Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Prawa miejskie Serocka – nadanie, utrata, odzyskanie. 100-lecie odzyskania praw miejskich

1 stycznia 2023 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Serock. To bardzo ważna data w historii miasta, druga co do ważności po dacie lokacji.

Serock był miastem od 1417 r. kiedy to został wydany dokument nadający Piotrowi Bandostowi z Błędostowa wójtostwo w Serocku, mieście lokowanym na prawie niemieckim. W 1425 r. książę mazowiecki Janusz I Starszy potwierdził i rozszerzył przywilej lokacyjny. Miasto miało wówczas powierzchnię 43 włók ziemi, tj. ok. 774 ha (dziś 1343 ha).

Rozwój Serocka został zatrzymany w XVII w. przez potop szwedzki. Miasto dźwigało się z upadku, ale jeszcze w XVIII w. było w słabej kondycji. Na początku XIX w. Serock stał się miasteczkiem garnizonowym otoczonym wałami napoleońskiej twierdzy. Po upadku powstania listopadowego miasto znalazło się w kolejnym okresie zastoju. W powstaniu styczniowym wielu mieszkańców brało udział w walkach lub wspomagało powstańców. Okoliczności te, ale przede wszystkim upadek handlu, rzemiosła oraz spadek wpływów do kasy miejskiej, spowodowały odebranie praw miejskich przez władze carskie w 1869 r.

Serock został włączony administracyjnie jako osada do gminy Zegrze. Stało się to na podstawie Ukazu carskiego z 1 (13) czerwca 1869 r. oraz postanowienia z 30 stycznia (11 lutego) 1870 r. Serock znalazł się wśród 336 miejscowości na terenie Królestwa Polskiego, które przestały być miastami w latach 1869-1871. Prawa miejskie utraciły w tym czasie także między innymi Brok, Kamieńczyk, Różan, Wyszków i Zambrów.

Mimo utraty praw miejskich rosła liczba ludności. W chwili pozbawienia praw miejskich w Serocku mieszkało 1979 mieszkańców, potem ich liczba wzrastała: 1897 r. – 3916, 1899 r. – 4500, 1900 r. – 5166. Później dało się zaobserwować niewielki spadek, np. w 1909 r. było ich 4464.

W okresie I wojny światowej, po zajęciu terenu przez wojska niemieckie w 1915 r., w osadzie uaktywniły się działania społeczne, które niewątpliwie świadczyły o miejskim charakterze Serocka. Powołano Komitet Miejski, zorganizowano Straż Obywatelską, szkoły oraz ochronkę dla dzieci.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę oraz po zakończeniu wojny z bolszewikami czyniono starania o odzyskanie praw miejskich. Odzyskanie to nastąpiło 1 stycznia 1923 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 listopada 1922 r. Pierwszym burmistrzem został Józef Jasiobędzki, uprzedni wójt gminy Zegrze, a jeszcze wcześniej kierownik poczty. Serock liczył wówczas 4694 mieszkańców.

Mirosław Pakuła

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Serock praw miejskich, 1 stycznia o godzinie 11.00 podczas Mszy świętej  w serockim kościele wierni pomodlą się w intencji mieszkańców gminy Serock.

W styczniu zaprosimy Państwa do obejrzenia okolicznościowej wystawy outdoorowej, a 13 stycznia do obejrzenia konferencji historycznej, którą przygotowaliśmy z okazji wspomnianego jubileuszu. Szczegóły wkrótce.

 • Fragment ukazu cara z 1 (13 czerwca) 1869 r. stanowiącego...
  Fragment ukazu cara z 1 (13 czerwca) 1869 r.
  stanowiącego podstawę do wydawania postanowień o odebraniu praw miejskich
  (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 • Postanowienie Komitetu Urządzającego z 30 stycznia (11...
  Postanowienie Komitetu Urządzającego
  z 30 stycznia (11 lutego) 1870 r. dotyczące przemianowania między innymi Serocka na osadę
  (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 • Postanowienie Komitetu Urządzającego z 30 stycznia (11...
  Postanowienie Komitetu Urządzającego
  z 30 stycznia (11 lutego) 1870 r. dotyczące przemianowania między innymi Serocka na osadę
  (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)

Lokalna Komunikacja Autobusowa w 2023 roku

W 2023 r. przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową na terenie Miasta i Gminy Serock pozostają bezpłatne. W przypadku przejazdu poza teren gminy Serock Pasażer będzie zobowiązany do zakupu biletu.

Ceny biletów jednorazowych:
1. Bilet normalny, jednorazowy – 6,50 zł.

2. Bilet ulgowy 1, jednorazowy – 4,00 zł.
Osobami uprawnionymi do przejazdu na podstawie tego biletu są pasażerowie, którzy posiadają ważną Kartę Serocczanina.

3. Bilet ulgowy 2, jednorazowy – 2,00 zł.
Osobami uprawnionymi do przejazdu na podstawie tego biletu są:
- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
Prawo do tej ulgi przysługuje ww. grupom w przypadku posiadania ważnej Karty Serocczanina.

W przypadku biletów jednorazowych przewoźnik będzie honorował ulgi (od ceny 6,50 zł) przysługujące poszczególnym grupom pasażerów wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

Ceny biletów imiennych miesięcznych:
1. Bilet miesięczny imienny normalny – 200,00 zł.

2. Bilet miesięczny imienny ulgowy 1 – 100,00 zł.
Osobami uprawnionymi do przejazdu na podstawie tego biletu są pasażerowie, którzy posiadają ważną Kartę Serocczanina.

3. Bilet ulgowy imienny ulgowy 2 – 50,00 zł.
Osobami uprawnionymi do przejazdu na podstawie tego biletu są:
- dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
- studenci do ukończenia 26 roku życia;
- osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
Prawo do tej ulgi przysługuje ww. grupom w przypadku posiadania ważnej Karty Serocczanina.

W przypadku biletów  miesięcznych imiennych przewoźnik będzie także honorował ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego. Proszę jednak pamiętać, że ulgi ustawowe będą obliczane w odniesieniu do ceny biletów miesięcznych imiennych normalnych.

Sprzedaż biletów miesięcznych Lokalnej Komunikacji Autobusowej na miesiąc styczeń 2023 r. odbywać się będzie od 28 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.:
w punkcie sprzedaży biletów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 3 w dniach (z wyłączeniem dni świątecznych):
- poniedziałek w godz. 12:00-18:00, 
- wtorek, piątek w godz. 9:00-13:00,
- środa, czwartek w godz. 12:00-16:00
- sobota w godz. 8:00-12:00.
W przypadku zakupu biletów na kolejne miesiące informacje o możliwości zakupu będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu.

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw i osiedla z terenu Miasta i Gminy Serock

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 2 stycznia 2023r. do 16 stycznia 2023r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw i osiedla z terenu Miasta i Gminy Serock.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw i osiedla.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa i osiedle, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa i osiedla.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów będą dostępne, podczas trwania konsultacji, w formie:

 1. a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach oraz projekt statutu osiedla Zegrze - wyłożony u przedstawiciela Rady Osiedla Zegrze,
 2. b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Serocku
  – Biurze Rady Miejskiej w Serocku,
 3. c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku bip.serock.pl oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock www.serock.pl, projekty uchwał dostępne TUTAJ

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu możliwe będzie w kancelarii ogólnej urzędu, listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 lub drogą elektroniczną  na adres: radamiejska@serock.pl, w terminie od 2 stycznia do 16 stycznia 2023 roku.


Przyjęcia interesantów 27.12.2022 r.

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 27 grudnia (wtorek) w godzinach 14.00-16.00

Przyjęcia interesantów  przez Zastępce Burmistrza - Mareka Bąbolskiego odbędą się 27 grudnia (wtorek) w godzinach 14.00-16.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

 

24.12 PSZOK w Serocku będzie nieczynny

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2022 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21 będzie zamknięty. Zapraszamy we wtorek po świętach 27.12.2022 r. jednocześnie przypominając, że PSZOK jest czynny od wtorku do soboty (poza świętami) w godzinach od 7 do 15. Za utrudnienia przepraszamy.

24.12 PSZOK w Serocku będzie nieczynny

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2022 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, przy ul. Nasielskiej 21 będzie zamknięty. Zapraszamy we wtorek po świętach 27.12.2022 r. jednocześnie przypominając, że PSZOK jest czynny od wtorku do soboty (poza świętami) w godzinach od 7 do 15. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

W załączniku ogłoszenie o unieważnieniu przetargu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Zmiany sposobu rozliczeń za wodę

Z dniem 1 stycznia 2023 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku zmienia okresy i zasady rozliczeń odbiorców zaopatrywanych w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych.

 

Stali mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą rozliczani w okresach dwumiesięcznych naprzemiennie fakturą z prognozowanym zużyciem wody i fakturą z rzeczywistym zużyciem wody. Znaczy to iż odbiorca raz na cztery miesiące będzie miał wystawioną fakturę gdzie zużycie wody będzie prognozowane według wcześniejszych poborów wody. Również co cztery miesiące będzie miał wystawiona fakturę według rzeczywistego zużycia wody według wskazań wodomierza. Faktura ta będzie jednocześnie rozliczała wcześniej wystawione zużycie prognozowane.
W dalszym ciągu istnieje możliwość rozliczenia zużycia wody poprzez odczyt odbiorcy usługi i podania go w dotychczas stosowany sposób (SMS bezpośrednio do inkasenta, telefonicznie do zakładu, poprzez stronę www.wodociagiserock.pl)

Sezonowi mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą rozliczani fakturą według rzeczywistego zużycia wody nie rzadziej niż dwa razy w roku tj. na początku sezonu turystycznego oraz na koniec sezonu turystycznego.

Prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Serock będą rozliczani fakturą według rzeczywistego zużycia wody w okresach miesięcznych.

Wszystkie rozliczenia prowadzą dotychczasowi inkasenci i istniejące indywidualne ustalenia poszczególnych odbiorców pozostają w mocy. Podczas rzeczywistego odczytu wodomierza inkasent może w terenie wystawić od razu fakturę oraz pobrać gotówkę bądź rozliczyć należność terminalem płatniczym.

Główna zmiana dotyczy stałych mieszkańców i związana jest z naprzemiennym wystawieniem przez inkasentów faktur prognozowanych i faktur rzeczywistych. Jest ona pokłosiem coraz większej ilości mieszkańców gminy w wyniku intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Obecnie istniejący czasookres dwóch miesięcy rzeczywistego odczytu wodomierza nie jest możliwy do zrealizowania. Mam nadzieję iż wprowadzone od 1 stycznia 2023 roku nowe zasady będą trwałe na dłuższy okres czasu i spotkają się z Państwa zrozumieniem.

Uwaga! sprzedaż biletów LKA odwołana

Informujemy, iż z przyczyn technicznych niezależnych od Operatora sprzedaż biletów Lokalnej Komunikacji Autobusowej na rok 2023 zostaje odwołana.

O wyznaczeniu nowego terminu będziemy Państwa informować.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Administracyjno–Gospodarczym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, tel 22 782 88 42, 22 782 88 15.

Przyjęcia interesantów w tym tygodniu

W ramach dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Artura Borkowskiego 13 grudnia interesantów przyjmie wyjątkowo Zastępca Burmistrza - Marek Bąbolski.

Przyjęcia interesatnów odbywają się w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.

Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Wyłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy ulicy Pułtuskiej

Informujemy, że znajdująca się na przy ulicy Pułtuskiej w Serocku, stacja ładowania samochodów elektrycznych, z dniem 7 grudnia 2022 roku zostanie czasowo wyłączona. Wyłączenie stacji, ma na celu przygotowanie miejsca pod instalację nowej stacji ładowania pojazdów. Stanowisko zostanie wyposażone w nowocześniejszą stację, umożliwiającą znacznie szybsze i sprawniejsze ładowanie samochodów.  Prace zostaną wykonane przez Firmę Horyzont EV Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Nowa stacja ładowania pojazdów będzie zainstalowana jeszcze w bieżącym roku.

 • stacja ładowania pojazdów

Przerwa w dostawie wody 07.12.2022 r. - Karolino

Dnia 07 grudnia 2022 r. w godz. 9.00-15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Karolino od ul. Promyka do ul. Deszczowej.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Wydawanie węgla

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że w ciągu najbliższych dni nastąpi wydawanie mieszkańcom pierwszych partii węgla kamiennego ze składu POL-MAR Paweł Jezierski ul. Warszawska 78, 05-140 Serock.

Cena jednej tony węgla dla mieszkańca wynosi 1 900,00 zł brutto.

Osoby uprawnione do zakupu tańszego węgla otrzymają informację telefoniczną lub sms o sposobie dalszego postępowania.


Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Miasta i Gminy Serock nr: 82 8013 0006 2001 0015 0994 0009 – Bank Spółdzielczy w Legionowie - Filia w Serocku - w tytule wpisując:

Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie - Filia w Serocku (ul. 11 Listopada 8 lok. 4, 05-140 Serock) lub przelewem. Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu przekazania faktury za preferencyjny zakup węgla.

Zgłaszając się po odbiór węgla (POL-MAR Paweł Jezierski ul. Warszawska 78, 05-140 Serock) należy pamiętać o zabraniu ze sobą ww. faktury, która będzie podstawą do wydania przez skład zamówionej partii węgla.

 

Kontakt: 22 782 88 42.

Dyskusja publiczna projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A, etap „A”.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 16 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r. W dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,  ul. Rynek 21, w sali nr 32., odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 27.12.2022 r. Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Zaokopową, od południa ul. Zakroczymską.

Przerwa w dostawie wody 05.12.2022 r. - Wola Smolana

05 grudnia 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Wola Smolana.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Oferta dzierżawy lokalu gastronomicznego w Zegrzu

W załączniku oferta na pomieszczenie magazynowe wraz z lokalem gastronomicznym w Zegrzu do wydzierżawienia. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2022 roku.

Awaria sieci kanalizacyjnej w Zegrzu - usunięta, ruch samochodowy przywrócony

Awaria sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu została usunięta. Ruch samochodowy  na ulicy Groszkowskiego został przywrócony. W chwili obecnej trwają prace porządkowe. W miejscu awarii nawierzchnia zostanie  odtworzona tymczasowo kostką brukową, a docelowo masa asfaltową. Komunikacja miejska kursuje już normalnie po stałej trasie.  

Komunikat z dnia 23.11. - woda przydatna do spożycia

Po przeprowadzonych badaniach wody w punktach kontrolnych stwierdza się przydatność do spożycia wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia we wsiach Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel.

 

MGZW w Serocku

Komunikat z dnia 22.11.2022 o stanie wody dla mieszkańców wsi Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel

W DNIU 22 LISTOPADA 2022 r. W GODZINACH 17:00-19:00 NIE BĘDZIE CZYNNY PUNKT DYSTRYBUCJI WODY WE WSI NOWA WIEŚ, UL. POPOWSKA 10.

 

W tym czasie czynny będzie tylko punkt na terenie stacji uzdatniania wody we wsi Łacha, ul. Gen. Rayskiego 54.

 

W dniu 23.11.2022 r. (środa) godzina 8:00-10:00 i 17:00-19:00

czynne będą punkty:

 1. Stacja uzdatniania wody we wsi Łacha ul. Gen. Rayskiego 54
 2. Stacja wodociągowa we wsi Nowa Wieś ul. Popowska 10 (za placem zabaw)

 

W SEROCKU PRZY KOMISARIACIE POLICJI ZNAJDUJE SIĘ DARMOWY, CAŁODOBOWY PUNKT POBORU WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA

MGZW w Serocku

 

 

 

Przywrócenie LKA  na drodze 1801W w Stanisławowie

Z dniem 22.11.2022 r. przywrócony zostaje ruch autobusów LKA Linii 1, 2 i 5  na drodze 1801W obejmującej trasę Zabłocie - Stanisławowo. Autobusy będą realizować kursy zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

Utrudnienia Zegrze, ul. Groszkowskiego

W dniu dzisiejszym (22.11.2022), rozpoczęły się prace przy usuwaniu awarii sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.  Ze względu na konieczność rozkopania całej szerokości jezdni, ulica Groszkowskiego na odcinku od DK 61 do ulicy Oficerskiej została wyłączona z ruchu samochodowego. Objazd ulicą Juzistek. Wszystkie przystanki autobusowe będą funkcjonowały jak dotychczas, natomiast ze względu na zaistniałe utrudnienia mogą powstać kilkuminutowe opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

Za utrudniania przepraszamy

Komunikat z dnia 21.11.2022 o stanie wody dla mieszkańców wsi Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel

W dniu 21 listopada 2022 r. zostały pobrane próbki wody do analizy bakteriologicznej z wodociągu zaopatrującego wsie Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa, Cupel.

Do czasu otrzymania pozytywnego wyniku woda w dalszym ciągu może być wykorzystywana do celów p.poż, prac porządkowych, spłukiwania toalet, mycia samochodów itp.

Przedłużona jest praca dwóch punktów dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia:

 1. Stacja uzdatniania wody we wsi Łacha ul. Gen. Rayskiego 54
 2. Stacja wodociągowa we wsi Nowa Wieś ul. Popowska 10 (za placem zabaw)

 Punkty będą czynne wg następującego harmonogramu:

22.11.2022 r. (wtorek) godziny 8:00-10:00 i 17:00-19:00

23.11.2022 r. (środa) godziny 8:00-10:00 i 17:00-19:00

W SEROCKU PRZY KOMISARIACIE POLICJI ZNAJDUJE SIĘ DARMOWY, CAŁODOBOWY PUNKT POBORU WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA.

MGZW w Serocku

 

 

 

Przyjęcia interesantów w tym tygodniu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, będzie pełnił dyżur osobiście 22 listopada w godzinach 14.00-16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Również Zastępca Burmistrza - Marek Bąbolski będzie pełnił dyżur osobiście we wtorek 22 listopada w godzinach 14.00-16.00. Zapisy pod nr tel. 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego w dniu 21 listopada zostaje odwołany. 
Zapytania i wnioski można kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Komunikat o stanie wody dla mieszkańców wsi Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie informujemy, że woda z wodociągu gminnego zaopatrująca odbiorców we wsiach: Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa i Cupel jest nieprzydatna do spożycia.
Obecnie woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia może być wykorzystywana do celów p.poż, prac porządkowych, spłukiwania toalet itp.
 

