniejsze święta.

Prosimy o dostarczenie darów do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15, 1p.

+ 48 22 782 71 39
+ 48 22 782 61 18

W każdym z nas jest potrzeba czynienia dobra.

Komunikat dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

gospodarka odpadami komunalnymi jest obecnie jednym z największych problemów z jakimi borykają się Samorządy oraz Spółki Komunalne. Elementami newralgicznymi są tu kwestie dotyczące ilości odpadów, ich segregacja oraz wysokie koszty odbioru i składowania, które niestety przekładają się na opłaty ponoszone przez Mieszkańców.  Jest to problem, nad którym należy się pochylić i podjąć zdecydowane działania. Pragnę poinformować, że wraz z gminami sąsiadującymi – Gminą Wieliszew oraz Miastem i Gminą Serock – podjęliśmy działania, które mają na celu wypracowanie rozwiązań mających poprawić sytuację związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Współpraca zaowocowała powstaniem zespołu składającego się z przedstawicieli ww. samorządów oraz przedstawicieli Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o., które jest zarządcą Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie. Poniżej przedstawiam Państwu stanowisko Prezesa Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z .o.o. dotyczące Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.

Z poważaniem

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Masz problem ze spisem rolnym? Dzwoń na infolinię

Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.

W jakich sprawach należy zwrócić się do infolinii spisowej? Oto lista najczęściej zgłaszanych przez rolników problemów, które pomoże rozwiązać konsultant telefoniczny:

- nie mam listu od Prezesa GUS z numerem gospodarstwa rolnego, więc nie mogę się zalogować do aplikacji spisowej;

- rozpocząłem/-ęłam samospis internetowy, ale formularz został zablokowany;

- nie mogę dłużej czekać i chcę się spisać przez telefon w tym momencie;

- chcę się spisać i zostawić numer telefonu do siebie, żeby to rachmistrz zadzwonił i wtedy razem spiszemy moje gospodarstwo rolne.

 

To proste! NIE ZWLEKAJ - wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 i załatwione!

 

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 • Zadzwoń na Infolinię

Konkurs z okazji Dnia Czystego Powietrza

Z okazji dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest w Polsce 14 listopada zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie na ulotkę promującą ochronę powietrza,  którego celem jest skierowanie uwagi uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock na niebezpieczeństwa wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych oraz popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie ulotki promującej ochronę powietrza, której motywem przewodnim będą  zagrożenia wynikające ze spalania odpadów w paleniskach domowych. Najciekawsze ulotki, wzbogacone na drugiej stronie o zapisy z uchwały antysmogowej zostaną wydrukowane i rozkolportowane wśród mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie pracy konkursowej wykonanej techniką malarską lub rysunkową. Ulotka powinna zawierać własne hasło promujące ochronę powietrza oraz propozycję graficzną.

Gotowe prace należy zeskanować i przesłać w formacie PDF na adres  ochronasrodowiska@serock.pl do dnia 4 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Na Laureatów czekają nagrody!

zdjęcie ze strony komarpol.pl

 

W załączeniu pełny regulamin konkursu:

 

Dzień Czystego Powietrza

14 listopada obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza. Dzień ten kilkanaście lat temu ustanowiła polska fundacja z Bielska-Białej – Fundacja Arka. W Europie, w 2019 r. po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień czystego Powietrza, który został zainicjowany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauki Społecznościowej (ECSA) oraz grupę roboczą „Nauka społecznościowa dla czystego powietrza” działającą w Holandii. Ochrona powietrza w chwili obecnej stała się priorytetem wszystkich samorządów. Musimy pamiętać, że za jakość powietrza odpowiadamy wszyscy, nasze codzienne działania powinny być podejmowane odpowiedzialnie i świadomie, w sposób zapewniający także ochronę środowiska naturalnego. Z okazji Dnia Czystego Powietrza, chcielibyśmy również i my przedstawić Państwu kilka najważniejszych działań, które podejmujemy w tym temacie nieustannie od kilku lat.

 1. Dofinansowujemy wymianę kotłów:

Miasto i Gmina Serock od 2014 roku walczy z problemem niskiej emisji, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzona od 2014 roku akcja dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na piece ekologiczne. Z gminnego dofinansowania do wymiany kotłów skorzystało już blisko 240 mieszkańców (na dzień 14 listopada br.).

 1. Pozyskujemy dotacje zewnętrzne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w 2017 roku Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock”.

W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców otrzymało dofinansowanie do wymiany kotła.

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinansowanie na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emsiji (PONE) z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach tego zadania w ostatnim kwartale 2019 przeprowadzono inwentaryzację indywidulanych źródeł ciepła, którymi mieszkańcy Miasta i Gminy Serock ogrzewają swoje domy. W 2020 r. również otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”.

 1. Uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.

 1. Prowadzimy działania edukacyjne

Przez cały sezon grzewczy prowadzone są działania edukacyjne dotyczące spalania w kotłach wyłączenie substancji do tego przeznaczonych. Zarówno w Informatorze Gminy Serock jak i na stronie internetowej publikowane są artykuły dotyczące uchwały antysmogowej, obowiązujących wymagań dla urządzeń grzewczych, a także wymagania dla opału grzewczego. Ponadto, publikowane są również artykuły dotyczące bezwzględnego zakazu spalania w domowych kotłowniach odpadów i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych.

 1. Współpracujemy z dziećmi

Dwukrotnie zaproszono Teatr Kultureska, który swoimi spektaklami pn. „Zielony Kopciuszek” oraz „Skrzydlaty Odlot” przypomniał najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody, a także pokazał jak o nią dbać. Oba spektakle podkreślały, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazały negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem i dużej ilości spalin samochodowych. Spektakle zachęciły do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza.

 1. Dbamy o najmłodszych

W tym roku Miasto i Gmina Serock zrealizowała zadanie pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” (w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.). Wraz z oczyszczaczami zakupione zostały także zapasowe filtry. Oczyszczacze już pracują w serockich placówkach oświatowych - przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dbając o zdrowie najmłodszych. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. To kolejne działanie, w ramach którego „Serock dla zrównoważonego rozwoju” w sposób wyraźny się realizuje.

 1. Spotykamy się podczas Pikniku Ekologicznego z mieszkańcami

Cykliczne, każdego roku na wiosnę odbywa się Piknik Ekologiczny. Podczas pikniku poruszamy najważniejsze tematy związane ze środowiskiem naturalnym, ochroną powietrza i ochroną przyrody, gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Niestety z uwagi na trwającą w Polsce i na całym świecie epidemię, w tym roku musieliśmy zrezygnować z organizacji tego wydarzenia.

 1. Monitorujemy jakość powietrza

Na terenie Miasta i Gminy Serock zlokalizowanych jest osiem czujników jakości powietrza Airly, dzięki którym na bieżąco, na stronie https://airly.eu/map/pl/ jest możliwość monitorowania jakości powietrza w różnych częściach gminy. Możliwość monitorowania dostępna jest pod linkiem: https://airly.eu/map/pl/.

Ponadto, w przypadku otrzymania ostrzeżenia dotyczącego złej jakości powietrza od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, informacja taka umieszczana jest na stronie internetowej.

 1. Kontrolujemy indywidualne kotłownie

W sezonie grzewczym Straż Miejska w Serocku prowadzi interwencyjne kontrole w zakresie stosowanego opału/paliwa. Mieszkańcy niestosujący się do obowiązującego prawa zostają pouczeni lub ukarani mandatami.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Uchwała antysmogowa weszła w życie 11 listopada 2017 r. i stanowi akt prawa miejscowego, który obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, można montować wyłącznie kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojketu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE). W przypadku instalacji już użytkowanych, w uchwale wprowadzono okresy przejściowe na wymianę przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojketu, lub wyposażyć je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojkecie.

Przypominamy również, że od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego zaczął obowiązywać zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach następujących rodzajów paliw:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
 1. Przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Sukcesywnie przeprowadzamy termomodernizację budynków użyteczności publicznej znajdujących się
w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. W ramach przeprowadzanych remontów wymieniane są kotły grzewcze, ocieplane są budynki oraz wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa. Na zadania te, w miarę możliwości również pozyskiwane są środki zewnętrzne.

 1. Rozwijamy sieć komunikacji lokalnej

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu rozwój komunikacji publicznej, dzięki czemu mieszkańcy mają możliwość korzystania z autobusów zamiast z samochodów prywatnych, co również przyczynia się do ochrony jakości powietrza, uczestniczyliśmy również w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.

 1. Organizujemy konkursy ekologiczne

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w ogłoszonym konkursie na ulotkę promująca ochronę powietrza. Szczegóły konkursu pojawią się wkrótce na stronie internetowej www.serock.pl.

źróło grafiki: https://www.eko2020.pl/

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • logotyp Mazowsze

Czwarta rata płatności podatków lokalnych

Przypominamy , że do dnia 16 listopada 2020 roku  należy dokonać płatności IV raty  podatków lokalnych.

 

W tym terminie płacimy:

Podatek od nieruchomości:

Termin płatności: osoby fizyczne  do 16 listopada 2020 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2020. 

Podatek rolny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 16 listopada 2020 roku.

Termin płatności:  osoby prawne do 15 listopada roku 2020.  

Podatek leśny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 16 listopada 2020roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2020.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności osoby fizyczne do 16 listopada 2020 roku.

W związku z panującą sytuacją w Polsce  związaną z COVID-19 prosimy o dokonywanie płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przez Internet.

Przyjęcia interesantów w dniu 21 grudnia 2020 r.

Do odwołania  poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego będą odbywały się telefonicznie wg. poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05
w godz. 14.00 - 15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Rozmowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że sprawy urzędowe można załatwiać za pomocą platformy https://serock.epuap.online/.
O tym jak to zrobić informujemy TUTAJ

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, dzięki której będziecie Państwo na bieżąco z komunikatami gminnymi. 

Tu najszybciej załatwisz swoją sprawę urzędową

Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie nie ulega poprawie. Zdaje się, że niektóre rozwiązania, wprowadzone, aby ograniczyć transmisję koronawirusa, pozostaną z nami na dłużej.  

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, wprowadzony został system dwuzmianowy pracy – w jednym tygodniu pracuje jedna grupa pracowników, w kolejnym – druga. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie płynności zadań realizowanych w poszczególnych referatach oraz – oczywiście – załatwianie spraw interesantów możliwie na bieżąco. Ponownie zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zrozumienie w tej kwestii. Zapewniamy, że nikogo nie zostawimy bez pomocy, ale bardzo prosimy, żebyście próbowali Państwo swoje sprawy załatwiać on-line. To nie tylko najszybsze, ale także najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu działania urzędowe w Internecie uruchomiliśmy platformę, na której zamieściliśmy wnioski i karty spraw, które można załatwić przez ePuap – bez wychodzenia z domu. Teraz już nie musimy przechodzić pomiędzy platformami, system zrobi to za nas!

Aby załatwić swoją sprawę on-line, należy:

 1. Wejść na stronę: https://serock.epuap.online/
 2. Wyszukać wniosek, dotyczący sprawy, którą chcemy załatwić
 3. Wybrać opcję „Wyślij dokument przez ePUAP” – jeśli posiadają Państwo profil zaufany* (TUTAJ podpowiadamy jak go uzyskać)
 4. Po zalogowaniu na stronie ePUAP należy uzupełnić formularz danymi
 5. Postępować zgodnie ze wskazówkami, umożliwiającymi przesłanie dokumentu („Dalej”/”Wyślij”, itp.)
 6. Po zatwierdzeniu wysłania wniosku automatycznie trafi on do realizacji do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 7. Szczegółowa instrukcja zawarta jest także na wspomnianej platformie (góra strony)

Na platformie zostały zamieszczone również wnioski w pdfie. Jeśli z jakichś przyczyn nie uda się Państwu przesłać wniosku elektronicznie, możecie pobrać wniosek w pdfie, wypełnić, wydrukować i osobiście dostarczyć do Urzędu. Wrzucamy je do urny na dokumenty, znajdującej się w przedsionku ratusza. Zachęcamy jednak i prosimy, aby ograniczyć wizyty w urzędzie.

Posiadanie profilu zaufanego pozwala nam załatwiać sprawy elektronicznie, a wdrożony system czyni załatwianie naszych spraw jeszcze wygodniejszym.

Jak założyć profil zaufany? O tym TUTAJ

Program - Wspieraj Seniora

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 1. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.  

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
  w wieku 70 lat i więcej.
 2. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
  w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

 

Nowy numer tel. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 • nieopdłatna pomoc prawna

Konkurs fotograficzny "Moja niepodległość"

Konkurs fotograficzny Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie pt. „Moja niepodległość”.

Zbliża się jedno z najważniejszych świąt w naszym kraju. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach nieobecności na mapach.
 
Chcielibyśmy jednak odejść od wielkiej historycznej narracji i poznać narracje bardziej osobiste, Wasze. Czym dla Was jest niepodległość, z czym Wam osobiście kojarzy się to pojęcie? Opowiedzcie nam o tym poprzez jedno symboliczne zdjęcie, bez słów.
 
Na wykonane przez Was fotografie czekamy do 15.11.2020 r. do końca dnia pod adresem: konkurs@pik.legionowski.pl.
 
Nagrodą w konkursie jest czytnik e-booków.

Szczegóły TUTAJ.
 • konkurs fotograficzny "moja niepodległość"

Dzienny Dom Pobytu w Serocku

 • dzienny dom seniora
 • dzienny dom seniora
 • dzienny dom seniora
 • dzienny dom seniora

Odbierz flagę Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęcamy do odbioru flagi (bezpłatnie) Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w godzinach pracy urzędu. Flagi wyłozone są na stoliku przy wejściu. Wywieśmy flagi na swoich posesjach w Narodowe Święto Niepodległości. 

Przyjęcia interesantów w dniu 9 listopada

Do odwołania  poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego będą odbywały się telefonicznie wg. poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 15.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Rozmowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że sprawy urzędowe można załatwiać za pomocą platformy https://serock.epuap.online/.
O tym jak to zrobić informujemy TUTAJ

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, dzięki której będziecie Państwo na bieżąco z komunikatami gminnymi. 

E-wizyta w ZUS

Dbamy o bezpieczeństwo i czas naszych klientów, dlatego wprowadzamy kolejne udogodnienie – e-wizytę. Jest to wideorozmowa z naszym ekspertem z placówki ZUS. Wystarczy komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem.

Aby można było odwiedzić ZUS online, należy wejść na stronę  www.zus.pl. Podczas rezerwacji podajemy swoje  dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy miejsca zamieszkania. Należy wybrać również obszar merytoryczny e-wizyty, czyli: zasiłki, emerytury i renty, firmy i pracujący, założenie profilu PUE, docelowo również doradca ds. ulg i umorzeń

Klient wybiera dogodny dla siebie termin i godzinę wizyty online. Podczas e-wizyty nasi eksperci odpowiedzą na pytania z zakresu emerytur i rent, zasiłków, ubezpieczeń i składek. Na wirtualną wizytę można umówić się w dni robocze godzinach 9.00-14.30. Może ona trwać nie dłużej niż 20 min.

Dzień przed spotkaniem otrzymasz sms z przypomnieniem o e-wizycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem otrzymasz mail, kliknij link otrzymany w mailu – połączysz się wtedy z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji.  Jeżeli klient posiada pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

zus.pl

Zamknięcie przejazdu kolejowego - zmiana trasy linii 7 i 8

W związku z planowanym od 9 listopada 2020 r. zamknięciem przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Piaskowej planowana jest zmiana tras przejazdu linii nr 7 i 8. Zamiast, tak jak dotychczas, przejeżdżać przez przejazd kolejowo-drogowy na ul. Piaskowej, autobusy będę skręcać w ul. Kolejową i przejeżdżać przez niestrzeżony przejazd przy os. Kozłówka.

Nie przewidujemy wyłączania z rozkładów żadnych przystanków autobusowych.

 • objazd linii 7 i 8 w związku z zamknięciem przejazdu na...

Sprawdź "czy jesteś rolnikiem" i musisz wziąć udział w spisie

Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolnikiem.

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź zgodną ze stanem faktycznym na 1 czerwca 2020 roku

 • Prowadzę działalność rolniczą.
 • Nie prowadzę działalności rolniczej, ale mam pracownika, który robi to za mnie.

Użytkuję co najmniej:

 • 1 ha użytków rolnych
 • 0,5 ha sadu (drzewa lub krzewy owocowe)
 • 0,5 ha upraw warzyw gruntowych, truskawek gruntowych lub chmielu
 • 0,3 ha szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych
 • 0,1 ha upraw tytoniu
 • 50 m2 upraw pod folią
 • 25 m2 upraw pod szkłem kwiatów lub warzyw
 • 25 m2 upraw grzybów jadalnych

 • Uprawiam zioła lub przyprawy (np. zasiewy mięty, rumianku, lawendy)
 • Posiadam plantację choinek bożonarodzeniowych prowadzoną na użytkach rolnych

Prowadzę chów lub hodowlę zwierząt w liczbie równej lub większej:

 • krowy – 5 szt.
 • cielęta – 10 szt.
 • bydło rzeźne - 10 szt.
 • tuczniki – 50 szt.
 • prosięta i warchlaki – 50 szt.
 • drób mięsny – 100 szt.
 • drób nieśny - 80 szt.
 • chów i hodowla owiec – 10 szt.
 • tucz owiec – 15 szt.
 • konie hodowlane, konie rzeźne – 1 szt.
 • króliki (samice) – 50 szt.
 • zwierzęta dzikie utrzymywane w systemie fermowym – 10 szt. (np.: strusie, dziki, jelenie)
 • pszczół – 20 pni pszczeli (uli)
 • lisy, jenoty – 1 samica
 • norki, tchórze, szynszyle – 2 samice
 • nutrie – 50 samic

 • Prowadzę stajnię lub hotel dla koni, bez względu czy jestem właścicielem koni

 

Jeśli choć jedna kropka została przez Ciebie zaznaczona oznacza to, że podlegasz obowiązkowemu spisowi rolnemu. Aby dopełnić ustawowy obowiązek, koniecznie skontaktuj się z infolinią spisową 22 279 99 99 lub spisz się przez Internet samodzielnie bądź w Gminnym Punkcie Spisowym (logowanie na stronie: spisrolny.gov.pl przy wykorzystaniu numeru gospodarstwa rolnego z listu, który otrzymałeś od Prezesa GUS).

Brak dopełnienia obowiązku może wiązać się z konsekwencjami (kara grzywny) zgodnie z artykułem 57 ustawy o statystyce publicznej.

 • obowiązek spisowy

Powszechny spis rolny

ARiMR: Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatóww związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

 • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
 • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.Stawki pomocy:
 • Chryzantemy muszą być przeznaczone do sprzedaży na dzień złożenia wniosku.
 • chryzantema doniczkowa –20 zł za sztukę,
 • chryzantemy cięte – 3 zł za sztukę. – wypełnićwniosek pobrany ze strony www.arimr.gov.pl, podać w dokumencie m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania;– przekazać bezpłatnie chryzantemy:
 • – do 6 listopada 2020 r.złożyć wniosekwbiurzepowiatowymARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Jeśli o pomoc ubiega się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musi wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis;
 • Co należy zrobić, by otrzymać wsparcie:
 • organizacjom pozarządowym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • innym instytucjom publicznym,

które zgłoszą w ARiMRzamiar odbioru tych chryzantem, uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

– chryzantemy nieodebrane do 16 listopada 2020 r. należy niezwłocznie przekazaćfirmie zajmującej się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskując pisemne lub elektroniczne potwierdzenie odbioru tych kwiatów;

 

– złożyć do 30 listopada 2020 r. do biura powiatowego ARiMR potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych organizacjom pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego lub innym instytucjom publicznym, a także potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako bioodpady.

Wypłata pomocy nastąpi do 31 grudnia 2020 r.

Więcej na stronie: www.arimr.gov.pl

Nowy portal do załatwiania spraw urzędowych zdalnie

Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie nie ulega poprawie. Zdaje się, że niektóre rozwiązania, wprowadzone, aby ograniczyć transmisję koronawirusa, pozostaną z nami na dłużej.  

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, wprowadzony został system dwuzmianowy pracy – w jednym tygodniu pracuje jedna grupa pracowników, w kolejnym – druga. Takie rozwiązanie ma na celu zachowanie płynności zadań realizowanych w poszczególnych referatach oraz – oczywiście – załatwianie spraw interesantów możliwie na bieżąco. Ponownie zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o zrozumienie w tej kwestii. Zapewniamy, że nikogo nie zostawimy bez pomocy, ale bardzo prosimy, żebyście próbowali Państwo swoje sprawy załatwiać on-line. To nie tylko najszybsze, ale także najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu działania urzędowe w Internecie uruchomiliśmy platformę, na której zamieściliśmy wnioski i karty spraw, które można załatwić przez ePuap – bez wychodzenia z domu. Teraz już nie musimy przechodzić pomiędzy platformami, system zrobi to za nas!

Aby załatwić swoją sprawę on-line, należy:

 1. Wejść na stronę: https://serock.epuap.online/
 2. Wyszukać wniosek, dotyczący sprawy, którą chcemy załatwić
 3. Wybrać opcję „Wyślij dokument przez ePUAP” – jeśli posiadają Państwo profil zaufany* (TUTAJ podpowiadamy jak go uzyskać)
 4. Po zalogowaniu na stronie ePUAP należy uzupełnić formularz danymi
 5. Postępować zgodnie ze wskazówkami, umożliwiającymi przesłanie dokumentu („Dalej”/”Wyślij”, itp.)
 6. Po zatwierdzeniu wysłania wniosku automatycznie trafi on do realizacji do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
 7. Szczegółowa instrukcja zawarta jest także na wspomnianej platformie (góra strony)

Na platformie zostały zamieszczone również wnioski w pdfie. Jeśli z jakichś przyczyn nie uda się Państwu przesłać wniosku elektronicznie, możecie pobrać wniosek w pdfie, wypełnić, wydrukować i osobiście dostarczyć do Urzędu. Wrzucamy je do urny na dokumenty, znajdującej się w przedsionku ratusza. Zachęcamy jednak i prosimy, aby ograniczyć wizyty w urzędzie.

Posiadanie profilu zaufanego pozwala nam załatwiać sprawy elektronicznie, a wdrożony system czyni załatwianie naszych spraw jeszcze wygodniejszym.

Jak założyć profil zaufany? O tym TUTAJ

Cmentarze zamknięte

Decyzją rządu cmentarze na Wszystkich Świętych zostaną zamknięte.
Obostrzenia związane z zamknięciem cmentarzy obowiązują od soboty do poniedziałku włącznie.
 • zasady związane z pandemią
 • zasady związane z pandemią

Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzu

W związku z przypadającym na początku listopada Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym i wynikającym z tego wzmożonym ruchem w okolicach cmentarzy, uprzejmie informujemy, że w bieżących dniach obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzu w Serocku. Zmiany polegać będą na ograniczeniach w zatrzymywaniu i parkowaniu pojazdów bezpośrednio przy cmentarzu. Z uwagi na dużą ilość osób odwiedzających groby bliskich, uruchomione zostaną w pobliżu cmentarza, przy ul. Wyzwolenia i ul. Sienkiewicza dwa dodatkowe parkingi.

