Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Zmiany sposobu wnioskowania o dowód osobisty

Zmiany sposobu wnioskowania o dowód osobisty

29 grudnia 2023 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania wniosków i wydawania dowodów osobistych. Od teraz wnioski są składane wyłącznie w formie elektronicznej (bez formularza papierowego) zarówno w urzędzie gminy jak i za pomocą e-usługi, np. przez stronę internetową gov.pl.

Wniosek o dowód osobisty w urzędzie gminy złożymy w postaci elektronicznej i podpiszemy za pomocą dedykowanego urządzenia tzw. signature pad. W praktyce oznacza to m.in., że wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy przedkładając jedno zdjęcie oraz dotychczasowy dowód osobisty lub paszport (bez papierowego formularza). W podobny sposób potwierdzimy odbiór dokumentu tożsamości.

Wniosek online może od teraz złożyć każdy obywatel posiadający profil zaufany na platformie ePuap lub bezpieczny podpis osobisty. Dotychczas online wnioskować można było wyłącznie o dowody osobiste dla obywateli do 12. roku życia. Musimy jednak pamiętać, że po złożeniu wniosku drogą elektroniczną należy w ciągu 30 dni zgłosić się do organu gminy celem odwzorowania podpisu własnoręcznego oraz pobrania odcisków palców. Po upływie 30 dni nieuzupełniony o podpis i odciski palców wniosek nie będzie rozpatrywany.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/ w zakładce „Dokumenty i dane osobowe”.

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 2024 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

1)    Zmieniła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która od nowego roku będzie wynosiła:

- w zabudowie jednorodzinnej:

a) 36,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

b) 72,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

- w zabudowie wielolokalowej:

a) 12,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie;

b) 24,00 zł za 1 m3 zużytej wody miesięcznie – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2) Od nowego roku obowiązuje zniżka z tytułu posiadania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w związku z czym od 2024 r. nie będzie obowiązywała zniżka z tytułu Serockiej Karty Dużej Rodziny 3 +. Wysokość zniżki została utrzymana na tym samym poziomie i wynosi 25%. Osoby, które chciałyby korzystać ze zniżki zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która pozwoli na zastosowanie zniżki. Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej:

https://www.serock.pl/1399,deklaracje-dot-odbioru-odpadow 

3) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na styczeń 2024 r. w wersji papierowej obowiązuje ciągle ten sam, który otrzymaliście Państwo w końcem marca 2023 r. a który dostępny jest pod linkiem

https://www.serock.pl/plik,17586,nowy-harmopnogram-odbioru-odapdow-komunalnych-od-marca-2023-r-do-stycznia-2024-r-nowy.pdf

Nowy harmonogram na styczeń 2024 r. będzie również w najbliższym czasie w aplikacji ECOHarmonogram, konieczne będzie wykonanie aktualizacji aplikacji. 

4) Nowy harmonogram na kolejne miesiące,  od dnia 01.02.2024 r. zostanie udostępniony z końcem stycznia 2024 r. 

Audyt krajobrazowy dla województwa mazowieckiego – wyłożenie projektu do publicznego wglądu

W dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 2083/457/23 w sprawie wyłożenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego do publicznego wglądu.

Projekt audytu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.12.2023 r. do 25.01.2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 (piętro V), na jego stronie internetowej pod adresem https://gis.mbpr.pl/ oraz poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod adresem https://bip.mazovia.pl/ w zakładce „Pozwolenia, obwieszczenia, decyzje”.

W czasie trwania wyłożenia i przez kolejnych 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. do dnia 08.02.2024 r. uwagi do projektu audytu krajobrazowego dla województwa mazowieckiego można składać ustnie do protokołu w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, lub za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego wraz z projektem dokumentu, stanowiącym załącznik do obwieszczenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą korespondencyjną na adres Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacjespoleczne@mbpr.pl

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. W pierwszej kolejności określa się w nim wszystkie typy krajobrazów występujące na obszarze danego województwa oraz lokalizację krajobrazów priorytetowych. Zgodnie z definicją ustawową krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki wymagających zachowania lub określenia zasad i warunków ich kształtowania. Oznacza to, że przedmiotem analizy na poziomie audytu krajobrazowego są nie tylko krajobrazy szczególnie cenne, gdyż dopiero na podstawie ocen w nich dokonywanych są one identyfikowane, ale również krajobraz powszechny, czy też zwykły.

Budżet Obywatelski Mazowsza. Czekamy na Twój pomysł!