Zakład wodociągowy uruchomił dwa punkty dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia:

 1. Stacja uzdatniania wody we wsi Łacha ul. Gen. Rayskiego 54
 2. Stacja wodociągowa we wsi Nowa Wieś ul. Popowska 10 (za placem zabaw)

 Punkty będą czynne wg następującego harmonogramu:

18.11.2022 r. (piątek) godzina               9:00-11:00   i   17:00-19:00

19.11.2022 r. (sobota) godzina             11:00-13:00  i   17:00-19:00

20.11.2022 r. (niedziela) godzina         11:00-13:00   i   17:00-19:00

21.11.2022 r. (poniedziałek) godzina   8:00-10:00     i   17:00-19:00

 

W SEROCKU PRZY KOMISARIACIE POLICJI ZNAJDUJE SIĘ DARMOWY, CAŁODOBOWY PUNKT POBORU WODY ZDATNEJ DO SPOŻYCIA

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w tym okresie może wykazywać zapach chloru użytego do dezynfekcji. 

VCnIq+GdQvyk9EtewfK8zyt7PfVb5ArfEA0CwBAljkEAAQQQQAABBCISIACM6GLSFAQQQAABBBBAIESAADBEiWMQQAABBBBAAIGIBAgAI7qYNAUBBBBAAAEEEAgRIAAMUeIYBBBAAAEEEEAgIgECwIguJk1BAAEEEEAAAQRCBAgAQ5Q4BgEEEEAAAQQQiEiAADCii0lTEEAAAQQQQACBEAECwBAljkEAAQQQQAABBCISIACM6GLSFAQQQAABBBBAIESAADBEiWMQQAABBBBAAIGIBAgAI7qYNAUBBBBAAAEEEAgRIAAMUeIYBBBAAAEEEEAgIgECwIguJk1BAAEEEEAAAQRCBAgAQ5Q4BgEEEEAAAQQQiEiAADCii0lTEEAAAQQQQACBEAECwBAljkEAAQQQQAABBCISIACM6GLSFAQQQAABBBBAIETgHzySXVu+uXwuAAAAAElFTkSuQmCC

 

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 • autor: MGZW w Serocku

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego program Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Szczegóły dotyczące naboru w załączniku lub na BIP

Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Serocku – ruszyły zapisy

Organizatorzy Szlachetnej Paczki apelują - aby tegoroczna lokalna edycja mogła się odbyć, potrzeba wolontariuszy.
To dzięki nim pomoc dociera do rodzin z Paczki, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Już dziś możesz dołączyć do społeczności wolontariuszy, by zmieniać życie potrzebujących i czerpać radość z pomagania! Chcesz się zgłosić? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl  i wypełnić krótki formularz.

Masz wpływ na zmianę w życiu najbardziej potrzebujących. Dołącz do wolontariatu i zyskaj radość z pomagania!

szlachetnapaczka.pl

 • szlachetna paczka

Dyżur telefoniczny w ZUS

W czwartek 17 listopada 2022 r. w godz. 9:00-11:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dyżur telefoniczny z doradcą emerytalnym.

W trakcie dyżuru specjalista ZUS będzie odpowiadał na pytania dotyczące świadczeń długoterminowych (emerytur, renty) a w szczególności:  
- jak wyliczać kapitał początkowy i jakie są potrzebne dokumenty
- jakie są zasady nabywania prawa do emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy,
  renty rodzinnej,
- kiedy można przeliczyć świadczenie emerytalno–rentowe.

Termin: 17 listopada 2022 r., w godzinach 09:00 - 11:00

Numer telefonu: 22 767 41 36.

15 listopada upływa termin płatności IV raty podatków

Przypominamy, że do 15 listopada  należy dokonać płatności IV raty podatków lokalnych.

Terminy płatności:

 

Podatek od nieruchomości:

-  osoby fizyczne  do 15 listopada 2022 roku,

-  osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022. 

 

Podatek rolny:

-  osoby fizyczne do 15 listopada 2022 roku,

-   osoby prawne do 15 listopada 2022 roku.  

 

Podatek leśny:

- osoby fizyczne do 15 listopada 2022 roku,

- osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- osoby fizyczne do 15 listopada 2022 roku.

Wniosek na zakup pref. węgla

Zakup węgla - krok po kroku

Kontakt: 22 782 88 42.

Miasto i Gmina Serock przystąpiło do programu sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych, dzięki której mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do tańszego węgla. Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca wyniesie nie więcej niż 2 000 zł brutto (dokładna cena zostanie podana po podpisaniu ze spółką Skarbu Państwa umowy na zakup węgla).

Wniosek dostępny jest tutaj - POBIERZ

Złóż wniosek przez ePAUP - LINK

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca – Kancelaria Ogólna lub za pomocą ePUAP Urzędu Miasta i Gminy w Serocku – adres skrytki: /Serock/skrytka

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub przez SMS.

W pierwszej kolejności w Referacie Administracyjno-Gospodarczym (pok. nr 5) Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby kg/ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi we wniosku/ach). Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup węgla na konto Miasta i Gminy Serock nr: 82 8013 0006 2001 0015 0994 0009 – Bank Spółdzielczy w Legionowie- Filia w Serocku ­ w tytule wpisując: Preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy.

Wpłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie - Filia w Serocku (ul. 11 Listopada 8 lok. 4, 05-140 Serock) lub przelewem.

Po zaksięgowaniu wpłaty z Wnioskodawcą skontaktuje się pracownik Urzędu, w celu przekazania zaświadczenia uprawniającego do preferencyjnego zakupu węgla.

Zgłaszając się po odbiór węgla (POL-MAR Paweł Jezierski ul. Warszawska 78, 05-140 Serock) należy pamiętać o zabraniu ze sobą ww. zaświadczenia.

Uwaga! Wniosku nie trzeba składać od razu na całą przysługującą ilość węgla. Można go składać wielokrotnie na mniejsze ilości do wykorzystania limitu (jednak w ilości nie mniejszej niż 0,5 t).

Uwaga! Do preferencyjnego zakupu węgla nie będzie świadczona usługa dowozu pod adres domowy, dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług specjalizujących się w tym zakresie firm. Węgiel nie będzie workowany.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku dołoży wszelkich starań do priorytetowej realizacji złożonych przez mieszkańców wniosków. Jednakże dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.

Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość  dostarczanego węgla oraz jego dostępność.

 

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

   ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

części działki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2, położonej w obrębie 07
w Serocku z przeznaczeniem na prowadzenie punku gastronomicznego

III Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania - obszar A, etap A

Trzecie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A”. /

Kolejne wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A, etap „A”.

 

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 16 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r. W dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,  ul. Pułtuska 35., odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 27.12.2022 r. Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Zaokopową, od południa ul. Zakroczymską.

Wtórne wyłożenie projektu wynika ze sposobu rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu jaki był przedstawiony latem br. Dla przypomnienia Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag dostępne jest pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4428,rok-2022

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego 2020 r.,  w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020  r. Ostatnie zmiany mają już charakter kosmetyczny i polegają w głównej mierze na:

 • wprowadzenia zakazu realizacji budynków segmentowych w formie zabudowy szeregowej w rejonie ulic Daliowej i Jaśminowej,
 • wyznaczenie przebiegu dróg wewnętrznych w granicach wydzielonego terenu pod ul. Imbirową, i w ostatnim czasie wydzielonej drogi łączącej ul. Zaokopową z ul. Ogrodową,
 • rozszerzeniu uległy zapisy odnośnie obowiązku realizacji placów zabaw na nowoprojektowanych osiedlach zabudowy wielorodzinnej, zabezpieczając dodatkowe formy rekreacji i parków kieszonkowych.

Wtórne wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, stanowisko nr 5 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

 

 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Sprzedaż węgla przez Miasto i Gminę Serock

W środę Prezydent RP podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Uchwalone przepisy umożliwiają włączenie się gmin w proces zakupu, dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

Obecnie samorządy szykują się do rozpoczęcia sprzedaży węgla swoim mieszkańcom. Miasto i Gmina Serock także jest w trakcie o przygotowań do rozpoczęcia sprzedaży węgla.

O tym, gdzie składać wnioski, kto będzie uprawniony do zakupu węgla po cenach preferencyjnych oraz na jakich zasadach będzie prowadzona sprzedaż poinformujemy Państwa wkrótce.

Ogłoszenie o przystąpieniu gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Ogłoszenie o przystąpieniu gminy do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych - TUTAJ.

Modernizacja ul. Słonecznej w Stasim Lesie

Już w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z modernizacją ul. Słonecznej w Stasim Lesie.

Wykonawca powinien prowadzić roboty w sposób gwarantujący dostęp do posesji położonych wzdłuż drogi, lub uzgadniać z mieszkańcami okresy, w których będzie to niemożliwe (np. w czasie budowy zjazdu do nieruchomości).

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.

W ramach przedsięwzięcia na całej długości powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wyposażona w progi zwalniające a także zjazdy do zagospodarowanych nieruchomości i pobocza pełniące funkcję odwodnienia drogi.

Cała inwestycja powinna zostać zrealizowana w tym roku.

Na modernizację ul. Słonecznej udało się pozyskać środki z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie ponad 1,3 mln złotych.

Całe zadanie to koszt niemal 1,8mln zł

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawianie pojemników/worków i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano.

Reklamacje z adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane i - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - należy je pozostawić na posesji do kolejnego terminu odbioru. Odpady selektywnie zbierane można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21.

Prosimy także o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości tablicą z numerem porządkowym - brak oznakowania znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych, bądź posiadających już adres swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Sprzedaż w okresie Wszystkich Świętych – pobór opłaty targowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, iż osoby handlujące przy cmentarzu w Serocku w dniach od 29  do 31 października  2022 r. zobowiązane są do uiszczenia opłaty targowej.