Odwiedzający cmentarze i sprzedawcy ze stoisk przy cmentarzach w Serocku i Woli Kiełpińskiej mają zapewnioną możliwość korzystania z toalet przenośnych typu TOI-TOI. Przy obu cmentarzach ustawione zostały toalety, przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. Toalety w wersji VIP, wyposażone są w umywalkę, środki myjące i dezynfekujące. Toalety jest codzienne serwisowane i dezynfekowane.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Przyjęcia interesantów w dniu 2 listopada

Przyjęcia interesantów:

Do odwołania przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego, jego zastępcę Marka Bąbolskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego będą odbywały się telefonicznie wg poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 15.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Zawieszenie nieodpłatnej pomocy prawnej

1. W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy prawnej od 30 października 2020 r. zawieszona zostaje działalność stacjonarna wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu legionowskiego działających zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Przewidywany termin przywrócenia stacjonarnej działalności wymienionych punktów to 20 listopada 2020 r. 

O ewentualnym wydłużeniu w/w terminu przywrócenia stacjonarnej działalności punktów, zostaną Państwo poinformowani na stronie powiatu.

2. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w ust. 1, nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

3.  Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną, mogą ją otrzymać z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

W takim celu należy przesłać na adres pomocprawna@powiat-legionowski.pl skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w załączniku.

Szczegółowe informacje: pomocprawna@powiat-legionowski.pl

 

 

Fundacja Vis Salutis zaprasza na konferencję

Dnia 28.11.2020 roku o godzinie 10:00 rozpocznie się V Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji jest

‘’Dezintegracja pozytywna – izolacja w wolności, wolność w izolacji’’

Konferencja stanowi kontynuację prowadzonego od 2016 roku cyklu (odbywającego się dotychczas pod nazwą ,,Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”), który z roku na rok gromadzi coraz liczniejsze grono ekspertów i osób zainteresowanych pogłębianiem kompetencji w dziedzinie psychoterapii. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna skłoniła nas wszystkich do poszukiwania nowych dróg komunikacji i jednocześnie uświadomiła fakt narastającej technologizacji życia. Postanowiliśmy zatem od tego roku przenieść naszą konferencję na nasz kanał  YouTube.
Wstęp wolny.

Więcej TUTAJ.

Dziady! Obejrzyj online

Stowarzyszenie Kulturalny Serock zaprasza na widowisko teatralne "Dziady"

W tym przedziwnym czasie chcemy Wam zaproponować chwilę zatrzymania, refleksji, wyciszenia, powspominania...
Zabierzemy Was w teatralną podróż, przybliżającą czasy naszych przodków, dla których obrzęd Dziadów był jednym z najważniejszych w roku.
Opowiemy jak świętowali ten czas dawni Słowianie i w tym wehikule czasu zadumamy się nad człowieczym losem.
Przycmentarną opuszczoną chatę zbudujemy na scenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, gdzie zostanie pokazane widowisko
(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego).
Ze względu na ograniczenie miejsc na widowni do 25% zapraszamy przed ekrany na pokaz online.
Transmisja odbędzie się na fanpejdżu Urzędu Miasta i Gminy Serock - 30 października o godzinie 18.00. Zapraszamy.

Organizatorzy.
 • Dziady - widowisko teatralne

Sesja Rady Miejskiej w dniu 2 grudnia

Informujemy, że XXIX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 2 grudnia 2020 r.o  godz. 13.00, transmisję można oglądać TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że w punkcie - Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego: 798 894 440.

Pomoc dla Seniorów - infolinia 22 505 11 11

W ramach działań Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została infolinia.
Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze moga poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię (np. zakupy pierwszej potrzeby).
Dotyczy to w szczególności Seniorów, którzy  mieszkają samotnie i są pozbawieni pomocy ze strony rodziny czy najbliższego otoczenia.
Telefony będą odbierali konsultanci, którzy skierują zgłoszenia do odpowiednich ośrodków pomocy społecznej.  Ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Seniora, na bieżąco przejmuję listę osób potrzebujących pomocy. Nawiązywany jest kontakt telefoniczny celem doprecyzowania i omówienia szczegółów pomocy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 1. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały sięna pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię.Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
  w wieku 70 lat i więcej.
 2. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
  w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszych.

 

Reklamacje dot. odbioru odpadów

Szanowni Państwo,

z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz powstałymi w związku z tym utrudnieniami prosimy o przekazywanie reklamacji dot. nieodebranych odpadów komunalnych na numer telefonu 605 404 167 lub na adres e-mail ochronasrodowiska@serock.pl.

Jednocześnie informujemy, że do odwołania zawieszamy oględziny w związku ze składanymi przez Państwa zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew oraz w innych sprawach pozostających w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Za utrudnienia przepraszamy, o wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tymczasowa zmiana kursu LKS w związku z protestem

Szanowni Państwo,
w związku z protestem, który ma się odbyć pod Urzędem Miejskim w Legionowie, przewidziane jest zablokowanie m.in. Ronda im. Marsz. J. Piłsudskiego. Dlatego, w dniu dzisiejszym, od godz. 16:00 do czasu zakończenia protestu, autobusy linii 5 i linii 6 będą skręcać w ul. Jagiellońską (przy restauracji McDonald's, a następnie w ul. Piłsudskiego w kierunku PKP Legionowo. Na czas protestu linie 5 i 6 będą omijały przystanki "Legionowo Sowińskiego 04", "Legionowo UM 01/02" oraz "Legionowo CH Błękitne".
Za utrudnienia przepraszamy!

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów 26.10.2020

Do odwołania  poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego oraz Przewodniczacego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego będą odbywały się telefonicznie lub za pomocą video konferencji wg. poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05
w godz. 14.00 - 15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Rozmowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy również, że:

Od 20.10 urząd nie będzie obsługiwał interesantów w kontakcie bezpośrednim!

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zawiesza obsługę interesantów w kontakcie bezpośrednim.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP.
W sytuacjach wyjątkowych wnioski, pisma itp. należy złożyć w urnie, znajdującej się w przedsionku Urzędu. Odbiór dokumentów w umówionym wcześniej z pracownikiem terminie, możliwy jest osobiście, poprzez podajnik na dokumenty, znajdujący się przy drzwiach Urzędu.

Sprawy z zakresu USC i Ewidencji Ludności:

Informujemy, że do odwołania interesanci będą mogli załatwić osobiście wyłącznie sprawy dotyczące rejestracji zgonów. Wizyty osobiste w USC umawiamy telefonicznie pod nr telefonu: 22 782 88 32, 22 782 88 52 oraz mailowo usc@serock.pl. Zaplanowane uroczystości zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem, z zachowaniem środków reżimu sanitarnego i ograniczeniem liczby uczestników uroczystości do minimum.

Urząd on-line

TUTAJ znajdą Państwo instrukcję, jak można sprawy załatwić online. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 22 782 88 05.

Płatności on-line

Prosimy o uiszczanie opłat on-line lub jeśli nie jest to możliwe - o kontakt z odpowiednim Referatem.

Przypominamy godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:

pn 8.00-18.00
wt-czw 8.00-16.00
pt 8.00-14.00

Zmiana organizacji ruchu w dn. 25 października

25 października 2020 r.  w związku z  XVIII Biegiem Niepodległości ” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, który będzie odbywał się w następujący sposób :

25 października 2020 r.

od godz. 08.00 do godz. 16.00

całkowite wyłączenie z ruchu (i miejsc parkingowych) ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. 11-go  Listopada /usytuowana meta zawodów/

od godz. 8.00 do godz. 16.00

- wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki, w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /trasa biegu – prosimy o nieparkowanie pojazdów na całej długości ulicy Kościuszki/

Ruch pojazdów w ww. okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd) i 11-go Listopada (wyjazd). Jednocześnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 72 92. Szczegóły dotyczące imprezy i biegów na stronie internetowej Serockich Inwestycji Samorządowych. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu.

Komendant Straży Miejskiej

 

 

                                              

Dyskusja nad projektem zmiany studium - zgodnie z planem 20.10.20

Informujemy, że planowana na dzień 20.10.2020 r. o godzinie 14.00 w Ratuszu Miejskim w Serocku debata publiczna, nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odbędzie się zgodnie z planowanym terminem.

Osoby pragnące uczestniczyć w debacie obowiązane są zgłosić się przy wejściu głównym do budynku Ratusza do godziny 14.00. Uczestnicy spotkania zobowiązani będą do zasłaniania ust i nosa, a także stosowania pozostałych zasad utrzymania dystansu społecznego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zależności od frekwencji na spotkaniu, zostaną wdrożone środki ograniczające do minimum ewentualne zagrożenie epidemiczne.

Przyjęcia interesantów w dniu 19 października

Uwaga! Informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo, przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego i jego zastępcę Marka Bąbolskiego w dniu 19 października, będa się odbywać wyłącznie telefonicznie i przez videokonferencję wg poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05
w godz. 14.00 - 15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza Markiem Bąbolskim:

w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:

w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

 

Czasowa zmiana organizacji ruchu 17 października

17 października 2020 r.  na terenie Serocka odbędzie się „LOTTO Poland Bike Marathon” wprowadza się czasową zmianę organizacj ruchu drogowego, który będzie odbywał się w następujący sposób :

od godz. 09.00 do godz. 16.00

całkowite wyłączenie z ruchu ul. 11-go Listopada (prosimy o nieparkowanie pojazdów na całej długości ul.  11- go Listopada) , ul. Rynek po stronie nr. 1 -7, ul. Brukowej, ul. Retmańskiej, ul. Zdrojowej, ul. Wolskiego – (trasa wyścigu)

od godz. 9.00 do godz. 16.00

- prosimy o nieparkowanie pojazdów na całej długości ul. Kościuszki (na czas wyścigu ruch ul. Kościuszki odbywał się będzie w obu kierunkach).

Ruch pojazdów w ww. okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd) i (wyjazd). Jednocześnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 72 92. Szczegóły dotyczące imprezy i wyścigu rowerowego TUTAJ.

 

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Targowisko w dniu 17.10 odwołane

Informujemy, że z powodu startu LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku, 17 października zostaje odwołany targ na serockim rynku. Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że impreza odbędzie się bez udziału publiczności.

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Działając zgodnie z uchwałą nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzeniem Nr 125/B/2020 z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu zamieszczono na stronie internetowej www.serock.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy  informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 Konsultacje trwały od 29 września 2020r. do 9 października 2020r. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 125/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 września 2020 r., do Urzędu Miasta i Gminy Serock nie wpłynęły uwagi organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miasto i Gmina Serock dotyczące przedłożonego projektu programu. 

Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r.

Informujemy, że w sierpniu bieżącego roku został przeprowadzony remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r, która znajduje się na terenie cmentarza parafialnego w Serocku. Prace remontowe polegały na wymianie pękniętych elementów nagrobka, uszczelnieniu i zespojeniu poszczególnych części pomnika, wypolerowaniu płyt, z których wykonany jest pomnik, położeniu dodatkowych płyt nagrobnych na pomniku. W ramach przeprowadzonych prac remontowych zamontowana została również nowa płyta pionowa, na której zostali wymienieni spoczywający w mogile żołnierze oraz symbolicznie umieszczono na tablicy nazwiska żołnierzy, którzy polegli pod Serockiem w czasie Bitwy Warszawskiej. Zadanie to dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • grób żołnierzy 1920 r.
 • grób żołnierzy 1920 r.
 • logotyp MKiDN

Od 19 października zmiany w kursach LKA

Informujemy, że z dniem 19 października 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w rozkładach jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej!

 1. na linii nr 6 wprowadza się nowe kursy:

- na relacji Wierzbica – Serock – PKP Legionowo:

 • 6:50 – odjazd z przystanku „Serock Centrum 01” o 6:55
 • 8:25 – odjazd z przystanku „Serock Centrum 01” o 8:30
 • 13:50 – odjazd z przystanku „Serock Centrum 01” o 13:55 – kurs dotychczas realizowany był wyłącznie w soboty. Po zmianach będzie kursował od poniedziałku do soboty oprócz świąt
 • 17:25 – odjazd z przystanku „Serock Centrum 01” o 17:30

- na relacji PKP Legionowo – Serock – Wierzbica

 • 7:40
 • 12:40
 • 16:05
 • 18:40
 • kurs z 15:45 przesuwa się na 15:40
 • kurs z 16:10 przesuwa się na 16:25
 1. W związku z wprowadzonymi zmianami na linii 6, zmianie ulega jeden kurs na linii 4.
 • kurs o 16:45 z przystanku „Serock Centrum 02” będzie ruszał o 17:00
 1. na linii nr 5 wprowadza się następujące zmiany:
 • kurs na relacji Serock – Dębe – PKP Legionowo o 4:20 przesunięty zostaje na 4:15
 • kurs na relacji PKP Legionowo – Dębe – Serock o 5:30 przesunięty zostaje na 5:20
 1. na linii nr 7 wprowadza się następujące zmiany:
 • kurs o 5:00 przesunięty zostaje przesunięty na 4:35, tym samym odjazd z przystanku „Legionowo Centrum Komunikacyjne 01” zostaje przesunięty z 5:33 na 5:11
 • kurs o 6:15 przesunięty zostaje przesunięty na 5:55, tym samym odjazd z przystanku „Legionowo Centrum Komunikacyjne 01” zostaje przesunięty z 6:48 na 6:31
 • kurs o 7:30 przesunięty zostaje przesunięty na 7:15, tym samym odjazd z przystanku „Legionowo Centrum Komunikacyjne 01” zostaje przesunięty z 8:03 na 7:51
 1. na liniach 7 i 8 dodaje się przystanki:
 • „Legionowo Osiedle Młodych 01”
 • „Legionowo Cynkowa 01”

 

Nowe zasady przyjęć interesantów

Uwaga! Obowiązują poniższe zasady związane z poniedziałkowymi przyjęciami Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przyjmuje:

osobiście
w wyznaczonych godzinach: 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45 w sali nr 15 na parterze urzędu.
Na przyjęcia osobiste obowiązują zapisy pod numerem - 22 782 88 05, osoby zapisane na konkretną godzinę prosimy o punktualność.

e-przyjęcia
w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
prowadzi tele-rozmowy
w godz. 12.00 - 15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
prowadzi tele-rozmowy
w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Biuro Obsługi Interesanta
nadal obsługa interesantów jest prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie obsługi jednocześnie mogą przebywać 3 osoby, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos. Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych udziela dyżurujący pracownik.

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku
8.00 - 18.00 - poniedziałek
8.00 - 16.00 - wtorek, środa, czwartek
8.00 - 14.00 - piątek

Przypominamy, że przy wejściu do urzędu dokonywany jest pomiar temperatury ciała każdego wchodzącego pracownika  oraz interesanta - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Trwa wyłożenie zmiany miejscowego planu

Trwa wyłożenie zmiany miejscowego planu dla Dębego, Bolesławowa, Ludwinowa Dębskiego i Stanisławowa

Pragniemy przypomnieć, że w dniach od 16.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, dla obrębów Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo. W dniu 06.10.2020 r. o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 52/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  27 lutego 2019 r. i dotyczą w szczególności:

 • zmiany załącznika graficznego w zakresie granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone w oparciu o mapy zagrożenia powodzią,
 • zapisów z zakresu parametrów sieci infrastruktury technicznej,
 • parametrów dotyczących szerokości nowo wydzielanych dróg wewnętrznych,
 • zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej nr 632.

Wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, stanowisko nr 3 w godzinach pracy urzędu. Wyłożony do publicznego wglądu projekt dokumentu znajduje się do pobrania poniżej.

Przypominamy, że uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu należy zgłaszać do 23 października 2020 roku.

Pragniemy przypomnieć, że zmieniany dokument nie obejmuje terenów strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego gminnego składowiska odpadów, ponieważ dla tych terenów uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 154/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, dla tego obszaru uchwalono nowy plan zagospodarowania, określany jako Sekcja B1, który można zobaczyć pod adresem: https://www.bip.serock.pl/3405,gmina-serock-sekcja-b1

 • ...

Konsultacje projektu Statutu Miasta i Gminy Serock

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Serock.

Komisja właściwa w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock, której miałem przyjemność przewodniczyć przedstawia Państwu do konsultacji społecznych projekt uchwały w tym zakresie.

Statut jako podstawowy akt określający ustrój wewnętrzny gminy reguluje sprawy organizacji i funkcjonowania jej organów, relacje między nimi, wewnętrzny podział kompetencji, tryb ich pracy oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, a także uszczegóławia sprawy związane m.in. z tożsamością lokalną. Prawo do stanowienia przez gminę statutów jest uszczegółowieniem wyrażonej w Konstytucji RP zasady samodzielności ustrojowej, która gwarantuje organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego prawo do regulowania ustroju wewnętrznego tych jednostek.

Z uwagi na zmiany przepisów prawa regulujących zadania jednostek samorządu terytorialnego istnieje konieczność oceny treści statutu i wprowadzenia stosownych zmian. Przy tej okazji zwrócono uwagę na symbole Miasta i Gminy Serock dostosowując ich opis do przyjętej Księgi Znaku Miasta i Gminy Serock oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Serock.

Zachęcam Państwa do zgłaszania uwag przedstawionego projektu uchwały. Ułatwieniem prezentowanych zmian jest zamieszczenie oprócz uchwały zamieniającej, tekstu jednolitego statutu. Dokumenty dostępne TUTAJ

Uwagi należy zgłaszać pod adresem: radamiejska@serock.pl w terminie do 15.10.2020 r. 

 

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Bońkowski

Przewodniczący Komisji

Badanie naukowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Na prośbę Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zachęcamy do  wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zmian sytuacji ludności w czasie pandemii:


Szanowni Państwo,

Zależy nam by w badaniach wzięła jak najbardziej zróżnicowana grupa osób z każdej gminy.

Jak ważne jest monitorowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności zdajemy sobie sprawę wszyscy. Również my pracownicy naukowi szukamy odpowiedzi na pytanie, co działo się w Państwa rodzinach przez ostatnie dwa miesiące. Czy macie poczucie zmian? Czy też uważacie, że nic się nie stało? Chcielibyśmy się tego dowiedzieć od Was zadając kilka pytań.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć nas, poświęcić chwilę i wypełnić ankietę, będziemy zobowiązani. Ankieta zajmuje od 4-7 minut. I jest ANONIMOWA!

Ankieta jest prowadzona wspólnie z CDR w Brwinowie i KSOW.

link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform

Z wyrazami szacunku,

prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

www.irwirpan.waw.pl

www.skalin.pl

 

Konsultacje projektu programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 9 października 2020r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl, złożone  w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock
Rynek 21, 05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 125/B/2020 z dnia 28 września 2020r. znajduje się TUTAJ.

 

Oświetlenie przejść w Nieporęcie - głosujmy na projekt

Usuwanie azbestu

Referat Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Uchwałą Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 27.999,60 zł, co stanowi 40% kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 60% w kwocie 41.999,40 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowane jest odebranie składowanych na nieruchomościach ok. 92 ton płyt azbestowych oraz zdemontowanie ok. 56 ton pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z 62 nieruchomości.

W związku z powyższym zachęcamy pozostałych właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, aby składali wnioski na bezpłatne usunięcie eternitu. Wniosek wraz załącznikami można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 na parterze lub ze strony internetowej www.serock.pl w zakładce dbamy o środowisko – zadania – odbiór azbestu. Więcej informacji w sprawie uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-53.

 

 • logo WFOSiGW

Zakup oczyszczaczy powietrza

W dniu 9 lipca 2020 r. została zawarta umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Serock, przedmiotem której jest udzielenie Miastu i Gminie Serock pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. "Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”. W ramach zadania Miasto i Gmina Serock planuje zakupić 22 profesjonalne oczyszczacze powietrza, które zostaną przekazane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock. Miasto i Gmina Serock od wielu lat aktywnie podejmuje działania na rzecz ochrony powietrza. Zdecydowana większość tych działań skierowana jest do dorosłych mieszkańców gminy. Zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza będzie idealnym uzupełnieniem tych działań, przede wszystkim będzie on skierowany do najmłodszych mieszkańców gminy, czyli do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów "zerówek”.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • logotyp Mazowsze

Zaproszenie do udziału w targach turystycznych

Zaproszenie
do udziału w
operacji: 

 „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby
i stowarzyszenia działające dla budowania więzi lokalnych oraz przedstawicieli Gospodarstw Agroturystycznych z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w operacji: „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków”.

Termin realizacji operacji 16-18 października 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i 22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, Biuro Obsługi Mieszkańca -stanowisko nr 2) zgłoszenie swojego udziału w operacji.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu
22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

  

 • logotypy KSOW

Mistrz z Zegrza

26 września 2020 r. Jakub Rochnowski zwyciężył w II eliminacjach Mistrzostw Polski tym samym uzyskując tytuł Mistrza Polski w motorowodnej kat. GT30.

Był to zakończony wielkim sukcesem debiut w tej klasie młodego, piętnastoletniego zawodnika, który jest obecnie najmłodszym motorowodniakiem startującym w tej kategorii. W bieżącym roku do rywalizacji stanęło ośmiu, w większości bardzo już doświadczonych zawodników z polskich klubów motorowodnych. 

Jakub jeszcze niedawno rywalizował w młodzieżowej klasie GT15 i choć wiekowo mógłby jeszcze dalej w niej startować, już w tym roku zdecydował spróbować swoich sił w dorosłej klasie GT30. Na tegoroczne Mistrzostwa Polski pojechał z planem, by zdobywać cenne doświadczenie, a finalnie pokonał wszystkich zawodników.

Mimo deszczowej pogody zawody przebiegły wzorowo i w doskonałej atmosferze, świetnie sprawdziły się także służby zabezpieczające i przede wszystkim publiczność, której znaczna liczba zgromadzona wokół jeziora naprawdę była imponująca.

Zawody w Rogoźnie zakończyły tegoroczny sezon Motorowodnych MP.  W sumie odbyły się dwie eliminacje, 12 września w Trzciance i 26 września w Rogoźnie. W obu Jakub znalazł się na najwyższym miejscu podium.

 • Jakub Rochnowski

XIII Rajd Pamięci

Rajd pieszy ma na celu propagowanie wiedzy historyczno-krajoznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy Serock oraz zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów, rodzin, dorosłych mieszkańców gminy oraz wszystkich innych chętnych. Rajd zostanie przeprowadzony w formie swobodny przemarsz. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikaty piechura oraz medal. Wyjątkowo w tym trudnym czasie nie przewidujemy konkurencji i testu wiedzy.
Regulamin uczestnictwa zamieścimy wkrótce na naszej stronie internetowej www.sis.serock.pl.

Start trasy - plaża miejska w Serocku
Meta - teren CSŁiI

Termin 26.09.2020 r. godz.10:00

Zapraszamy drużyny min. 2 osobowe.
Zapisu dokonuje kapitan zespołu.