Drodzy Mieszkańcy!
Przed nami 5. edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
Przez ostatnie lata pokazaliście, że chcecie zmieniać Mazowsze i macie na to wspaniałe pomysły i rozwiązania.

Dlatego w tym roku zwiększyliśmy kwotę i oddajemy w Wasze ręce aż 30 mln zł. Jestem przekonany, że najlepiej wiecie jakie działania powinny być realizowane w Waszym otoczeniu i na co przeznaczyć tę część budżetu województwa mazowieckiego.

Wierzę, że w tej edycji również zaskoczycie mnie nowymi, ciekawymi pomysłami, które zostaną wybrane do realizacji.

Zachęcam do zgłaszania projektów
i aktywnego udziału w głosowaniu.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Więcej informacji tutaj: https://bom.mazovia.pl

 

 • Plakat

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28 grudnia

PILNE!

Z UWAGI NA WDROŻENIE PRZEZ MINISTERSTWO CYFRYZACJI NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

W DNIU 28 GRUDNIA 2023 R. ODBYWA SIĘ DO GODZINY 11.00.

Przyjęcia interesantów 18/19 grudnia

Przyjęcia interesantów 18/19 grudnia

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 19.12.2023 r. (wtorek) w godzinach 15.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Przyjęcia interesantów przez Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego 19.12.2023 r. (wtorek) zostały odwołane

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 18.12.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Informacja o przerwach w dostawie wody 14.12.

UWAGA

W DNIU 14 GRUDNIA (CZWARTEK) 2023 ROKU

W GODZINACH 8:00 - 15:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW

W SEROCKU UL. ZAOKOPOWA OD NR 10

ORAZ UL. KWIATOWA CAŁA

Za utrudnienia przepraszamy

 

Komunikat w sprawie wody

KOMUNIKAT

W oparciu o wyniki badań próbek wody i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie informujemy,
że woda z wodociągu Jadwisin zaopatrująca odbiorców w ulicach: Szkolna od nr 20 (od ulicy Książęcej), Książęca, Szaniawskiego od nr 18 (od ulicy Książęcej) Osiedle IHAR, Okrężna, Dojazdowa, Spacerowa, Cyprysowa, Konwaliowa, Dworkowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Wiśniowa, Malinowa, Azaliowa, Jabłoniowa, Nad Wąwozem, Żeglarska, Jachtowa

spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi.

Woda może być używana do spożycia.

MGZW w Serocku

Wybory samorządowe 2024 coraz bliżej

Osoby, które na stałe zamieszkują obszar naszej gminy, ale nie są w niej zameldowane, mogą zostać ujęte w stałym obwodzie głosowania po złożeniu pisemnego wniosku w urzędzie gminy lub za pośrednictwem profilu zaufanego.

         Prawo w wyborach mają:

 1. Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 rok życia,
 2. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz zgodnie z prawem stale zamieszkuje w Polsce, ma prawo wybierania radnych wyłącznie do rady gminy oraz burmistrza.

Nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Weź udziału w nadchodzących wyborach. Pokaż, że jako mieszkaniec troszczysz się o los naszej gminy. Daj świadectwo prawdziwego lokalnego patriotyzmu i postawy obywatelskiej.

Garmin Iron Triathlon ponownie zagości w Serocku!

Największy i najstarszy cykl triathlonowy w Polsce, po udanym debiucie w sezonie 2023, ponownie zagości w Serocku. Zawody odbędą się w niedzielę 4 sierpnia i będzie to dziesiąty przystanek trzynastej edycji cyklu.

Jedyna w swoim rodzaju strefa zmian wokół serockiego ratusza to wyjątkowe miejsce. Rzeka Narew i jej linia brzegowa pozwalają na organizację etapu pływackiego na każdym dystansie. Dobrej jakości asfalt pozwala przeprowadzić komfortowy etap kolarski, a duża ilość ścieżek pieszo-rowerowych umożliwia poprowadzenie ciekawej trasy biegowej. Wszyscy, którzy byli w Serocku w 2023 roku na pewno zapamiętali podbieg przed samą metą – nie było łatwo, ale zdecydowanie było warto.

W sezonie 2024 roku zawodnicy ponownie będą mogli rywalizować na jednym z trzech dystansów: 1/2 IM, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu, 1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,55 km) oraz 1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km). W Serocku, tak jak podczas innych imprez cyklu, będzie można wziąć udział w rywalizacji indywidualnej, jak i sztafecie triathlonowej.