Przyjęcia interesantów w tym tygodniu

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, będzie pełnił dyżur osobiście 25 października w godzinach 14.00-16.00.
Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Zastępca Burmistrza - Marek Bąbolski będzie pełnił dyżur telefoniczny we wtorek 25 października w godzinach 14.00 - 16.00,  tel. 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w poniedziałek 24 października w godzinach 18.30 - 20.30. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Informacja o stanie wody w Serocku

W nawiązaniu do wczesniejszej informacji odnośnie pogorszenia jakości wody w punkcie kontrolnym Serock-Szkoła podstawowana wodociągu Serock- Pułtuska informuje, że Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy wypełnił zobowiązania jakich się podjął. Zakład po otrzymaniu informacji, iż w instalacji w punkcie kontrolnym wykryto bakterie grupy coli i wstrzymano pracę kuchni, podjął prewencyjnie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci, dezynfekcji studni głebinowych i zbiornika. W zeszłym tygodniu pobierane były próbki wody z trzech punktów, które jednoznacznie potwierdziły, iż w wodzie wodociągowej nie ma bakterii grupy coli, nie ma bakterii Escherichi coli i nie ma Enterokoków.

Badania jakości wody wykonywane są w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością określoną w przepisach. Aktualne wyniki są prezentowane na stronie internetowej Zakładu: wodociagiserock.pl

Przerwa w dostawie wody 20 października

Dnia 20 października (czwartek) w godzinach 8.00 - 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców:

 • wsi Szadki od nr 10 do nr 18
 • wsi Ludwinowo Zegrzyńskie dla nr 52, 52A i 55.

oraz w godzinach 9.00 - 16.00 dla odbiorców:

 • wsi Skubianka od nr 63 do 64A i ul. Zapiecek
 • oraz Dosin od nr 36 do nr 38 i ul. Laurowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy

Zmiana organizacji ruchu drogowego 23.10

23 października 2022 r. na terenie miasta Serock ze względu na wydarzenie "XX Bieg Niepodległości" wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego, który będzie odbywał się w następujący sposób:

23.10.2022 r. w godzinach 8:00-16:00

 • całkowite wyłączenie z ruchu (i miejsc parkingowych) ul. Rynek  pomiędzy ul. Kościuszki a ul. 11 Listopada, gdzie zostanie usytuowana meta zawodów.

23.10.2022 r. w godzinach 8:00-16:00

 • wyłączenie z ruchu ul. Kościuski w części przeznaczonej na miejsca parkingowe (trasa biegu, prosimy o nieparkowanie aut na całej długości ul. Kościuszki)

Ruch pojazdów w okolicy rynku odbywać się będzie ulicami Kościuszki (wjazd) i 11 Listopada (wyjazd). Jednocześnie moga wystąpić chwilowe utrodnienia w dojeździe do miejsca zamieszkania, o czym na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniu imprezy (informacja telefoniczna pod nr. 603 873 290 lub (22) 782 72 92).

Szczegóły dotyczące organizacji imprezy i biegów dostępne na stronie internetowej Serockich Inwestycji Samorządowych.

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłaczone z ruchu i przepraszam za czasowe utrudnienia.

 • autor: Komendant Straży Miejskiej w Serocku

Przyjęcia interesantów

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, będzie pełnił dyżur osobiście 18 października w godzinach 14.00-16.00.
Obowiązują wcześniejsze zapisy - tel. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Zastępca Burmistrza - Marek Bąbolski będzie pełnił dyżur telefoniczny we wtorek 18 października w godzinach 14.00 - 16.00,  tel. 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w poniedziałek 17 października w godzinach 18.30 - 20.30. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Informacja o stanie wody w Szkole Podstawowej w Serocku

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku informuje, że organ kontrolny jakim jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie nie wydał żadnej decyzji zamykającej ujęcie wody na terenie Miasta i Gminy Serock. W próbce pobranej wody z łazienki szkolnej Szkoły Podstawowej w Serocku stwierdzono przekroczenie parametru "bakterie grupy coli". SANEPID, dbając przede wszystkim o zdrowie dzieci, wstrzymał działalność produkcyjną kuchni oraz nakazał oznakowanie iż w szkole woda nie nadaje się do spożycia.

Sytuacja taka będzie trwała, aż Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku przedstawi badania wody z kuchni, z których będzie wynikało iż woda spełnia wymagania określone w przepisach.

W drugim punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej, gdzie woda była pobierana w tym samym czasie, wyniki analizy nie potwierdziły obecności żadnych bakterii.

Zakład wodociągowy, działając prewencyjnie, przełączył odbiorców na inne ujęcia, a te które zasilały szkołę w Serocku poddał dezynfekcji.

Badania jakości wody wykonywane są w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego z częstotliwością określoną w przepisach. Aktualne wyniki są prezentowane na stronie internetowej zakładu www.wodociagiserock.pl

Informacja dot. dystrybucji jodku potasu

Zgodnie z zaleceniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Mazowieckiego przekazujemy do informacji publicznej ulotkę informacyjną dotyczącą profilaktyki jodku potasu. Informujemy Państwa, iż na terenie Miasta i Gminy Serock zostały wyznaczone punkty dystrybucji jodku potasu.

Punkty, o których mowa to:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock;
 • Ośrodek Zdrowia w Dębe, Dębe 38, 05-140 Serock;
 • Ośrodek Zdrowia w Zegrzu, ul. ul. Drewnowskiego 1, 05-131 Zegrze;
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Serock, ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock;
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Gąsiorowo, ul. Grunwaldzka 35, 05-140 Serock;
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Kiełpińska, Szadki 6, 05-140 Serock;
 • Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Stanisławowo, Stanisławowo 19A, 05-140 Serock.

Pragniemy zaznaczyć, że punkty dystrybucji jodku potasu będą uruchomione tylko i wyłącznie po otrzymaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącej uruchomienia akcji. Wydanie tabletek jodku potasu nastąpi w przypadku wystąpienia skażenia radiacyjnego na terenie kraju.

W chwili obecnej nie ma potrzeby wydawania tabletek.

 • Informacja

Uwaga! Tymczasowe wyłączenia przystanków LKA na Linii

W związku z remontem drogi powiatowej 1801W, od dnia 08.10.2022 r. na czas remontu, zostają tymczasowo wyłączone z kursowania LKA następujące przystanki autobusowe:

na Linii nr 1 i Linii nr 5:

 1. Zabłocie III 01, Zabłocie III 02,
 2. Stanisławowo I/Guty 01, Stanisławowo I/Guty 02,

na Linii nr 2:

 1. Dębe Rondo 02,
 2. Bolesławowo,
 3. Guty I,
 4. Guty II,
 5. Stanisławowo I,
 6. Zabłocie III 02.

Rozkłady jazdy pozostają bez zmian. Mogą nastąpić kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu Linii nr 1, 2 i 5. Za utrudnienia przepraszamy.

Ruch wahadłowy na DK61

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna kolejny etap budowy wiaduktu kolejowego w ciągu DK61 w ramach rozbudowy DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem. Zaplanowane prace wymagają wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w tym rejonie. W poniedziałek, 3 października wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.

Przez kolejne dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku (3-7 i 10-14 października) w rejonie wiaduktu wyłączony z ruchu zostanie 1 pas. Oznacza to, że ruch odbywać się będzie wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną, w czasie szczytów komunikacyjnych kierowany ręcznie. Prędkość zostanie ograniczona do 50 km/h.
Harmonogram wyłączenia pasa ruchu zakłada:
- od 3 do 7 października br. zamknięty pas w stronę Legionowa,
- od 10 do 14 października br. zamknięty pas w stronę Zegrza.

Więcej informacji: https://powiat-legionowski.pl/

Uwaga! Tymczasowe wyłączenia przystanków LKA

W związku z remontem drogi powiatowej 1801W, od dnia 03.10.2022 r. na czas dwóch tygodni zostają tymczasowo wyłączone z kursowania LKA na Linii nr 1, 2 i 5 następujące przystanki:

 • Zabłocie II skrzyżowanie 01,
 • Zabłocie I 02, Święcienica 01,
 • Święcienica 02, Zalesie Borowe 01,
 • Zalesie Borowe 02.

Na wyłączone przystanki będą kursowały autobusy:

 • Linii nr 2 wyjeżdzający o godz. 6.25 z Serock Centrum 01,
 • Linii nr 1 wyjeżdżający o godz. 15.25 z Serock Centrum 01.

Najbliższe przystanki to: Wola Smolana Pólki 01/02, Zabłocie III 01/02.Rozkłady jazdy pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Mapa

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2023 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023r.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 30 września 2022 r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl, złożone w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock

Rynek 21,

05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 133/B/2022 z dnia 15 września 2022 r. znajduje się pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4433,akty-prawne-dotyczace-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi

 

Referat Organizacyjno-Prawny

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "Nasz Bug Rzeka Życia"

Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie, w ramach projektu Nasz Bug Rzeka Życia planuje organizację NIEODPŁATNYCH ZAJĘĆ dla dzieci i młodzieży z obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zalewu Zegrzyńskiego (LGDZZ), w trakcie których ich uczestnikom przybliżone zostaną informacje związane z unikalnością lokalnej przyrody i kultury, w szczególności bogactwem naturalnym i przyrodniczym dorzecza Bugu i Narwi.