Koordynator Rajdu Piotr Kijak Stowarzyszenie Nasze Zegrze
Informacje SIS Sp. z o.o. Anita Siemiński 508 550 028, a.sieminska@sis.serock.pl

Komunikat organizacyjny:

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszym XIII Wrześniowym Pieszym Rajdem Pamięci. Pragniemy by uczestnicy czuli się bezpiecznie, dlatego prosimy o zachowanie odstępów między innymi osobami oraz zabranie ze sobą maseczki (lub innej formy zakrywającej nos i usta). Oficjalne otwarcie i weryfikacja drużyn odbędzie się na plaży miejskiej przy masztach. Tegoroczny rajd to tylko swobodny przemarsz. Drużyny będą szły w wyznaczonej kolejności. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i folder. Meta znajduje się w CSŁiI w Zegrzu przy stadionie. Dla zawodników przewidzieliśmy ,,prawdziwą" wojskową grochówkę oraz wodę.
Dostęp do toalety będzie możliwy: w budynku sanitarnym (plaża miejska) 2 punkt kontrolny przy boisku w Jadwisinie oraz na mecie.
 
Po posileniu się delegacje zapalą znicze przy miejscu pamięci mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.
 
Życzymy słonecznej pogody i miło spędzonego czasu.

Przyjęcia interesantów w dniu 28 września

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się wg następującego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu, zaś w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie (pod nr. 22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Budowa produktu turystyki wiejskiej - zaproszenie

Zaproszenie do udziału w operacji:

"Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Miasta i Gminy Serock, członków stowarzyszeń i inne osoby zaangażowane w budowanie więzi lokalnych, działających na terenie gminy Serock do udziału w operacji: „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock”.
Termin realizacji operacji 29-30 września 2020 r.

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i 22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, Biuro Obsługi Mieszkańca -stanowisko nr 2) zgłoszenie swojego udziału w operacji.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu 
22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 
ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.

        
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

 • logotypy KSOW

Ogłoszenie o dzierżawie gruntu przy cmentarzu w Skubiance

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

Istnieje możliwość dzierżawy placów pod cmentarzem parafialnym w Skubiance w okresie od 23.10.2020 r. do 22.11.2020 r.

Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 09.10.2020 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.

W dniu 15.10.2020 r. o godzinie 14:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przyjęcia interesantów w dniu 21 września

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

21 września w godzinach 12.00 - 14.00 interesantów będzie przyjmował zastępca burmistrza Marek Bąbolski - osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu zaś w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie (pod nr. 22 782 88 05).

Burmistrz Artur Borkowski przyjmował będzie wyłącznie telefonicznie w godzinach 14.00 - 15.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Sprzątanie świata 2020

W tym roku Fundacja Nasza Ziemia już po raz 27 koordynować będzie największą polską akcję ekologiczną: „Sprzątanie świata – Polska”, która przebiegać będzie pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Wielki finał akcji odbywać się będzie w dniach 18-20 września.

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku w Australii. W akcji tej corocznie uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. Celem akcji jest promowanie proekologicznych zachowań oraz edukacja dotycząca prawidłowego gospodarowania odpadami. W Polsce od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy podejmuje działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Zorganizowane grupy zbierają się w tych dniach aby wspólnie sprzątać Polskę. Oprócz tradycyjnego sprzątania terenów publicznych akcji tej towarzyszą również takie działania, jak zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, organizowane są festyny, koncerty i konkursy o tematyce odpadowej.

„Sprzątanie Świata 2020” niewątpliwie różnić się będzie od poprzednich edycji z powodu pandemii Covid-19 ze względu na panujące obostrzenia. Zachęcamy jednak do zapoznania się z Informatorem Akcji SSP 2020 przygotowanym przez Fundację Nasza Ziemia (link do informatora w wersji PDF https://bit.ly/informatorssp2020 ), a osoby i grupy chcące czynnie włączyć się do akcji prosimy o rejestrację na stronie internetowej https://naszaziemia.pl/ssp2020/.

Nie zapominajmy, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który dbać musimy wszyscy. Pamiętajmy o prawidłowej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych oraz do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe. Postarajmy się wspólnie zminimalizować jego szkodliwy wpływ na środowisko!

Wyłożenie projektu mpzp - sekcja B

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja B.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, dla obrębów Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 16.09.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. W dniu 06.10.2020 r. o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 52/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  27 lutego 2019 r. i dotyczą w szczególności:

 • zmiany załącznika graficznego w zakresie granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone w oparciu o mapy zagrożenia powodzią,
 • zmianie ulegają zapisy z zakresu parametrów sieci infrastruktury technicznej,
 • zmianie ulegają parametry dotyczące szerokości nowo wydzielanych dróg wewnętrznych,
 • zmiana ulga zapisów dotyczących obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej nr 632.

Wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, stanowisko nr 3 w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przyjęcia interesantów w dniu 14 września

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się wg. następującego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu, zaś w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie (pod nr. 22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Zapraszamy na spotkanie w sprawie gazyfikacji Łachy i Gąsiorowa

 • spotkanie gazyfikacja Łacha i Gąsiorowo
 • mapa Gąsiorowo
 • mapa Łacha

Przyjęcia interesantów w dn. 4 września

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się wg. następującego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu, zaś w godz. 14.00 – 15.00 - telefonicznie (pod nr. 22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Burmistrz apeluje o udział w spisie rolnym

 • apel burmistrza o udział w spisie rolnym

Utrudnienia w ruchu w związku z TRIATHLONEM

Informujemy. iż 6 września 2020 r. (niedziela) w związku z organizacją Triathlonu przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym. Impreza sportowa rozgrywać się będzie w trzech dyscyplinach: pływaniu, kolarstwie i biegach.

12.00 - start na serockiej plaży

Impreza odbywa się bez udziału kibiców. Tworzenie się skupisk ludzkich na terenie zawodów i wzdłuż tras jest zakazane. Ewentualnych widzów prosimy o zachowanie ostrożnośi szczególnie na trasie rowerowej i biegowej oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem.

Więcej informacji TUTAJ

 • Informacje dot. zawodów triathlonowych w Serocku
 • Mapka z przebiegiem trasy biegowej i rowerowej w czasie...

40. rocznica porozumień sierpniowych

40 lat emu podpisano cztery porozumienia, które zakończyły wielki protest przeciwko władzy komunistycznej jaki wybuchł latem 1980 r. Brało w nim udział ok. 700 tysięcy ludzi w całej Polsce.

Pierwsze strajki wybuchły latem 1980 r. między innymi w Poznaniu, Tarnobrzegu, Mielcu i Lublinie. Były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin. Władza komunistyczna nazwała je "nieuzasadnionymi przerwami w pracy". Strajki te kończyły się obietnicami podwyżek płac.

W połowie sierpnia 1980 r. protesty wybuchły na Wybrzeżu, między innymi w Gdańsku, Szczecinie i Elblągu. Fala strajkowa rozlała się na cały kraj. Jej skala był olbrzymia. Protestujący, oprócz żądań socjalnych, wysuwali postulaty polityczne. Władza nie zdecydowała się na rozwiązanie siłowe, jak to miało miejsce w 1970 r. Rozpoczęły się rozmowy ze strajkującymi zakończone podpisaniem czterech ważnych porozumień.

30 sierpnia 1980 r. podpisano w Szczecinie porozumienie pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (Marian Jurczyk) a stroną rządową (Kazimierz Barcikowski).

31 sierpnia 1980 r. w sali BHP  Stoczni Gdańskiej podpisano porozumienie między Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym (Lech Wałęsa) a delegacją rządową (Mieczysław Jagielski).

3 września 1980 r. podpisano porozumienie w Jastrzębiu-Zdroju; strajkujących górników reprezentował Jarosław Sienkiewicz, a rząd Aleksander Kopeć.

11 września 1980 r. podpisano porozumienie w Dąbrowie Górniczej sygnowane przez Zbigniewa Kupisiewicza (MKS) oraz Franciszka Kaima (rząd).

Rozpoczął się, trwający piętnaście miesięcy, okres częściowej wolności w komunistycznym państwie. Powstał dziesięciomilionowy ruch społeczny „Solidarność”. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. zakończył okres swobód obywatelskich ale Sierpień 1980 r. był impulsem do późniejszych przemian ustrojowych w Polsce i wschodniej Europie.

Zdjęcie (wikipedia.org) przedstawia podpisanie porozumienia w Szczecinie 30 sierpnia 1980 r. Siedzą od lewej: Marian Jurczyk, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; Marian Juszczuk, wiceprezes MKS; Kazimierz Barcikowski, wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Rządowej; Jarosław Mroczek, członek prezydium MKS (stoi); Janusz Brych, pierwszy sekretarz KW PZPR, członek Komisji Rządowej; Stanisław Ozimek, dyrektor naczelny Stoczni Szczecińskiej.

 • Fotografia z podpisania porozumienia w Szczecinie 30...

Seniorze nie daj się oszukać!

Uwaga Seniorzy! Fałszywi policjanci i wnuczkowie nadal telefonują do mieszkańców powiatu legionowskiego. Mimo licznych działań profilaktycznych i apeli Policji w sierpniu br. aż 5 seniorów dało się zwieść oszustom i przekazali im pieniądze w kwocie ponad 120 tys. złotych. Przypominamy! Policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach przez telefon, nigdy nie żądają przekazania pieniędzy. Nie daj się nabrać na zmyślone historie! Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy! Nie trać oszczędności życia!

Przestępcy działający metodą "na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji" wciąż są aktywni. Oszuści, wykorzystując ufność i dobroć seniorów chcą wyłudzić ich oszczędności. Działają szybko i sprawnie. Warto też pamiętać, że wciąż modyfikują swoje przestępcze metody. Niekiedy podają się za pracowników elektrowni, poczty, ZUS-u czy opieki społecznej. Dalej również podają się za członka rodziny np. wnuczka. W sierpniu br. na terenie powiatu legionowskiego odnotowaliśmy aż 5 oszustw, gdzie oszuści podawali się za „policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji". Seniorzy stracili łącznie ponad 120 tys. złotych.

Mechanizm działania sprawców jest zawsze podobny. Z seniorem, za pośrednictwem telefonu stacjonarnego, kontaktuje się oszust. Mężczyzna bądź kobieta podaje się za pracownika np. Zus-u, poczty, banku, administracji i oznajmia, że za chwilę przyjedzie kurier, który ma do przekazania paczkę lub list polecony. Następnie próbuje uzyskać informacje na temat miejsca zamieszkania seniora oraz poznania jego stanu majątkowego. Na tym rozmowa się kończy. Po chwili do starszej osoby dzwoni inny rozmówca – rzekomy policjant CBŚP czy prokurator i informuje, że ich oszczędności są zagrożone, albo niezbędne są do przeprowadzenia akcji policyjnej. Fałszywy policjant czy prokurator prosi o przelanie pieniędzy na „bezpieczne” konto, spakowanie gotówki do torby i wyrzucenie jej przez okno, pozostawienie jej w umówionym miejscu – z którego mają zostać odebrane przez rzekomego policjanta. Zdarza się, że „fałszywy policjant” sam przychodzi do domu seniora, aby odebrać pieniądze.

Rzekomy funkcjonariusz podczas rozmowy telefonicznej stara się być jak najbardziej wiarygodny. Często podaje fikcyjny numer legitymacji służbowej lub numer gabinetu w komendzie, w której podobno na co dzień służy. Oszuści, aby upewnić swojego rozmówcę, że faktycznie rozmawiają z funkcjonariuszem, każą wybrać na telefonie numer 112, pod którym można potwierdzić dane rzekomego policjanta.
Jeśli jednak ofiara wybierze podczas rozmowy numer alarmowy 112, wtedy wcale nie połączy się z Policją, tylko nadal będzie kontynuować rozmowę z oszustem, który w tym czasie przekazuje słuchawkę drugiemu przestępcy, podszywającemu się pod dyżurnego Policji. Pamiętajmy, aby połączyć się z prawdziwymi funkcjonariuszami należy PRZERWAĆ poprzednie połączenie i wykonać nowe. Często jednak ofiary są mocno zdenerwowane zaistniałą sytuacją i nie zwracają uwagi na to kiedy i w jaki sposób wybierają numer alarmowy. Oszustom właśnie na tym zależy. Przy połączeniu z numerem 112, powinniśmy w słuchawce usłyszeć komunikat „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”.

SENIORZE jeśli odebrałeś podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy przekazanie pieniędzy prosimy pamiętać o środkach ostrożności:

 • Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe czy też za pomocą tzw. „szybkiego przelewu”,
 • Nie działaj w pośpiechu i  nie podejmuj od razu pieniędzy z banku,
 • Zadzwoń do znajomych, sąsiadów, rodziny,
 • Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda od Ciebie pieniędzy, ROZŁĄCZ rozmowę, a następnie zadzwoń pod bezpłatny numer 112 i poinformuj o takiej sytuacji lub osobiście zgłoś się do najbliższej jednostki Policji.

Pamiętajmy, że POLICJANCI nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie jakichkolwiek kwot pieniędzy. Tego rodzaju sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami.

Niemal każdy z nas ma w swoim otoczeniu starszą osobę. Porozmawiajmy z nimi o metodach działania oszustów. Może to być dziadek lub babcia w rodzinie, albo starszy sąsiad, mieszkający w naszej okolicy. Szczególną rolę w życiu seniorów odgrywają także ich opiekunowie. Kilka słów przestrogi przed oszustami może pomóc ochronić ich przed utratą oszczędności życia. Policjanci starają się dotrzeć do seniorów na spotkaniach, debatach, w klubach, lub po prostu odwiedzając ich w domu. Legionowscy dzielnicowi nieustannie ostrzegają i służą radą wszystkim mieszkańcom w swoich rejonach służbowych. Im więcej jednak osób będzie rozmawiało z seniorami o ich bezpieczeństwie, tym działania te będą efektywniejsze. Wszyscy mamy przecież bliskich, na których nam zależy.

Seniorze! Nie daj się oszukać!

podkom. Justyna Stopińska
Komenda Powiatowa Policji w Legionowie

ŹRÓDŁO

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać sięo pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące
tej oferty wsparcia.

Do 31.08.2020 deklaracje do spółdzielni energetycznej!

Przypominamy, że do 31 sierpnia można składać deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej.

Można ją poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

Z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w tej inicjatywie zorganizujemy dodatkowe spotkania, podczas których, w miarę posiadanych możliwości, odpowiemy na wszystkie pytania. Złożenie deklaracji nie ma charakteru zobowiązania, osoby deklarujące zainteresowanie będą miały możliwość wycofać się z uczestnictwa w procesie tworzenia spółdzielni również na późniejszych etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej.

Wszystkie pytania dotyczące spółdzielni prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@serock.pl. 

O spółdzielni pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

Uwaga! Możliwe opóxnienia w rozkładzie LKA

Uwaga! W związku w wyścigiem kolarskim Tour Bitwa Warszawska 1920 r. dziś (piątek, 14 sierpnia) do godziny 17.00 mogą wystąpić opóźnienia w rozkładzie Komunikacji Lokalnej. W imieniu organizatorów - przepraszamy za utrudnienia.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego
 i bezpiecznego stylu życia.”


Informacje na temat konkursu dostępne są TUTAJ.

 

Czekamy na deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej

Przypominamy, że do 31 sierpnia mozna składać deklaracje uczestnictwa w spółdzielni energetycznej.

Można ją poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

Z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w tej inicjatywie zorganizujemy dodatkowe spotkania, podczas których, w miarę posiadanych możliwości, odpowiemy na wszystkie pytania. Złożenie deklaracji nie ma charakteru zobowiązania, osoby deklarujące zainteresowanie będą miały możliwość wycofać się z uczestnictwa w procesie tworzenia spółdzielni również na późniejszych etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej.

Wszystkie pytania dotyczące spółdzielni prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@serock.pl. 

O spółdzielni pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

Fundacja Pomocna Ręka

Fundacja „Pomocna Ręka” realizując projekt współfinansowany ze środków PFRON, oferuje różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia prosimy o kontakt z biurem Fundacji:  e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl , tel.: 22 428 40 08.  

Bieg w Nasielsku z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu 100 rocznicy Bitwy nad Wkrą i Bitwy o Nasielsk.

Każdy z Was może pokonać dowolny dystans, ale dla osób, które chcą podążyć szlakiem walczących wojsk proponujemy trasy (mapki i miejsce zbiórki w komentarzach pod postem):
- 5 km
- 10 km
- 16,5 km
- 30 km
- 60 km
- dla najmłodszych runda wokół skweru z rodzicami

Podczas kibicowania mile widziane flagi.

Patronat nad biegiem objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz płk Andrzej Kozera Komendant Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej  im. ppłk. Jana Kowalewskiego.

Link do zapisów: https://www.facebook.com/NasielskBasztaBikeTeam/posts/2686598978273240

 • plakat bieg w Nasielsku

W tych podmiotach zrealizujesz Bon Turystyczny

Podmioty z terenu Miasta i Gminy Serock, które realizują Polski Bon Turystyczny:

 

HOTEL NARVIL SP. Z O.O.

05- 140 SEROCK, CZESŁAWA MIŁOSZA 14A

HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE SP.Z O.O.

05-140 SEROCK, JACHRANKA 77

MJS SP. Z O.O. SP.K.

05-140 SEROCK, CZESŁAWA MIŁOSZA 20

PAN TADEUSZ S.C.

05-140 SEROCK, CZESŁAWA MIŁOSZA 20

GEOVITA S.A.

05-140 JADWISIN, OGRODOWA 31

LIPOWY PRZYLĄDEK / WARSZAWSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.

05-140 ŁACHA, MAZOWIECKA 75

ORANGE SZKOLENIA SP. Z O.O.

05-140 SEROCK, UL.WYZWOLENIA 57

Pokaz filmu Legiony

Pokaz filmu "Legiony" z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

W tym roku przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia Powiat Legionowski zaprasza mieszkańców seans filmowy online. 14 sierpnia o godz. 20.00 do wspólnego obejrzenia filmu „Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: kino@powiat-legionowski.pl do północy 12 sierpnia 2020 r.
Pierwsze 50 osób otrzyma książkę Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły pt. „Bitwa Warszawska 1920, Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew”, pozostali - zestaw wydanych przez Powiat Legionowski pocztówek.

Liczba widzów ograniczona do 150, decyduje kolejność zgłoszeń.

 • plakat Legiony

Przerwa w dostawie wody

W dniu 12 sierpnia 2020 roku w godzinach 8.00 – 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Karolino, Marynino oraz ulicy Moczydło w Serocku. Za utrudnienia przepraszamy.

Przyjęcia interesantów w dniu 10 sierpnia

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, interesantów będzie przyjmował wyłącznie zastępca burmistrza, Pan Marek Bąbolski, wyłącznie telefonicznie, w godzinach 12.00 - 14.00. Prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 782 88 05.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest w godzinach 8.00 - 18.00.

Rolniku, przygotuj się do spisu

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

 

 

Przyjęcia interesantów przez burmistrza 3.08.2020

W najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. przyjęcia interesantów przez burmistrza zaczną się o godzinie 12:30, czyli o pół godziny później niż zwykle.
Za zmianę przepraszamy.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00!

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się zwykle wg. następującego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu. w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

 

Nieodpłatna pomoc prawna w dn. 31 lipca

Informujemy, że w piątek – 31 lipca 2020r. prawnik w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej będzie przyjmował w godzinach 8.00-11.00.

Przyjęcia interesantów w dniu 27 lipca

W najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia 2020 r. przyjęcia interesantów przez burmistrza zaczną się o godzinie 12:30, czyli o pół godziny później niż zwykle.
Za zmianę przepraszamy.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00!

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę oraz przewodniczącego rady odbywają się zwykle wg. następującego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje: w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu. w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji.

Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

 

Umowy KSOW podpisane

21 lipca 2020 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim na realizację dwóch operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021. Zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UF/UM/RW/1699/2020 na operację pn. „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” kwota refundacji kosztów nie przekroczy 14 194,20 zł, zaś na drugą operację pn. "Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock”, zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/UM/RW/1700/2020 kwota refundacji kosztów nie przekroczy 24 500,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • logotypy ksow

Komunikat w sprawie kodu PKD 93.29.Z

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:
93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (rozpoczynający działalność gospodarczą), nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) ale tylko przez okres 12 m-cy (tj. do 1 sierpnia 2021 r.). Po tym terminie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które umożliwią CEIDG automatycznie zmiany kodu 93.29.Z na 93.29.B.

Zalecamy, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym kodem, w szczególności 92.29.A (m.in. escape roomy) dokonali aktualizacji danych wpisowych w zakresie PKD tj.  rodzaju działalności gospodarczej.

Żródło: CEIDG

 

Wycieczka do Bałtowa

Zachęcamy do zapisów na wycieczkę do Bałtowskiego kompleksu turystycznego.

 • Bałtowski kompleks turystyczny

Kurs e-larningowy dla dzieci

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o kursie e-learningowym dla dzieci.

Pomocnik rolnika - co należy wiedzieć

W związku z trwającym sezonem zbiorów w rolnictwie Placówka Terenowa KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim przekazuje ulotkę informacyjną pn. Pomocnik rolnika.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020r., poz. 713) został opracowany projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały określa zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oaz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Ewentualne propozycje zmian lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały mogą być zgłaszane do 28 lipca 2020r. na adres poczty elektronicznej: p.kopec@serock.pl, złożone
w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21,
05 – 140 Serock

Przyjęcia interesantów 20 lipca 2020 r.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę i przewodniczącego rady:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu.
w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie, nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Jezioro Zegrzyńskie w roli głównej

O walorach turystyczno-rekreacyjnych okolic Jeziora Zegrzyńskiego nikogo przekonywać nie trzeba, ale warto o nich przypomnieć, zwłaszcza, że jest co reklamować. Tego zadania podjęła się Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, która realizuje właśnie projekt „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim”.

Jezioro Zegrzyńskie i jego sąsiedztwo oferują nie tylko doskonałe warunki do wypoczynku, uprawiania sportów, relaksu i zabawy. To także obszar intensywnie rozwijający się z nieograniczonym niemal potencjałem. Miejscowi znają i doceniają tutejsze możliwości w zakresie turystyki i rekreacji, a turyści coraz chętniej odwiedzają ten region.

Projekt „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Jeziora Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” zakłada podjęcie działań, które w pełni zaprezentują ofertę regionu, a także podniosą świadomość społeczności lokalnej odnośnie rybackiego dziedzictwa kulturowego i znaczenia sektora rybackiego na Jeziorze Zegrzyńskim. Cel zostanie zrealizowany dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, a także produkcji dwóch filmów informacyjno-promocyjnych oraz wydaniu publikacji tematycznej o charakterze albumu, które stanowić będą bogate źródło informacji i inspiracji dla przebywających na terenie LOT „Przystań w sercu Mazowsza” lub planujących wizytę. Aby nie można było odmówić przedsięwzięciu rozmachu, zarówno film, jak i książka zostaną zaprezentowane jesienią na największych w Polsce targach turystycznych World Travel Show, które gromadzą wystawców i gości z Polski oraz z zagranicy. Pierwszy wariant filmu jest już do obejrzenia na stronie internetowej (zegrze.org) i profilu LOT na Facebooku oraz pod tym artykułem.

