Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Ponowne konsultacje społeczne w sprawie Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim

Projekt programu ochrony powietrza był opiniowany i konsultowany po raz pierwszy w lutym i w marcu br. (opiniowanie przez właściwe organy - od 25 lutego do 25 marca 2020 r., konsultacje społeczne - od 2 marca do 23 marca 2020 r.). W trakcie opiniowania i konsultacji złożonych zostało 2 059 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie programu.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) termin uchwalenia programów ochrony powietrza został przedłużony do 30 września 2020 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego realizując zlecone mu obowiązki z największą rzetelnością i starannością, mając na uwadze troskę o jak najlepszą jakość powietrza, dochowanie wszelkich najlepszych praktyk oraz dotrzymanie nałożonych obowiązków, w tym realizację postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, podjął decyzję o ponownym skierowaniu dokumentu do konsultacji z udziałem właściwych organów i społeczeństwa.

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza.

Konsultacje społeczne ruszają 22 czerwca 2020 r. i trwać będą do 13 lipca 2020 r.

Preferowane sposoby składania uwag i wniosków:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
  3. ustnie do protokołu

Projekt ww. uchwały jak również szczegóły wnoszenia uwag do projektu dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ii-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza

wstecz