Imprezą towarzyszącą triathlonowi będą tradycyjnie zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Junior, które od wielu lat cieszą się wyjątkową popularnością podczas zawodów. Zawody dla dzieci odbędą się na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

Zapisy na zawody w Serocku oraz na pozostałe lokalizacje cyklu zostaną uruchomione na stronie internetowej www.irontriathlon.pl 2 stycznia 2024 roku. Zapraszamy!

Komunikat o stanie wody w Jadwisinie

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie informuję, że woda z wodociągu gminnego administrowanego przez MGZW w Serocku, zaopatrująca odbiorców we wsi Jadwisin w ulicach: Szkolna od nr 20 (od ulicy Książęcej), Książęca, Szaniawskiego od nr 18 (od ulicy Książęcej) Osiedle IHAR, Okrężna, Dojazdowa, Spacerowa, Cyprysowa, Konwaliowa, Dworkowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Wiśniowa, Malinowa, Azaliowa, Jabłoniowa, Nad Wąwozem, Żeglarska, Jachtowa jest nieprzydatna do spożycia.

Obecnie woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia może być wykorzystywana do celów p.poż, prac porządkowych, spłukiwania toalet, mycia samochodów itp.

Zakład wodociągowy uruchomił  punkt dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia: Domek Ośrodka Wypoczynku Letniego przy Szkole Podstawowej od ul. Szkolnej (przy przystanku)

Punkt będzie czynny wg następującego harmonogramu:
2.12.2023 r. (sobota) godzina   09:00-10:00 i 16:00-17:00
3.12.2023 r. (niedziela) godzina   09:00-10:00 i 16:00-17:00
4.12.2023 r. (poniedziałek) godzina   07:00-08:00 i 17:00-18:00
5.12.2023 r. (wtorek) godzina   07:00-08:00 i 17:00-18:00
6.12.2023 r. (środa) godzina   07:00-08:00 i 17:00-18:00

W SEROCKU PRZY KOMISARIACIE POLICJI ZNAJDUJE SIĘ DARMOWY, CAŁODOBOWY PUNKT POBORU WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w tym okresie może wykazywać zapach chloru użytego do dezynfekcji.  

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku
 • woda nie

Przyjęcia interesantów 4/5 grudnia

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego w dniu 05.12.2023 r. (wtorek) zostały odwołane.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 04.12.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Kontrola w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z szamb i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

W październiku br. ruszyły kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Serock. Upoważnieni pracownicy Urzędu odwiedzają poszczególne domy, nie podłączone do sieci kanalizacyjnej i sprawdzają umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości z firmami asenizacyjnymi oraz rachunki lub faktury potwierdzające ich systematyczny odbiór. Kontrole wynikają z konieczności wypełnienia przez gminy zapisów zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nimi urzędnicy mają obowiązek skontrolować, nie rzadziej niż raz na 2 lata, każde gospodarstwo nie podłączone do sieci kanalizacyjnej.

Zawarte umowy oraz dowody płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków można także osobiście przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. Ich okazanie oraz podpisanie protokołu pokontrolnego będzie równoznaczne z przeprowadzoną kontrolą nieruchomości w tym zakresie, bez konieczności wizyty w Państwa miejscu zamieszkania.

W powyższej sprawie zapraszamy więc do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Serock, do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 12, na parterze), przy ul. Rynek 21, w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 18:00
 • wtorek – czwartek: 8:00 – 16:00
 • piątek: 8:00 –14:00

Plany zagospodarowania przestrzennego

Informujemy że jeszcze do piątku (1 grudnia) można składać wnioski do rozpoczętej procedury przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, obejmujących teren Jadwisina, Zegrza, a także wybranych obszarów na terenie Marynina. 

Nowy plan zagospodarowania ma za zadanie przyjęcie ustaleń dla części terenów w Zegrzu, które zostały pozbawione statusu terenów wojskowych zamkniętych. Objęcie tych działek planem pozwoli przyjąć dla nich kierunki rozwoju uwzględniające potrzeby społeczności gminnej, co nie mogłoby mieć miejsca w przypadku rozstrzygania o ich docelowym zagospodarowaniu w drodze indywidualnych rozstrzygnięć decyzji o warunkach zabudowy. Plan szczególne rozwiązania powinien również przewidywać w kontekście strefy brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego, gdzie dostrzegamy rosnącą presję inwestorską, mogącą trwale zniszczyć cenne walory przyrodnicze gminy. 