Projekt, na realizację którego pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych, realizowany jest na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Zalew Zegrzyński", obejmującej powiat legionowski (gminy Jabłonna, Serock, Wieliszew i Nieporęt), powiat wołomiński (gminy Radzymin i Dąbrówka) oraz Gminę Somianka w powiecie wyszkowskim.

Projekt został dofinansowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza”, która powstała w 2017 roku z inicjatywy samorządów i LGD, wspiera promocję oraz rozwój regionu Jeziora Zegrzyńskiego, lokalnej przedsiębiorczości, turystyki i ekologii. Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej LOT „Przystań w sercu Mazowsza” (zegrze.org) oraz na fanpage’u na Facebooku.

Pierwszy z filmów promocyjnych moga Państwo obejrzeć TUTAJ

 • autor: LOT "Przystań w sercu Mazowsza"

Deklaracja do lekarza pierwszego kontaktu

Szanowni Państwo,

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku informuje, że zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2020. Poz.172) – lekarz pediatra może sprawować opiekę nad pacjentem wyłącznie do ukończenia przez niego  18 roku życia.

W związku ze zmianą przepisów prosimy o kontakt pacjentów SPZOZ w Serocku  oraz Ośrodka Zdrowia w Dębe 38 którzy ukończyli 18 lat w celu sprawdzenia i weryfikacji deklaracji do lekarza pierwszego kontaktu. Dopełnienie przez Państwa formalności umożliwi uniknięcie problemu z dostępem do udzielanych przez SPZOZ w Serocku i Dębe świadczeń zdrowotnych.

 

Dyrektor SPZOZ w Serocku
Beata Ugodzińska

Zaopiekuj się szczeniakiem do zadań specjalnych

Szczeniaki, które w przyszłości będą psami przewodnikami, poszukują domów tymczasowych.

 • Szczeniaki do zadań specjalnych poszukują domów tymczasowych

ZGZZ zaprasza na kurs żeglarski

Szczegóły na plakacie poniżej.

 • zaproszenie do udziału w kursie żeglarskim

PPIS ostrzega przed oszustami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Inspekcji Sanitarnej.

Pracownicy Stacji Sanitarnej przed rozpoczęciem kontroli mają obowiązek wylegitymować się legitymacją służbową oraz upoważnieniem do kontroli. Ponadto po kontroli pozostawiają dokument z pieczęcią urzędową.

W trakcie kontroli nie przyjmują gotówki.

Autentyczność kontroli można zweryfikować pod nr telefonu 22 774-15-76
lub 609-729-134.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Legionowie

Sylwia Patejuk

Dwudniowy spływ kajakowy

Zapraszamy na dwudniowy spływa kajakowy. Szczegóły na plakacie poniżej.

Proponujemy Państwu zapisy na nasze przedsięwzięcia poprzez platformę Strefa Zajęć.

 

 

 • dwudniowy spływ kajakowy

Wyniki wyborów na Prezydenta RP w II turze

Wyniki wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Miasto i Gmina Serock kliknij TUTAJ.
TUTAJ znajdziecie Pańśtwo szczegółowe informacje na temat głosowania.

Frekwencja w Mieście i Gminie Serock wyniosla 73,55%. Uprawnionych do głosowania było 12 711 osób, liczba kart ważnych 9 349.

Dla porównania frekwencja w Mieście i Gminie Serock w I turze wyniosla 68.70%. Uprawnionych do głosowania było 12 410 osób, wydano 8 526 kart.

Przyjęcia interesantów w dniu 13 lipca 2020 r.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę i przewodniczącego rady:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu.
w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie, nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Przerwa w dostawie wody

Uwaga

W dniu 7 lipca 2020 roku w godzinach 8:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:
Serock ul. Pułtuska od nr 63 do końca
Wierzbica od nr 1 do 7
Wierzbica ul. Pogodna, Na skarpie, Wiosenna

Za utrudnienia przepraszamy.

MGZW w Serocku

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców przed I turą w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

Więcej TUTAJ.

Informacja o terminach dotyczących II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r.

1) zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w II turze może być dokonane do 30 czerwca br. – osoby będące na kwarantannie do dnia 7 lipca – osoby poddane kwarantannie po 7 lica do dnia 10 lipca,

2) złożenie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do dnia 3 lipca,

3) złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców do dnia 7 lipca,

4) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania do dnia 10 lipca.

Wszystkie te czynności mogą być załatwiane w godzinach pracy urzędu poniedziałek 8.00-18.00, wtorek - czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-14.00.

Wszystkie informacje i formularze, dotyczące wyborów znajdują się TUTAJ.

Przypominamy mieszkańcom Osiedla Zegrze, że w tym roku głosują w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego, ul. Oficerska 3.

Przyjęcia interesantów w dniu 6 lipca 2020 r.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest do godziny 18.00.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę i przewodniczącego rady:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu.
w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie, nr 22 782 88 05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Weekend w gminie Serock

5 lipca o godzinie 18.00 na serockim rynku odbędzie się pierwszy w tym roku koncert z cyklu "Fontanny muzyki". Wystąpi dla nas Trio Delicamente. Serdecznie zapraszamy

*Przypominamy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1. Ekspozycja dostępna jest w sobotę i niedzielę w godz. 10:30 – 17:00

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa # Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy też na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

Program "Moja woda"

Ostrzeżenie - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenia meteorologiczne: Silny deszcz z burzami
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Uwagi: Brak

Ważne:
Od: 16:30 26-06-2020
Do: 23:00 26-06-2020

synoptyk IMGW-PIB: Julianna Drożdżyńska
Czas wydania: 2020-06-26 09:25
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Kąpielisko dopuszczone do kąpieli

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 26.06.2020r. o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli

Zgodnie art. 1 pkt. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 59 ze zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), a także na podstawie 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz w oparciu o wyniki badania wody dostarczone przez organizatora, a także wykonane w ramach nadzoru bieżącego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie orzeka o dopuszczeniu do kąpieli :

1. Kąpielisko „Dzika Plaża" w Nieporęcie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 03.06.2020r. — woda przydatna do kąpieli

2. Kąpielisko „Plaża Miejska Serock" zlokalizowane przy ul. Retmańskiej w Serocku bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 22.06.2020 r.

3. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane przy ul. 600-lecia w Wieliszewie bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyników badania wody pobranej w dniu 18.06.2020 r. — woda przydatna do kąpieli

Kąpielisko przy ul. Retmańskiej w Serocku czynne będzie do końca wakacji, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 roku. Organizatorem kąpieliska jak co roku jest Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku, natomiast zarządcą całego terenu, rozumianego potocznie, jako teren plaży w Serocku, od tego roku są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Począwszy od dnia 27 czerwca nad bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających z kąpieliska będą czuwali ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Kąpielisko będzie strzeżone przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 18:00 przez trzech ratowników pogotowia. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż obecnie działamy w innych okolicznościach, które są spowodowane pandemią COVID-19. Prosimy zatem o rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominamy, że:

 1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska;
 2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
 3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
 5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku;
 7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
 8. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą się Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska.

Niestety ze względów bezpieczeństwa nie zostanie uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci. Jednakże, gdy tylko uzyskamy pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej, co do możliwości otwarcia tej atrakcji, zostanie ona udostępniona.

Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock, e-mail:biuro@sis.serock.pl lub telefonicznie: 22 782 73 50.

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 • autor: ww.ms.gov.pl

Nabory wniosków w LGDZZ

Informujemy, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl oraz pod numerem telefonu 505 22 88 52. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczonymi możliwościami konsultacji osobistych, punkty w kryterium fakultatywnym nr 13
– konsultowanie projektu, będą przyznawane po spełnieniu następujących warunków:

- przesłanie fiszki projektowej,

- odbycie co najmniej 2 konsultacji telefonicznych, na których omówione zostaną uprzednio wysłane drogą mailową wstępnie/częściowo wypełnione dokumenty aplikacyjne (wniosek, biznesplan itp.).

Konsultacje telefoniczne będą odnotowywane w ewidencji doradztwa prowadzonej przez pracowników Biura LGD. Prosimy, aby pamiętać o podaniu danych podmiotu w celu odnotowania rozmowy w ewidencji doradztwa.

Wnioski będą przyjmowane w punkcie przyjęć wniosków LGD. W trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na ograniczony dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba LGD prosimy o telefoniczną informację o chęci złożenia wniosku. Umożliwi to odbiór dostarczonych przez Państwa dokumentów.

W związku z sytuacją epidemiczną potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracowników Biura LGD w ostatnim dniu przyjmowania wniosków może być utrudnione. Prosimy zatem o wcześniejsze przynoszenie dokumentów wymagających potwierdzenia. W celu potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem prosimy o przyniesienie oryginałów oraz gotowych kopii do potwierdzenia. W trosce o bezpieczeństwo oraz ze względu na ograniczony dostęp do budynku, w którym mieści się siedziba LGD prosimy o telefoniczną informację o chęci potwierdzenia dokumentów.

Poniżej znajdziecie Państwo link, pod którym można znaleźć całą dokumentację konkursową dotyczącą ogłaszanego naboru.

http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=207&lang=

 • autor: lgdzz

Przyjęcia interesantów w dniu 29 czerwca

29 czerwca, Burmistrz Miasta i Gminy Serock będzie przyjmował interesantów:

w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Interesantów obowiązuje przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z transmisją koronawirusa.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05. 

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że w poniedziałki Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest w godzinach 8.00 - 18.00.

Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane o centralnych podmiotach poradniczych zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Zakończenie roku szkolnego

                Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie

                  szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

 

Szanowni Państwo,

26 czerwca 2020r. kończy się rok szkolny 2019/2020, bardzo trudny dla nas wszystkich.
Czas naznaczony pandemią sprawił, iż wszyscy staliśmy się uczestnikami procesu edukacji.
Niezwykła i szczególna rola przypadła wszystkim, którzy ten proces tworzą, realizują i biorą za niego odpowiedzialność.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektorów szkół i przedszkoli, którzy musieli sprostać wyzwaniu zdalnej edukacji.
Dziękujemy nauczycielom za trud i wysiłek włożony w pracę z uczniami. Wyrazy wdzięczności posyłamy także pracownikom administracji i obsługi, którzy z nieustannym zaangażowaniem wykonywali swoją pracę, także podczas obowiązywania obostrzeń,
związanych z epidemią. 
Słowa podziękowania kierujemy do rodziców uczniów, którzy z troską i zaangażowaniem wspierali edukację szkolną.
Dziękujemy uczniom za wytrwałość i motywację do nauki. Wierzymy, iż sytuacja po wakacjach pozwoli wrócić do szkól i przedszkoli, spotkać się z rówieśnikami i nauczycielami.

Jednakże mamy nadzieję, że umiejętności nabyte podczas zdalnego nauczania, zostaną wykorzystane w dydaktyce szkolnej,
nadając jej nowe oblicze.

Drodzy uczniowie, gratulujemy Wam uzyskanych wyników w nauce oraz życzymy,
aby zdobywanie wiedzy było przygodą otwierającą przed Wami wiele możliwości.

 

Z życzeniami dobrego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Mariusz Rosiński                                                                                            Artur Borkowski

Sprawdź, gdzie możesz głosować

SPRAWDŹ GDZIE MOŻESZ GŁOSOWAĆ na terenie Miasta i Gminy Serock, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - kliknij TUTAJ.

Nabory wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 29 czerwca do 28 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl

 

logotypy do naboru wnioskow

"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Toaleta przy targowisku

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku, z myślą o korzystających z targowiska miejskiego, przy ulicy Kościuszki, w podwórku  – pomiędzy budynkiem, w którym mieści się m.in. Biblioteka Miejska a budynkiem Kościuszki 13 A, ustawiona została toaleta przenośna TOI TOI VIP.

Toaleta dostępna jest bezpłatnie dla każdego. Jest to wersja VIP, wyposażona w umywalkę i środki myjące. Toaleta jest systematycznie serwisowana i dezynfekowana, zgodnie z umową zawartą z firmą TOI TOI Polska Sp. z o.o.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Wideoporadnik dla przedsiębiorców

Już działa wideoporadnik dla przedsiębiorców, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące mechanizmów pomocowych oferowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Projekt, przygotowany przez PUP w Legionowie we współpracy z Powiatem Legionowskim, powstał m.in. w oparciu o przeprowadzoną w maju ankietę, za pośrednictwem której przedsiębiorcy mogli zgłosić pytania, wątpliwości i oczekiwania. Odpowiedzi i wskazówek udzielać będą eksperci z Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Wideoporadnik adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów działalności pożytku publicznego.

Filmy dostępne są na stronie Powiatu Legionowskiego: https://powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/koronawirus-informacje-o-wsparciu-dla-przedsiebiorcow/wideoporadnik-dla-przedsiebiorcow

Po lewej stronie witryny, w zakładce WIDEOPORADNIK opublikowane są poszczególne odcinki poradnika z podziałem na intytucje.

Filmy ukarzą się także na powiatowym Facebooku i kanale na YouTube.

Wideoporadnik prezentowany będzie również na stronach internetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie (www.puplegionowo.pl).

 

 

 • autor: powiat-legionowski.pl

Dotacje na kapitał obrotowy – nabór wniosków trwa

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać od 15 czerwca.

Dotacje na kapitał obrotowy to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Maksymalne dofinansowanie przewidziane w naborze to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące. Aż 2 mld zł w puli środków pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jest to największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Kolejne 500 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wniosek o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W ramach naboru przedsiębiorcy mogą otrzymać 100 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że nie muszą mieć wkładu własnego. A aby możliwie jak najbardziej uprościć składanie wniosków cały proces będzie przeprowadzony zdalnie - mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 31 lipca br., lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy.

 

Rozpoczęcie sezonu kąpielowego na plaży

Informujemy, że od dnia  27 czerwca 2020 roku  do końca wakacji otwieramy kąpielisko na plaży miejskiej w Serocku przy ul. Retmańskiej, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady miejskiej w Serocku z dnia 27 maja 2020 roku. Organizatorem kąpieliska jak co roku jest Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku, natomiast zarządcą całego terenu, rozumianego potocznie, jako teren plaży w Serocku, od tego roku są Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. Począwszy od dnia 27 czerwca nad bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających z kąpieliska będą czuwali ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Kąpielisko będzie strzeżone przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 18:00 przez trzech ratowników pogotowia. Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż obecnie działamy w innych okolicznościach, które są spowodowane pandemią COVID-19. Prosimy zatem o rozwagę i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przypominamy, że:

 1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska;
 2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
 3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
 5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku;
 7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
 8. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą się Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska.

Niestety ze względów bezpieczeństwa nie zostanie uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci. Jednakże, gdy tylko uzyskamy pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej, co do możliwości otwarcia tej atrakcji, zostanie ona udostępniona.

Wszelkie uwagi, pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock, e-mail:biuro@sis.serock.pl lub telefonicznie: 22 782 73 50.

 

 • autor: SIS Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów od lipca 2020 r.

Poniżej przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Przypominamy, że odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Zachęcamy również do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w smartfonie. Aplikacja dostępna jest na android, iOS oraz Windows Phone.

Harmonogram Serock-lipiec-grudzień 2020

Obowiązek oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym

Tablica z numerem porządkowym nieruchomości – okazuje się, że brak tej niepozornej rzeczy może sprawiać problem m. in. służbom drogowym, porządkowym, karetkom pogotowia, straży pożarnej. Dodatkowo może być powodem wystawienia mandatu właścicielowi danej nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne rozdział 8a, art. 47b zobowiązuje właściciela nieruchomości zabudowanych, bądź posiadających już adres swojej posesji do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Właściciele posesji powinni zatem być świadomi tego, że samo umieszczenie na budynku ozdobnego numeru nie wystarczy. Informacja zamieszczona na tablicy powinna być pełna, tj. zawierać: numer porządkowy, nazwę ulicy i miejscowości. Nabyta, bądź wykonana własnoręcznie tablica powinna być ulokowana w widocznym miejscu. Jeśli zatem budynek znajduje się w głębi posesji tablica powinna być umieszczona na budynku, jak również na ogrodzeniu.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń brak tablicy z numerem porządkowym podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Ponadto pamiętajmy, że przepisy te nie powstały po to aby tylko karać obywateli, ale służą i przyczyniają się do ich ochrony i podnoszenia jakości życia. Właściwe oznakowanie posesji jest niezwykle istotne w sytuacjach, gdy będzie potrzebna interwencja służb ratunkowych, ale również w sytuacjach tak prozaicznych, jak odbiór odpadów komunalnych czy doręczenie przesyłek kurierskich.

W celu uzyskania informacji, czy Państwa budynek posiada już numer porządkowy można skontaktować się pod numerem tel. 22 782-88-29, bądź wysłać zapytanie na adres mailowy geodezja@serock.pl .  

Aby ustalić numer porządkowy dla swojego budynku dotychczas nieoznakowanego, należy w tej sprawie złożyć wniosek do tut. Urzędu (Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju), który można pobrać na stronie internetowej https://www.bip.serock.pl/68,referat-gospodarki-gruntami-planowania-przestrzennego-i-rozwoju .  
Nadanie numeracji porządkowej nie podlega opłacie, dlatego tym bardziej zachęcamy do oznakowania swojego budynku
.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Terytorialsi wznawiają rekrutację

Po ponad 3 miesięcznej walce z koronawirusem, 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wznawia nabór nowych ochotników w swoje szeregi.

W momencie pojawienia się w naszym kraju pandemii spowodowanej koronawirusem, 5 Brygada musiała zmienić swój model działania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy. Pomimo obecnej sytuacji sanitarno - epidemicznej, mazowieccy terytorialsi rozpoczęli stopniowe odmrażanie szkoleń zarówno rotacyjnych, które odbywają się w weekendy jak i szkoleń dla nowych ochotników.

Najbliższe szkolenie podstawowe rozpocznie się 3 lipca i zakończy przysięgą wojskową 18 lipca, kolejne zaplanowane są w następujących terminach: 22.08-06.09, 14-29.11.2020

Dla kogo WOT

O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści oraz osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Zarówno mężczyźni jak i kobiety, w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), mogą zostać Terytorialsami. Podstawowe wymagania to, m.in.: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletniość, niekaralność, niepełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

System szkolenia

Proces szkolenia Terytorialsa rozpoczyna się od 16 – dniowego szkolenia podstawowego, które jest przeznaczone dla osób nie mających wcześniej do czynienia
z wojskiem. Dla żołnierzy rezerwy przeznaczone jest szkolenie wyrównawcze, trwające 8 dni. Oba szkolenia otwierają 3-letni cykl. W pierwszym roku odbywają się szkolenia indywidualne o charakterze ogólnowojskowym. W drugim roku szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale np. saper, medyk itp. Trzeci rok, to szkolenia zgrywające pododdziały. Po zakończeniu 3 letniego cyklu szkoleń, obie grupy żołnierzy spotykają się razem, aby szkolić się w systemie rotacyjnym w ramach tzw. „wspaniałych dwunastek” czyli sekcji lekkiej piechoty. W sumie, w ciągu trzech lat, wszyscy żołnierze OT muszą odbyć ponad 124 dni szkoleniowych.

Dołącz do nas!

Pierwsze kroki skieruj do Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwej dla swojego miejsca zamieszkania. 5. Brygada, współpracuje z siedmioma WKU. Mieszkańcy powiatu legionowskiego, wołomińskiego raz prawobrzeżnej Warszawy powinni zgłosić się do WKU Warszawa Praga lub WKU Warszawa Śródmieście. Od momentu złożenia wniosku do czasu odebrania karty powołania, czekają cię badania lekarskie i psychologiczne, zapoznanie z brygadą oraz komisja kwalifikacyjna. Jeżeli proces kwalifikacyjny przejdziesz pomyślnie, zostaniesz powołany do pełnienia służby w 54 blp w Żegrzu Płd. wchodzącym w skład 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Aneta SZCZEPANIAK - Rzecznik prasowy
5.
Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Tel. 727 041 568
261 341 226
ane.szczepaniak@ron.mil.pl
www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi
"Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

Przyjęcia interesantów w dniu 15 czerwca

Informujemy, że w dniu 15 czerwca przyjęcia interesantów będą się odbywały wyłącznie telefonicznie i wyłącznie przez zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Marka Bąbolskiego. Prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w godzinach 12.00-15.00.

II TURA WYBORÓW PREZYDENTA RP

12 lipca odbędzie się II tura wyborów na Prezydenta RP.

 • Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. poz. 1046 i 1207), zgodnie z którą obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie

 • Prosimy o zachowanie w lokalach zasad bezpieczeństwa, związanych z transmisją koronawirusa
 • Wszystkie informacje i formularze, dotyczące wyborów znajdują się TUTAJ

 • Przypominamy mieszkańcom Osiedla Zegrze, że w tym roku głosują w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego, ul. Oficerska 3
 • plakat 2 zasady bezpieczeństwa wybory

12 czerwca urząd nieczynny

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 maja 2020 r. w piątek 12 czerwca Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie nieczynny. 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami odnośnie dopisywania się do spisy wyborców na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na 28 czerwca 2020 roku, wyjaśniamy, że wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja br. utraciły ważność. Ci wyborcy powinni je złożyć ponownie. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem profilu zaufanego E-PUAP. Wnioski można składać do 23 czerwca.

Wniosek do pobrania: https://www.bip.serock.pl/plik,12659,wniosek-o-dopisanie-wyborcy-do-spisu-wyborcow-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej.pdf

Przyjęcia interesantów i praca urzędu

Od 1 czerwca 2020 r. ulegają zmianie godziny pracy w Urzędzie MiG w Serocku
Urząd będzie otwarty w godzinach:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00
piątek - 8.00 - 14.00

Od 1 czerwca 2020 r. przy wejściu do urzędu dokonywany będzie pomiar temperatury ciała każdego wchodzącego pracownika  oraz interesanta - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Miło nam poinformować, że termometr bezkontaktowy, którym dokonywane będą pomiary temperatury, jest darem Radnego Rady Miejskiej w Serocku, Prezesa Fudacji eBiznes Club, Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego – Dziękujemy!

Interesantów obowiązuje do odwołania przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z transmisją koronawirusa!

Informujemy także, że zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 maja 2020 r. w piątek 12 czerwca Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie nieczynny. 

Przypominamy aktualne informacje:

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę i przewodniczącego rady:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski będzie przyjmował:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu.
w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie, nr 22 782 88 05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Od 20 maja 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Serocku został otwarty dla interesantów - obsługa interesantów jest prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie obsługi jednocześnie mogą przebywać 3 osoby, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos.
Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych udziela dyżurujący pracownik.

Zapraszamy.

Rozmowy o rozwoju gminy

3 czerwca Burmistrz Artur Borkowski uczestniczył w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Panem Zbigniewem Gryglasem. Przedmiotem rozmowy były, m.in.: rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, udrożnienie szlaku wodnego z Warszawy przez Serock na pojezierze mazurskie, zaprezentowanie walorów serockich terenów inwestycyjnych w kontekście planów inwestycyjnych spółek Skarbu Państwa. Minister przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Serocku.