Plan jednodniowych wycieczek krajoznawczych przewiduje:

 • Rejs małym statkiem po Narwi, Bugu i obszarze Jeziora Zegrzyńskiego, podczas którego uczestnicy będą mogli sami, na 
  żywo obserwować życie ptaków wodnych na obszarze objętym ochroną 
   
 • Zapoznanie się z obiektami i obszarami cennymi przyrodniczo i kulturowo w granicach działania LGDZZ oraz udział w 
  warsztatach techniczno-plastycznych, dla których tematem przewodnim będzie ochrona środowiska naturalnego i 
  zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do kontaktu mailowego na adres skansen@powiatwolominski.pl oraz pod numerem telefonu +48 665-322-398.

                              

                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Ogłoszenie - dzierżawa gruntu przy cmentarzu w Skubiance

OGŁOSZENIE

o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu
w Skubiance pod sprzedaż kwiatów i zniczy

Informujemy, że istnieje możliwość dzierżawy terenu pod cmentarzem parafialnym
w Skubiance w okresie od 24.10.2022 r. do 23.11.2022 r.

Wszystkie osoby zainteresowane dzierżawą w ww. terminie prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, w terminie do dnia 07.10.2022 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.

W dniu 14.10.2022 r. o godzinie 12:00  w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 35, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Trzecia rata podatków

Przypominamy , że do 15 września 2022 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków lokalnych.

W tym terminie płacimy:

Podatek od nieruchomości:

Termin płatności: osoby fizyczne  do 15 września 2022 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022. 

Podatek rolny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

Termin płatności:  osoby prawne do 15września roku 2022.  

Podatek leśny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2022.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności osoby fizyczne do 15 września 2022 roku.

 

Podatek od środków transportowych

Termin płatności: 15 września 2022 roku

 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Łacha

Wykonana przed rozpoczęciem wakacji plaża na terenie rekreacyjnym sołectwa Łacha, w sezonie letnim cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród mieszkańców, a także wśród odwiedzających nasze tereny turystów. Plaża została wykonana w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego, przy udziale środków pochodzących z województwa mazowieckiego.

Przypomnijmy: 30 maja 2022 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”, podpisana została umowa pomiędzy gminą Serock a Zarządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa Łacha”. Dofinansowane zadanie polegało na uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu przy brzegu Narwi, przeznaczonego na plażę w miejscowości Łacha. Część prac polegająca m.in. na uprzątnięciu z wody i terenu przyległego do plaży odpadów i suchej roślinności została wykonana już w ubiegłym roku. Był to wstęp do prac, które przeprowadzone zostały w roku bieżącym, bliżej lata, a związane były z dalszym uporządkowaniem terenu i nawiezieniem piasku. Całość prac wykonała Firma Kobiałka Spółka Cywilna Kazimierz Kobiałka, Jacek Kobiałka z Wyszkowa. W ramach zawartej 9 czerwca 2022 Umowy Nr 37/2022, zrealizowanej do 30 czerwca br., firma usunęła z wody i terenu przybrzeżnego odpady roślinne, a następnie nawiozła i rozplantowała na terenie plaży przeszło 130 m3 piasku.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 22.930 złotych, natomiast dofinansowanie ze środków województwa wyniosło 10.000 złotych, czyli blisko 50 procent kosztów zadania.

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

 • plaża w Łasze
 • plaża w Łasze
 • plaża w Łasze
 • plaża w Łasze
 • logotyp Mazowsze
 • logotyp Mazowsze dla sołectw
 • logo Mazowsze
 • logo Czyste Powietrze

Konkurs "Mazowsze dla sołectw 2022"

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ogłasza konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”  – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1.Bezpieczne i przyjazne sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);

2.Mazowsze dla sołectw rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);

3.Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);

4.Mazowsze dla sołectw folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);

5.Doposażone sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);

6.Mazowsze dla sołectw innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy wcześniej złożyć Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania na platformie Witkac.pl

 

Łączna pula nagród to 60 000 zł.

Zgłoszenia można składać od 1 do 30 września 2022 (decyduje data wpływu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” –„Mazowsze dla sołectw 2022” - Witryna Mazovia.pl

W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela pracownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - p. Agnieszka Maciołowska, tel. 22 59 79 335, e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 • autor: Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza XII edycję Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celami tego Konkursu są:

 • popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,
 • propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu,
 • poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,
 • a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujacych kategoriach:

 1. indywiudualny wolontariusz,
 2. wolontariusz grupowy,
 3. szkolne/przedszkolne koło wolontariatu,
 4. wolontariat seniorów,
 5. kategoria specjalna - pomoc Ukrainie.

Działalność wolontariuszy widoczna jest w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa, są to m. in. edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, kultura fizyczna i turystyka czy ochrona zdrowia. Jednocześnie wyjątkowo w tej edycji została dodana kategoria specjalna, w której uhonorowana zostanie organizacja pozarządowa za działalność na rzecz pomocy Ukrainie. Aktywność, która będzie zaliczana do tej kategorii może być prowadzona na terenie naszego kraju oraz Ukrainy w zakresie np. pomocy humanitarnej, edukacyjnej, psychologicznej, medycznej, socjalno-bytowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 września 2022

 • Mazowieckie barwy wolontariatu

Konkurs IMPULS KULTURY

Informujemy, iż do 31 sierpnia trwa nabór do 3. Edycji konkursu IMPULS KULTURY. Mazowieckie Nagrody Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawane są animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Mazowiecki Instytut Kultury czeka na zgłoszenia do 31 sierpnia 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 30 maja 2022 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.

Pula nagród w konkursie wynosi 90.000 zł. Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej dla autora nagrodzonego projektu wynosi 6.000 zł brutto. Wysokość nagrody pieniężnej dla zespołu współautorów nagrodzonego projektu wynosi 9.000 zł brutto.

Link do formularza zgłoszeniowego https://witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/21711

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie konsultacji

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postawienia masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało–czerwoną”.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Serock do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie wyboru lokalizacji masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało–czerwoną”.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 27.08.2022 r. do 9.09.2022 r.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii w sprawie wyboru lokalizacji postawienia masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało – czerwoną”.

Wypełnioną ankietę należy umieścić w urnie wystawionej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na parterze budynku w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-14:00, lub wypełnić elektronicznie za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Serocku

Od wtorku (16.08.2022) rozpoczynamy prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Zakroczymskiej w Serocku. W pierwszym tygodniu przewidziano prace przygotowawcze i pomiarowe, a następnie właściwe roboty budowlane. Po wykonaniu inwestycji podniesione zostanie bezpieczeństwo poruszania się po drodze: zbudowana zostanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa będąca przedłużeniem ścieżki wzdłuż ulic Pułtuskiej i Warszawskiej w kierunku DK 62, przebudowane zostaną  odcinki istniejącego chodnika oraz zbudowane zostaną nowe. Inwestycja przeprowadzana jest w celu podniesienie standardu technicznego ulicy oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Prace budowlane będą wiązały się z pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z tego odcinka drogi za co przepraszamy, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.

Informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budyków

Informujemy, iż aktualne dane dotyczące

 1. obowiazujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków,
 2. podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze,
 3. dostępnych programów finansowych wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków wraz z warunkami ich wykorzystania

dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

II ogólnopolski konkurs filmowy "Świat się kręci wokół wsi"

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.
 
Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r.
Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi


https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci


https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci


Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia.
W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie.
Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!
Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

 • autor: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MRiRW_konkurs_film_1201x507_zielony www
 • Logotyp Organizatora - UE - MRiRW - KSOW - PROW

Odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawianie pojemników/worków i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano. W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów, przypominamy również o ogólnych zasadach odbioru odpadów komunalnych w ramach systemu gminnego.
W przypadku chęci wystawienia większej ilości odpadów tekturowych, których nie ma możliwości umieścić w worku należy je sprasować oraz powiązać. W ramach odpadów ulegających biodegradacji można również przekazywać drobne gałęzie, z zaznaczeniem, że powinny one być pocięte do metra oraz związane.  Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym posiadający z tego tytułu ulgę, nie mogą tego rodzaju odpadów przekazywać w ramach systemu gminnego do odbioru sprzed posesji.

W najbliższą sobotę, tj. 6 sierpnia rozpoczyna się drugi w tym roku odbiór odpadów wielkogabarytowych, tekstylnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pralki, lodówki, telewizory). Odbiór w sobotę odbędzie się w miejscowościach Dębinki, Karolino, Marynino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe.

Przykłady odpadów wielkogabarytowych kwalifikujące się do odbioru:

 • meble,
 • wózki dziecięce,
 • meble ogrodowe, skrzynki, doniczki,
 • komplet opon (z samochodów osobowych).

Odpady, które nie są odbierane w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych:

 • azbest,
 • odpady zawierające substancje niebezpieczne,
 • papa budowlana,
 • blachodachówka lub inne pokrycia dachowe,
 • styropian dociepleniowy (budowlany)
 • ramy okienne z szybami oraz drzwi,
 • odpady poremontowe - wanny, muszle klozetowe, umywalki, kabiny prysznicowe.

Reklamacje z adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane i - w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - należy je pozostawić na posesji do kolejnego terminu odbioru. Odpady selektywnie zbierane można we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, zlokalizowanego przy ul. Nasielskiej 21.
             Prosimy także o dopełnienie obowiązku oznakowania nieruchomości tablicą z numerem porządkowym - brak oznakowania znacząco utrudnia realizację usługi odbioru odpadów komunalnych. Przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych, bądź posiadających już adres swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zobowiązani są do umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz utrzymywania jej w należytym stanie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. gminy Serock – sekcja F3 obejmującego teren ośrodka Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F3 obejmujący teren Ośrodka Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu, (znajdującego się na działkach o numerach ewid. 111/7, 151/1, 151/2 w obrębie Jadwisin, gm. Serock) znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. W dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 (a nie jak wcześniej informowaliśmy o 16.00) w Ośrodku Szkoleniowym w Zegrzu, ul. Groszkowskiego 2, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 16.09.2022 r.

Wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A”

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A, etap „A”.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A, etap „A” obejmujący obręby cz. 02, 03, 04, 05, 11 w Serocku, znajduje się w fazie wyłożenia do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. W dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w  Serocku,  ul. Pułtuska 35, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu. Termin wnoszenia uwag upływa w dniu 16.09.2022 r. Obszar opracowania projektu planu ograniczony jest drogami/ulicami: od zachodu wschodnią granicą drogi krajowej nr 61, od północy ul. Pogodną, od wschodu ul. Pułtuską i ul. Zaokopową, od południa ul. Zakroczymską.

Wtórne wyłożenie projektu wynika ze sposobu rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu jaki był przedstawiony wiosną br. Dla przypomnienia Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag dostępne jest pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/4428,rok-2022

Ramy zmiany planu określone zostały uchwałą intencyjną nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego 2020 r., w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020 r.
Zmiana w głównej mierze dotyczy części południowo- zachodniej obszaru i polega głównej mierze na:

 • próbie rozwiązania problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w rejonie ulic Ogrodowej i Tchorka,
 • konsekwencją powyższego będzie wyznaczenie nowych miejsc publicznych wykorzystanych jako parki ogólnodostępne oraz rowów melioracyjnych odprowadzających nadmiar wód opadowych,
 • projekt planu wyznacza nowe tereny przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną, usługi oświaty, zdrowia.

Wtórne wyłożenie projektu planu odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w punkcie obsługi mieszkańca, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu. Projekt planu jest zamieszczony również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:  https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji!

Szanowni Państwo,

Informujemy że od 1 sierpnia 2022 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie do przedsięwzięć polegających na wymianie nieekologicznych kotłów węglowych na inne, korzystniejsze pod względem ekologicznym. Tego samego dnia rusza również nabór wniosków o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku likwidacji istniejących zbiorników na nieczystości ciekłe. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock (zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r.) dotacje przyznawane są do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy. W związku z powyższym informujemy, że ilość możliwych do przyjęcia wniosków jest ograniczona.

Szczegóły na temat uzyskania dofinansowania do wymiany kotła znajdują się na stronie internetowej https://www.serock.pl/1647,dotacja-do-wymiany-kotlow, zaś na temat dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: https://www.serock.pl/782,dotacja-do-przydomowych-oczyszczalni-sciekow 

Przypominamy także o możliwości skorzystania z dofinansowania oferowanego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach tego programu mają Państwo możliwość skorzystania z dofinansowania m.in. na:

- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,

- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Przypominamy, że Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku działa Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który obsługiwany jest przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Biuro Obsługi Mieszkańca. Punkt czynny jest w poniedziałki, w godzinach 8.00-18.00.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Umowa w ramach KSOW podpisana!

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny  na lata 2020-2021 została podpisana umowa Nr W/UMWM-UF/UM/RW/1259/2022 pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. ,,Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”. W ramach podpisanej umowy Miasto i Gmina Serock otrzyma dofinansowanie w kwocie do 26 000,00 zł.

 

WrYUwAAAAASUVORK5CYII=

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.
Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.
Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem Tutaj
Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

 

Świadczenia rodzinne 2022/2023

ZASIŁEK  RODZINNY 2022/2023

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.)
Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022 r.     
Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne 
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. 
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.
 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub innej jednostce organizacyjnej gminy np. w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia
1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca drogą online, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. 
W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.
W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.
 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2022/2023
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniodawcy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

1 sierpnia zawyją syreny alarmowe

1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Włączenie w tym dniu syren będzie jednocześnie upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trening polegał będzie na uruchomieniu syren alarmowych i wyemitowaniu sygnału akustycznego. Sygnał będzie miał charakter ćwiczebny w związku z tym prosimy nie podejmować żadnych działań.

Konsultacje nowego Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547) art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz art. 39, art. 40, art. 41, i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko opracował projekt Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku i skierował go w obecnej chwili do konsultacji społecznych. 
Z projektem dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej: 
https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku.html 
Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 roku, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres:
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa,
 e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl, tel. 22 59 79 050.
Czas trwania konsultacji społecznych: od 30 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Zmiana cen wody

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 7 lipca 2022 roku ulegają zmianie ceny wody dostarczanej przez Zakład. Wchodzimy w drugi rok obowiązywania zatwierdzonej przez PGW WODY POLSKIE taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta i Gminy Serock.
(decyzja WA.RZT.70.102.2021/5)

Grupa 1 odbiorców:

za 1m3 dostarczonej wody netto - 3,41 zł

stawka opłaty abonamentowej netto - 39,00 zł

Grupa 2 odbiorców:

za 1m3 dostarczonej wody netto - 3,44 zł

stawka opłaty abonamentowej netto - 42,00 zł

Do powyższych opłat należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

 • autor: Leszek Błachnio Dyrektor MGZW W Serocku

Pracownicy urzędu przebadani pod kątem cukrzycy

8 września, w godzinach 8.00 – 9.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  przeprowadził akcję z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” dla pracowników Urzędu. Z programu skorzystały 22 osoby.

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania na rok 2023

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br.

Szczegóły w załączniku.

 

 • plakat
 • plakat
 • plakat
 • parkingi

Uwaga! Linia 5 i 6 - czasowe zmiany rozkładów jazdy w związku z przebudową DK61

W celu demontażu konstrukcji wiaduktu kolejowego, biegnącego nad drogą krajową DK61 zostanie ona wyłączona z ruchu pomiędzy 4 lipca 2022 r. (od godz. 0:01) a 6 lipca 2022 r. (do godz. 23:59).

W związku z tym w okresie od 4 lipca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. zmianie ulegnie rozkład jazdy LKA na Liniach nr 5 i 6.

Od ronda w Zegrzu autobus Linii 5 i 6 pojedzie w prawo do Wieliszewa, przez ul. Modlińską, ul. K. K. Baczyńskiego, Al. Solidarności, ul. Królewską, ul. Janusza Kusocińskiego, ul. Kościelną dojedzie do ronda w Łajskach, gdzie skręci w ul. Nowodworską i dojedzie do skrzyżowania z DK61 i dalej według dotychczasowej trasy.

Na czas zamknięcia drogi rozkłady jazdy nie ulegają zmianie, ale pominięte zostają tymczasowo przystanki Michałów Regionów Cegielnia w obie strony i Michałów Reginów Skośna w obie strony. Z związku z powyższym mogą zdarzyć się opóźnienia.

Kursy Linii 5 i 6 wyjeżdżające z PKP Legionowo również będą jechały objazdem przez Wieliszew.

Przebieg objazdu pokazuje załączona mapka.

W okresie między 7 lipca 2022 r. (od godz. 00:01) a 13 lipca 2022 r. (do godz. 22:00) ruch na DK61 będzie prowadzony wahadłowo po istniejącej jezdni, a następnie zostanie przekierowany na nowo wybudowaną jezdnię tymczasową. W tym okresie LKA będzie kursowała zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

Pasażerów prosimy o cierpliwość, ponieważ mogą zdarzać się kilkuminutowe opóźnienia wynikające z ruchu wahadłowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej o objazdach i samym remoncie TUTAJ. 

 • objazd na czas remontu DK61

Zaproszenie na konsultacje społeczne LGD

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza mieszkańców gmin planowanych do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania dla podejścia LEADER do udziału w konsultacjach społecznych obejmujących co najmniej po jednym spotkaniu na obszarze każdej z gmin.

Konsultacje będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Spotkania będą miały formułę ogólnodostępną, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Zapraszamy przedstawicieli urzędów gmin i ich jednostek organizacyjnych, starostw powiatowych, sołtysów, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, przedsiębiorców, rolników itd.
 
Spotkanie w Serocku odbędzie się 7 lipca o godzinie 10.00 w sali Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35. Zapraszamy. 
 • plakat LGD
 • pismo LGD
 • pismo LGD

Od 4 do 6 lipca DK61 będzie częściowo zamknięta

Od poniedziałku do środy (4 - 6 lipca 2022) zamknięta będzie DK61 w rejonie wiaduktu kolejowego w Wieliszewie.

Rozpoczął się I etap prac rozbudowy DK61 Legionowo – Zegrze. Polega on na rozbiórce istniejącego wiaduktu kolejowego i wybudowaniu nowego obiektu. Obecnie trwają prace polegające między innymi na wykonywaniu przekopów kontrolnych, przygotowaniu platformy pod montaż dźwigu.

Na 3 dni zamknięty zostanie odcinek DK61

Od niedzieli, 4 lipca (godz. 00:01) do środy, 6 lipca (do godz. 23:59) zamknięta będzie DK61 w rejonie wiaduktu kolejowego w Wieliszewie. Oznacza to, że kierowcy nie przejadą DK61 pomiędzy rondem w Zegrzu a ul. Wczasową w Michałowie – Reginowie.

W tym czasie wykonawca zdemontuje konstrukcję wiaduktu kolejowego oraz rozbierze przyczółki.

Następnie pomiędzy 7 lipca (od godz. 00:01) a 13 lipca (do godz. 22:00) ruch będzie odbywał się wahadłowo po istniejącej jezdni.