Każdy z Państwa może złożyć wniosek do planu. Mogą one zarówno dotyczyć kwestii generalnych, jak np ochrona przyrody i zadrzewień, czy indywidualnych. Jeśli zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności gospodarczej na swojej nieruchomości, być może powinieneś skorzystać z możliwości złożenia wniosku do prowadzonej procedury ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przyjęcia interesantów 27/28 listopada

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się
28.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00.

Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 27.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027- nabór uzupełniający

Działając na podstawie art. 160 §1 oraz art. 160 §2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) –  Wiceprezes ds. pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie wystąpił do Rady Miejskiej w Serocku o dokonanie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024- 2027do następujących sądów:

 • Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie- 1 ławnika,
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie- 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu pracy
  i ubezpieczeń społecznych,
 • Sądu Rejonowego w Legionowie – 1 ławnika
 1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja kandydatów na ławników?

Zasady i tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. –Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, poz. 693 ze zm.).

 1. Kto może zostać ławnikiem?

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat (na dzień wyboru),
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 1. Kto nie może zostać ławnikiem?

 Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 1. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• Prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia,
• inne organizacje  społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenieMiasta i Gminy Serock

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców zgłaszających kandydata.

 1. Jakie załączniki należy dołączyć do zgłoszenia?

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
  (po taką informację należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, al. Solidarności 127, na parterze- korytarz „H”, tel. 22 440 72 21),
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października  2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Po odpis z Krajowego Rejestru Sądowego można się zgłosić do Punktu Informacyjnego XIV Wydział KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100, parter- Sala Obsługi, tel. 22 44 00 687, 44 00 688.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.) pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną
 z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, o których mowa w ust. 3.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 1. Kto ponosi koszty opłat za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszty opłat za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego?

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnegoponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz za zdjęcia ponosi kandydat na ławnika.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 29 grudnia 2023r.
w Biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do czwartku w godzinach: 8.00-16.00; w piątki w godzinach: 8.00-14.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock).

Szczegółowych informacji dotyczących wyboru ławników udziela Referat Organizacyjno-Prawny, tel. (22) 782-88-84.

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie internetowej www.serock.pl , www.bip.serock.pl w zakładce Wybory i referenda- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024-2027oraz w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój 53.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Serocku po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Mazowieckie warsztaty GOZ

Szanowni Państwo,


z przyjemnością zapraszamy na warsztaty poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zagadnieniom z zakresu transformacji modelu biznesowego w kierunku pro środowiskowym.
Celem warsztatu jest wsparcie kompetencyjne przedsiębiorstw zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu gospodarki cyrkularnej oraz nawiązywaniem partnerstw biznesowych, które ułatwią wdrażanie tego typu rozwiązań.

Termin: 29 listopada 2023 r., godz.: 10:00–15:00.
Miejsce: Medyczna Szkoła Policealna w Wołominie, ul. Sasina 33

Więcej informacji w linku poniżej:

Zastrzeż PESEL

Chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy?

Zastrzeż PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw. Dzięki zmianom w prawie, nikt już nie powinien wziąć na Was kredytu, ani kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

Swój numer PESEL będzie można zastrzec na kilka sposobów:

 • w aplikacji mObywatel,
 • przez stronę obywatel.gov.pl,
 • w placówce bankowej lub na poczcie,
 • w dowolnym urzędzie gminy:
  • po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
  • w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich, zarówno z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców,
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,
  • organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.
 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Przyjęcia interesantów 20/21 listopada

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się
21.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
20.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-19.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Program „Ciepłe Mieszkanie” - ankieta

W związku z uruchomieniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie II 2023”, Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przygotował ankietę celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali z zasobu gminnego, a także dla małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Dofinansowanie dla osób fizycznych możliwe jest w trzech poziomach:

 • POZIOM PODSTAWOWY: Beneficjenci z dochodami nie przekraczającymi 135 000 zł rocznie dofinansowanie wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny
 • POZIOM PODWYŻSZONY: Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym dofinansowanie wyniesie do 60% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny
 • POZIOM NAJWYŻSZY: Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  i 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym Beneficjenci z ustalonym prawem do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego dofinansowanie wyniesie do 90% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych:

 1. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła 60% kosztów kwalifikowanych max. 350 000 zł
 2. Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 60% kosztów kwalifikowanych max. 360 000 zł
 3. Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła 60% kosztów kwalifikowanych ma. 150 000 zł

Ankiety można składać w terminie od 16.11.2023 r. do 08.12.2023 r.

Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków finansowych dla Miasta i Gminy Serock.

UWAGA: Dofinansowanie nie jest skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych.

Wypełnioną ankietę można:

 • złożyć w Kancelarii Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres: fundusze@serock.pl

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 22 782 88 17 (poniedziałek 8.00 – 18.00; wtorek-czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00).

Przyjęcia interesantów 13/14 listopada

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się
14.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
13.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Przerwa w dostawie wody 9 listopada - Dębe

UWAGA

W DNIU 09 LISTOPADA (CZWARTEK) 2023 ROKU

W GODZINACH 9:00 - 13:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW

WSI DĘBE

UL. KROKUSOWA, GOŹDZIKOWA, SŁONECZNY STOK

Za utrudnienia przepraszamy

Przypomnienie o płatności IV raty

Przypominamy, że do dnia 15 listopada 2023 roku  należy dokonać płatności IV raty podatków lokalnych.

Terminy płatności:

 

Podatek od nieruchomości:

-  osoby fizyczne  do 15listopada 2023 roku,

-  osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2023. 

 

Podatek rolny:

-  osoby fizyczne do 15listopada 2023roku,

-   osoby prawne do 15 listopada 2023 roku.

 

Podatek leśny:

- osoby fizyczne do 15 listopada 2023roku,

- osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2023.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- osoby fizyczne do 15 listopada2023 roku.

 

Przedłuż ważność Profilu Zaufanego

Do czego służy Profil zaufany?

Profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Dzięki niemu można potwierdzić swoją tożsamość w Internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. W ten sposób można złożyć np.: podanie, wniosek, odwołanie czy skargę bez konieczności drukowania dokumentu, jego ręcznego podpisywania i skanowania. Podpis elektroniczny ma taką samą wagę jak podpis odręczny.

Dzięki profilowi zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy itd.


Dlaczego Profil Zaufany wygasł? 

Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata. Podczas pandemii była ona automatycznie przedłużana. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego musisz przedłużyć ważność profilu samodzielnie.

Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację „Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii”, to Twój profil zostanie unieważniony 31 października 2023 roku, nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu. Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online.

Co zrobić gdy Profil Zaufany wygasł?

Zaloguj się na swoje konto i w zakładce Załóż nowy profil zaufany wybierz jedną z opcji:
•    Załóż profil zaufany przez bank lub innego dostawcę
•    Załóż profil zaufany e-dowodem

Dzięki profilowi zaufanemu możesz logować się do usług publicznych i składać podpis zaufany.

Nie masz konta lub nie możesz się na nie zalogować?

1.    Wejdź na stronę pz.gov.pl.
2.    Użyj przycisku Zarejestruj się.
3.    Wybierz jedną z dostępnych opcji.
4.    Po potwierdzeniu profilu możesz już z niego korzystać.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zaloz-profil-zaufany-online

Informacja dot. możliwości składania wniosków do projektu m. p. z. p. gminy Serock – sekcja F

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Serocku w dniu 27.09.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F, obejmującej miejscowości Jadwisin i Zegrze. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem wnioski do powyższego projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r. Treść ogłoszenia  dostępna jest pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Informacja dot. możliwości składania wniosków do projektu m. p. z. p. gminy Serock – sekcja E2

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w związku z podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Serocku w dniu 27.09.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E2, obejmującej część terenu miejscowości Marynino, w zakresie działek nr ewid.  257, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/6, 274/7, 274/8, 274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 274/14, 274/15, 274/17, 274/18,  274/19. Zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem wnioski do powyższego projektu planu miejscowego mogą być wnoszone w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r. Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Przyjęcia interesantów 6/7 listopada

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 07.11.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 06.11.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Konkurs plastyczny "Serock w miniaturze" - Wyniki

W terminie 18 lipca - 23 października br. odbył się Konkurs Plastyczny na makietę zabytku gminy Serock pt. "Serock w miniaturze". Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

Poniżej prezentujemy listę Laureatów oraz fotografie wykonanych makiet.