Gminne place zabaw otwarte od 5 czerwca

Place zabaw na terenie Miasta i Gminy Serock zostaną ponownie otwarte 5 czerwca.  Będą one codziennie rano dezynfekowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku środkami bezpiecznymi dla ludzi i zwierząt.

Przypominamy, że nadal obowiązują wytyczne, które mają ograniczyć transmisję koronawirusa. Apelujemy więc do rodziców o rozwagę i zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie o zachowanie około 2-metrowego dystansu, a jeśli nie jest to możliwe – zasłonięcie nosa i ust. Jeśli na placu zabaw przebywa już duża ilość osób – sugerujemy wybranie innej lokalizacji lub innej godziny pobytu na placu. Zalecamy także dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu zabaw.

Bezpłatne konsultacje psychologiczne

Poradnia Zdrowia Psychicznego Edukatio (oddział Legionowo) informuje, że Fundacja Psyche-Strefa Pozytywnych myśli realizuje w ramach 2 bezpłatnych projektów:  "Oparcie w samodzielności" oraz "Razem - działania wspierające osoby starsze i rodziny w chorobach otępiennych" - bezpłatne konsultacje i „grupy” dla mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Wszystkie konsultacje i „grupy” są całkowicie bezpłatne; konsultacje dotyczą opieki nad zdrowiem psychicznym, w tym: konsultacje z psychologiem, psychiatrą, neuropsychologiem oraz „grupy” i warsztaty. Działania te realizowane są w obu oddziałach: w Chotomowie oraz w Warszawie.
Jest to ostatni rok finansowania projektów przez Województwo Mazowieckie, zachęcamy więc do skorzystania z konsultacji.

W załączeniu plakaty informacyjne.

 • Plakat - bezpłatne grupy wsparcia, warsztaty,treningi...
 • Plakat - bezpłatne grupy terapeutyczne, warsztaty, treningi
 • Plakat - bezpłatne konsultacje lekarza psychiatry
 • Plakat - bezpłatne konsultacje psychologiczne i wizyty...
 • Plakat - bezpłatne konsultacje psychiatryczne
 • Plakat - bezpłatne konsultacje psychologiczne i...

Wytyczne GIS w jednym miejscu

GIS zaktualizował listę wytycznych z różnych obszarów zamieszczonych na stronach poszczególnych ministerstw. W jednym miejscu na stronie internetowej Inspektoratu zebrano 67 publikacji.

Chodzi np. przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem.

Na opublikowanej na stronie GIS liście znalazły się również wytyczne dotyczące funkcjonowania campingów, wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, a także wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.

Lista zawiera również odniesienia m.in. do zasad dotyczących kwarantanny, informacji dla podróżujących oraz zaleceń dla zarządzających budynkami mieszkalnymi.

Wytyczne GIS z różnych obszarów można zobaczyć TUTAJ.

Weryfikujemy dane w deklaracjach

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu
w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje są sprawdzane w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji ludności i innych zbiorach,
w których posiadaniu jest gmina jako administrator danych osobowych. Trwa także bieżąca kontrola w terenie.

Niestety wyniki dotychczasowej weryfikacji wskazują na zaniżanie ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ujawniono także nieruchomości, dla których właściciele nie złożyli deklaracji
w ogóle.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzić może do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy, parter Biuro Obsługi Mieszkańca stanowisko Nr 2 wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Co istotne, opłaty będą wzrastać, jeśli nie będziemy za śmieci płacili wszyscy. Kwota, jaką wnosimy za odbiór odpadów zależna jest od liczby osób, które opłatę wnoszą. Jeśli nie zgłaszamy wszystkich domowników lub nie płacimy w ogóle, to opłaty ponoszą za nas inni. To nie jest uczciwe w stosunku do osób, które płacą sumienne, systematycznie i rzetelnie. W ramach działań prewencyjnych dołożymy wszelkich starań, aby  takie sytuacje nie miały miejsca. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów musi być ponoszony przez wszystkich, a nie wyłącznie przez część mieszkańców gminy. Skala niedofinansowania systemu, który z założenia powinien się finansować tylko i wyłącznie z opłat ponoszonych przez mieszkańców sięga około 0,8 mln rocznie.
To wartość placu zabaw, remontu niewielkiej sali gimnastycznej czy małej drogi. Kwota ta wyjęta z budżetu na opłatę śmieciową powoduje mniej wykonanych inwestycji.

Pamiętajmy też, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia do Urzędu Miasta i Gminy deklaracji, w której informuje o liczbie faktycznie zamieszkujących u niego domowników. Na tej podstawie wnosi się opłaty. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie też jesteśmy zobowiązani zgłosić te osoby i płacić za śmieci.
Z opłat nie są zwolnione dzieci. Także zgłaszamy je bez względu na to, ile mają lat.

Bądźmy uczciwi wobec siebie i solidarnie płaćmy za odbiór śmieci.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Niedopłatna pomoc prawna wznowiona

Od 1 czerwca porady prawne ponownie będą udzielane w formie stacjonarnej, w punktach zlokalizowanych w powiecie legionowskim.
W związku ze zmieniającą się sytuacją oraz stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, podjęta została decyzja o zakończeniu zdalnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Oznacza to powrót do świadczenia pomocy stacjonarnie w punktach, których lokalizacje i godziny otwarcia znajdują się poniżej. We wszystkich lokalizacjach obowiązywać będą środki ochrony osobistej: dezynfekcja rąk przed wejściem do punktu, noszenie maseczek zakrywających nos i usta, zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

Możliwość skorzystania z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefonicznie) będą miały wyłącznie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności ruchowych, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, jak również osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Rozszerzony zostaje także zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotyczyć ona będzie także spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą do otrzymania porady prawnej w tym zakresie jest przedstawienie oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Uwaga! Z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać tylko osoby, które dokonają wcześniejszego zapisu. Klienci, którzy na poradę przyjdą niezapisani, nie zostaną przyjęci.  Zapisu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 22 76 40 584.
 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez adwokatów:
 

Starostwo Powiatowe w Legionowie
pokój 204 i 207 na II piętrze
Legionowo, ul. Sikorskiego 11
pon.- pt. 16:00-20:00
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Wieliszew, ul. Modlińska 23A
pon. 9:00-13:00
wt.  8:00-12:00
śr.  11:30-15:30
 
Urząd Gminy Nieporęt
pokój nr 1 na parterze
Nieporęt, Pl. Wolności 1
czw. 12:00-16:00
pt. 9:00-13:00
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim w 2020 r. prowadzone przez radców prawnych:
 

Urząd Miasta Legionowo
II piętro, pokój 3.11
Legionowo, ul. Piłsudskiego 41
pon.- pt. 16:00-20:00
piątek w godz. 16:00-20:00 - dyżur ze specjalizacją mediacyjną (w razie braku chętnych odbywać się będzie dyżur NPP)
 
Gminne Centrum Kultury i Sportu
Jabłonna, ul. Modlińska 102
wt. 10:00-14:00
czw. 12:00-16:00
 
Urząd Miasta i Gminy Serock
parter
Serock, ul. Rynek 21
pon.  08:00-12:00
śr.      08:00-12:00
pt.    12:00-16:00

Pomoc dla placówek medycznych

Serocki samorząd wsparł placówki medyczne w walce z koronawirusem. Maseczki, przyłbice, kombinezony i inne środki ochrony osobistej trafiły do SP ZOZ w Serocku, NZOZ w Legionowie, szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim, Szpitala Bielańskiego i Bródnowskiego. Radni Rady Miejskiej przekazali 1500 zł na zakup środków ochrony osobistej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Dziękujemy wszystkim Państwu, wolontariuszom, harcerzom, fundacjom, jednostkom samorządowym za wsparcie w walce z epidemią.  

Dzień sportu dla seniora

Zapraszamy na Dzień sportu dla seniora 10.06.2020 r. (środa)
Stadion miejski ul. Pułtuska 47

W programie:
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- konkurencje sportowo – rekreacyjne
-bufet kawowy
- punkt dietetyczny i medyczny
- pakiet uczestnika i drobne nagrody

Limit miejsc – 40 osób. Obowiązują zapisy do 3 czerwca 2020 r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: a.sieminska@serock.pl. Dodatkowe informacje pod nr telefonu 508 550 028 i na stronie www.sis.serock.pl.

 • dzien sportu dla seniora

Ważne komunikaty dla interesantów

Od 1 czerwca 2020 r. ulegają zmianie godziny pracy w Urzędzie MiG w Serocku
Urząd będzie otwarty w godzinach:
poniedziałek - 8.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00
piątek - 8.00 - 14.00

Od 1 czerwca 2020 r. przy wejściu do urzędu dokonywany będzie pomiar temperatury ciała każdego wchodzącego pracownika  oraz interesanta - zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Miło nam poinformować, że termometr bezkontaktowy, którym dokonywane będą pomiary temperatury, jest darem Radnego Rady Miejskiej w Serocku, Prezesa Fudacji eBiznes Club, Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego – Dziękujemy!

Interesantów obowiązuje do odwołania przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z transmisją koronawirusa!

Przypominamy aktualne informacje:

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza, jego zastępcę i przewodniczącego rady odbędą się w trybie obowiązującym od 25 maja br.:
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski będzie przyjmował:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali nr 15 na parterze urzędu.
w godz. 14.00 – 15.00  - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie, nr 22 782 88 05

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl .

Od 20 maja 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Serocku został otwarty dla interesantów - obsługa interesantów jest prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie obsługi jednocześnie mogą przebywać 3 osoby, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos.
Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych udziela dyżurujący pracownik.

Zapraszamy.

Odznaczenie państwowe dla Sylwestra Sokolnickiego

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Starosty, Sylwestra Sokolnickiego

Sesja Rady Miejskiej w Serocku, która odbyła się online 27 maja 2020 r., w Dzień Samorządu Terytorialnego, poświęcona była m.in. rocznicy 30-lecia odrodzenia samorządności w Polsce. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski wykorzystał tę sposobność, by powiadomić zebranych o przyznaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej - byłemu burmistrzowi Serocka, panu Sylwestrowi Sokolnickiemu. Postanowienie o przyznaniu tego wysokiego odznaczenia państwowego wydał 26 maja 2020 r.  Prezydent RP, Andrzej Duda.

Burmistrz Borkowski, dziękując byłemu burmistrzowi za pracę  na rzecz wspólnoty lokalnej, samorządności i samorządu serockiego, wyraził nadzieję na pojawienie się w najbliższym czasie możliwości sprzyjających godnemu wręczeniu odznaczenia. Do podziękowań dołączył Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, pan Mariusz Rosiński, który zauważył, że: nie ma osoby, która bardziej zasłużyłaby na to odznaczenie.

Pan Sokolnicki, obecnie piastujący funkcję Starosty Powiatu Legionowskiego, przyjął wiadomość z zaskoczeniem i  wzruszeniem. Stwierdził m.in., że Odznaczenie to traktuje jako wyraz podziękowania za zaangażowanie całej społeczności w wielkie dzieło naprawy i przebudowy Rzeczpospolitej.

 

IV etap znoszenia obostrzeń

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Opis na granatowym tle: IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19
Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

autobusy i tramwaje,
sklepy,
kina i teatry,
salony masażu i tatuażu,
kościoły,
urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.
ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

kina, teatry, opery, balet,
baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki
Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.
Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

www.gov.pl

Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego.
 
Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.
 
W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowe godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Szanowni Państwo od 1 czerwca 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock zmianie ulegają godziny pracy w Urządzie Miasta i Gminy w Serocku. 

Urząd otwarty będzie w następujących godzinach:

poniedziałek - 8.00 - 18.00

od wtorku do czwartku - 8.00 - 16.00

piątek - 8.00 - 14.00

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy na transmisję z sesji Rady Miejskiej

Informujemy, że XXIII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 maja 2020r. o godz. 14.00. 
Transmisję można oglądać na https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/167/rada-miejska-w-serocku.htm
Jednocześnie informujemy, że w punkcie Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego: 798 894 440.

Sesja odbędzie się w 30. rocznicę powołania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej.

Wznawianie działalności placówek oświatowych

Informujemy, że przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Serock wznowiły pracę, organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 18 maja 2020r., w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą korzystać z zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia  mają charakter dobrowolny,  a uczestnictwo w nich każdorazowo zależy od decyzji rodziców. 

Od 25 maja 2020r., zostają przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia bezpośrednich zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektor zdecyduje czy zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia w formie stacjonarnej  mają charakter dobrowolny i będą realizowane w małych grupach o stałym składzie,  przy zachowaniu bezpiecznych  warunków ich realizacji.

Informujemy również, że od 25.05.2020r., uczniowie klas VIII szkół podstawowych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Organizacja konsultacji wynikać będzie z potrzeb uczniów, a także warunków  i możliwości szkół. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, i zorganizowane w formie indywidualnej oraz grupowej. Istnieje także możliwości korzystania z biblioteki szkolnej przez uczniów.

Rodzice zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach/ konsultacjach proszeni są o kontakt z przedszkolem, szkołą – miejscem edukacji ucznia. 

Uczniowie korzystający z zajęć/konsultacji bezpośrednich w placówkach oświatowych, mogą także korzystać z dowożenia transportem zbiorowym organizowanym przez gminę. Potrzeby w zakresie dowożenia, rodzic dziecka zgłasza drogą elektroniczną w formie e-maila lub telefonicznie do Dyrektora placówki oświatowej, w której dziecko odbywa zajęcia/konsultacje. Informujemy jednocześnie, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dowóz uczniów przez przewoźników świadczących usługę na rzecz uczniów naszej gminy,  wykonywany będzie w oparciu o rygory sanitarne obowiązujące w komunikacji publicznej określone przez MZ i GIS. 

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

„Światło dla Polski” - zachęcamy do oddawania krwi

W tym trudnym, niecodziennym czasie, Legion HDK wraz z partnerami, zorganizował kampanię społeczną wspierającą Publiczną Służbę Krwi oraz wsparcie polskiego społeczeństwa walczącego z COVID 19. Wstępne ramy czasowe kampanii obejmują okres od 5 kwietnia 2020 roku do 1 listopada 2020 r. Faktyczne zakończenie będzie uzależnione od rozwoju sytuacji w Polsce.

Do najważniejszych celów tej kampanii należą:

- zbiórka pieniędzy oraz zakup najpotrzebniejszych artykułów ochrony bezpośredniej dla polskich medyków i służb, które ich najbardziej potrzebują,

- wsparcie Publicznej Służby Krwi poprzez zachęcanie do oddawania krwi oraz wyróżnianie Odznaczeniem: „Serce Legionu”,

- wsparcie placówek oświaty oraz osób będących w domach poprzez e-learning Legionu umożliwiający zapoznanie się z ideą honorowego krwiodawstwa oraz pierwszą pomocą przedmedyczną. W ramach działania Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku prowadzi ze swoimi uczniami szkolenia e-learningowe.

Pandemia koronawirusa spowodowała, iż krwiodawstwo najpierw na moment mocno zwolniło, chroniąc dawców i biorców przed zakażeniem, a następnie w miarę odmrażania - a więc i powrotu szpitali do wykonywania zabiegów i operacji - bardzo przyspieszyło. Niestety wciąż krwi bardzo brakuje, co nagłaśniają centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W naszym kochanym Serocku mamy szerokie grono krwiodawców, którzy niejednokrotnie wspierają mobilne akcje zbiórki krwi. Obecnie, zachęcam do odwiedzania RCKiK w Warszawie i Nowym Dworze Mazowieckim.

Apelujemy, by w tym trudnym czasie kolejny raz zjednoczyć się i wesprzeć potrzebujących. Serdecznie zapraszam do dołączenia do Klubu Legion, który działa na terenie naszej gminy. Wszystkie informacje na temat kampanii znajdują się pod adresem www - https://legionhdk.pl/swiatlo-dla-polski/.

Zachęcamy również do skorzystania z e-learningu na temat krwiodawstwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.


Serdecznie pozdrawiam

Emil Żurawski – koordynator Legion Klub HDK – oddział Serock

Do wydzierżawienia pomieszczenie magazynowe

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że posiada do wydzierżawienia część nieruchomości zabudowanej niemieszkalnym budynkiem parterowym, zlokalizowanej przy Jeziorze Zegrzyńskim, na wysokości gminnej przepompowni ścieków przy ul. Pułku Radio w miejscowości Zegrze.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część działki nr 111/49 z obrębu Jadwisin (miejsc. Zegrze).

Powierzchnia pod dzierżawę – ok. 330 m2. Powierzchnia budynku  - 162 m2.

Budynek ma służyć jako pomieszczenie magazynowe na zabezpieczenie sprzętu motorowodnego lub wodnego.

Określa się końcowy termin umowy dzierżawy na dzień 31.03.2021 r. bez możliwości jej przedłużenia na zasadach dotychczasowych, ze względu na planowaną rewitalizację przedmiotowego budynku.

Na zgłoszenia osób zainteresowanych wydzierżawieniem obiektu, czekamy do dnia 29 maja 2020 roku.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub drogą mailową, na adres geodezja@serock.pl .

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Imię i nazwisko, adres, bądź nazwę zainteresowanego;
 • Dane kontaktowe, w szczególności email i numer telefonu;
 • Opis zamierzonego sposobu wykorzystania nieruchomości;
 • Propozycję czynszu dzierżawnego, w ujęciu miesięcznym.

W przypadku większej liczby chętnych, przewidujemy zorganizowanie rokowań w celu wyłonienia dzierżawcy. O dacie i miejsce rokowań powiadomimy osoby, które wyraziły zainteresowanie dzierżawą.

Lokalizacja na mapie zasadniczej: https://linkd.pl/u49u

Dodatkowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać od pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (ul. Rynek 21)
 telefonicznie /22/ 782-88-29, 782-88-31.

 

Mapka terenu

 • do ogłoszenia

Przyjęcia interesantów w dn. 25 maja

Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski będzie przyjmował interesantów w poniedziałki:

w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Interesantów obowiązuje przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych z transmisją koronawirusa.

w godz. 14.00 – 15.00 telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski będzie przyjmował telefonicznie pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Wynik konkursów ofert na wsparcie zadań publ.

Informacje o wynikach konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock


1. Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock została wybrana oferta przedłożona przez:

Fundacja Pomagamy Bidom z Serocka

Kania Nowa, ul. Sokola 5

05-140 Serock

   Kwota dofinansowania wyniesie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

 

2. Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych została wybrana oferta przedłożona przez:

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

 1. Warszawska 39B

05-130 Zegrze Południowe

Kwota dofinansowania wyniesie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 

Referat Organizacyjno- Prawny

 

                                                                                         

KRUS - o zgłaszaniu wypadków

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy (w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

Na terenie powiatu nowodworskiego i legionowskiego, najbliższa Placówka Terenowa KRUS, do której należy zgłosić ewentualny wypadek,  znajduje się w Nowym Dworze Maz. przy ul. Okrzei 3, tel: 22 775 26 26, e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl.

ARiMR - komunikaty

 • Dopłaty 2020: Ostateczny termin składania oświadczeń mija 8 czerwca

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów.
16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie poniedziałek, 8 czerwca 2020 r.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

 • ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

Do 30 czerwca 2020 r. (o miesiąc), został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D, to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

 • ARiMR otworzył swoje placówki od 18 maja – pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja sukcesywnie otwiera swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od 18 maja na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0.
Dzięki systematycznej cyfryzacji procesów i wdrażaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewniło realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to wprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje. Już 18 maja zostały otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. (Decyzja o otwarciu biur powiatowych w województwie śląskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panującej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrębnym komunikacie).

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.

 

II rata za sprzedaż wyrobów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż wyrobów alkoholowych, że 31.05.2020 r. mija termin opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmiany w programie "Czyste Powietrze”

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od dnia 15 maja br. zmienił się regulamin programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, w związku z czym nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:
• zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
• nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
• nowy regulamin naboru wniosków. 

Główne zmiany w programie dotyczą: 
• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu; 
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; 
• wprowadzenie dwóch grup dochodowych: 
  -  dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, 
  -  dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy; 
• możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
• skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
• integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
• poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność; 
• dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
• włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego; 
• wzmocnienie współpracy z gminami;
• wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
• docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.
Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy składać do:
• WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, 
• lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW. 

Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Przypominamy, 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku został uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu oraz na stronach internetowych: 

https://czystepowietrze.gov.pl/
http://wfosigw.pl/ 
https://portal.wfosigw.pl/ 

Ważna informacja: 
Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obwieszczenie Burmistrza dot. szkód spowodowanych przymrozkami

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomości poszkodowanych producentów rolnych, że WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne
w dniach 18-21 kwietnia 2020 roku można składać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Kompletny wniosek (z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 29 maja 2020 roku.   

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć:
1.  Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
      (IRZ) / księga stada / paszporty.
 
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.bip.serock.pl 
w zakładce Ogłoszenia lub na stojaku z drukami wniosków, umieszczonym
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 

Informacje w sprawie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod nr tel. (22) 782-88-53.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Od 18 maja kupimy więcej produktów na targowisku

Informujemy, że ograniczenia w handlu na targowisku w Serocku zostają utrzymane do 17 maja 2020 r. Od poniedziałku przywracamy możliwość sprzedaży m.in. produktów przemysłowych. Prosimy jednak o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, tj. zachowywanie dwumetrowej odległości oraz zasłanianie ust i nosa, a także o korzystanie z rękawiczek oraz o dezynfekcję dłoni. Płyny odkażające znajdują się w zamontowanych na studzienkach dozownikach.

ARiMR - dopłaty do materiału siewnego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat - za rok 2019 - do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W kampanii 2019 producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników.

O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych - wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

W 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego.
Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.

 

 

Od 18 maja przywracamy wszystkie kursy LKA

Informujemy, że od poniedziałku 18 maja przywrócone zostają wszystkie kursy na linii nr 6, które były zawieszone od 1 kwietnia, tj.:

na relacji  Wierzbica – Serock – PKP Legionowo:

05:35, 07:25, 14:50, 16:35

na relacji PKP Legionowo – Serock – Wierzbica:

06:30, 08:30, 14:00, 15:45, 17:40

Od tego dnia zostają także podwyższone limity liczby pasażerów. Na każdym pojeździe będzie zamieszczona informacja odnośnie maksymalnej liczby pasażerów, jaka może podróżować danym kursem.

Przypominamy, że w pojazdach komunikacji obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zalecane jest również podróżowanie w rękawiczkach ochronnych.

Zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. Lokalna Komunikacja Autobusowa pozostaje bezpłatna do odwołania.

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Rusza III etap odmrażania polskiego sportu

Komunikat dla mieszkańców Zegrza

W nocy z 14 na 15 maja 2020 roku (z czwartku na piątek) nastąpi płukanie wodociągu w miejscowości Zegrze. Proszę w tym czasie ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z przyłączy wodociągowych.

Dyrektor MGZW w Serocku

Informacja dot. kalendarza tegorocznych imprez

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, decyzją Burmistrza, odwołane zostały wszystkie duże imprezy plenerowe do końca wakacji. Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji wydarzenia, na których realizację w bliskiej przyszłości pozwolą obowiązujące zasady i obostrzenia, będą organizowane tylko i wyłącznie przez jednostkę samorządową tj. CKiCz w Serocku oraz przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe. Instytucje te po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Legionowie i uzyskaniu pozytywnej opinii, określą zasady organizacji pojedynczych wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Odwołane zostały także wszystkie zaplanowane na bieżący rok wydarzenia sołeckie.