Prowadzone roboty będą miały też wpływ na funkcjonowanie transportu kolejowego. Od 1 lipca do 31 października zamknięty będzie tor szlakowy pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem wraz z wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej. Przewoźnicy kolejowi zapewnią komunikację zastępczą.

Objazdy

Podstawowy objazd będzie odbywał się przez m. Wieliszew, ul. Nowodworską (DW632) i ul. Modlińską (DW631).

Zalecany objazd dla pojazdów:
- poniżej 3,5 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW632) do m. Rembelszczyzna ul. Jana Kazimierza (DW633), następnie w m. Nieporęt ul. Zegrzyńską (DW631),
- poniżej 20 t: z Legionowa ul. Strużańską (DW632) do m. Marki al. Piłsudskiego (DW629), następnie ul. Zegrzyńską (DW631).

Więcej o rozbudowie DK61 Legionowo - Zegrze można przeczytać na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w artykule Rozpoczynamy rozbudowę DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem.

 

Zobacz, jak na czas remontu zmieni się kurs linii 5 i 6 Lokalnej Komunikacji Autobusowej - TUTAJ

LIV Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że Sesja nr LIV  Rady Miejskiej  (sesja absolutoryjna) odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00. Transmisję można oglądać tutaj: http://serock.esesja.pl/  oraz na naszym kanale na YouTube.

 

Podpisano aneksy do umów partnerskich w sprawie budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

27 czerwca podpisano aneksy do umów z partnerami zjednoczonymi wokół tematu budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Osiemnaście samorządów wspólnymi siłami pokryje wkład własny na stworzenie dokumentacji projektowej wspomnianej linii. Jednym z najważniejszych partnerów tej inwestycji jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, który przekaże na ten cel aż 24,5 m zł, czyli ponad 50% wartości zadania.

W lipcu zostanie podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przypomnijmy: Nowa linia kolejowa połączy Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz z ośrodkiem aglomeracyjnym – Warszawą. W ramach powstałego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego wytrasowano trzy warianty, w których projektanci, wspólnie z samorządami, wypracowali najkorzystniejsze w wielu wymiarach opcje realizacji przyszłej infrastruktury kolejowej. W ramach budowy linii powstanie ponad 70 km torów kolejowych, przeprawa na Narwi oraz, w zależności od wariantu, od 11 do 14 stacji i przystanków.

Projekt budowy linii kolejowej uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kolej+ jako jeden z czterech projektów na Mazowszu. Dofinansowanie pokryje 85% kosztów inwestycji, której całkowite koszty wyniosą 2,1 mld zł, i obejmie stworzenie studium projektowo-technicznego a także wykup nieruchomości.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zadeklarował także uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

 

Partnerzy projektu budowy Kolei Północnego Mazowsza:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego;

- samorządy powiatowe: legionowski, makowski, pułtuski i przasnyski,

- samorządy gminne: Wieliszew, Nieporęt, Serock (lider), Pokrzywnica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, Szelków, Krasne, Sypniewo, Płoniawy – Bramura, gmina Przasnysz, Miasto Przasnysz

 • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
 • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
 • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie
 • podpisanie aneksów do umowy o partnerstwie

Możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji

Od stycznia 2022 została wprowadzona nowa Mapa Pomocy Publicznej na lata 2022-2027.

W związku ze zmianą przepisów prawie cały Region Warszawski Stołeczny został wyłączony z możliwości udzielania wsparcia. Od tej reguły są jednak wyjątki. Gmina Serock jest regionem, gdzie nadal możliwe jest uzyskanie zwolnienia podatkowego z tytułu nowej inwestycji.

Wsparcie jest przeznaczone dla działalności produkcyjnej, również dla projektów związanych z usługą magazynowania oraz dla nowoczesnych usług dla biznesu (IT/BPO/SSC).

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku CIT dla osób prawnych/ PIT dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w związku z nową inwestycją, a Urząd Miasta i Gminy w Serocku pomaga w kontakcie ze strefą.

Zamierzamy  wspólnie z ŁSSE S.A  zorganizować spotkanie konsultacyjne, podczas którego specjaliści przedstawią obowiązujące przepisy PSI (Polska Strefa Inwestycji). Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się z jakiego tytułu i w jakiej wysokości przysługuje zwolnienie, jakie inwestycje mogą być nim objęte i jakie warunki należy spełnić by wsparcie uzyskać.  

Swoje zainteresowanie uczestnictwem w spotkaniu  prosimy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod numerem tel.: 22 782 88 31 , e-mail: j.szymanski@serock.pl

lub pod numerem telefonu: 22 782 88 27, e-mail: o.korniychuk@serock.pl 

Więcej informacji oraz prezentacje znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce „Invest In Serock”.

 • plakat - zwolnienie z podatku CIT

Sesja Rady Miejskiej 27 czerwca

Informujemy, że LIII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00. Transmisję można oglądać tutaj: http://serock.esesja.pl/.

Jednocześnie informujemy, że w punkcie Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego 798 894 440.

 Przyjęcia interesantów w najbliższym tygodniu

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 28 czerwca (wtorek) w godzinach 14.00-16.00, w pokoju 10 - wejście do ratusza tylnymi drzwiami, pokój po prawej stronie. Na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod nr 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w poniedziałek, 27czerwca, godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że w ratuszu trwa remont, sprawy załatwiane są w tymczasowym biurze obsługi - wejście do ratusza tylnymi drzwiami. 

Godziny otwarcia urzędu: 

poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Przypominamy także, że większość spraw urzędowych mozna załatwić online, poprzez platformę https://serock.epuap.online/  

Praca Banku Spółdzielczego w Serocku 28.06

Informujemy, że 28 czerwca br. Bank Spółdzielczy w Legionowie, oddział w Serocku, będzie czynny do godziny 15.

Prosimy o wzięcie tej informacji pod uwagę przy planowaniu płatności gotówką w kasie banku, związanymi z opłatami za sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Przypominamy także, że w Urzędzie możliwa jest płatność kartą. 

 

Uwaga! Utrudnienia w parkowaniu wokół rynku 25 i 26 czerwca

25 czerwca po zakończonej sprzedaży na targowisku na rynku, zostanie zamknięta część parkingów wokół rynku i na bruku. Tego dnia w godzinach 16.00-18.00 na rynku odbędzie się zlot mercedesów MERC-INTEGRA.

Z kolei w niedzielę 26 czerwca również na rynku, w godzinach 13.00-17.30 odbędzie się zlot kabrioletów. Z parkowania zostanie wyłączona część parkingów wokół rynku i na bruku.

Bardzo prosimy o parkowanie swoich samochodów na okolicznych parkingach i zapraszamy do oglądania pojazdów uczestniczących w zlotach. Wydarzenia zostały objęte patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Przypomnienie o obowaiązku złożenia deklaracji do CEEB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2022 r. deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przez właścicieli/współwłaścicieli i zarządców budynków. W celu uzyskania dodatkowych informacji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nową stroną informacyjną oraz infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację.

 

Przyjęcia interesantów w najbliższym tygodniu

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 21 czerwca (wtorek) w godzinach 14.00-16.00, w pokoju 10 - wejście do ratusza tylnymi drzwiami, pokój po prawej stronie. Na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod nr 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

Zastępca Burmistrza, Marek Bąbolski, będzie pełnił dyżur telefoniczny 21 czerwca w godzinach 14.00-16.00 pod nr 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w poniedziałek, 20 czerwca, godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy, że w ratuszu trwa remont, sprawy załatwiane są w tymczasowym biurze obsługi - wejście do ratusza tylnymi drzwiami. 

Godziny otwarcia urzędu: 

poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek - czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00

Przypominamy także, że większość spraw urzędowych mozna załatwić online, poprzez platformę https://serock.epuap.online/  

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2021 rok

Przedstawiamy Państwu raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2021 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) jako odpowiedź na obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat realizacji polityki miejskiej, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku, przyjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych przez jednostki Miasta i Gminy. Raport został przekazany Radzie 31 maja  2022 r.

Podczas najbliższej, czerwcowej sesji, na której będą trwały prace nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska będzie rozpatrywać załączony raport. Zostanie nad nim także przeprowadzona debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie można pobrać poniżej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem i zapraszamy do dyskusji.

 

Poczta - Jadwisin poszukuje kandydatów do prowadzenia agencji pocztowej

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działatności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Jadwisinie.
Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję!


Wymagana jest zarestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. lstnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnle prowadzonej działalności handIowo-usługowej.

Węcei informacji: tel. 22 557-96-63, e-mail: aneta.kawal czykl @poczta-polska.

 

Przyjęcia interesantów 14 czerwca

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 14 czerwca (wtorek) w godzinach 15.00-16.00, w pokoju 10 - wejście do ratusza tylnymi drzwiami, pokój po prawej stronie. Na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod nr 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w poniedziałek - 13 czerwca, godz. 18.30 – 20.30  pod nr. 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Agresywne ptaki na placu zabaw w Serocku

Uwaga! Z uwagi na przypadki podziobania osób przez wrony na placu zabaw w okolicach szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku, prosimy o unikanie przebywania w okolicach ogrodzonego drzewa. Trwa okres lęgowy wron, w związku z czym ptaki bywają agresywne i atakują osoby, które uznają za zagrożenie. Odgrodziliśmy drzewo, na którym znajduje się gniazdo wron, bardzo prosimy o ostrożność. Okres lęgowy potrwa jeszcze około dwóch tygodni.

Eko Zegrze dla zrównoważonego rozwoju

Trwa realizacja projektu „Eko Zegrze”, czyli cyklu bezpłatnych szkoleń dotyczących turystyki zrównoważonej. Lokalna Organizacja Turystyczna „Przystań w sercu Mazowsza” (LOT) przygotowała je dla mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, uczniów i studentów. Zdobyła też dofinansowanie na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

18 i 25 maja 2022 odbyły się pierwsze warsztaty w ramach tego przedsięwzięcia. W pierwszej grupie szkoleniowej znaleźli się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Legionowie z kierunków turystycznego i energii odnawialnej oraz ich nauczyciele. W drugiej – przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, studenci, mieszkańcy. Rozmawiali o tym, czym jest zrównoważona turystyka, jakie są z niej korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą niekontrolowany rozwój turystyczny regionu.

Projekt „Eko Zegrze” to nie tylko wsparcie rozwoju kadr w turystyce. Jego celem jest również podnoszenie świadomości w tym zakresie w społeczności regionu, zaangażowanie m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów we współpracę, której efektem będzie rozwój regionu Jeziora Zegrzyńskiego w sposób, który zabezpieczy nie tylko interes ekonomiczny i satysfakcję turystów, ale też potrzeby mieszkańców, ochronę środowiska naturalnego i kulturowego.

Uczestnicy szkoleń będą uczą się myślenia o projektach rozwojowych w sposób uwzględniający wszystkie wspomniane aspekty. Swoją wiedzą i doświadczeniem uczestników projektu wspierają trenerzy z Fundacji Best Place Institute – dr Jarosław Górski oraz Adam Mikołajczyk, jak również międzynarodowa konsultantka ds. turystyki zrównoważonej w Toposophy Ltd i ekspertka w tej dziedzinie Marta Mills, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu projektów w wielu miejscach na świecie. Kolejne spotkania grup szkoleniowych już w czerwcu w formule zdalnej.

Na stronie internetowej www.zegrze.org w zakładce Nasze projekty można znaleźć szczegółowy opis projektu, jak również materiały szkoleniowe i informacyjne, które powstają w ramach projektu, m.in. webinar z udziałem ekspertki. Materiały wideo są publikowane także na kanale LOT Przystań w sercu Mazowsza w serwisie You Tube.

Projekt „Eko Zegrze – program budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w regionie Jeziora Zegrzyńskiego” jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Ministra Sportu i Turystyki przeznaczonych na turystykę w 2022 roku. Całkowita wartość projektu to 96 440,- zł, z czego dotacja MSiT to 70 675,- zł.

 • autor: Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystań w sercu Mazowsza"
 • IMG_3155
 • belka projektu eko zegrze z logo LOT ministerstwo sportu

Linia autobusowa nr 7 - zmiana rozkładu do 14.06.2022

W związku z wydłużeniem zamknięcia przejazdu kolejowego w Wieliszewie do 14 czerwca 2022 r., zmiana rozkładu jazdy bezpłatnej, powiatowej linii autobusowej nr 7 P także zostaje wydłużona do dnia 14 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/bezplatne-linie-powiatowe/linia-7-p-zmiany-na-czas-zamkniecia-przejazdu-kolejowego-w-wieliszewie

Przyjęcia interesantów w najbliższym tygodniu

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza Artura Borkowskiego odbędą się 7 czerwca (wtorek) w godzinach 13.00-15.00, w pokoju 10 - wejście do ratusza tylnymi drzwiami, pokój po prawej stronie. Na spotkanie obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod nr 22 782 88 05. Zapytania i wnioski można wysyłać także na maila umg@serock.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny w poniedziałek, 6 czerwca, godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

Wypełnij swój obowiązek - zgłoś piec!

Szanowni Państwo,

Przypominamy że właściciele nieruchomości mają obowiązek zgłosić informację o posiadanych źródłach ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzoną przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego budynku, w którym zamontowane jest źródło ciepła i spalania paliw. Czas na złożenie deklaracji jest do końca czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., taką deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od daty uruchomienia. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez formularz, zamieszczony na stronie: https://ceeb.gov.pl/ W tym celu należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód. Deklarację można złożyć również osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (druki do pobrania poniżej).

 

Druk A - dotyczy budynków i lokali mieszkalnych

Druk B - dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych

Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła został nałożony ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 • Plakat CEEB

Konkurs plastyczny dla szkoł podstawowych

Stowarzyszenie Dobra Fala zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. Choć młody jestem, działam społecznie!

Jest to konkurs dla uczniów szkół podstawowych, organizowany w dwóch kategoriach:  klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Jego celem jest pogłębianie świadomości dzieci na temat odpowiedzialności społecznej a także kształtowanie takiej postawy w ich codziennym życiu. Zadaniem uczestników jest przygotowanie plakatu w formacie A3 lub A4 prezentującego odpowiedzialność społeczną dzieci w wieku szkolnym, tj. np. dbałość o środowisko, zwierzęta, pomaganie potrzebującym.

Skan lub zdjęcie pracy, wraz z dołączonymi formularzami (do pobrania poniżej), należy przysłać najpóźniej do 17 czerwca br. na adres stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com, koniecznie wpisując w temacie hasło „Choć młody jestem, działam społecznie”. Istnieje również możliwość dostarczenia prac na stoisko Stowarzyszenia Dobra Fala, które znaleźć będzie można 11 czerwca br. w godz. 14:00-18:00 podczas obchodów Dni Legionowa pod Areną Legionowo.

Na uczestników konkursu czekają drobne upominki, a na zwycięzców atrakcyjne nagrody.

 

 • plakat-konkurs-plastyczny

Zmiany rozkładów jazdy LKA dla Linii nr 5 i Linii nr 6 od 01.06.2022 r.

Z dniem 1 czerwca 2022 r. zmianie ulega rozkład jazdy dla Linii nr 5 oraz Linii nr 6.

W rozkładzie Linii nr 5 na trasie Legionowo – Dębe – Serock, obowiązującym w dni robocze, zmianie ulega godzina odjazdu autobusu z przystanku PKP Legionowo 03 z godziny 21:30 na godzinę 21:35.

W rozkładzie Linii nr 5 na trasie Serock – Dębe – Legionowo, obowiązującym w dni robocze, godziny odjazdu autobusów pozostają bez zmian, natomiast skróceniu ulega czas przejazdu autobusu tzn. zostaje dostosowany do realnego czasu przejazdu autobusu pomiędzy przystankami.

W rozkładzie Linii nr 6 na trasie Wierzbica – Serock – PKP Legionowo, obowiązującym w dni robocze, zmianie ulega godzina odjazdu autobusu z przystanku Wierzbica Rondo 01 z godziny 6:40 na godzinę 6:47.  

W rozkładzie Linii nr 6 na trasie Legionowo PKP – Serock – Wierzbica, obowiązującym w dni robocze, zmianie ulega godzina odjazdu autobusu z przystanku PKP Legionowo 03 z godziny 15:10 na godzinę 15:15.  

W rozkładzie Linii nr 6 na trasie Serock – Zegrze Osiedle – Wierzbica, obowiązującym w soboty, niedziele i święta, zmianie ulega godzina odjazdu autobusu z przystanku Wierzbica Rondo 01 z godziny 16:07 na godzinę 15:57.

 

Aktualne rozkłady jazdy TUTAJ

Praca Banku Spółdzielczego w Serocku 01.06

Informujemy, że 1 czerwca br.  Bank Spółdzielczy w Legionowie, oddział w Serocku, będzie czynny do godziny 14.00.

Prosimy o wzięcie tej informacji pod uwagę przy planowaniu płatności gotówką w kasie banku, związanymi z opłatami za sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Przypominamy także, że w Urzędzie możliwa jest płatność kartą. 

Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich - nabór wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie Dobra Fala realizuje projekt pn. "Przewodnik aktywności społecznej. W krainie Jeziora Zegrzyńskiego". Już 1 czerwca 2022 r. startuje z pierwsza edycja konkursu "Aktywator Inicjatyw Sąsiedzkich". 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji oddolnych pomysłów realizowanych przez mieszkańców powiatu legionowskiego na rzecz mieszkańców. Konkurs skierowany do osób chcących oddolnie zrealizować inicjatywę sąsiedzką na rzecz mieszkańców miasta, dzielnicy, osiedla, członków społeczności szkolnej, senioralnej czy grupy skupiającej mieszkańców o zbliżonych zainteresowaniach. 

Partnerami tych grup mogą być koła wolontariatu, szkoły, rady osiedli, parafie i organizacje pozarządowe i samorządowe oraz instytucje kultury.

Wsparcie w ramach konkursu może zostać przeznaczone na  przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym, towarzyskim, kulturalnym, ekologicznym, artystycznym, krajoznawczym, sportowym, patriotycznym, historycznym lub poprawiającym estetykę otoczenia.

Planowany termin zgłaszania wniosków w konkursie to: 1 czerwca - 3 lipca 2022.

Termin realizacji inicjatyw: 31 sierpnia -15 listopada 2022.

Maksymalna kwota wsparcia inicjatywy to: 1000,00 zł.

Wnioski należy przesyłać na adres mailowy stowarzyszenie.dobrafala@gmail.com

Po zakończeniu naboru wniosków przeprowadzone zostanie głosowanie wśród mieszkańców w celu wyboru najfajniejszych pomysłów. Trzy najwyżej ocenione inicjatywy otrzymają dodatkowo po 500,00 zł. 

Więcej informacji: www.dziejesie-legionowski.pl.