LAUREATAMI KONKURSU zostali:

W kategorii „Uczniowie szkół podstawowych I-IV”:
    I miejsce: Adrian Suchoparski „Forty Twierdzy Zegrze”

W kategorii „Uczniowie szkół podstawowych V-VIII”:
    I miejsce: Wojciech Szymczak „Kościół w Serocku”
    II miejsce: Magdalena Wardzińska „Pałac Zegrzyński”
    II miejsce: Wiktoria Jażdżyk „Kapliczka wotywna z 1863 r. w Wierzbicy przypomina walki powstania styczniowego”
    III miejsce: Zuzanna Węgłowska „Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku”
    Wyróżnienia: Michalina Nasiadka-Krawczyk „Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku”; Oliwia Chełstowska, Jan Chełstowski i Kacper Wrzesiński „Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku”; Jagoda Dziekańska „Perła Serocka - rzeka Narew”

W kategorii „Młodzież do 18 r. ż.”:
    Brak zgłoszeń.

W kategorii „Rodziny”:
    I miejsce: Julia Zuzanna Gawłowska i Sandra Diana Nyga „Gród Barbarka w Serocku”

 • I m (1-4)
 • I m (5-8)
 • II m (5-8)
 • II m (5-8)-1
 • III m (5-8)
 • Wyr (5-8)
 • Wyr (5-8)-1
 • Wyr (5-8)-2
 • I m (R)

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Wola Smolana

Szanowni Państwo,
 
ogłaszamy II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w malowniczej miejscowości Wola Smolana, oddalonej 8 km od Serocka. Przedmiotem przetargu są dwie działki budowlane o numerach ewidencyjnych 137/2 oraz 137/4.
 
Działki o powierzchni 1096 m2 i 1077 m2 z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej. Cena wywoławcza 136.000 zł i 133.000 zł. Możliwość podłączenia prądu i wody.
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokładnymi informacjami dotyczącymi przetargu w ogłoszeniu dostępnym pod poniższym linkiem: https://www.bip.serock.pl/plik,18540,ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-serock-o..
 
Jeśli marzysz o inwestycji w malowniczym otoczeniu Serocka, ta oferta jest dla Ciebie!
 
 
 • Wola Smolana
 • Wola Smolana
 • Wola Smolana

LKA w dniu 1 listopada

Informujemy

że, w dniu 1 listopada 2023 r. Lokalna Komunikacja Autobusowa będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy.

Rozkłady jazdy

Nabór do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego

Zostało już tylko kilka dni na zgłoszenie się do Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego. 
Wnioski można składać do 2 listopada.

Kandydat na członka Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • być osobą pełnoletnią,
 • być mieszkańcem województwa mazowieckiego,
 • wyrazić zgodę na kandydowanie,
 • posiadać doświadczenie w działalności na rzecz środowisk osób starszych i/lub pracować społecznie na rzecz osób starszych i/lub być członkiem organizacji działających na rzecz środowisk senioralnych z województwa mazowieckiego.

Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego kandydata na członka Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego.

Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego i kończy się z upływem jego kadencji.

Praca w radzie ma charakter społeczny. Członkom rady nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, z wyjątkiem zwrotu kosztów związanych z udziałem członka rady w posiedzeniach rady lub w zorganizowanych wydarzeniach, na których reprezentuje on radę.

Wnioski  można składać do 2 listopada br. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej mazovia.pl. Dodatkowych informacji udzielają też pracownicy Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pod nr tel.: (22) 59 79 932, (22) 59 79 946, (22) 59 79 944.

Potrzebne formularze można pobrać ze strony: Nabór do mazowieckiej rady seniorów – Witryna Mazovia.pl.

 

Lista przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną listę przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Serock. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować, że w ostatnim czasie zostały wydane kolejne zezwolenia przedsiębiorcom zainteresowanym świadczeniem usług w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W obecnej chwili cztery podmiotu świadczą tego typu usługę.

Osobom niepodłączonym do kanalizacji, przypominamy o obowiązku zawierania umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności asenizacyjnej, regularnym pozbywaniu się nieczystości ciekłych oraz zbieraniu dowodów uiszczania opłat potwierdzających korzystanie z takich usług (podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pamiętaj o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, ze właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od daty zamieszkania na swojej nieruchomości. W deklaracji należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących posesję. Osobom, które dopełniły już tego obowiązku, przypominamy o konieczności składania nowych deklaracji w sytuacji, kiedy zmienia się liczba osób zamieszkujących posesję (np. narodziny dziecka). Pracownicy Urzędu na bieżąco prowadza weryfikację danych zawartych w deklaracjach. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi finansowany jest cały gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli wysokość opłaty zebranej od mieszkańców powinna pokryć koszty związane z gospodarką śmieciową na terenie gminy, jak. np. odbiór odpadów sprzed posesji, koszty utrzymania PSZOK w Serocku.

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028” - ankieta

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na terenie naszego Miasta i Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028”.

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie problemom społecznych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Badania realizowane są przez Pracownię Badań i Profilaktyki Społecznej INVESIS.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla dorosłych mieszkańców Miasta i Gminy znajduje się w poniższym linku:

https://mieszkaniecserock.webankieta.pl/

Bardzo prosimy Państwa o wypełnianie ankiet do 31.10.2023 r.

 

Parking dla odwiedzających cmentarz w Serocku

INFORMUJEMY

że dla osób odwiedzających groby na serockim cmentarzu w dniu 1 listopada (Wszystkich Świętych) udostępniony zostanie parking w Serocku na terenie Centrum Szkoleniowego Orange (dawniej Ośrodek Exploris) przy ul. Wyzwolenia 57.

Wjazd na parking od ul. Włoskiej. Parking będzie czynny w godz. 7-21.

Informacje o liczbie wolnych miejsc będzie można uzyskać od funkcjonariuszy Straży Miejskiej w okolicy cmentarza w Serocku.

Przyjęcia interesantów 30/31 października

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 31.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 30.10.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Konsultacje ws. projektu programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2024r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024r.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane w terminie
od 27 października 2023r.do 10 listopada 2023r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl,  złożone w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock
ul.Rynek 21,
05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 151/B/2023 z dnia 26 października 2023r. znajduje się pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4776,akty-prawne-dotyczace-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Sprzedaż w okresie Wszystkich Świętych

Sprzedaż w okresie Wszystkich Świętych - pobór opłaty targowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że osoby handlujące przy cmentarzu w Serocku, w dniach od 28-31 października 2023 roku, zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej. 

Przyjęcia interesantów 23/24 października

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 24.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 23.10.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

V edycja konkursu e-learningowego dla dzieci "Bezpieczenie na wsi mamy upadkom zapobiegamy"

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje na temat V edycja konkursu e-learningowego dla dzieci "Bezpieczenie na wsi mamy upadkom zapobiegamy", w ramach którego do wygrania jest 50 hulajnóg.

Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku poniżej:

 • Hulajnogi 2023

Informacja o przerwach w dostawie wody 19.10.

UWAGA

W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) 2023 ROKU

W GODZINACH 8:30 - 15:30

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW

WSI NOWA WIEŚ

UL. SEROCKA OD NR 16 DO NR 40

UL. LEŚNYCH PTAKÓW; UL. LETNISKOWA; UL. POPOWSKA DO NR 3

Za utrudnienia przepraszamy

 

Zmiana organizacji ruchu 22 października

Serock 17 października 2023 r.

 

I N F O R M A C J A

 

W dniu 22 października 2023 r. na terenie miasta Serock z okazji XXI Biegu Niepodległości wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, który będzie odbywał się w następujący sposób:

22 październik 2023r. od godz. 6.00 do godz. 16.00

całkowite wyłączenie z ruchu (i miejsc parkingowych) ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 11-go  Listopada/usytuowana meta zawodów.

od godz. 8.00 do godz. 16.00

- wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki w części przeznaczonej na miejsca parkingowe /trasa biegu – prosimy o nieparkowanie pojazdów na całej długości ulicy Kościuszki.

Ruch pojazdów w ww. okresie w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd) i 11-go Listopada (wyjazd). Jednocześnie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 – 873 – 290 lub (22) 782 88 66. Szczegóły dotyczące imprezy i biegów na stronie internetowej Serockich Inwestycji Samorządowych. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu.

Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu.

 

Komendant Straży Miejskiej
w Serocku

Przyjęcia interesantów 16/17 października

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 16.10.2023r. (poniedziałek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Przyjęcia interesantów przez Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 17.10.2023r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w poniedziałek 16.10.2023r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 15.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego Lokalnego Transportu Autobusowego funkcjonującego na terenie Miasta i Gminy. Obowiązywać będzie niedzielny rozkład jazdy, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.serock.pl/4770,rozklady-jazdy-lka. Dodatkowo rozkład jazdy LKA zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu serock.pl w zakładce „Wybory”.