Poniżej zamieszczamy kalendarz planowanych przedsięwzięć kulturalno-sportowych, które odbędą się jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju. Prosimy o śledzenie naszej strony oraz stron: www.kultura.serock.pl i www.sis.serock.pl, na których zamieszczane będą aktualne informacje odnośnie nadchodzących wydarzeń.

ZUS dla Biznesu

W załączonym pliku znajdą Państwo aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych. 

Od 7 maja 2020 r. na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniona została:

- nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o: 
- świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
- nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

    - odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
    - zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
    - świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).
    - świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).
 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Zachęcam też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl.

 • autor: www.zus.pl

ZUS: zwolnienia ze składek na ok 1,5 mld złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 roku dla kolejnych płatników składek. – Pomoc objęła już łącznie blisko 800 tysięcy płatników składek na łączną kwotę ok 1,5 mld złotych – informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

We wtorek na kontach płatników składek łącznie będą już widoczne efekty pozytywnej obsługi 792 409 wniosków o zwolnienie za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok 1,5  mld.

ZUS na bieżąco rozpatruje również wnioski o świadczenie postojowe. Do przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło już około 438 mln złotych. Tylko we wtorek na konta przelano ponad 51,3 mln złotych. 

"Cały czas pracujemy nad tym, aby wnioski były jeszcze szybciej rozpatrywane. Udoskonalamy nasz system do automatycznego przetwarzania dokumentów. Robimy wszystko, aby przedsiębiorcy otrzymali potrzebną im pomoc. W najbliższych dniach przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu na Platformie Usług Elektronicznych" - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Przypomina, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

 • autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przyjęcia interesantów w dn. 11 maja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów informujemy, że uruchomiliśmy możliwość videokonferencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów.

Będzie to możliwe poprzez aplikację webex. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Osoby, które preferują tradycyjną rozmowę telefoniczną z Burmistrzem lub jego zastępcą prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w poniedziałek, w godzinach 12.00 – 15.00.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

11 maja - Dzień bez śmiecenia

Każdy kolejny dzień - w domu, w pracy czy nawet na urlopie to produkcja śmieci. Każdego dnia nasze kosze wypełniają się niemalże po brzegi. Dlatego pomimo tego szczególnego czasu, choć może właśnie szczególnie teraz, proponujemy udział w Dniu bez śmiecenia. 
I, co najlepsze, wcale nie chodzi o to, żeby zrezygnować ze wszystkich udogodnień i niejednokrotnie przecież praktycznych rozwiązań. Zamiast marnować wystarczy segregować odpady, można używać urządzeń 
z akumulatorami zamiast baterii, wyłączać komputer, zakręcać kran, robić listę zakupów…

Ostatnie badania wskazują, że prawie trzy czwarte pytanych deklaruje, że segreguje śmieci, a ponad 40 proc. - oszczędza wodę – wynika z badania "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania” to wiemy, że statystyka niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistość.

Dzień bez śmiecenia to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). 11 maja 2001 roku Sejm RP przyjął pakiet ustaw, regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, obecnie zmienionych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami o odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, Poz. 888), rozpoczął również funkcjonowanie polski system gospodarki odpadami opakowaniowymi zorganizowany zgodnie z wytycznymi Dyrektywy UE 94/62.

Pytanie brzmi - jak będzie wyglądać Wasz dzień bez śmiecenia?
Czy to właśnie od 11 maja 2020 r. na stałe zrezygnujecie z jednorazowych torebek a może zaczniecie kompostować? Albo wymienicie w domu żarówki na energooszczędne? Możecie tez skorzystać z zerowaste - owych przepisów na niedzielny obiad. 
Cokolwiek postanowicie - ważne, żeby to nie był kaprys chwili tylko początek trwałej zmiany w myśleniu.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Komunikat PKW z dn 7.05.2020 r.

Ankieta dla przedsiębiorców

Pandemia koronawirusa, poza utrudnieniem wszystkim życia codziennego, uderzyła też dotkliwie w przedsiębiorców. Wielu z nich w jej wyniku walczy o przetrwanie.

Władze powiatu legionowskiego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie i samorządami gminnymi szukają rozwiązań, które będą odpowiedzią na potrzeby lokalnego biznesu w tym trudnym czasie. Dlatego też przygotowaliśmy ankietę, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli zadać pytania i zgłosić wątpliwości, dotyczące oferowanych przez rząd instrumentów pomocowych. Ankieta pozwoli też zdiagnozować główne potrzeby i oczekiwania tego sektora w naszym powiecie, dzięki czemu będzie można dostosować pomoc do potrzeb rynku na terenie powiatu legionowskiego.

Zachęcamy więc do wypełnienia i przesłania ankiety. O przygotowanie odpowiedzi na zadane za jej pośrednictwem pytania i zgłoszone wątpliwości poprosimy ekspertów, a następnie przekażemy je podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji on-line. Ankieta jest jednocześnie zgłoszeniem na konferencję, a o jej terminie przedsiębiorcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres w niej podany.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

 • autor: www.powiat-legionowski.pl

Wznowienie poradnictwa w OPS

Uprzejmie informujemy, że od maja wznowione będzie świadczenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i terapeutycznego:

 • Poradnictwo Psychologiczne

Przyjmuje psycholog Aleksandra Badeja-Pryciuk

Klub Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8a

14 i 21 maja w godzinach 15.30 – 18.30

 • Poradnictwo Terapeutyczne (od 12 maja 2020 r.)

Przyjmuje terapeuta Marek Grunwald

Klub Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8a

wtorek w godzinach 9.00 – 15.00

czwartek w godzinach 9.00 – 13.00

(tylko porady indywidualne! Grupa Wsparcia nadal zawieszona)

 • Poradnictwo Prawne (od 7 maja 2020 r.)

Przyjmuje radca prawny Marcin Wyrobek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15

czwartek w godz. 16.00 – 19.00

Funkcjonowanie przedszkoli w czasie pandemii

Szanowni Rodzice,

w związku z możliwością wznowienia pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  w szkołach podstawowych – po  spełnieniu wytycznych dotyczących przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie informuję, iż wszystkie placówki wychowania przedszkolnego intensywnie przygotowują się do wznowienia działalności. Przewidujemy, iż stopniowe przywracanie działalności placówek nastąpi w przyszłym tygodniu. 

Komunikaty w sprawie wznowienia działalności placówek pojawią się na stronie Internetowej gminy oraz poszczególnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W pierwszej kolejności możliwość z korzystania z opieki przedszkolnej adresowana  jest do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, w szczególności pracujących systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Z uwagi na szczególne warunki organizacji pracy przedszkoli nie będziemy w stanie zapewnić opieki, wszystkim dzieciom, które korzystały z wychowania przedszkolnego przed pandemią.

Zgłoszenia, przyjścia dziecka do przedszkola kieruje się do Dyrektora placówki przedszkolnej, do której  dotychczas uczęszczało dziecko.

Z poważaniem                                                                                                              
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Przyjęcia interesantów w dn. 4 maja 2020 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów informujemy, że uruchomiliśmy możliwość videokonferencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów.

Będzie to możliwe poprzez aplikację webex. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Osoby, które preferują tradycyjną rozmowę telefoniczną z Burmistrzem lub jego zastępcą prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w poniedziałek, w godzinach 12.00 – 15.00.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Okresowy zakaz wstępu do lasu odwołany

Z dniem 2 maja 2020 r. nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna odwołał zakaz wstępu do lasu.

Weekendowe opady deszczu sprawiły, że spadło zagrożenie pożarowe w lasach Nadleśnictwa Jabłonna. Dlatego podjęto decyzję o odwołaniu, wprowadzonego 29 kwietnia, zakazu wstępu do lasu.

Wybierając się na wycieczkę do lasu należy zachować szczególną ostrożność, unikać palenia tytoniu i pod żadnym pozorem nie używać otwatrego ognia. Należy rónież pamiętać o przepisach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 • autor: https://jablonna.warszawa.lasy.gov.pl/
 • jak zachowywać się w lesie
 • zarządzenie o odwołaniu zakazu wstępu do lasu

Działalność PSZOK w maju

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy, informujemy, że od 5 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku będzie czynny od wtorku do soboty w godzinach 700 – 1500.

W dalszym ciągu z uwagi na wprowadzone w całym kraju środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego COVID-19, osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane będą na teren punktu, pojedynczo, z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej.

Prosimy aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć również zużyte opony od samochodu osobowego oraz odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

 • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Apel samorządów

Trwa akcja podpisywania się wójtów, burmistrzów i prezydentów pod apelem wzywającym rząd i wszystkie siły polityczne w kraju o pilne rozwiązanie sporu dotyczącego wyboru Prezydenta RP.

To wspólna inicjatywa korporacji samorządowych. Na posiedzeniu on-line Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 24 kwietnia przyjęto wniosek burmistrza Czechowic-Dziedzic o wspólne wystąpienie wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów polskich gmin i miast, ponad podziałami politycznymi, o zakończenie powodującego wielki zamęt w życiu publicznym sporu politycznego oraz wprowadzenie zgodnych z Konstytucją i ustawami rozwiązań.

Obecnie samorządowcy w całym kraju podpisują Apel i wysyłają go Premiera, Prezydenta, Sejmu i Senatu.

Oto jego treść: 

„My, polscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zwracamy się z apelem do prezydenta i rządu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wszystkich partii i sił politycznych w kraju, o pilne wypracowanie zgodnego z Konstytucją i ustawami rozwiązania sporu dotyczącego wyborów prezydenta RP.

Polska zmaga się z epidemią, jej skutkami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi. Polskie sa­morządy od tygodni aktywnie wspierają działania administracji rządowej, mające na celu ograniczenie zagrożeń, które rodzi obecna sytuacja.

Kwestia organizacji majowych wyborów stała się zakładnikiem sporów partyjnych. Każdy z nas ma określone poglądy i sympatie polityczne, jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem. Wszystkich nas łączy jednak w tej chwili przekonanie, że spór wokół wyborów przekroczył ramy, zwykłej w demokracji, rywalizacji stronnictw.

Wszystkich nas obowiązuje nadrzędny nakaz działania na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z prawem samorząd ma zadania związane z organizacją wyborów. W ostatnich dniach i godzi­nach podejmowane są decyzje i wydawane są nam polecenia, które nie znajdują oparcia w przepisach prawa. Jesteśmy stawiani w sytuacji, w której musimy wybierać, czy wykonać polecenie, czy zachować się zgodnie z obowiązującym prawem. To absolutnie niedopuszczalna sytuacja. To działanie, które uderza w podstawy demokratycz­nego państwa prawa, rujnuje zaufanie obywateli do własnego państwa i jego władz. Na każdym poziomie: od prezydenta i premiera, przez parlament, po samorząd terytorialny.

To musi się skończyć! Oczekujemy od rządzących oraz wszystkich sił politycznych w Polsce rozwią­zania tej sytuacji. Pilnego rozwiązania, które wprost wynika z obowiązującego prawa. Wzywamy w imieniu własnym i mieszkańców naszych gmin i miast do prowadzenia działań zgodnych z prawem oraz interesem obywateli. Z uwzględnieniem ich fundamentalnych praw i bezpieczeństwa.

Czasu na opamiętanie jest coraz mniej, ale ciągle mamy szansę powstrzymać ten zamęt. Cofnąć się o krok i znaleźć rozwiązanie zgodne nie tylko z interesem swojej grupy politycznej, ale wszystkich obywateli. To nie jest czas na wojnę polityczną.

Apelujemy o rozwagę i działanie zgodne z prawem, w poczuciu wspólnej odpowiedzialności za państwo. Prosimy o to wszystkich uczestników tego sporu. Rozwiążmy ten problem, abyśmy mogli skupić się w tej chwili na tym, co najważniejsze - opanowaniu epidemii i przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu, który coraz wyraźniej już wszyscy widzimy.

Polska, 24 kwietnia 2020 r.”

źródło

Uwaga! Okresowy zakaz wstępu do lasu

Od dnia 29 kwietnia 2020 roku, w związku z występującym dużym zagrożeniem pożarowym wprowadzony zostaje OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU na administrowanym przez Nadleśnictwo Jabłonna (także teren gminy Serock) terenie. Zakaz obowiązuje do 6 maja 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Jabłonna.

Ogłoszenie dot. projektu MPZP m. Serock-obszar A

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju zawiadamia o podjęciu w dniu 19 lutego 2020 r. przez Radę Miejską w Serocku uchwały nr 198/XIX/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, obejmujący teren w Serocku ograniczony ulicami: od zachodu ul. Moczydło i ul. Graniczna, od wschodu ul. Pułtuska i ul. Zaokopowa, od południa ul. Zakroczymska, od północy ul. Pogodna i ul. Leśna. Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. planu miejscowego, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wnioski  należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy ul. Rynek 21 w  terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Od 4 maja kolejne etapy znoszenia ograniczeń

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 • autor: www.gov.pl

Transmisja sesji RM dziś o godz. 13.00

Informujemy, że XXII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 kwietnia 2020r.o  godz. 13.00, transmisję można oglądać na https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/167/rada-miejska-w-serocku.htm

Jednocześnie informujemy, że w punkcie - Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego: 798.894.440.

Zapadła decyzja w sprawie spisu wyborców

W związku z licznymi wnioskami od mieszkańców gminy Serock dotyczącymi udostępnienia danych ze spisu wyborców informujemy, że w odpowiedzi na wniosek Poczty Polskiej S.A. dotyczący powyższej kwestii w dniu dzisiejszym została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock decyzja administracyjna, od której stronie (Poczcie Polskiej S.A.) służy środek odwoławczy do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dniowym.

Nawadnianie – nabór wniosków wydłużony

Decyzją Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, termin składania wniosków o przyznanie pomocy w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który miał się zakończyć w dniu 20 kwietnia 2020 r., został wydłużony do 20 lipca 2020 r.

Maksymalna wysokość pomocy, udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, na operacje związane z nawadnianiem, pozostaje na tym samym poziomie i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Więcej tutaj: https://sir.cdr.gov.pl/2020/04/24/nawadnianie-nabor-wnioskow-wydluzony-do-20-lipca-2020r/?fbclid=IwAR2SW62I4GuDLNX22EvUAniQZsfCcg88qmT1I9QJ6XOh3lCh7LHGx-YmiBM

Informacje o Biegu Wojciechowym

Bieg Wojciechowy, który zaplanowaliśmy na 26.04.2020 r. zostaje przeniesiony oraz połączony z Biegiem Niepodległości, zaplanowanym na dzień 25.10.2020 r.

Decyzja ta spowodowana jest ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii koronawirusa.
Jeśli sytuacja pozwoli, podczas biegu będzie obowiązywała trasa zaplanowana na Bieg Niepodległości czyli trasa na 5 i 10 km (dwu-pętlowa-Bieg Open), wyjątkowo będą również biegi dla dzieci i młodzieży i inne wyścigi towarzyszące.

Zapisy uruchomimy w maju.

Do końca kwietnia zbieramy rezygnacje z biegów - wyłącznie drogą e-mailową na adres: a.sieminska@sis.serock.pl.

Zwroty płatności będą dokonywane w maju osobom, które pisemnie zrezygnowały z zawodów.

W treści e-mail należy napisać:
- swoje dane,(imię nazwisko oraz adres)
- numer konta,
- dystans,
oraz kwotę jaka została zapłacona,
a osoby, które otrzymały fakturę prosimy o przesłanie jej numeru. Proszę używać adresu e-mali, który był użyty przy rejestracji.

Serdecznie zapraszamy jesienią, gdy - miejmy nadzieję - będzie już bezpiecznie.

 • autor: www.sis.serock.pl

Nabór wniosków w PUP w ramach Tarczy Antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie ogłasza nabór wniosków od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r.

1. NABÓR WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW (TZW. SAMOZATRUDNIONY) NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239771-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcy-bedacego-osoba-fizyczna-niezatrudniajacego-pracownikow-tzw-samozatrudniony-na-dofinansowanie-kosztow-prowad

2. NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239947-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-w

3. NABÓR WNIOSKÓW DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12239971-nabor-wnioskow-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo-

4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (PO WER)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240549-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-ponizej-30-roku-zycia-po-wer-

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA (RPO WM)

https://legionowo.praca.gov.pl/-/12240531-organizacje-pozarzadowe-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-powyzej-30-roku-zycia-rpo-wm-

 • autor: www.powiat-legionowski.pl

Rozdajemy flagi

Podobnie jak w latach poprzednich, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku można bezpłatnie odebrać flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze względu na fakt, że Urząd pozostaje zamknięty dla interesantów, flagi zostały wyłożone przy urnie na dokumenty, w przedsionku budynku. Chętnych zapraszamy po odbiór, a wszystkich mieszkańców zachęcamy do wywieszenia flag przed swoimi domami na czas rocznic majowych: 2 maja - Dzień Flagi RP i 3 maja - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużamy jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

 • Termin: 8-29 czerwca br.
 • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
 • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
 • Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
 • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

 • Termin: 16-18 czerwca br.
 • Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca - 9 lipca br.
 • Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

 • Termin: 24 maja br.
 • Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
 • W niedługim terminie podamy informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach

 • Termin: 24 maja br.
 • Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
 • Zachęcamy szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
 • Zachęcamy uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

***

Zdalna edukacja

Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest ograniczone. Są to m.in.:

 • dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego.
 • zmniejszenie opłat za usługi internetowe przez operatorów sieci komórkowych.
 • darmowa e-platforma do zdalnej nauki.
 • szkolenia on-line dla nauczycieli

Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatna platforma edukacyjna – epodreczniki.pl, oferująca nauczycielom i uczniom materiały, z których mogą korzystać w pracy i zdalnej nauce. Platforma zawiera ponad 6 tys. materiałów edukacyjnych m.in. programy nauczania i scenariusze zajęć. Codziennie korzysta z niej ponad 460 tys. użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon w ciągu dnia.

Dodatkowo na specjalnie przygotowanej do tego stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.pl można znaleźć propozycje tematów lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których nauczyciele mogą zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do rozdysponowania na zakup m.in. komputerów, laptopów czy tabletów jest kwota 186 mln zł. To efekt współpracy oraz starań ministrów edukacji i cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup niezbędnego sprzętu dla szkół.

Od 2017 r. wdrażany jest projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego głównym celem jest umożliwienie wszystkim szkołom korzystanie z szerokopasmowego, bezpiecznego internetu. Do końca marca br. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE.

Resorty edukacji i cyfryzacji prowadzą rozmowy z operatorami sieci komórkowych, dotyczące udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Już dziś operatorzy, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów.

 • autor: www.gov.pl
 • tabela MEN

Tymczasowy profil zaufany

Chcesz załatwiać online sprawy urzędowe, ale nie masz konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego (PZ)? Nie chcesz lub nie masz jak udać się do punktu potwierdzającego PZ? Już nie musisz się martwić! Załóż tymczasowy profil zaufany, a z urzędnikiem spotkaj się online.

Ponad 6,2 miliona Polaków ma już swój profil zaufany. Zależy nam, aby możliwość korzystania z niego miało jeszcze więcej osób, w tym te, które obecnie – nawet gdyby chciały – nie mogą tego robić.

Likwidujemy bariery

Przyczyny są dwie. Pierwsza – brak konta w banku umożliwiającym online założenie i potwierdzenie PZ. Druga – dbanie o zdrowie, a to wyklucza wizytę w punkcie potwierdzającym profil zaufany. Aby to zrozumieć musicie wiedzieć, jak „standardowo” można założyć PZ.  

Najprościej zrobić to przez bank – możliwość założenia i jednoczesnego potwierdzenia PZ daje 10 największych banków w Polsce. Ich listę znajdziecie na stronie www.pz.gov.pl. Jeśli macie tam rachunek, założenie profilu zaufanego trwa kilka minut. Wszystko dzięki temu, że bank ma nasze dane – nie musimy więc ich dodatkowo potwierdzać.

WAŻNE! Z tej możliwości można korzystać bez zmian. Jeśli sprawdziliście listę banków i Wasz na niej jest, zakładajcie PZ.

Druga możliwość założenia profilu zaufanego to wypełnienie wniosku na stronie www.pz.gov.pl, a następnie wizyta w punkcie potwierdzającym. Takich punktów na terenie całej Polski jest ponad 1500. To urzędy gmin, starostwa powiatowe, poczty, oddziały ZUS czy NFZ. Nie każdy jednak może się tam pojawić.

Co więc miałyby zrobić osoby, które nie mają konta w odpowiednim banku, nie chcą wychodzić z domu, chcą za to załatwiać online sprawy urzędowe? To właśnie o nich myśleliśmy projektując nowe rozwiązanie, które dziś udostępniamy. To tymczasowy profil zaufany.

Tymczasem w internecie...

- Tymczasowy PZ, tak samo jak zwykły, pozwala załatwiać większość spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Różni się jednak tym, że jest ważny trzy miesiące – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Mogą go założyć osoby bez konta w odpowiednim banku. Nie wymagamy też wizyty w punkcie potwierdzającym. Spotkanie z urzędnikiem przenieśliśmy do internetu – dodaje szef MC. 

Jak to możliwe? Stawiamy na wideoweryfikację! Jesteście ciekawi jak to będzie wyglądać w praktyce? Czytajcie dalej.

Pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do posiadania tymczasowego profilu zaufanego jest wizyta na naszym portalu www.GOV.pl. Tam wybierzcie e-usługę „Załóż profil zaufany”, a w niej – tymczasowy profil zaufany. Jesteście na miejscu? Kliknijcie przycisk „Załóż tymczasowy profil zaufany”. Od teraz system będzie Was prowadził za rękę.  

Waszym pierwszym zadaniem będzie ustalenie danych do logowania, czyli podanie nazwy użytkownika, której chcecie używać i hasła, którym będziecie się później logować do systemów e-administracji. Dlatego zadbajcie o to, aby je zapamiętać, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa. Te najważniejsze to niepodawanie nazwy i hasła postronnym osobom oraz wybór „nieoczywistego” hasła.

Pierwsze kroki e-Polaka

Mamy w tym zakresie kilka wytycznych: hasło musi mieć minimum osiem znaków, w tym jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny. Nazwa użytkownika może zawierać duże i małe litery, cyfry oraz podkreślenie (_) i łącznik (–). Nie może za to zawierać polskich znaków, spacji oraz innych znaków specjalnych i kropki. Uwaga! Wielkość liter ma znaczenie.

Przechodzimy do kolejnego kroku. Na tym etapie musicie podać swoje dane:

 • pierwsze i drugie imię (o ile je posiadacie),
 • nazwisko,
 • numer PESEL.

W kolejnym kroku podajecie dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) i… wybieracie termin wideorozmowy! Zanim go wybierzecie, upewnijcie się, że Wasz sprzęt (telefon, tablet, laptop) ma kamerę i mikrofon. Bez tego rozmowa się nie uda.