W celu zapewnienia wszystkim wyborcom udziału w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP bezpłatny transport w dniu 15.10.2023 r. zostanie wydłużony do miejscowości Cupel. W dniu wyborów do obowiązującego rozkładu Linii 4 tymczasowo zostaną włączone przystanki: Cupel Arciechowska oraz Cupel Orzechowa 01/02.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Jeżeli twoja nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, pamiętaj, że masz obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystosci ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Twoim obowiązkiem jest również

- podpisanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności asenizacyjnej;

- regularne pozbywanie się nieczystości ciekłych oraz zbieranie dowodów uiszczania opłat potwierdzających korzystanie z takich usług.

Lista podmiotów, którzy mają zezwolenie na świadczenie usług dostępna jest na stronie internetowej www.serock.pl - w zakładce dla mieszkańca - odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe

Każda taka nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie kontrolowana co najmniej raz na dwa lata. Podczas kontroli sprawdzane będzie wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, posiadanie umów na świadczenie usług asenizacyjnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Szczegółowych informacji udziela: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, , ul. Rynek 21, 05-140 Serock, tel. 22 782 88 40/50.

Przyjęcia interesantów 09/10.10

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 09.10.2023 r. (poniedziałek ) w godzinach 14.00-16.00.

Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przyjęcia interesantów przez Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 10.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00.

Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w poniedziałek 09.10.2023 r. w godzinach 18.30 - 20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza

Informujemy, że trwają konsultacje społeczne w zakresie aktualizacjiuchwały nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. oraz Programu Ochrony Powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska), przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-aktualizacji-programu-ochrony-powietrza.html. Konsultacje społeczne są prowadzone do 20 października 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi do wprowadzenia zmianami oraz wyrażenia swojej opinii. Uwagi lub wnioski należy składać na formularzu, który został opublikowany pod ww. adresem, w formie pisemnej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl.

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance pod sprzedaż kwiatów i zniczy

Informujemy, że istnieje możliwość dzierżawy terenu pod cmentarzem parafialnym w Skubiance w okresie od 23.10.2023 r. do 22.11.2023 r.

Wszystkie osoby zainteresowane dzierżawą w ww. terminie prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, w terminie do dnia 06.10.2023 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.

W dniu 13.10.2023 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, przy ul. Rynek 21, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

Konkurs fotograficzny – „Jezioro Zegrzyńskie w obiektywie"

Trwają 60. urodziny Jeziora Zegrzyńskiego!

Tym razem zorganizowaliśmy Jubilatowi konkurs fotograficzny – „Jezioro Zegrzyńskie w obiektywie". Pogoda nam sprzyja! Jedźcie na wycieczkę, zabierzcie aparat i zróbcie tę jedną, najlepszą fotografię! Na wasze zdjęcia, zainspirowane dawnymi pocztówkami znad Jeziora, czekamy do końca października!

Szukacie inspiracji? Nic prostszego! Zapraszamy do obejrzenia naszej plenerowej wystawy pocztówek „Jezioro Zegrzyńskie – po słońce, po radość, po zdrowie..."! Szczegóły: https://pik.legionowski.pl/aktualnosci/254

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.pik.legionowski.pl.

Partnerami projektu są: Powiat Legionowski, Miasto i Gmina Serock, Gmina Nieporęt, Gmina Wieliszew, Miasto Legionowo oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.

Projekt „Pozdrowienia znad Zalewu – 60 lat Jeziora Zegrzyńskiego" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacja o przerwach w dostawie wody 02.10.

UWAGA

W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK) 2023 ROKU

W GODZINACH 9:00 - 15:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW

WSI DOSIN  OD NR 2 DO 35C ORAZ UL. RUMIANKOWA, MIGDAŁOWA, PIĘKNA, BORÓWKOWA

WSI SKUBIANKA NR 77, 78A, 78B ORAZ UL. BORÓWKOWA, FREZJI I BRZOSKWINIOWA

Za utrudnienia przepraszamy

 

Przyjęcia interesantów 02/03 października

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego oraz Zastępcę Burmistrza Marka Bąbolskiego odbędą się 03.10.2023 r. (wtorek) w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 02.10.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 18.30-20.30.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl

 

 

 

Poznajemy potrzeby i oczekiwania mieszkańców metropolii warszawskiej - ankieterzy rozpoczynają badania terenowe.

W październiku br. rozpoczynamy badanie ilościowe dotyczące potrzeb i oczekiwań mieszkańców metropolii warszawskiej. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania diagnozy w ramach „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej 2040”. Badanie realizuje Miasto Sto