Nigdy nie korzystaliście z takiego rozwiązania? To nic trudnego. Na stronie podajemy Wam nazwy dwóch, bezpłatnych aplikacji, z których możecie skorzystać. Są intuicyjne i proste w obsłudze. Na pewno sobie poradzicie. W końcu e-Polak potrafi!

Halo, halo

Zależy nam na dostosowaniu się do Waszych planów. Dlatego zapytamy jeszcze, w których porach dnia moglibyście porozmawiać i zobaczyć się z urzędnikiem oraz potwierdzić swój tymczasowy profil zaufany.

W kolejnym kroku - na podsumowaniu wniosku - sprawdźcie wszystkie swoje dane. Upewnijcie się, że są prawidłowe. Wyślijcie wniosek. Na podany numer telefonu dostaniecie kod autoryzacyjny. Wpiszcie go w odpowiednie pole i kliknijcie „Dalej”.

Zajrzyjcie do swojej skrzynki e-mail. Na podany adres poczty elektronicznej dostaniecie dwie wiadomości:

 • pierwsza - potwierdzenie założenia konta w serwisie Profil Zaufany,
 • druga - potwierdzenie wysłania wniosku.

WAŻNE! W drugiej wiadomości znajdziecie numer wniosku. Będzie Wam potrzebny podczas rozmowy z urzędnikiem. Nikomu nie podawajcie tego numeru!

Teraz zostaje poczekać Wam na telefon od urzędnika. Jak szybko do Was zadzwoni? To będzie zależało od liczby wniosków, które wpłyną. Warto być cierpliwym J

Oto jak będzie wyglądała videorozmowa:

 1. Urzędnik do Ciebie zadzwoni i poda Ci numer Twojego wniosku. Sprawdź, czy numer się zgadza z tym, który wysłaliśmy Ci w potwierdzeniu. Jeśli tak, możesz kontynuować rozmowę.
 2. Na Twój adres e-mail dostaniesz link do rozmowy video. Rozmowa odbędzie się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku. Kliknij przesłany link (w aplikacji Skype kliknij dodatkowo zielony przycisk Zadzwoń).
 3. Urzędnik poprosi Cię o potwierdzenie, że dane we wniosku są prawdziwe i aktualne. Przedstawi zasady korzystania z tymczasowego profilu zaufanego i poprosi o okazanie dowodu tożsamości w taki sposób, by mógł przeczytać jego treść.  
 4. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, Twój profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika. Potwierdzenie założenia PZ dostaniesz na swój adres e-mail.

Gotowe! Możesz przystępować do załatwiania online spraw urzędowych.

Tymczasowy, czyli inny

- Możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego to rozwiązanie przygotowane na czas pandemii. Osobom, które są klientami banków umożliwiających założenie standardowego PZ, polecamy korzystanie z dotychczasowych możliwości – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

A w ostatnim czasie Polacy robią to bardzo często. Od początku tego roku profil zaufany założyło niemal 1 600 000 osób!

Tymczasowy profil zaufany jest ważny przez trzy miesiące, standardowy – 3 lata. Jeśli ważność Twojego tymczasowego PZ dobiegnie końca, złóż wniosek o zwykły profil zaufany.

źródło

Przyjęcia interesantów w dn. 27 kwietnia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów informujemy, że uruchomiliśmy możliwość videokonferencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów.

Będzie to możliwe poprzez aplikację webex. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Osoby, które preferują tradycyjną rozmowę telefoniczną z Burmistrzem lub jego zastępcą prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w poniedziałek, w godzinach 12.00 – 15.00.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

Bezpłatne webinaria MOWES dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe do udziału w kwietniowych, bezpłatnych webinariach organizowanych przez MOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czwartek (23.04), godz. 11:00
Nowe wzory ofert
Prowadzący: Andrzej Rybus
Link do rejestracji https://tiny.pl/7xs1s
----------------------------------------------------------
Piątek (24.04), godz. 11:00
Kwestie pracownicze w organizacjach pozarządowych
Prowadzący: Kancelaria Radcy Prawnego - Łukasza Chlebnego
Link do rejestracji https://tiny.pl/7xsj5
--------------------------------------------------------------
Piątek (24.04), godz. 14:00
Wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy dla NGO
Prowadzący: Joanna Kiszkurno
Link do rejestracji https://tiny.pl/7xs1v

---------------------------------------------------------------

Środa (29.04), godz. 14:00
Sprzedaż ONLINE
Prowadzący: Lidia Kijewska
Link do rejestracji https://tiny.pl/7xs12

 • zaproszenie na webinaria

Fontanna pozostanie nieuruchomiona

Informujemy, że w odpowiedzi na apel Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącego nieuruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych i innych tego typu obiektów, fontanna na serockim rynku pozostanie niewłączona do odwołania. GIS uzasadnia swa prośbę argumentem, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząstek wirusa.

Urząd realizuje zadania niezbędne

Poprawka wprowadzona do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem mówi o zwiększeniu z dniem 22 kwietnia 2020 r. ilości zadań, związanych z niezbędną obsługą obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. Poprawka wprowadzona została w celu ujednolicenia zakresu zadań niezbędnych do wykonywania przez samorządy w skali kraju.

Informujemy, że przez cały czas trwania pandemii w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku obsługa interesantów w sprawach dotyczących realizacji zadań niezbędnych - np.  rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności czy dowodów osobistych - była i będzie prowadzona, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Wiele z tych spraw załatwiają Państwo online, za co serdecznie dziękujemy i do czego nieustannie zachęcamy. To bardzo ważne, żeby zachować płynność w urzędowych sprawach, żebyśmy po powrocie do pełnego funkcjonowania nie napotkali na blokady w załatwianiu naszych spraw, spowodowanych zbyt dużą ilością wniosków. Jak załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu opisujemy TUTAJ.

PILNE sprawy, oczywiście można załatwić na miejscu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poprzez wrzucenie wniosków do urny znajdujących się w urzędzie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty  konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”


Informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia


Referat Organizacyjno-Prawny

Przedsiębiorco, uzyskaj wsparcie

Jeśli pragniesz rozwijać prowadzoną firmę, masz możliwość skorzystać ze wsparcia, jakie dla serockich przedsiębiorców przygotowała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy i nowych inwestycjach, sprawdź, czy Twój pomysł ma szansę uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku CIT lub PIT. 

Dzięki swojemu położeniu, przedsiębiorcy planujący rozwijać swoją działalność w gminie Serock mogą skorzystać z najwyższego dostępnego dla województwa mazowieckiego wskaźnika wsparcia, który dla micro i małych przedsiębiorstw może osiągnąć nawet 55% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Co warto odnotować, koszty takie poza zakupem technologii czy nakładami budowlanymi, mogą obejmować również nabycie nieruchomości.

Wszystko zaczyna się od rozmowy, dlatego dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy przy rozwoju swojej firmy, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod adresem info@sse.lodz.pl.

Informacje na temat wsparcia możecie Państwo zdobyć kontaktując się również z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, pod adresem: planowanie@serock.pl lub pod nr telefonów:  22 782 88 31; 22 782 88 27.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • logotyp Polskiej Strefy Inwestycji
 • logotyp Miasta i Gminy Serock
 • plakat wsparcie dla przedsiębiorców

KRUS wesprze kampanię „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa, szczególnie w tak trudnym czasie jak okres pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Już dziś wiadomo, że pandemia będzie miała ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną i gospodarczą Polski, dlatego tak istotne jest szczególne zwracanie uwagi podczas zakupów na pochodzenie produktów. Zgodnie z hasłem Twój wybór ma znaczenie, kupowanie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców, to praca dla nas i dla naszych bliskich, to przychody i zyski firm działających w Polsce oraz podatki wspierające lokalne budżety.

Mając na uwadze troskę o nasz kraj i polską gospodarkę Kasa przyłącza się do działań informacyjno-edukacyjnych kampanii „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Przyjęcia interesantów 20 kwietnia - telefonicznie!

Informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego i zastępcę burmistrza Marka Bąbolskiego w dniu 20 kwietnia 2020 r. odbędą się w godz. 12.00 – 15.00 w formie telefonicznej pod nr tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w poniedziałek 20 kwietnia 2020 r. w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

Nowa normalność - w etapach od 20 kwietnia

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Więcej informacji ze strony www.gov.pl

 • 93305480_156647609062533_6548680118183657472_n

Zasłanianie nosa i ust obowiązkowe!

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki obowiązuje od 16 kwietnia 2020 (czwartek) w nastepujacych miejscach:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Zakrywanie twarzy nie obowiązuje w przypadku:

- samochodu, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia

- dziecka do ukończenia 4 roku życia;

- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności  intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach   (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli  operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie  zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

- duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego  i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

Zgodnie z rozporządzeniem, osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Więcej informacji: TUTAJ

Żródło:PAP

 

 

 • maseczka-MZ-PISm

Wybory Prezydenta RP – 2020 r.

Informacje o wyborach Prezydenta RP – 2020 r. TUTAJ

Szyjemy kombinezony dla placówek medycznych

Włączając się w akcje ograniczania zakażenia koronawirusem Urząd Miasta i Gminy w Serocku zlecił uszycie kombinezonów ochronnych, które przekaże placówkom medycznym.

To wspólna inicjatywa mieszkańców powiatu legionowskiego - 200 m2 certyfikowanej bawełny, na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Serock, przekazali Radni Powiatu Legionowskiego i Radni Miasta Legionowo. W tej chwili dokupujemy potrzebne przedmioty i zlecimy uszycie kombinezonów, tak aby jak najszybciej mogły trafić w ręce potrzebującego personelu.

Odwołanie przetargu - plaża

W związku z trwającym stanem epidemii Urząd Miasta i Gminy w Serocku – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2, położonej w obrębie 07 w Serocku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu gastronomicznego przy plaży miejskiej, który miał się odbyć 16.04.2020 r. zostaje odwołany.

O ewentualnym ponowieniu przetargu będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Informacji w sprawie udziela Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju pod numerem tel. 22 782-88-29.   

Policja ostrzega: nie daj się oszukać!

Komisaraiat Policji w Serocku ostrzega społeczność miasta i gminy Serock przed fałszywymi: informacjami sms czy e-mailami, propozycjami zakupów, próbami wyłudzania pieniędzy czy haseł do kont bankowych oraz innymi działaniami osób wykorzystujących sytuację epidemii koronawirusa do działań zagrażających w różny sposób naszemu dobru.

Info: nadkom. Zbigniew Prusinowski

Koronawirus - organizacja pracy przychodni SPZOZ

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie w celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Serocku wprowadził istotne zmiany w organizacji pracy przychodni:  

Wizyty w placówce będą możliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem! W najbliższym czasie z osobistych konsultacji lekarskich prosimy korzystać wyłącznie w pilnych przypadkach! Osoby, które potrzebują kontaktu bezpośredniego z lekarzem, mogą umówić się na wizytę telefonicznie w godz. 7.00 – 19.00. Pacjenci przyjmowani są na bieżąco. Nie ma możliwości zapisania się do lekarza z wyprzedzeniem kilkudniowym z powodu bardzo dynamicznej sytuacji.                                                            

Zamawianie recept na leki stałe odbywa się drogą elektroniczną – strona internetowa www.zdrowie.serock.pl zakładka: zamów receptę online, bądź telefonicznie.

 1. Udzielamy świadczeń w postaci TELEPORAD w zakresach lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 19.00. pod numerami: 22 782 66 00, 22 782 6601, 793 875 536
 2. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00
 3. Punkt pobrań jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 7.00 – 9.45.
 4. Poradnia Dzieci Zdrowych zastaje zamknięta do odwołania.
 5. Badania USG zostają  odwołane.
 6. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa- świadczenia udzielane są w postaci teleporad w: poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00, środa w godz. 16.00 – 19.00, piątek w godz. 8.00 – 13.00 Świadczenia opieki zdrowotnej związane z prowadzeniem ciąży realizowane są w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018r. poz.1756)
 7. Rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - świadczenia rehabilitacyjne są zawieszone do odwołania.
 8. Gabinet stomatologiczny wstrzymano przyjęcia pacjentów do odwołania.

Staramy się pomóc jak największej ilości osób, bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Dbajcie o siebie! ♥

Trwają prace nad ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców

W związku z epidemią koronawirusa Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuję, iż na obecna chwilę ulgi podatkowe udzielane są na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ulgi z tytułu należności cywilnoprawnych na podstawie art.55, art.57 oraz art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obecnie trwają prace nad podjęciem stosownych uchwał w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Znaleziono klucze!

Uwaga! Na ulicy 11 Listopada znaleziono klucze. Właściciel może je odebrać w Urzędzie, po podaniu dyżurnemu opisu kluczy.

Tarcza Antykryzysowa - dla Rolników

Zamieszczamy materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a przekazany przez KRUS

W załączeniu wersja kolorowa ulotki. Więcej na: www.gov.pl/web/rolnictwo

 • TarczaAntykryzysowa_plakat_A4_kolor

Przyjęcia interesantów 6 kwietnia - telefonicznie!

Informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego i zastępcę burmistrza Marka Bąbolskiego w dniu 6 kwietnia 2020 r. odbędą się w godz. 12.00 – 15.00 w formie telefonicznej pod nr tel. 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w poniedziałek 6 kwietnia 2020 r. w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

Jak załatwić sprawę przez Internet?

W całej Polsce urzędy i inne instytucje działają w ograniczonym zakresie, ale to nie oznacza, że nie mogą Państwo załatwić w tym czasie swojej sprawy. Zdecydowaną większość spraw możemy załatwić BEZ WYCHODZENIA Z DOMU, przez Internet.

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, w którym KROK PO KROKU opisujemy, co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę online. 

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć TUTAJ. 

Pasażer autobusu na linii Warszawa-Przasnysz zakażony

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu poszukuje osób, które w dniu 27 marca podróżowały autobusem relacji Warszawa – Przasnysz. Pasażerowie proszeni są o niezwłoczny kontakt z przasnyskim Sanepidem.

Autobus wyjechał z Warszawy o godzinie 12:15 i jechał przez Serock, Pułtusk, Maków Maz. do Przasnysza. U jednego z pasażerów podróżujących tym autobusem wykryto COVID-19, w związku z powyższym wszyscy pasażerowie powinni poddać się kwarantannie. 

Kontakt: 29 752 25 04, 29 752 25 05

 • autor: www.infoprzasnysz.com/
 • komunikat PSEE Przasnysz

Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia br. włącznie. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.

 • autor: https://www.lasy.gov.pl/

Nabór wniosków na mikropożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie od dnia 2 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o niskooprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

oraz który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Więcej TUTAJ
 

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej, będzie miał możliwość uzyskać informację, czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Rodzice, którzy we wnioskach o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego podali adres e-mail, informację  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki otrzymają w formie elektronicznej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych opublikowane zostaną również na stronach internetowych w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących oddział przedszkolny, jak też wywieszone w tych placówkach w formie papierowej.

Po zakwalifikowaniu dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic dokonuje potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 15 kwietnia 2020 r. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnego oświadczenia rodziców – wzór oświadczenia do pobrania

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenie można dostarczyć w następującej formie:

- skan dokumentu przesłany na adres placówki,

- wersja papierowa złożona w placówce.

Istnieje także możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.

W poniedziałek 20 kwietnia do godz. 15.00 na stronach internetowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną także wywieszone w formie papierowej w siedzibie placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do placówki oświatowej będzie też dostępna dla rodzica po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej. 

Od 20 kwietnia w terminie siedmiu dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Następnie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”


Informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia


Referat Organizacyjno-Prawny

Dezynfekujemy przystanki

Informujemy, że dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i sympatyków Serocka wszystkie przystanki w gminie będą regularnie dezynfekowane. Aby pracownicy MGZK w Serocku mogli sprawnie dokonać dezynfekcji - prosimy Państwa o odsunięcie się od czyszczonej powierzchni. 

Płyn dezynfekujący jest bezpieczny dla osób i zwierząt. 

Wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”

Uchwalone zostały przepisy tarczy antykryzysowej dotyczące m.in. wsparcia mikroprzedsiębiorców.

Zamieszczamy Komunikat ZUS skierowany do podmiotów gospodarczych.

 

Konkretne wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

„Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r.” - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Nowe zasady funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z epidemią

Kolejne kroki w walce z koronawirusem ogłoszone przez rząd 31.03.2020..Będą one, w większosci, obowiazywać od 1 kwietnia br. do odwołania.

11 głównych zasad postępowania dla nas wszystkich TUTAJ

Zmiany w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej - od 1 kwietnia 2020 r.

Informujemy,
że od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

Na linii nr 6 zawieszone zostają następujące kursy:

- trasa Wierzbica – Serock – PKP Legionowo:
05:35, 07:25, 14:50, 16:35

- trasa PKP Legionowo – Serock – Wierzbica:
06:30, 08:30, 14:00, 15:45, 17:40

 

Zmiany na linii nr 1 :

- kurs o 06:40 NIE będzie już wjeżdżał do Dębinek

- kurs o 13:40 będzie wjeżdżał do Dębinek w drodze powrotnej (14:41) w stronę Serocka

- kurs o 17:00 będzie wjeżdżał do Dębinek bezpośrednio z Serocka (17:06).

Sesja Rady Miejskiej dzisiaj - 31.03.2020 r. godz.12:00

Informujemy, że XX Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 31 marca 2020r.o  godz. 12.00, transmisję można oglądać https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/167/rada-miejska-w-serocku.htm

Jednocześnie informujemy, że w punkcie obrad nr 15 - sprawy różne, będzie możliwe zabranie głosu pod wskazany numer 798-894-440.

Referat Organizacyjno-Prawny

 

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW

W związku z epidemią koronowairusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem, z dniem 13 marca 2020r., bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, informujemy przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Serock można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan zgłoszenia (lub zdjęcie) z własnoręcznymi podpisami kandydatów na członków OKW oraz osoby zgłaszającej należy przesłać na adres e-maili: a.bilinska@serock.pl najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.

Oryginały zgłoszeń należy przesłać drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub doręczyć w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem urzędu.

W przypadku braków w zgłoszeniu pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Serocku będzie kontaktował się z osobą dokonującą zgłoszenia telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Podobnie będzie wyglądał kontakt z kandydatem na członka OKW. Dlatego też prosimy
o podawanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno numeru telefonu, jak i adresu e-mail.

W razie dodatkowych pytań lub uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt w formie elektronicznej na adres: a.bilinska@serock.pl

 

                                                                                                                             Referat Organizacyjno-Prawny

 

Ruch wahadłowy na moście w Pomiechówku 31.03.20

W związku z remontem mostu w Pomiechówku w ciągu DK62, we wtorek (31 marca br.) planowane jest wprowadzenie na obiekcie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. W przypadku wystąpienia dużego natężenia ruch będzie sterowany ręcznie. Wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Szczegóły na stronie GDDKiA: TUTAJ

 

 

 

Handel na serockim rynku - w ograniczonej formie!

Zezwalamy w obrębie targowiska na serockim rynku, na sprzedaż wyłącznie nieprzetworzonych artykułów pochodzenia rolniczego takich, jak warzywa, owoce, jajka itp.

Obowiązuje przy tym - tak sprzedających, jak i kupujących – zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganie szczególnych zasad higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii oraz nowymi zasadami wprowadzonymi przez rząd od 1 kwietnia 2020.

Prosimy zatem sprzedających i kupujących o utrzymywanie odpowiedniej odległości między osobami (2 m) i przestrzeganie – do 3 osób - liczby zgromadzonych w trakcie dokonywania sprzedaży/zakupów przy 1 stoisku na serockim rynku.
Obowiazuje zasada: towar podaje sprzedawca!
Zachęcamy do korzystania ze środków odkażających w pojemnikach zamontowanych  na "studzienkach" w obrębie rymku.

Działania zalecane na targowiskach przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) TUTAJ

Zachowujmy  szczególną  ostrożności w trosce o zdrowie i życie naszej społeczności!

 

Harcerze z Serocka chcą szyć maseczki!

W ramach akcji #stoleczniprzymaszynach drużyna harcerska działająca w Serocku wraz z Hufcem ZHP Legionowo (którego jesteśmy członkami) podjęła służbę polegającą na szyciu maseczek dla personelu medycznego.

Poszukujemy chętnych osób do pomocy w szyciu oraz wożeniu gotowych maseczek. Zapewniamy fizelinę, z której szyte są maseczki oraz instrukcję w jaki sposób należy szyć. Towarem jakiego nam najbardziej brakuje jest gumka bieliźniana. Uszyte maseczki są sterylizowane i przekazywane szpitalom.

W jaki sposób można pomóc?

 #szyjemaseczki

Jeśli potrafisz szyć na maszynie, zgłoś się do koordynatora akcji z ramienia Hufca ZHP Legionowo. Możesz też znaleźć nasz hufiec na Facebooku i zgłosić swoją chęć pomocy pod odpowiednim postem. ttps://www.facebook.com/Hufiec-ZHP-Legionowo-103520569711631/

 #wiozemaseczki

Pomoc jest również potrzebna w dowożeniu materiału oraz odbieraniu maseczek. Jeśli dysponujesz czasem oraz możliwościami, odezwij się!

Koordynator akcji z ramienia Hufca ZHP Legionowo: Natalia Gawrysiak - natalia.gawrysiak@zhp.net.pl

Czuwaj!

phm. Paulina Prokop

drużynowa 13 Wodnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Horn"

Zamknięte boiska, place zabaw, plaża, molo

Rząd ogłosił kolejne obostrzenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski. Nowe zasady  wprowadziły  od 25 marca ograniczenie w przemieszczaniu się - zostały one dodatkowo zaostrzone od 1 kwietnia br.

W związku powyższym:

 • Zabrania się korzystania na terenie miasta i gminy Serock z wszelkich obiektów sportowo-rekreacyjnych: boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych, skwerów, mola, a także plaży miejskiej. Obiekty te zostają zamknięte i obowiązuje zakaz przebywania na nich do odwołania!

Nowe zasady bezpieczeństwa - z 24.03.2020

Rząd ogłosił dzisiaj -24.03.2020 - nowe zasady bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Informacja dostepna  TUTAJ

Źródło: www.gov.pl

Komunikat SPZOZ w Serocku ważny dla pacjentów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku w związku z ogłoszeniem pandemii zachorowań na COVID 19 ( koronawirus) informuje, że wizyty w placówce będą mozliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem!

 • Placówka udziela TELEPORAD w godz. 8:00 19:00 pod numerami: 22 782 66 00, 22 782 6601, 793 875 536
 • Zamawianie recept na leki stałe e-mail: recepty.spzoz@serock.pl bądź telefonicznie

 

 

 

  

BEZPŁATNA Lokalna Komunikacja Autobusowa w Serocku – od 24.03.2020!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 24.03. 2020 r. wprowadza się bezpłatną Lokalną Komunikację Autobusową dla wszystkich pasażerów, na wszystkich liniach serockiej LKA.

W celu stworzenia strefy ochronnej dla kierowców autobusów :
- w pojazdach wielodrzwiowych  wydzielone zostaną strefy,  z przodu pojazdów, oddzielające kierowców od pasażerów.
- w pojazdach jednodrzwiowych zostanie zamontowana szyba  zabezpieczająca kierowcę.

Zmian dokonano zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania pobierania opłat i wydawania biletów za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock.

 

Porady psychologiczne - wsparcie w związku z epidemią

Dla osób potrzebujących wsparcia w związku z epidemią koronawirusa dostępne będą telefoniczne porady psychologiczne w dniach:

25 marca 2020 r.

31 marca 2020 r.

7 kwietnia 2020 r.

14 kwietnia 2020 r.

21 kwietnia 2020 r.

28 kwietnia 2020 r.

w godzinach 12.00 – 13.30

  tel. 504 447 825

Imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne odwołane

W trosce o ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania koronawirusa odwołane zostają - do końca maja br.- wszelkie imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne na terenie miasta i gminy Serock!

Świadczenia ZUS dla osób na kwarantannie granicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie przesyła wazne informacje umieszczone przez ZUS w sprawie świadczeń dla osób z kwarantanną graniczą.Osoby te dotychczas nie miały zaświadczeń, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy. Nie było żadnych informacji w tym zakresie.

Należy rozpowszechniać tę informację wśród mieszkańców, aby zapobiec łamaniu obowiązku kwarantanny przez te osoby, które w związku z brakiem zaświadczeń ukryją ten fakt i opuszczą domy.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001 

Uwaga! Rekrutacja do szkół i przedszkoli trwa do 23 marca

W poniedziałek 23 marca 2020r. ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 23 marca br., do godziny 15.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty / oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych odwołane

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A4 ograniczony ulicami: od północy ul. Nasielska, od wschodu ul. Pułtuska, od południa ul. Zakroczymska, od zachodu ul. Zaokopowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:

Zmianie ulegną zapisy w planie w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości zmiany dotyczącej zarówno przeznaczenia indywidualnych nieruchomości, jak i zasad ich zagospodarowania, takich jak rodzaj, funkcja i gabaryty zabudowy.

Zachęcamy do udziału i zapoznanie się z wyłożonymi dokumentami planistycznymi w formie elektronicznej.

Nowo opracowany miejscowy plan będzie podstawowym dokumentem, który na najbliższe lata przesądzi o możliwości zagospodarowania nieruchomości, które obejmuje.

Szczegóły dotyczące terminów wyłożenia, termin składania uwag zostały zawarte w ogłoszeniu, terminy ulegną wydłużeniu, o czym będziemy informować w formie obwieszczenia.

Zaplanowana dyskusja publiczna na dzień 06.04.2020 r. o godz. 14.00 nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostaje odwołana z uwagi na ograniczenie dostępu do Urzędu. Termin wyłożenia zostanie ponownie ustalony po ustąpieniu ww. przeciwności.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • plan

Odwołanie imprez sportowo-rekreacyjnych w MiG Serock

W celu wyeliminowania sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu koronawirusa odwołane zostają do KOŃCA MAJA wszelkie imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie miasta i gminy Serock.

Informację ogłosił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Marek Bąbolski

 

 

 

Informacja referatu Ochrony Środowiska

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że do odwołania zawieszone zostaje dokonywanie oględzin w ramach zadań będących w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości zaniechać składania wniosków i zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów.

Dziekujemy za wyrozumiałość!

 

 

 

Komunikat - ograniczenie korzystania z placów zabaw

Burmistrz Miasta i Gminy Serock APELUJE do mieszkańców i gości przebywających na terenie miasta i gminy, aby z powodu wzrastającego  zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie korzystali z obiektów sportowo-rekreacyjnych -  boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych.

Komunikat Burmistrza został wprowadzony w trosce o życie i zdrowie mieszkańców.

Unikajmy takich miejsc, dla  bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych osób!

Odbiór odpadów trwa na bieżąco!

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji, w tym także odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że jest on realizowany na bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i  terminowość odbioru odpadów.

Priorytetem każdego pracodawcy na dzień dzisiejszy jest utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl

O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Komunikat KRUS

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. W przypadku pytań - kontakt z KRUS – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), kontakt telefoniczny do pracowników PT Nowy Dwór Mazowiecki

 • Tel. sprawy ubezpieczenia społecznego: 22-765-84-13,22-765-84-18,22-765-84-10, 22-765-84-16,
 • Tel. sprawy świadczeniowe:22-765-84-15
 • Tel. wypadki: 22-765-84-17
 • Tel. kierownik PT: 22-765-84-11
 • Adres e-mail PT): nowydwormazowiecki@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.www.krus.gov.pl

Dyrekcja Oddziału Warszawskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

STALKO - ograniczenia w kursowaniu

 • ogłoszenie o kursowaniu na trasie Warszawa - Ostrołęka

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie/urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów/wniosków/oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez Internet.

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj
z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy:https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użycia powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Informacja dot. rekrutacji do szkół i przedszkoli

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.

Zgodnie z harmonogramem do 23 marca 2020r. trwa etap składania wniosków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.

W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru np. drogą mailową o wysyłce dokumentów.

 

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

OPS w Serocku - pomoc dla osób niesamodzielnych, starszych i w kwarantannie

Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku

Osoby,niesamodzielne,starsze oraz te, które będą poddane kwarantannie na terenie Miasta i Gminy Serock, i będą potrzebowały dostarczenia do miejsca zamieszkania żywności proszone są o nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Serocku
tel. 22 782 61 18,  22 782  71 39 
e-mail: ops@serock.pl

Urząd nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.
W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP.
W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.) należy złożyć przy wejściu do Urzędu w wyznaczonym do tego miejscu.

UWAGA - 16 marca 2020 r. UMiG w Serocku czynny będzie do godz. 16.00

Do odwołania nie będą także funkcjonowały przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, Artura Borkowskiego, i jego zastępcę.

Komunikat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa

Uprasza się pacjentów, oczekujących porady medycznej o kontaktowanie się telefoniczne, celem zasięgnięcia informacji – e-porady.
Sugerujemy zamawianie e-recept drogą elektroniczną – strona internetowa www.zdrowie.serock.pl

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik rejestracji przeprowadzi z pacjentem ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. W przypadku trzech pozytywnych odpowiedzi na pytania z ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem nastąpi natychmiastowe przekazanie informacji lekarzowi POZ.

Ograniczenie wizyt pacjentów w jednostkach medycznych jest istotnym elementem przerywania łańcucha epidemiologicznego chorób infekcyjnych.  Dokonamy wszelkich starań, aby w tym okresie, pomimo olbrzymiego nawału zapytań telefonicznych, każdy mógł się dodzwonić do przychodni, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość podczas oczekiwania na połączenie.

Jeśli nie musisz osobiście przyjść do przychodni nie rób tego. Przychodząc ryzykujesz zdrowiem własnym, rodziny, personelu medycznego i innych pacjentów.


 

 

 • autor: Dyrektor SPZOZ Serock

Zdjęcia do serialu „CIENIE” – 12 marca w Serocku

12 marca br. serocki rynek i ul. św. Wojciecha będą miejscem realizacji zdjęć do serialu - „CIENIE”.

Nasze miasto już wielokrotnie było wybierane przez ekipy filmowe, a  rynek i jego okolice stawały się częścią scenografii do filmów lub reklam. Tym razem będzie podobnie. Bądźmy jednak przygotowani na to, że w połowie marca na rynku i w pobliżu Izby Pamięci zapanuje atmosfera Świąt Bożego Narodzenia. Na potrzeby planu zdjęciowego pojawią się: choinka, szopka, oświetlenie świąteczne. Takie „anomalie” potrwają w Serocku bardzo krótko.

O czym będzie nowy serial „CIENIE” ?

Gorąca herbata, okruszki na talerzu - tyle zostało po 3-osobowej rodzinie. Kiedy Mila wraca do rodzinnego domu na święta– odkrywa, że jej najbliżsi zniknęli. Bez śladu. W małym miasteczku, gdzie wszyscy wszystko wiedzą o sobie. Jak to możliwe?

To początek opowieści o pozornie zwykłej, niczym nie wyróżniającej się, rodzinie. O ojcu - przykładnym mężu i trenerze. Żonie - idealnej pani domu. I ich wspaniałych utalentowanych dzieciach. O relacjach, sekretach, problemach, z którymi każdy z nich się borykał.

Rodzina Gajdów mieszka w małym uroczym miasteczku. Są powszechnie znani i szanowani. Ciepła, kochająca mama Dorota, która prowadzi zakład fryzjerski.  Marcin - charyzmatyczny ojciec, który z sukcesem trenuje drużynę piłkarską 10-latków. 10-letni Olek, fajny, energiczny chłopiec, zapalony piłkarz, kapitan drużyny i Mila - dorosła córka, mieszkająca w Warszawie. Artystka, performerka - tancerka, zdolna i nieszablonowa rebeliantka.  

Zbliża się wigilia, więc wszyscy w gorączce świątecznej- takich ich poznajemy. Mila dostaje nagrodę, coś w stylu Paszport polityki. Na scenie robi aferę- nie przyjmuje tej nagrody- jest antysystemowa. Umawia się z dumnym tatą, że przyjedzie  w dzień wigilii. Marcin ze swoją drużyną wygrywa juniorską ligę piłkarską. Dorota przygotowuje święta. Wszystko niby normalnie, ale coś nas niepokoi. Coś nie pozwala do końca ulec urokowi świąt. Tajemnicze telefony odbierane przez Dorotę? Jej nagłe wyjście z domu? Dziwny list, który ktoś wrzucił do kieszeni jej fryzjerskiego fartucha? Mężczyzna w kapturze, który wieczorem obserwuje krzątających się po domu mieszkańców. Jakieś napięcie wisi w powietrzu…

Dwa dni później Mila przyjeżdża z Warszawy obładowana prezentami dla wszystkich. Wpada do rodzinnego domu, ale… nikogo nie ma. Mijają godziny, nadal nic… Zaczynają się gorączkowe poszukiwania zaginionej rodziny w których pomaga Mili - Filip- 35 letni policjant, który zajmuje się sprawami zaginięć (dziwak, umysł ścisły, lekki asperger. Absolutny kontrast do Mili- ona żywiołowa, emocjonalna, wyluzowana, chaos. On pościskany, precyzyjny, logiczny do bólu, chorobliwie wręcz lubiący porządek. 

To on będzie towarzyszył Mili przez cały serial w odkrywaniu prawdy o zaginięciu jej bliskich. Najpierw będzie się starał odsunąć ja od śledztwa- ale szybko zrozumie, że to ona jest dla niego „kluczem”, wtyką w hermetycznym środowisku małego miasteczka. Są sobie potrzebni. On jej- by jako policjant – specjalista od zaginięć odnaleźć bliskich lub… ich ciała. Ona jemu- by ludzie zaczęli mówić, zeznawać, przypominać sobie różne sytuacje, inaczej jego śledztwo utknie w martwym punkcie.

Jak to możliwe, że niemal cała rodzina znika bez śladu? Porwanie? Wypadek? Zabójstwo? Ucieczka?

Mila straciła najbliższych- żeby ich odnaleźć będzie musiała dowiedzieć się co się wydarzyło i dlaczego. Prowadząc śledztwo w tej sprawie odkryje jak niewiele wie o swojej rodzinie. Ich grzeszki, tajemnice, kłamstwa będą się odsłaniać powoli prowadząc Milę i Filipa przez gąszcz fałszywych tropów, prawdopodobnych scenariuszy feralnej nocy aż do odkrycia prawdy.

Opis serialu opublikowany został za zgodą telewizji TVN.

Spotkanie w ramach Programu „Mazowsze Lokalnie”

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły z Chotomowa zostało jako jedyne w Powiecie Legionowskim Ambasadorem programu Mazowsze Lokalne.

Ambasadorzy to lokalne grupy działania, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych, których zadaniem jest pomoc w realizacji programu Mazowsze Lokalne.

Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia. Ponadto Ambasadorzy będą brali udział w ocenie składanych wniosków.
Już 13 marca 2020 rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznego konkursu, w którym do wygrania jest ponad 80 mikrodotacji (od 1500 do 5000 zł) o łącznej wartości 366 tys. zł.

Jakie projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania?
1. w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne”: projekty mieszczące się w sferze pożytku publicznego, które inicjują wspólne przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.
2. w ramach ścieżki „wsparcie grup samopomocowych”: projekty wspierające działania  w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu  oraz wyrównania szans.
3. w ramach ścieżki „rozwój organizacji”: projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji (do 30 miesięcy) – m.in. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich.

W związku z powyższym, zapraszamy w sobotę 14 marca 2020 r. o godz. 14:00 do Poczytalni w Legionowie, ul. Kościuszki 8A (Stacja PKP 2 piętro) na bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów i osób fizycznych chcących przygotować projekty w ramach Programu „Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (min. 3 osób fizycznych), działających na terenie województwa mazowieckiego.

Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne.

 

8 marca 1990 Sejm przyjął Ustawę o samorządzie gminnym

Przypomnijmy: Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Sejm uchwalił tę ustawę 8 marca 1990 roku (z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), a w życie weszła 26 maja tego roku.
Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r., dlatego 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym dla wspólnoty gminnej. Będziemy w nim świętować 30-lecie Samorządności w III RP.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej 9 marca odwołany

Informujemy, że 9 marca 2020 roku Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński nie będzie pełnił dyżuru.

Szkolenie dla rolników

W dniu 24 marca 2020 r. o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbędzie się szkolenie dla rolników pt. „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”.

Szkolenie, w formie półtoragodzinnego wykładu, poprowadzi Pani Agnieszka Sipika – st. insp. PT KRUS Nowy Dwór Mazowiecki.

Tematyka szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym.
 2. Metody pracy ograniczające ryzyko chorób układu ruchu.
 3. Zapobieganie upadkom w gospodarstwie rolnym.
 4. Konkursy testowe pod nazwą „Pracuj bezpiecznie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Miasta i Gminy Serock.

Gala podsumowująca konkurs "Innowacyjny samorząd"

26 lutego burmistrz Artur Borkowski uczestniczył w uroczystej gali, będącej podsumowaniem pierwszej edycji konkursu "Innowacyjny samorząd" organizowanej przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.


Wręczono nagrody w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Laureatami, w poszczególnych kategoriach, zostali: miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska Klembów i Powiat Toruński.

Do konkursu zgłoszono 304 projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej TUTAJ.

Udział burmistrza w Kongresie Czystego Powietrza

Organizatorzy Kongresu Czystego Powietrza dostrzegli działania gminy Serock w zakresie ograniczenia źródeł niskiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. W związku z tym burmistrz, Artur Borkowski został zaproszony do udziału w debacie na temat inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i docierania z informacją do mieszkańców. W czasie dyskusji przedstawił różne aspekty działań serockiego samorządu służące ochronie atmosfery.

Kongres Czystego Powietrza w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 26 lutego 2020. Wydarzenie to było dedykowane wymianie doświadczeń w zakresie ochrony powietrza. Stwarzało też uczestnikom możliwość zapoznania się ze strategiami ochrony środowiska na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym, koncepcją stref czystego transportu czy przykładami skutecznych działań edukacyjno-informacyjnych.

Odwołane przyjęcia interesantów w dniach 2-6 marca

Informujemy, że w poniedziałek 2 marca przyjęcia interesantów przez burmistrza Artura Borkowskiego i zastępcę burmistrza Marka Bąbolskiego nie odbędą się. Nie będzie również możliwości umówienia się na spotkanie w dniach 2-6 marca. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy 9 marca.

SKŁADANIE UWAG WS. OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA UWAG W SPRAWIE OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

W związku z trwającym procesem konsultacyjnym nowych tras komunikacyjnych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym obwodnicy aglomeracji warszawskiej (droga S50) oraz linii kolejowej nr 20 (Warszawa Choszczówka Nasielsk), których warianty przebiegają przez teren gminy Serock, zwracamy się do Państwa z prośbą, o przesyłanie swoich uwag dotyczących zaprezentowanych wariantów ww. inwestycji, również dodatkowo na adres poczty elektronicznej:

konsultacje@serock.pl

Przesłane uwagi zostaną przez nas poddane wewnętrznej analizie i posłużą do budowy oficjalnego stanowiska Miasta i Gminy Serock w sprawie proponowanych wariantów inwestycji. Uwaga skierowana wyłącznie na podany wyżej adres poczty elektronicznej, nie dotrze do spółki przygotowującej ww. inwestycję. Dlatego pragniemy podkreślić, że aby Państwa indywidualny głos dotarł do organizatora konsultacji (spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.) niezbędne jest wypełnienie formularza udostępnionego na stronie internetowej: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Przypominamy równocześnie o organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku spotkaniu informacyjnym poświęconym ww. zagadnieniom, w dniu 2 marca 2020 roku, w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, o godzinie 17.00.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przyjęcia interesantów w dn. 10 lutego

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2020 r. interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski. Godziny przyjęć: 12.00 - 15.30.

Punkt Konsultacyjny PP "Czyste Powietrze” w dniu 4 lutego br. roku będzie nieczynny

Informujemy, że Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” w dniu 4 lutego br. roku będzie nieczynny.

Zapraszamy w czwartek 6 lutego br. w godzinach 11.00-15.00

 

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020- 2023

Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Serocku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie na kadencję 2020-2023.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 28 lutego 2020r.
w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój nr 54  (II piętro).

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl  w zakładce Wybory i referenda- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój 54 (II piętro).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Serocku po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników oraz niezbędne formularze zostały zamieszczone TUTAJ.

 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Uruchomienie dodatkowego kursu z Kani Polskiej

13 stycznia 2020 roku przedsiębiorca świadczący komercyjne usługi w zakresie transportu  osób na trasie Kania Polska – Serock – Warszawa zakończył swoją działalność. Pragniemy poinformować, że gdy tylko dotarła do nas ta informacja podjęto działania mające na celu zminimalizowanie niedogodności, jakie w związku z tym powstały.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości położonych po wschodniej stronie Narwi, z dniem 3 lutego (poniedziałek) zostaje uruchomiony dodatkowy kurs na linii nr 4 (na czerwono na poniższym rozkładzie). Kurs ten da możliwość przesiadki do autobusów linii LKA m.in. do Legionowa, a także do autobusów dalekobieżnych w stronę m. st. Warszawy.

Linia nr 3 (kurs z Serocka o 7:05) pozostaje bez zmian.
Kurs zostaje uruchomiony pilotażowo od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rozkład jazdy w dokumencie poniżej.

 

Wojewoda dofinansuje przewozy autobusowe serockiej LKA

W dniu 24 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski podpisał umowę zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, Konstantym Radziwiłłem a Miastem i Gminą Serock na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przewozów autobusowych (Lokalnej Komunikacji Autobusowej) poprzez dopłatę do ceny każdego wozokilometra (1zł/ wozokilometr).
Umowa została zawarta na podstawie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, o charakterze użyteczności publicznej.

Łączna kwota dofinansowania wszystkich linii LKA wyniesie 434 777,50 zł.

OPS zaprasza do Klubu Senior+ w Szadkach

Serocki OPS zaprasza seniorów oraz osoby niesamodzielne w ramach projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” do nowo powstałego Klubu Senior+ w Szadkach, a także do przystąpienia do usług teleopieki.

Więcej informacji TUTAJ

Trening samodzielnego mieszkalnictwa

Projekt skierowany jest do osób pomiędzy 20 a 50 r.ż, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W ramach dwumiesięcznych pobytów treningowych będą podejmowane działania nastawione na zwiększenie samodzielności i nabycie kompetencji życiowych uczestników zadania. Uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry, m.in. trenerów samodzielności, pedagogów, psychologa. 

 • -

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie gminy, otrzymują z budżetu Miasta i Gminy Serock dotację na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

Podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko niepublicznego przedszkola niebędące dzieckiem niepełnosprawnym od 1 stycznia 2020 r.  wynosi  7.752,15 zł rocznie,  tj. 646,01 zł miesięcznie.

Wysokość podstawowej kwoty dotacji ustalona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wszyscy dla Emila! Akcja DKMS i akcja krwiodawstwa

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór krwi.
Jedną z takich osób jest Emil, 33-letni mieszkaniec Serocka. Na początku września zeszłego roku świat Emila, jego żony Moniki i synka Oliwiera stanął na głowie. Ich codzienność i spokój zakłóciła diagnoza - ostra białaczka limfoblastyczna.

Jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla Emila przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego.

PODARUJ EMILOWI I INNYM CHORYM SZANSĘ NA ŻYCIE! TO PROSTE!
Może to Ty jesteś tą jedyną szansą? Może to Ty jesteś „bliźniakiem genetycznym” Emila?
Zostań potencjalnym Dawcą i zwiększ szanse osób Chorych na nowotwory krwi! Zarejestruj się jako potencjalny Dawca! Przyjdź do punktu rejestracji potencjalnych Dawców szpiku!

TERMINY I MIEJSCA REJESTRACJI:

25-26.01.2020 r., sobota i niedziela
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35
godz. 10:00-18:00 – sobota i 14:00-18:00 – niedziela


26.01.2020 r., niedziela
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Sala Ślubów, ul. Rynek 21
godz. 10:00-18:30

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kiełpińskiej, Wola Kiełpińska 6A
godz. 9:00-14:00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym NTO „Moja wieś”, Popowo Kościelne 60
godz. 9:00-15:00

02.02.2020 r., niedziela
Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierżeninie, Dierżenin 59
godz. 9:00-18:00

Zobacz kto może zostać dawcą oraz w jaki sposób pobiera się szpik od dawcy KLIKNIJ TUTAJ

 • -

NIEUSTANNIE ZBIERAMY TAKŻE KREW DLA EMILA!

Krew można oddawać w każdym punkcie poboru, ze wskazaniem osobowym: Emil Pawlak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa ul. Ghandiego 14. Zachęcamy jednak do udziału w akcjach krwiodawstwa: 31 stycznia, 28 lutego i 25 marca na serockim rynku. Szczegóły na plakacie.

 • -

SAS wesprze aktywność seniorów

Informujemy o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Serock z zakresu wspierania aktywności seniorów. Informacja TUTAJ

"Młodzi Aktywni na Mazowszu" - rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Młodzi Aktywni na Mazowszu”, którego celem jest podniesienie aktywności zawodowo-edukacyjnej, wyposażenie uczestników w kwalifikacje i kompetencje zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zwiększając tym szanse na możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia.

Projekt jest adresowany do 100 osób (55 kobiet i 45 mężczyzn), które łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
• wiek 18 – 29 lat,
• miejsce zamieszkania/zatrudnienia na terenie województwa mazowieckiego,
• status na rynku pracy osoby przystępującej do projektu:
a) tzw. ubogo pracująca, lub
b) zatrudniona na umowę cywilno-prawną, lub
c) zatrudniona na umowę krótkoterminową

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, ponadto GWARANTUJEMY! :
• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy
• Stypendium szkoleniowe
• Staże zawodowe
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem
• Ubezpieczenie NNW
 

Więcej TUTAJ

 

Grupa wsparcia

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU

 serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie.

Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

 

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Skarboń

ADRA Polska
+ 48  730 989 401  
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl