Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019

Sesja Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2020 r.

Informujemy, że XXIV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 czerwca 2020r.o  godz. 14.00, transmisje można oglądać https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/167/rada-miejska-w-serocku.htm

Jednocześnie informujemy, że w punkcie - Sprawy różne będzie można zadać pytanie telefonicznie pod numerem telefonu Pana Przewodniczącego: 798.894.440.

Deklaracje śmieciowe

Przypominamy, że zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki wynoszącej 26 zł, w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli odpowiednio 52 zł i 338 zł.

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wysokość tego zwolnienia ustalono jako 2 zł liczone od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
UWAGA: zwolnienie to nie przysługuje właścicielom nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jak również mieszkańcom
w zabudowie wielorodzinnej.

Poniżej zamieszczamy nowe wzory deklaracji śmieciowych, które:

 • nowi właściciele nieruchomości lub
 • uprawnieni właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kompostowanie” lub
 • właściciele nieruchomości chcący dokonać zmiany danych w złożonych deklaracjach lub
 • właściciele nieruchomości chcący dokonać korekty złożonych przez siebie deklaracji

mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

DO-1 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
DO-2 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w Twoim smartfonie. Aplikacja dostępna na android, IOS oraz Windows Phone. Więcej informacji na www.serock.pl

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl
Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Wnioski o środki zewnętrzne

MIAS Mazowsze 2020
W dniu 6 grudnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła pięć wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
 
Pierwsze cztery wnioski dotyczą dofinansowania na budowę oświetlenia dróg gminnych w Kani Nowej ul. Spacerowa, w Dosinie ul. Oliwkowa, w Gutach oraz w Zabłociu.  Budowa energooszczędnych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przyczyni się do zapewnienia porządku publicznego.
Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi po 10 000,00 zł. na realizację każdego z zadań.
 
Ostatni wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego.” W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń w miejsce tych starych i zużytych, co przyczyni się do  poprawy warunków korzystania z obiektu, utrzymania ładu przestrzennego oraz do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla integracji mieszkańców.  Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.
 
Zadania te zostaną zrealizowane w 2020 roku, a ich realizacja przyczyni się do tworzenia istotnych elementów infrastruktury służącej użyteczności publicznej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej i integracji wśród mieszkańców.
 
FOGR
 W dniu 6 grudnia br.  w odpowiedzi na nabór wniosków o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Miasto i Gmina Serock złożyła również wniosek pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w m. Cupel – etap 2 odcinek w km 0+600 do km 1+181.” Wnioskowana dotacja zostanie przeznaczona na realizację kolejnego etapu w ramach modernizacji wskazanej drogi gminnej, poprzez m.in. wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidualnych, profilowanie i wzmocnienie pobocza oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Realizacja tego etapu inwestycji jest przewidziana na 2020 r.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kompleksowe usługi społeczne - rekrutacja

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został rozpoczęty nabór uczestników do:

- Klubu Seniora w Szadkach – dla osób powyżej 60. roku życia

- objęcia pomocą w formie teleopieki – dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

Zadania te będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Formularz rekrutacyjny i dokumenty TUTAJ.

Porozumienie dot. budowy drogi

W dniu 24.12.2019 r. zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy gminami Pokrzywnica, Zatory i Serock. Porozumienie dotyczy wykorzystania do ruchu powszechnego drogi technologicznej usytuowanej wzdłuż zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Holendry, gm. Zatory. Droga jest obecnie wyłączona z ruchu i znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Naprawa drogi i zapewnienie środków do jej utrzymania zagwarantuje sprawniejszą komunikację dla mieszkańców miejscowości Gąsiorowo (w szczególności rejon Tusina), Kopaniec i Stawinoga z gminą Serock i drogami krajowymi.

Porozumienie reguluje wspólne działania w celu przejęcia w utrzymanie drogi od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnienia sposobu wzajemnej partycypacji w kosztach utrzymania drogi. Ponadto strony zobowiązały się do podejmowania wspólnych działań w celu modernizacji zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – rzeka Prut oraz wykorzystania jej do utworzenia drogi rowerowej na odcinku Łacha- Pułtusk.

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu gminy Serock, Pokrzywnica i Zatory uda się poprawić stan drogi i jej dostępność, by zapewnić komfortowy i bezpieczny dojazd mieszkańcom.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informowali.

 

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zmiana stawek podatkowych od 2020 r.

W 2020 roku zmieniają się stawki podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 165/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019r. Te, które obecnie obowiązywały Rada Miasta uchwaliła w 2013 roku. Przez sześć lat w Mieście i Gminie Serock stawki się nie zmieniały. Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na niskim poziomie, rezygnując jednocześnie z bieżących wpływów, gdy tymczasem ustawodawca corocznie je waloryzuje o wskaźnik inflacji. Szacuje się, że w tym czasie do kasy miasta nie wpływało około 3 mln zł rocznie.

Warto w tym miejscu zauważyć, że strategia utrzymywania podatków na niezmienionym poziomie miała swoje uzasadnienie, gdy ceny towarów i usług na rynku były na stabilnym poziomie. Obecna sytuacja rynkowa wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Z roku na rok rosną koszty realizacji inwestycji gminnych – m.in. koszty budowy dróg, budynków kubaturowych czy sieci kanalizacyjnych. Szacujemy, że w okresie ostatnich trzech lat koszty te wzrosły o blisko 20%. Te niekorzystne zmiany spowodowane są rosnącymi cenami materiałów budowlanych, kosztami wynajmu i eksploatacji sprzętów budowlanych, a przede wszystkim rosnącymi cenami robocizny z uwagi na brak rąk do pracy w branży budowlanej. Wszystko to, w połączeniu z kumulacją zamówień publicznych sprawia, że samo-rządy zmuszone są wydatkować większe środki finansowe na realizację inwestycji. Nie sposób bowiem, ze względu na wysokie ceny jakich żądają Wykonawcy, wstrzymać lub zrezygnować z realizacji inwestycji.

W roku 2019 gmina ogłosiła 32 postępowania przetargowe. W przypadku zamówień dotyczących budowy dróg czy sieci kanalizacyjnych, rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy wymagało niemalże zawsze zwiększenia środków finansowych przeznaczonych w budżecie na dane zadanie. Utrzymanie dotychczasowego poziomu inwestycji wymaga od gminy wydatkowania większych sum środków finansowych, przy malejących możliwościach pozyskania dofinansowań ze środków zewnętrznych. Samorządy w Polsce licząc pieniądze i planując przyszłoroczne budżety zmuszone są także do szacowania ubytków związanych ze zmianami przepisów podatkowych, m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów, zerowy podatek od osób, które nie ukończyły 26 lat. Należy także wspomnieć o rządowej subwencji oświatowej, która pokrywa tylko 61% wydatków na oświatę.  Z tych względów władze samorządowe zdecydowały się na podwyższenie stawek podatkowych.

Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych wzrosną o 0,06 groszy za 1 m². Za metr kwadratowy gruntu zapłacimy 0,34 zł, zaś za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 0,73 zł. Jeśli 100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000m² , to zamiast dotychczasowego 347zł podatku od nieruchomości, w 2020r. zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 66 zł więcej. Przedsiębiorców obejmie wzrost Stawki podatku za metr kwadratowy powierzchni komercyjnej o ponad dwa złote tj. do kwoty 21,90 zł za 1 m². O 0,06 groszy podniesiona też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,85 zł.  Liczące na przykład 200 m² biura, przedsiębiorcy w 2020r. zapłacą o 488 zł więcej niż dotychczas.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”

Informacje na temat konkursu dostępne są pod linkiem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 

 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z docierającymi do nas informacjami o ciągłym zainteresowaniu programem wydłużamy czas naboru wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
1.    folii rolniczych,
2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
3.    opakowań po nawozach,
4.    opakowania typu Big Bag.
UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.
Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.
wzór wniosku poniżej

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy SEROCK

W ramach projektu „Warszawski Wschodni I Warszawa Orange Światłowód” Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy SEROCK. Projekt jest realizowany z  dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)...

Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy.

W pierwszym światłowody zostały doprowadzone do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: SEROCK, JADWISIN, ZEGRZE.

 • SEROCK - podłączono 387 adresów i 2 szkoły
 • JADWISIN - podłączono 99 adresów i szkołę
 • ZEGRZE - podłączono szkołę

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

Źródło: uniaswiatlowodowa.pl

Przyjęcia interesantów przez Burmistrza 26.11.2019 r.

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2019 r.( poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski nie będzie przyjmował interesantów. Burmistrz będzie przyjmował interesantów w dniu 26 listopada br. Za zmianę i ewentualne utrudnienia przepraszamy.

"Niepodległą mamy we krwi" - podsumowano kampanię

W poniedziałek, 18.11.2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki kampanii "Niepodległą mamy we krwi", organizowanej przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy - wydawcę miesięcznika "Polska Zbrojna".

Jak powiedział uczestniczący w konferencji Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, Maciej Podczaski – W ramach kampanii krew zbierano w całym kraju od 1 września do 18 listopada. Zorganizowano 61 akcji krwiodawstwa, podczas których zebrano ponad 830 litrów krwi. - 1561 uczestników kampanii zarejestrowało na portalu Legionu 2485 donacji, zwiększając licznik zebranej krwi o kolejne 1134 litry. W sumie zebraliśmy ponad 2 tys. litrów krwi. Nagrodziliśmy 355 dawców podczas 71 dni konkursu towarzyszącego kampanii, 59 krwiodawców otrzyma nagrody główne i specjalne,…

Podczas konferencji zasłużeni w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i za "krzewienie idei ratowania ludzkiego życia" otrzymali Złoty, Srebrny i Brązowe Krzyże Zasługi. Wręczono również odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" nadaną decyzją ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który objął kampanię patronatem honorowym. Przyznano także m.in. odznaczenia "Serca Legionu".
 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski odebrał podziękowania za udział i wsparcie w kampanii „Niepodległą mamy we krwi”.

Źródło:https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2405752,Wielki-sukces-akcji-Niepodlegla-mamy-we-krwi-Szef-MON-piekna-idea-honorowego-krwiodawstwa

Ankieta - Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego

Rozpoczęto prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego. Aby dotrzeć z ankietą do jak największej liczby mieszkańców zamieszczamy o na swojej stronie link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=2c52fdb5&&b=d66717f79&&c=2a4b8f7d

Remont mostu w Wierzbicy - terminy zostaną dotrzymane

W dniu 14.11.2019 r. odbyła się narada  techniczna pomiędzy Gminą Serock, przedstawicielami GDDKiA oraz Wykonawcą robót na moście w Wierzbicy. Zgodnie z poprzednią informacją, przed długim weekendem Wykonawca podjął próbę podniesienia przęsła mostu celem wykonania pod nim prac w zakresie ujętym w umowie. Po uniesieniu przęsła na wysokość około 8-10 cm -  na kotwach, na których podwieszona została konstrukcja przęsła - zostały wykryte naprężenia  znacznie przekraczające dopuszczalne  normy.

Ze względów bezpieczeństwa zaprzestano unoszenia przęsła do poziomu niezbędnego do dalszej realizacji prac przy wymianie łożysk i zdecydowano o konieczności montażu dodatkowych kotw oraz dodatkowej konstrukcji nośnej.

Z informacji, które dziś uzyskaliśmy, w piątek wieczorem  (15.11.19) konstrukcja nośna oraz dodatkowe kotwy mają dojechać na plac budowy. W najbliższy weekend zostaną one zamontowane i nastąpi podniesienie przęsła do wysokości roboczej. Wykonawca zadeklarował 3 zmianową pracę przy wymianie łożysk od chwili, gdy tylko to będzie możliwe (po podniesieniu przęsła).

Na dzień dzisiejszy GDDKiA oraz Wykonawca podtrzymują termin oddania mostu dla ruchu kołowego zgodnie z pierwotnymi założeniami. Mimo już tygodniowego opóźnienia obie strony deklarują, ze dołożą wszelkich starań, aby stracony czas nadrobić. Na dzień dzisiejszy planuje się około 6 - 7 dni prac przy wymianie łożysk.

W środę (20.11.2019) zaplanowana jest kolejna narada techniczna, na której  uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące postępu prac, o których to szczegółach natychmiast Państwa powiadomimy.  

 

Rozkłady tymczasowej Lokalnej Komunikacji Autobusowej na czas remontu mostu w Wierzbicy.

Kurs pszczelarski - pilne!

W dniu 15 listopada Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zamyka nabór na bezpłatny kurs pszczelarski.

Kurs będzie się odbywał w Ratuszu Miejskim w Legionowie,

w terminach:

18.01 - podstawy, prawo, biologia pszczoły, budowa ula, rodzaje uli, zagrożenia dla pszczół i pszczelarza.

25.01 - prace pasieczne w różnych porach roku, narzędzia pszczelarza, sposoby prowadzenia pasiek.

  1.02 - choroby pszczół, warunki skutecznego leczenia warrozy i nosemozy

29.02 - podstawy leczenia chorób produktami z ula, praktyczne aspekty leczenia produktami z ula

14.03 - całoroczna gospodarka pasieczna

  4.04 - praktyczne aspekty prowadzenia gospodarki pasiecznej

25.04 - warsztaty w pasiece: ramki,węza,drutowanie, przegląd rodzin, świeczki.

 

Każdy wykład prowadzi ekspert z danej dziedziny- czas trwania ok. 7 godz.
Kurs nie kończy się egzaminem.

Praktykę po kursie będzie można zdobyć w naszej pasiece, którą zakładamy w Dyniolandzie w Wieliszewie.

Kontakt:

tel. 22 732 15 58

biuro@cis.legionowski.pl

 

LGD - szkolenie dla grantobiorców

Z związku z planowanymi naborami grantowymi organizujemy szkolenie 27.11 godz. 10.00 w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie.

 • autor: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Budynek komunalny w Jadwisinie

W dniu 16.10.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w wyniku przeprowadzonej kontroli, wydał decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku komunalnego przy ul. Konwaliowej 2A  w miejscowości Jadwisin.  W ramach inwestycji powstało 14 mieszkań o powierzchni od 27,72m2 do 47,65m2. Administratorem obiektu jest Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Przebudowa ul. Książęcej

W dniu 23.10.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o. z Warszawy na przebudowę ul. Książęcej w Jadwisinie. Rozpoczęcie robót wykonawca planuje na dzień 4.11.2019 r.

Termin realizacji zadania upływa w lutym 2020 r., przy czym całość robót ziemnych, elektrycznych, brukarskich oraz roboty związane z ułożeniem nawierzchni asfaltowej mają być zakończone w tym roku.

Mieszkańców ulicy Książęcej i okolicy prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami pojawiającymi się podczas budowy.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiany w LKA na czas remontu drogi w Legionowie

Informujemy, że od 25 października 2019 roku trwają prace remontowe na ulicy Piłsudskiego w Legionowie na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Mrugacza. Ten odcinek będzie w najbliższych dniach zamknięty dla ruchu drogowego.

Z informacji uzyskanych od Urzędu Miasta Legionowo wynika, że ruch dla komunikacji autobusowej na tym odcinku zostanie wznowiony za minimum 30 dni.

 

W związku z tym, na czas zamknięcia tego odcinka, zmianie ulegają rozkłady jazdy linii Serock – Legionowo PKP oraz Stanisławowo – Dębe – Legionowo PKP. Pominięte zostaną przystanki „Urząd Miasta” w obu kierunkach oraz „CH Błękitne 03”.
 

Wyżej wspomniane linie będą skręcały w ul. Jagiellońską, a następnie w ul. Piłsudskiego w kierunku dworca PKP.

 

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane
 do 8 listopada 2019r. na adres poczty elektronicznej:
a.bilinska@serock.pl,  złożone
w
Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock

ul. Rynek 21,

05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 145/B/2019 z 24 października 2019r. znajduje się TUTAJ.

 

Projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi - konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi.
Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 8 listopada 2019r. na adres poczty elektronicznej: a.bilinska@serock.pl,  złożone w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serock
ul. Rynek 21,
05 – 140 Serock
Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 145/B/2019 z 24 października 2019r. znajduje się pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Podatki - IV rata płatności

CZWARTA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH    

Przypominamy , że do dnia 15 listopada 2019 roku  należy dokonać płatności IV raty  podatków lokalnych.

W tym terminie płacimy:

Podatek od nieruchomości:

Termin płatności: osoby fizyczne  do 15 listopada 2019 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019. 

Podatek rolny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku.

Termin płatności:  osoby prawne do 15 listopada roku 2019.  

Podatek leśny:

Termin płatności: osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku.

Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2019.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności osoby fizyczne do 15 listopada 2019 roku.

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Urząd Marszałkowski zaprasza NGO na spotkania

Uprzejmie informujemy, że w II połowie października br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego organizuje cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Mazowsza. Spotkania odbędą się w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz w siedzibie Urzędu w Warszawie.
W programie spotkań znajdą się zagadnienia dotyczące planowanego zakresu i zasad współpracy Województwa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego czy organizacji I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Podczas spotkań przedstawiciele Banków Żywności zaprezentują ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności i wynikające z jej zapisów możliwości działania lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

 

Informacje dotyczące harmonogramu i tematyki spotkań

Remont drogi wojewódzkiej nr 631 - na terenie gminy Nieporęt

UWAGA!!! W związku ze zdarzeniem drogowym nie odbędą się dwa kursy autobusowe!

W związku ze zdarzeniem drogowym, dniu 16.10.2019  nie odbędą się dwa kursy autobusowe:

1. na linii nr 3 (w kierunku Kani Nowej) o 15:10 z Serocka

2. na linii nr 3 i Serock – SKM o 16:00 z Serocka do Legionowa (kurs przyjeżdżający od Kani Nowej)

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Serock

Miasto i Gmina Serock przystąpiła do opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
Zadanie jest dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „MIWOP MAZOWSZE 2019”

Miasto i Gmina Serock kontynuuje działania mające na celu poprawę jakości powietrza i walkę z tzw. „niską emisją”, tym razem kierując je na poznanie skali i struktury problemu dotyczącego m.in. sposobów ogrzewania budynków na terenie naszej gminy, czy też wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Program Ograniczania Niskiej Emisji, którego integralnym elementem jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Serock, pozwoli na poznanie skali problemu, a w konsekwencji m.in. zaplanowanie właściwych działań służących osiągnięciu celu oraz zaplanowanie finansowania w tym zakresie na odpowiednim poziomie.
Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest możliwa jedynie przy współudziale mieszkańców. Bez Państwa udziału, Mieszkańców Miasta i Gminy Serock, nie uda się go właściwie opracować. Dotyczy ona wszystkich budynków znajdujących się na terenie Gminy i obecnie jest przeprowadzana w Serocku i wszystkich miejscowościach.
Inwentaryzacja dokonywana jest głównie poprzez pracę ankieterów w terenie. Każdy z nich posiada identyfikator i imienne upoważnienie od Burmistrza Miasta i Gminy Serock do przeprowadzenia wywiadu na terenie nieruchomości, ponieważ ankieterzy odwiedzą Państwa w domach. Prosimy o przekazanie im wypełnionej ankiety, w razie pytań osoby ankietujące służą pomocą przy jej wypełnianiu.
Ankiety są anonimowe i dotyczą jedynie budynku.

Zapraszamy do udziału w Programie.

Ankieta jest dostępna także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku: www.serock.pl
Po wypełnieniu ankietę można:
- oddać sołtysowi
- przekazać ankieterowi
- wysłać mailem: pone_ankiety_serock@opoczta.pl
- zostawić w Urzędzie Miasta I Gminy w Serocku, pokój nr 11.
W poniedziałki od 8.00-18.00 w pozostałe dni od 8.00-16.00

W związku z przeprowadzaną inwentaryzacją uruchomiona została specjalna infolinia dla mieszkańców Miasta I Gminy Serock. Telefon:  48 517 292 761  infolinia czynna codziennie od 8.00-19.00.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaproszenie na spotkanie ws. szacowania szkód łowieckich - 17.10.2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock odbędzie się spotkanie na temat szacowania szkód łowieckich – stosowania procedur oraz podstaw praktycznego działania. Spotkanie jest efektem zgłaszanych przez sołtysów, radnych oraz mieszkańców na sesjach Rady Miejskiej problemów związanych z zarządzaniem gospodarką łowiecką na terenie gminy. W spotkaniu wezmą udział m.in. Pan Hubert Macioch – Kierownik Referatu Zarządzania Środowiskiem w Starostwie Powiatowym w Legionowie, przedstawiciel Nadleśnictwa Jabłonna oraz przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie Miasta i Gminy Serock. Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Serock na debatę społeczną

Policjanci organizują kolejną gminną debatę społeczną z cyklu zaplanowanych w tym roku spotkań ze społeczeństwem. Spotkanie odbędzie się w środę 16 października 2019 roku o godzinie 18:00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w Serocku. Na spotkanie, którego przewodnim tematem będą występujące zagrożenia lokalne i poczucie bezpieczeństwa obywateli, zapraszają władze Gminy Serock, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie oraz Komendant Komisariatu Policji w Serocku.

Więcej informacji na stronie: http://kpplegionowo.policja.waw.pl/ple/aktualnosci/90124,ZAPRASZAMY-MIESZKANCOW-MIASTA-I-GMINY-SEROCK-NA-DEBATE-SPOLECZNA.html

 • autor: Komisariat Policji w Serocku

XVII edycja Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy”

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XVII edycję Konkursu Ekologicznego „Mazowieckie Krajobrazy” dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.
Tegoroczna edycja nawiązuje do popularyzacji walorów krajobrazowych i przyrodniczych Mazowsza. Celem konkursu jest wykształcenie u dzieci i młodzieży indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz uświadomienie jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń.
Konkurs dedykowany jest dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego:
•    uczniowie klas I–III mają za zadanie wykonanie plakatu ekologicznego z hasłem,
•    uczniowie klas IV–VI – fotografię przedstawiającą Mazowieckie Krajobrazy (z opisem danego miejsca na odwrocie zdjęcia),
•    uczniowie klas VII-VIII – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.
Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie: od 7 października do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego), do właściwej terenowo Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (prace z obszaru m.st. Warszawa).
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody, pod numerami telefonów:
•    (22) 59 79 059  – Milena Marczewska
•    (22) 59 79 056 – Ewa Warywoda
oraz pod adresem: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/ekokonkursy/art,40,xvii-edycja-konkursu-ekologicznego-mazowieckie-krajobrazy-.html
W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaproszenie do udziału w operacji:

„Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza rolników, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Serock do udziału
w operacji: „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock”.

Termin realizacji operacji 24-25 września 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i  22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11) zgłoszenie udziału w operacji.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu
22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,
                                                      ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.                                                           

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW, oraz www.ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

                Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock

 

"Odpowiedzialni Społecznie 2019" - konkurs dla pracodawców,firm i instytucji

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, wspólnie ze starostą legionowskim Robertem Wróblem, zaprasza pracodawców na III edycję konkursu "Odpowiedzialni Społecznie 2019".

Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Celem konkursu jest popularyzacja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie.

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie formularza do dnia 22 listopada, który jest do pobrania na stronach www.cis.legionowski.pl  oraz  www.powiat-legionowski.pl

  Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.

GDDKiA - przekazuje informacje w sprawie remontu mostu w Wierzbicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor planowanego remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 Wierzbica-Łacha - przekazał informacje na temat inwestycji:
- zatwierdzony został projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający m in. prowadzenie ruchu pieszego  po obiekcie, zapewnienie komunikacji zastępczej w trakcie całkowitego zamknięcia mostu,
- w najbliższym czasie na drogach pojawią się znaki informujące o proponowanym objeździe dla samochodów osobowych i ciężarowych,
- od dnia 14.10.2019 r. przewidywane są prace związane z przygotowaniem do podniesienia przęsła mostu oraz będą wykonywane prace niepowodujące utrudnień w ruchu pojazdów na moście,
- opracowany został harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, który udostępniamy poniżej.

Zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:
-  uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej obsługującej ruch w miejscowościach po wschodniej stronie Narwi;
- uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej  komunikującej Serock z pieszą przeprawą mostową;
- skróceniu ulegają dotychczasowe linie Lokalnej Komunikacji Autobusowej (weekendowa i linia nr 3), o odcinek biegnący po wschodniej stronie Narwi.

Pełna informacja w zakresie wykluczenia prowadzenia ruchu samochodowego po obiekcie zostanie przygotowana przez Oddział GDDKiA w Warszawie po 15.10.2019 r.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju, Referat Administracyjno-Gospodarczy

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

Istnieje możliwość dzierżawy placów pod cmentarzem parafialnym w Skubiance w okresie od 25.10.2019 r. do 24.11.2019 r.
Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 11.10.2019 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.
 W dniu 18.10.2019 r. o godzinie 14:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Przyjęcia intersantów - 07.10.2019 r.

Informujemy, że w dniu 7 października 2019 r. (poniedziałek) interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Marek Bąbolski w godzinach 12:00 -15:30.

 

Bilety na LKA na październik kupisz w urzędzie.

Bilety na Lokalną Komunikację Autobusową - na październik - można zakupić w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w dniach 30 września i 1 października 2019 r.

Spotkanie z GDDKiA w sprawie remontu mostu w Wierzbicy

Informujemy, że w czwartek, 26.09.2019 r. o godz. 16.30 w remizie OSP w Gąsiorowie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 Wierzbica-Łacha.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Zapraszamy w szczególności mieszkańców wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś oraz Cupel.

Zapraszamy

Relacja z XIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 18 września 2019r. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Serocku.

Do zaproponowanego porządku obrad dodatkowo na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock  został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Serock przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Serock.

 

Po przegłosowaniu zmienionego porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz złożyli na ręce Sołtysa wsi Dębę Wiesława Winnickiego, gratulacje za zdobycie Pucharu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który otrzymało Sołectwo Dębe podczas X Festiwal Aktywności Społecznej i Artystycznej Sołectw w Popowie Kościelnym.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 76.975 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. Koszt partycypacji gminy Serock w kosztach przedsięwzięcia wynosi 6,25% jego szacowanych kosztów.
 

W dalszej kolejności Rada przyjęła wprowadzoną do porządku obrad uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Serock przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Serock.
 

Ponadto radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2034, jak również podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019r. Ogółem dochody w budżecie zostały zwiększone o kwotę 351.990,49 zł. natomiast w wyniku dokonanych zmian, wydatki zostały zmniejszone o kwotę 132.087,5 zł.

Następnie Rada przyjęła zmianę uchwały Nr 54/VI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r. W uchwale dokonuje się zmiany wysokości kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań ujętych w programie.
 

Radni podjęli także uchwałę w sprawie nabycia działki nr 429/1 z obrębu Nowa Wieś, gm. Serock. Część działki wykorzystywana jest przez gminę na cele publiczne jako droga publiczna oraz teren, na którym odbywają się coroczne imprezy i festyny organizowane przez gminę oraz lokalną społeczność. Na co dzień teren ten stanowi publicznie dostępny fragment przestrzeni zagospodarowanej w postaci zieleni urządzonej.
 

Następnie Rada Miejska nadała nazwy ulic drogom położonym w Serocku- ul. Brzeziny oraz ul. Leśna Polana.

Ponadto Radni wyrazili zgodę na ustanowienie na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Serock, służebności na rzecz spółki PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, oraz jej następców prawnych.
 

Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Konieczność zmiany studium wynika z przeprowadzonej analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.
 

 Mając na uwadze zmiany w  ustawie z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy  Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, a także wynikające z  rozporządzenia MEN z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,  które weszły w życie z dniem  1 września 2019r. oraz dostrzeganą potrzebę  zwiększenia  środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
 

Rada Miejska przyjęła w drodze uchwały protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadań w zakresie dowożenia dzieci do szkół oraz z kontroli problemowej dotyczącej realizacji zadań i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

W punkcie dotyczącym spraw różnych radni oraz sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 

Transmisje z obrad Sesji Rady Miejskiej w Serocku dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCpIKmScmQB8RxXYLs5luWhA

 

 

 

 

 

 • autor: Biuro Rady Miejskiej

Remont mostu w ciągu DK 62 Wierzbica - Łacha

W ubiegłym tygodniu dotarła do nas informacja o planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad remoncie mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 62 w miejscowości Łacha – Wierzbica. Niestety plan inwestycji zakłada, że utrudnienia w ruchu będą występowały  począwszy od października aż do końca bieżącego roku. Niestety w pierwszym etapie prac na okres około 3-4 tygodni istnieje potrzeba całkowitego zamknięcia mostu dla ruchu kołowego.

Niezwłocznie po powzięciu informacji o planowanym przedsięwzięciu Gmina podjęła rozmowy z GDDKiA odnośnie sposobu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i kołowego w okresie całkowitego zamknięcia mostu, w szczególności obsługi komunikacji autobusowej lokalnej oraz szkolnej. 

Na dzień dzisiejszy inwestor przedsięwzięcia nie zdeklarował się jednoznacznie w tej kwestii, mamy jednak nadzieję, że wiążące decyzje zostaną podjęte podczas następnych spotkań, które są planowane w kolejnym tygodniu. Chcieliśmy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zmobilizować GDDKiA do podjęcia działań, które zminimalizują niedogodności związane z planowanymi robotami do możliwego minimum. W tej chwili mamy zapewnienie Generalnej Dyrekcji, że do czasu wspólnego opracowania systemu obsługi mieszkańców za pomocą komunikacji autobusowej prace na moście nie zostaną rozpoczęte.


O wynikach prowadzonych rozmów oraz precyzyjnym harmonogramie prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Przyjęcia interesantów odwołane

Informujemy, iż  w dniu 16 września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyżur Przewodniczącego odwołany

Informujemy, że  dnia 16 września 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku nie będzie pełnił dyżuru w UMiG w Serocku. Za utrudnienia przepraszamy.

Dofinansowania budowy dróg gminnych

Dofinansowanie budowy ul. Książęcej w Jadwisinie
Wniosek złożony przez Miasto i Gminę Serock, którego przedmiotem jest “Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie” znalazł się na ogłoszonej w dniu 2 września przez Wojewodę Mazowieckiego liście  zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dla naboru ogłoszonego i zakończonego w marcu 2019 r.   Przyznana kwota dofinansowania wyniesie 70% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ostateczna wartość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze wykonawcy na podstawie ceny przez niego zaoferowanej. Obecnie Miasto i Gmina Serock ogłosiła przetarg na realizację tego zadania. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 września.

Zakres prac będzie obejmował budowę m.in. jezdni, chodników, zjazdów, skrzyżowania wyniesionego i progów zwalniających oraz nowego oświetlenia ulicznego. Celem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardu technicznego oraz zapewnienie spójności sieci dróg publicznych i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy dróg w Wierzbicy
W dniu 26 sierpnia br. Miasto i Gmina Serock w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na Przebudowie drogi gminnej nr 180751W i 180416W (odcinki A-2 i C-2) w Wierzbicy.  Zakres prac będzie obejmował budowę m.in. ścieżki rowerowej w miejscowości Wierzbica na odcinku od końca ścieżki wybudowanej w latach ubiegłych, dalej wzdłuż dawnej drogi krajowej, aż do północnych granic Gminy. W ramach inwestycji przewidziano również remont jezdni  biegnącej przez miejscowość Wierzbica a także budowę chodników i zjazdów na odcinku, gdzie w obecnej chwili droga nie jest w nie wyposażona. Mamy nadzieję, że i tym razem  nasz  wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Konkurs kulinarny - ogłoszenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Warszawie, Oddział w Serocku, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Serock informują,  że dnia  27.09.2019r. godz. 12.00 w sali OSP w Woli Kiełpińskiej odbędzie się  konkurs kulinarny „Najlepsza Potrawa Tradycyjna” .
Osoby chętne do udziału w konkursie prosimy  o wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej konkursu kulinarnego 2019 r.  do dnia 20.09.2019r. do siedziby MODR Warszawa oddział Serock OSP w Woli Kiełpińskiej osobiście lub faxem.
Nr telefonu/fax 22 7680041
Karty zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie MODR – sala OSP Wola Kiełpińska.

 • autor: Organizatorzy

Próbna ewakuacja urzędu

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa informuje, że w dniu 5 września 2019 r. o godz. 11.00 przeprowadzona zostanie próbna ewakuacja Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Ćwiczenia potrwają do godz. 11.30.

Przedszkole w moim sercu - konkurs

Cele konkursu:

 • Promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji.
 • Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy dowolną techniką płaską nt. wspomnień z przedszkola.
 • Prace konkursowe powinny być w formacie A3 lub A4.
 • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, absolwentów przedszkola. Jeden uczestnik może wykonać jedną pracę.
 • Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę (imię, nazwisko, wiek autora, lata pobytu w przedszkolu, numer telefonu do kontaktu).
 • Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.
 • Prace powinny być dostarczone do organizatora konkursu na adres: Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do sekretariatu w terminie do 30.09.2019r.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazywaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, publikacji na stronie internetowej przedszkola, profilu na facebook oraz podczas wystawy prac w naszej placówce. Przyniesione prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 • Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dniach 01-04.10.2019r. w kategoriach: przedszkole (3- 5 lat), szkoła (6-15 lat) młodzież (16-26 lat), dorośli (27 lat- powyżej). Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach konkursu  telefonicznie.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone dn. 04.10.2019 r. na stronie internetowej przedszkola oraz profilu na facebook.
 • Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii). Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. Rozdanie nagród oraz dyplomów uczestnikom odbędzie się podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14.10.2019r. o godz.10.00.
 • Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu p. Moniki Zegadło.
 • autor: Samorządowe Przedszkole w Serocku

Powołanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Z dniem 1 września, na podstawie Zarządzenia 126/B/2019  Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Artura Borkowskiego, w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, stanowisko to objął pan Marek Bąbolski.

 

Wiceprezes Rady Ministrów na spotkaniu z mieszkańcami gminy

28 sierpnia Serock odwiedził na spotkaniu z mieszkańcami Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów i Minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Głównym tematem spotkania były plany inwestycyjne o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym.

 

Przyjęcia intersantów - 02.09.2019 r.

Informujemy, iż dnia 2 września 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock będzie przyjmował interesantów do godz. 14.00

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami - zaopiniuj projekt

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) przekazuje organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze gminy, do zaopiniowania projekt  zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.".

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu na adres:
ochronasrodowiska@serock.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Termin składania uwag upływa w dniu 13.09.2019 r.

 

 • autor: Referat Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jeździmy po ścieżkach, nie po chodniku

Straż Miejska Serock przypomina wszystkim mieszkańcom o zakazie poruszania się rowerami po chodnikach. Zakaz wynika z a art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), który stanowi, że „kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych”.

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – wynika to art. 33 ust. 1 ustawy.

Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
- opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
-  szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Jazda rowerem po chodniku w sytuacji, gdy nie uzasadniają tego wyżej wymienione przesłanki, zagrożona jest grzywną w wysokości 100 zł.

 

 • autor: Straż Miejska w Serocku

Przerwa w dostawie wody!

Uwaga!

W dniu 14.08.2019 r. w godz. 9:00 -12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców wsi Stasi Las, Dosin i Skubianka zasilanych od ul. Długiej oraz dla mieszkańców ul. Borówkowej i Polnego Wiatru. Za utrudnienia przepraszamy.

Przyjęcia interesantów odwołane

Informujemy, iż dnia 12 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock nie będzie przyjmował interesantów.

Trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00, na terenie gminy Serock przeprowadzony zostanie trening wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania w celu sprawdzenia ich działania. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego jedną minutę.

Ogłoszenie - brak wody

Uwaga!

W dniu 31.07.2019 r. w godz. 12.00-16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku ul. Miła.

Natomiast w dniu 01.08. 2019r. w godz. 9:00 -14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców  wsi Zabłocie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Dyżur Przewodniczącego odwołany

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.  29 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskie w Serocku nie będzie pełnił dyżuru w UMiG w Serocku. Za utrudnienia przepraszamy.

Budowa sieci kanalizacji w ul. Słonecznej w Stasim Lesie

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że rozpoczyna budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce (licząc od kanału głównego) w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, drogach wewnętrznych nr ew, 194/2, 125/1, 125/4, 154/2, 154/7 obręb 3 przy ulicy Długiej w Borowej Górze.
Poniżej przedstawiany sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie ww. kanalizacji:
1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami do granicy działki.
2. Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami podpisuje umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy.
3. Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji musi wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  oraz zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce „Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych”.
4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5. Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości po przekazaniu danych przez Urząd.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców, którzy nie podpisali umowy z Gminą a są zainteresowani budową przyłącza do pierwszej studzienki  na terenie swojej posesji na podstawie projektu opracowanego przez Gminę o kontakt z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji, pokój nr 60 pod nr telefonu (22)782 88 18 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie dot. inwestycji mieszkaniowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Apel do rolników

Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw
rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud,  który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.
W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających        do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd. Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.
Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.
Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy.

 • autor: Placówka Terenowa KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim

Żołnierze rezerwy otrzymali patenty oficerskie w Centrum

W sobotę, 13 lipca br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich żołnierzom rezerwy.
W uroczystości uczestniczył przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ, Inspektor Sił Powietrznych DG RSZ gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr MON płk Andrzej Kuśmierczak, Zastępca Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Dariusz Tyszka, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji MON, duchowieństwa oraz żołnierze rezerwy.
Patenty oficerskie wraz z listami gratulacyjnymi wręczył żołnierzom rezerwy płk Andrzej Kuśmierczak. Wyróżnionym pogratulował także gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła oraz płk Dariusz Tyszka.
Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr MON płk Andrzej Kuśmierczak zwracając się do zebranych powiedział, że dla każdego żołnierza ważne jest mianowanie na stopień wojskowy, a szczególnie stopień oficerski. Stwierdził także, że od oficera wymaga się więcej i oczekuje więcej, ale jest przekonany że żołnierze rezerwy nie zawiodą i podołają w sytuacji zagrożenia ojczyzny. W imieniu Ministra Obrony Narodowej, kierownictwa resortu Obrony Narodowej oraz swoim własnym złożył im serdeczne gratulacje z okazji otrzymanych patentów oficerskich, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
W imieniu żołnierzy rezerwy zabrał głos ppor. rez. Piotr Czarnotta, który podziękował kadrze dydaktycznej i dowódczej za trud oraz wysiłek włożony w przygotowaniu ich do trudnej i wymagającej roli oficera WP. Zapewnił także, że będą dobrymi oficerami oraz nie zawiodą pokładanego w nich zaufania.
Następnego dnia, 14 lipca br. żołnierze rezerwy zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika podczas uroczystości na placu Marszalka  Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 • autor: Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Odwołane dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Informujemy, że w dniach 22 lipca 2019 r. oraz 29 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskie w Serocku nie będzie pełnił dyżuru w UMiG w Serocku. Za utrudnienia przepraszamy.

Łacha - przerwa w dostawie wody

Uwaga !

W dniu 11.07.2019 r. (czwartek), w godzinach 8:00- 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wsi Łacha. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Bus 500 + odwiedził Serock

Na serockiej plaży – w sobotę 6 lipca, w godz. 11:00 -14:00 - odbyła się promocja rządowego programu Rodzina 500 plus. Przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzący akcję informacyjną tego programu rządowego (w 48 miastach Mazowsza) zostali powitani przez gospodarza terenu, burmistrza Artura Borkowskiego.

Na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod linkiem  https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38579,Rodzina-500-podsumowanie-pierwszego-tygodnia-lipca.html przeczytamy o akcji informacyjnej związanej z programem. W relacji znajdziemy również zdjęcia z plaży i rynku w naszym mieście.

W gminie Serock rozszerzoną formułą programu Rodzina 500+ zostanie objętych około 3300 dzieci.

Raporty z realizacji strategii rozwoju za lata 2016-2018

Informujemy, że pod adresem:  https://www.serock.pl/218,dokumenty-strategiczne dostępne są raporty z realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock za lata 2016-2017 oraz za 2018 rok. Raporty z realizacji strategii opracowywane są corocznie w celu zobrazowania stopnia osiągnięcia przyjętych celów w strategii, a co za tym idzie postępu gminy na drodze do realizacji przyjętej misji. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

Obwieszczenie burmistrza w sprawie suszy

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 3 lipca 2019 roku
o ostatecznym terminie składania wniosków
o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę   


Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomości poszkodowanych producentów rolnych, że WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w okresie pomiędzy 1 maja 2019 roku a 30 czerwca 2019 roku należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, w Kancelarii Urzędu pok. nr 1 (parter).

Kompletny wniosek (z załącznikami) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 8 lipca 2019 roku.   
    
Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
(IRZ) / księga stada / paszporty.
    
Druk wniosku w dostępny jest na stronie internetowej www.bip.serock.pl 
w zakładce Ogłoszenia lub w pok. nr 11 (parter). 

Zgodnie z Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ustalenie wysokości szkód możliwe jest do terminu zbioru plonu głównego albo likwidacji uprawy.

Informacje w sprawie można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w pok. nr 11 (parter) lub pod nr tel. (22) 782-88-39 lub 782-88-40.


 

Wniosek o oszacowanie szkód

Dyżur odwołany

Informujemy, iż dnia 8 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskie w Serocku nie będzie pełnił dyżuru w UMiG w Serocku

Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ WIEDZY

O OSOBACH GŁUCHONIEWIDOMYCH

24 - 30 czerwca 2019

 

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest organizacją pożytku publicznego. Działa na terenie całej Polski poprzez jednostki wojewódzkie i zajmuje się wspieraniem osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. W październiku 2016 roku obchodziliśmy 25. rocznicę działalności.  Dzięki naszemu towarzystwu głuchoniewidomi przestają stopniowo być anonimowi. Zaczynają wierzyć, że również i tę niepełnosprawność da się oswoić, i z nią żyć. Zaczynają wychodzić z domów, zawierają nowe znajomości, jeżdżą na wycieczki i warsztaty, podejmują naukę, znajdują pracę. Organizacja stara się codziennie wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom beneficjentów, starając się uwzględnić jakże odmienną sytuację zdrowotną i życiową każdej z osób. Warsztaty komputerowe, czy artyterapeutyczne, spotkania klubowe, czy spotkania w ramach zajęć w jednostkach (np. gotowanie, gimnastyka), to tylko niektóre z form aktywności proponowanych głuchoniewidomym w najbliższym czasie.

W dniach 24. Do 30. czerwca już po raz siódmy obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Jak co roku jest on bezpośrednio związany z kolejna rocznicą urodzin Hellen Keller (27.06.1880-1.06.1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która udowadniała, że osoba głuchoniewidoma może również czerpać pełnie z życia, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych. Jej wybitna osobowość i determinacja sprawiły, że ostatecznie zaczęto dostrzegać możliwości i potrzeby tej najmniej licznej i wyjątkowej grupy osób z niepełnosprawnością. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, ale też czas na poznanie osób, dla których to nieodłączny element życia – ich problemów, pasji, marzeń, doświadczeń w radzeniu sobie z codziennością. Przyjmuje się szacunkowo, że w Polsce żyje – co najmniej – siedem tysięcy takich osób.

 

GŁUCHONIEWIDOMY? KTO TO TAKI? Z CZYM MOŻNA GO SKOJARZYĆ? JAK SCHARAKTERYZOWAĆ?

Gdy pada hasło „niewidomy”, statystyczny przechodzień kojarzy go z białą laską, psem przewodnikiem, pismem brajla. Gdy powiemy „głuchy” - od razu pojawia nam się obraz osoby porozumiewającej się Polskim Językiem Migowym. A kim jest właściwie „osoba głuchoniewidoma”? To pojęcie często nadal pozostaje zagadką… Każdy z nich ma swoją inną historię.

Są tacy, którzy nie widzą i nie słyszą od urodzenia. Tacy, którzy urodzili się „tylko” głusi, słabosłyszący lub „tylko” niewidomi, słabowidzący a później utracili drugi zmysł. Jedni nie widzą nic, ale jeszcze trochę słyszą, drudzy zachowali resztki wzroku, ale nie słyszą, a jeszcze inni słabo widzą i jednocześnie słabo słyszą. Różne też są przyczyny niepełnosprawności i różne sytuacje życiowe. Łączy ich wszystkich to, że na co dzień muszą radzić sobie z konsekwencjami jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu. Niektórzy są aktywni zawodowo i społecznie, wychowują dzieci, realizują swoje pasje – są samodzielni i niezależni materialnie. Inni żyją przy rodzinach lub w domach pomocy społecznej, nie wychodzą sami poza teren podwórka, potrzebują wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności, albo załatwieniu czegokolwiek.

Życie osoby głuchoniewidomej różni się od życia osoby „tylko” niewidomej lub „tylko” głuchej. Przede wszystkim ograniczeń jest więcej i mniejsze są możliwości kompensacji. Niewidomy w wielu sytuacjach może zastąpić brak wzroku słuchem. Za to głuchy, pozbawiony bodźców słuchowych, może bazować na tym, co widzi. Głuchoniewidomy, u którego uszkodzone są oba zmysły, nie ma takich możliwości - musi nauczyć się funkcjonować z tym, co mu pozostało. Tu bariery w komunikowaniu się, samodzielnym poruszaniu oraz dostęp do bieżących informacji to sfery, w których uszkodzenie obu zmysłów jest najbardziej odczuwalne.

Michał – zamiast chwalić się sukcesami szuka kolejnych wyzwań, jak sam mówi „zawsze gdy osiągnie się jakiś cel na horyzoncie pojawia się następny i tak bez końca”. Startuje w maratonach, jeździ, pływa, zdobywa góry. Od dziecka ma niedosłuch i nosi dwa aparaty słuchowe. Do tego dochodzi jeszcze ślepota zmierzchowa oraz zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, które stopniowo ogranicza mu wzrok. To jednak nie jest w stanie go powstrzymać. Michał przekonuje, że sport daje mu siły do zmagania się z codziennymi problemami. Uczestniczy w wyprawach rowerowych. Na tandemie wraz przewodnikiem objechał całą Polskę dokoła. Jaka jest jego recepta na przełamywanie barier? Przede wszystkim trzeba tego samemu mocno chcieć, do tego trochę silnej woli, samodyscypliny i uporu. Na początek bardzo dobrze gdy są obok ludzie, którzy pomogą zrobić pierwszy krok.

Film z serii superbohaterowie o Michale: https://youtu.be/k3Z2YECtrfU

 

Piotr – jest niewidomym dziennikarzem radiowym. Chodzi na mecze piłki nożnej, żużla oraz siatkówki, po których przygotowuje swoją audycję. Niewidomy dziennikarz to na wielu trybunach wciąć rzadkość. Na każdym meczu żużlowym towarzyszy mu niezastąpiona przewodniczka. W Polsce coraz częściej prowadzona jest audiodeskrypcja na stadionach. Piotr musi sobie radzić zarówno z uszkodzonym wzrokiem jak i słuchem. Moment załamania pomogła mu przetrwać mama, która wspierała go w każdej czynności, od nauki w szkole aż po kibicowską pasję.

Film z serii superbohaterowie o Piotrze: https://youtu.be/kwButZULgk4

 

Krystyna, dla nas Pani Krysia urodziła się w 1926 roku, zupełnie nie widzi i bardzo źle słyszy. Już jako małe dziecko tworzyła wiersze typu: „dzwonek i ogonek” i mówiła, że to wiersz, więc został poetką. Wydała ponad 25 tomików poezji. Należy do Stowarzyszenia Autorów Polskich i Polskiego Związku Niewidomych, pisuję do różnych pism. Pomimo swojego wieku i niepełnosprawności nadal pozostaje aktywna i twórcza. Jej życie stało się inspiracją dla filmu „Invisible” (Niewidzialne) w reż. Z. Pręgowskiej, który został wielokrotnie nagrodzony na różnych festiwalach filmowych w kraju i za granicą.

Film z serii superbohaterowie o Krystynie: https://youtu.be/hdZXM1F-iec

 

JAK SIĘ POROZUMIEĆ?

Wiele jest sposobów komunikowania się w środowisku osób głuchoniewidomych. Wiele jest też czynników, które na to wpływają. Wiele jest osób, które w różnych okolicznościach korzystają z różnych metod.

 • Dla osób, które nie słyszą od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa najczęściej podstawową formą komunikowania się jest język migowy wraz z alfabetem palcowym. Mogą go odczytywać wzrokowo – jeśli mają wystarczające możliwości wzrokowe - bądź dotykowo – jeśli są one niewystarczające.

 

 • Niewidomi i słabowidzący z umiarkowanym niedosłuchem na ogół porozumiewają się mową ustną, najczęściej z wykorzystaniem sprzętu wzmacniającego odbiór dźwięków. W sytuacji, gdy nie są już w stanie rozumieć mowy za pomocą słuchu, można na przykład korzystać z pisma brajla.

 

 • Metodę uniwersalną dla wszystkich osób głuchoniewidomych, które potrafią zapisać wyrazy jest LORM - alfabet dotykowy opracowany przez Austriaka Hieronima Lorma w połowie XIX w. Polega on na kreśleniu linii lub stawianiu punktów na dłoni rozmówcy, które odpowiadają poszczególnym literom alfabetu.

 

 

A TO CIEKAWE: TŁUMACZ-PRZEWODNIK

To w jaki sposób głuchoniewidomy będzie przemieszczał się poza domem również zależy od wielu czynników. Na ogół współwystępujące poważne uszkodzenie wzroku i słuchu ogranicza możliwość samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w przestrzeni.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby całkowicie pozbawione wzroku i słuchu. Przy załatwianiu codziennych spraw osoby te chętnie korzystają ze wsparcia tłumaczy-przewodników. Tak nazywamy specjalnie przeszkolonych fachowców, którzy poznali różne metody komunikacji oraz techniki bezpiecznego poruszania się z osobą głuchoniewidoma. Rolą tłumacza-przewodnika jest bycie niejako „oczami i uszami” osoby głuchoniewidomej.

 

SAM JESTEŚ OSOBĄ GŁUCHONIEWIDOMĄ?

ZNASZ KOGOŚ, KTO POTRZEBUJE NASZEJ POMOCY?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym: http://tpg.org.pl/regiony/jednostki/

Daktylografia https://youtu.be/Flz4QwIvpfI

Alfabet Lorma :  https://youtu.be/YRmRL5gCGCg

Jak pomóc: http://tpg.org.pl/jak-pomoc

Podatki - nowe wzory formularzy

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów. ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105, poz.1126)
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji i deklaracji uchwalone przez Radę Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r.

Wzory druków można pobrać TUTAJ

 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Wybory do Mazowieckich Izb Rolniczych

W dniu 31 maja 2019  roku zakończyła się V kadencja Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019 roku wybory do izb rolniczych.
Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędzie Miasta/Gminy  od 17 do 21 czerwca 2019 roku w godzinach pracy urzędu.
Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
 
Szczegóły dotyczące wyborów znajdują się na stronie: http://www.61prgrhdh10.mir.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych-2015

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę

Zgodnie z decyzją organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE z dniem 4 lipca 2019 roku ulegnie zmianie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zasilanych z gminnych urządzeń wodociągowych.
Od 4 lipca 2019 roku do 3 lipca 2020 roku nowa taryfa wynosi 3,13 zł netto / 3,38 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody oraz 39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok.

 • autor: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszek Błachnio

Bezpieczeństwo nad wodą

Legionowscy policjanci apelują o ostrożność i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Piękna pogoda jaka ostatnio nas rozpieszcza jest okazją do spędzania wolnego czasu na plażach nad brzegiem Narwi czy Jeziora Zegrzyńskiego.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas korzystania z akwenów wodnych. 

Pamiętajmy, aby:
- nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu - najczęściej toną osoby nietrzeźwe;
- nie skakać rozgrzanym do wody. Przed wejściem do wody zmoczmy nasze ciało - unikniemy wstrząsu termicznego;
- po wejściu do wody wpierw schłodzić okolicę serca,
- nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze czuwał ktoś dorosły;
- nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;
- nie pływać w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;
- nie skakać do wody z dużej wysokości - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa;
- dzieci i osoby dorosłe, które korzystają ze sprzętów pływających miały na sobie założony kapok;
- podczas skurczu mięśni nie wpadać w panikę. Kiedy coś takiego nam się przydarzy starajmy się wezwać pomoc, jeśli jest ktoś w pobliżu. Jeśli nie ma nikogo takiego, należy położyć się na plecach, spokojnie oddychać, zgiąć stopę w stawie skokowym i mocno przyciągając ją do siebie wyprostować nogę w kolanie i starać się dopłynąć powoli do brzegu.

żródło: KPP w Legionowie
 

 

Aletr pogodowy

Uwaga! Po południu i w nocy (13.06.19r.) silny wiatr, burze i grad. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz zostań w domu.

Izba Pamięci nieczynna

W dniu dzisiejszym tj. 12.06.2019r.(środa) Izba Pamięci i Tradycji Rybackich będzie nieczynna.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Obwieszczenie ws. Jaskółowa

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska
Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał zawiadomienie ZPN.6733.8.75.2013.BS o możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku wznowionego postępowania w sprawie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów przewidzianego do realizacji na terenie działek nr 453 i 455 w  miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 693 31 15, lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ostrzeżenie I stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem dla powiatu legionowskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 15.00 dnia 6 czerwca 2019 r. do godz. 22.00 dnia 7 czerwca 2019 r

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Obwieszczenia Burmistrza Nasielska

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 24 maja 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał obwieszczenia dot. poddania do publicznej wiadomości postanowień Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w sprawie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zakładu zagospodarowania odpadów przewidzialnego do realizacji na terenie działek nr. 453 i 455 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 693 31 15, lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wybory ławników sądowych na kadencję 2020- 2023

W dniu 31 grudnia 2019r.  upływa dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników wybranych w 2015r.  
Rada Miejska w Serocku- na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze zm.) – do końca października 2019r. dokona wyboru ławników na lata 2020- 2023 do następujących sądów:

1)    Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie- 1 ławnika,
2)    Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie- 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych,
3)    Sądu Rejonowego w Legionowie – 2 ławników.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2019r. w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój nr 54  (II piętro).


Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników oraz niezbędne formularze zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku https://www.bip.serock.pl/3297,wybory-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2020-2023

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Przebudowa ulic Szczygielskiego i B.Chrobrego

W dniu 23 maja została podpisana umowa na przebudowę nawierzchni dróg gminny w Serocku – ul. B. Chrobrego  oraz ulicy Szczygielskiego. Wykonawcą robót będzie firma: Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie. Wykonawca w wyniku wyłonienia go w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 529.644,62 zł brutto wykona:
           -  Remont ul. B. Chrobrego, zakresie  przebudowy istniejącej nawierzchni chodnika z asfaltu na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, frezowaniu jezdni na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Polnej, wzmocnieniu konstrukcji jezdni  siatką wzmacniającą oraz ułożeniu  nowej warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego. Remont obejmuje również miejscowe korekty wysokościowe istniejącego chodnika z kostki betonowej. Wprowadzone zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome.
             -  Remont ul. J. Szczygielskiego, w zakresie przebudowy jezdni, parkingu oraz obustronnych chodników.  Wymianie ulegnie cała nawierzchnia istniejącego parkingu  z płyt betonowych przy cmentarzu oraz obustronne chodniki. Chodnik  od strony cmentarza zostanie również poszerzony do dwóch metrów co mamy nadzieję wpłynie na poprawę   jego funkcjonalności.  Istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie sfrezowana, jej konstrukcja zostanie wzmocniona  siatką a następnie ułożona nowa warstwa z betonu asfaltowego.  Ulica Szczygielskiego również otrzyma nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Wykonawca na realizację przedsięwzięcia ma trzy miesiące od  chwili podpisania umowy.

Przyjęcia interesantów w dn. 27.05.2019 odwołane!

Informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 27 maja, przyjęcia interesantów przez burmistrza i zastępcę burmistrza są odwołane. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprzedaż biletów LKA na czerwiec

Sprzedaż biletów miesięcznych (em-kart) na Lokalną Komunikację Autobusową na czerwiec odbywać się będzie w UMiG w Serocku (pok. 2) w dniach:

27.05.2019 (poniedziałek) w godz. 15:00 – 18:00
28 – 30.05.2019 (wtorek-czwartek) w godz. 8:00 – 16:00.

Efekt ekologiczny osiągnięty

w+OvkoEe2QnMgAAAABJRU5ErkJggg==

W bieżącym roku upływa termin osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia końcowego rozliczenia z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku.” Przypomnijmy, iż w ramach zakończonego w ubiegłym roku zadania dokonana została m.in. wymiana wyeksploatowanych i nieekonomicznych kotłów oraz zabudowa nowych.  Wymienione zostały kotły gazowe zasilające całą część technologiczną centralnego ogrzewania wraz z armaturą niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania oraz zasilenie budynku w c.w.u. Zastosowanie nowoczesnych technologii i urządzeń bez wątpienia przyczyniło się do oszczędności w zużyciu gazu, a przede wszystkim, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, ma nieoceniony wpływ na jakość powietrza którym oddychamy.
Realizacja zadania została dofinansowana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki przyznanej Miastu i Gminie Serock w kwocie 116 200,00 zł. Udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu  w wysokości do 20 % wykorzystanej kwoty po spełnieniu warunków określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Programie pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
w+OvkoEe2QnMgAAAABJRU5ErkJggg==

Koniec listopada 2019 r. to także termin osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia końcowego rozliczenia z realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Jadwisin, Serock, Izbica, Borowa Góra, Jachranka,” w ramach którego dokonano montażu nowoczesnych opraw oświetlenia LED w miejsce nieekonomicznych opraw oświetleniowych sodowych. Łącznie w ramach zadania zamontowano 150 sztuk nowych opraw oświetlenia LED.
Realizacja zadania została dofinansowana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki przyznanej Miastu  i Gminie Serock w kwocie 203 000,00 zł. Udzielona pożyczka podlega częściowemu umorzeniu w wysokości do 20 % wykorzystanej kwoty po spełnieniu warunków określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz Programie pn. Modernizacja oświetlenia elektrycznego.


W roku bieżącym również planujemy realizację inwestycji, zwłaszcza tych w dziedzinie ochrony wód i ochrony powietrza, które zostaną zrealizowane przy udziale dofinansowania w formie preferencyjnych pożyczek. W ramach tych inwestycji dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej polegające na budowie lub przebudowie istniejących sieci kanalizacyjnych, budowie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej, ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędności energii cieplnej w tym termomodernizacja budynków   i modernizacja oświetlenia elektrycznego.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dyżur Przewodniczącego odwołany

W poniedziałek 27 maja, Przewodniczący Rady Miejskiej nie  będzie pełnił dyżuru. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

UWAGA SILNE BURZE !

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami z gradem dla terenu Miasta i Gminy Serock. Ostrzeżenie obowiązuje w dniu 20 maja 2019 r. do godz. 21.00. Możliwe przerwy w dostawie energii elektrycznej. Prosimy zachować ostrożność i unikać przebywania na zewnątrz.

Przyjęcia interesantów w dniu dzisiejszym

Informujemy, że w  dniu 20 maja interesantów będzie przyjmował wyłącznie zastępca Burmistrza, Pan Józef Zając. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska

Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał obwieszczenie dotyczące odwieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk na terenie działek nr 374/1, 374/6 i 374/4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 23 693 31 15, lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 7 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przez Miasto i Gminę Serock przedsięwzięcia pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I).”  Wniosek o przyznanie dotacji na realizację tego zadania został złożony przez Miasto i Gminę Serock w grudniu 2018 r. Przyznana kwota dotacji stanowi 165 000,00 zł. i zostanie przeznaczona na modernizację wskazanej drogi gminnej, poprzez m.in. wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidualnych, profilowanie i wzmocnienie pobocza, montaż progów zwalniających oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na czerwiec, a uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji nastąpi w dniu 17 maja br.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zebranie wiejskie Łacha

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zebranie wiejskie dotyczące wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w miejscowości Łacha w dniu 14 maja 2019r. godz.18.00 odbędzie się w Ośrodku Lipowy Przylądek, ul. Mazowiecka 75 (sala konferencyjna przy basenie).

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Zmiana godziny zebrania wiejskiego w Karolinie

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że zebranie wiejskie dotyczące wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej w Karolinie w dniu 17 maja 2019r. zostaje przesunięte na godzinę 18.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Uwaga - przerwa w dostawie wody!

Uwaga!

W dniu 08.05.2019 roku w godzinach 9:00 - 18:00 z powodu awarii nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Zegrza zasilanych z wodociągu w ulicy Groszkowskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2019 z Albatrosami

W ramach akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego zaprasza na rejsy spacerowe statkiem motorowym Albatros i katamaranem Albatros-2, które odbędą się 11 i 12 maja br. w godzinach od 11.00 do 15.00 (start z serockiego molo - koszt 45 min. rejsu po Jeziorze Zegrzyńskim - 25 zł. od osoby).
 

W sezonie żeglugowym 2019 katamarany Albatros-1 i Albatros-2 będą pełnić funkcję Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej obsługiwanej przez Stowarzyszenie. Ponadto, dzięki wsparciu samorządów Serocka, Radzymina, Dąbrówki we wszystkie soboty i niedziele (od 2 czerwca do końca wakacji) odbywać się będą rejsy Bugiem na trasie Serock – Arciechów – Kuligów – Popowo – Cupel – Serock.

Poniżej fotorelacja z inauguracyjnego rejsu Albatrosem, który odbył się 1 maja 2019 r. Na pokładzie gościli m.in. prof. Leszek Balcerowicz i Mikołaj Madejak - członek zarządu stowarzyszenia.

 

 

5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina

Szykuje się prawdziwa kolarska bitwa na radzymińskich szlakach! W niedzielę 5 maja LOTTO Poland Bike Marathon odwiedzi Radzymin, oddalony od Warszawy o zaledwie 20 km. Historyczne miejsce. Blisko 100 lat temu w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej w Radzyminie odbyła się Bitwa Warszawska, zwana „Cudem nad Wisłą”.  

To będzie czwarty etap tegorocznego cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza Wajsa. Kolarskie Miasteczko Poland Bike, Biuro Zawodów, start i meta wyścigów znajdą się przy Szkole Podstawowej im. E.Czartoryskiej w Radzyminie, przy ul. Konopnickiej 24.

Radzymińska trasa przebiega w „widłach” Bugu i Narwi na pofałdowanym, interwałowym obszarze Radzymin - Rynia – Białobrzegi, m.in. w pobliżu historycznych bunkrów w Forcie Beniaminów. Rywalizacja rozegra się na trzech dystansach: MAX (53 km), MINI (30 km) oraz FAN (8 km). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

LOTTO Poland Bike Marathon w Radzyminie organizowany jest przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store. Patronat honorowy sprawuje Burmistrz Radzymina.

BIURO ZAWODÓW

Miasteczko Poland Bike (Radzymin, Szkoła Podstawowa im. E.Czartoryskiej, ul. Konopnickiej 24) – 4 maja (sobota) godz. 17.00-19.00 oraz 5 maja (niedziela) godz. 8.30-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.30-12.00 (dystanse MINI i MAX)

PROGRAM ZAWODÓW

8.30-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)
8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX)
9.00-10.30 - zapisy w Chatce Małolatka (Mini Cross, roczniki 2015-2017 i 2013-2014)
10.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na terenie Miasteczka Poland Bike
11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I - rocznik 2005-2006, sektor II - rocznik 2007-2008, sektor III - rocznik 2009-2010, sektor IV - rocznik 2011-2012)
11.15 - start dystansu FAN (8 km)
12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I-X) na starcie dystansów MAX i MINI
12.30 - start dystansów MAX (53 km) i MINI (30 km)
13.00 - dekoracja dystansów FAN i Mini Cross
15.30 - dekoracja dystansów MINI i MAX

W Miasteczku Poland Bike można bezpłatnie skorzystać z serwisu rowerowego RafBike Store i rowerowej myjni GS27. Dla wszystkich uczestników - bufety na trasie z izotonikami Komodo oraz posiłek regeneracyjny i napoje w Miasteczku Poland Bike. Dla dzieci - Chatka Małolatka z malowaniem buziek. Zapraszamy!

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

 

 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina
 • 5 maja - LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Radzymina

FOOD TRUCK'S - zmiana organizacji ruchu 4-5 maja

Ze względu na odbywający się w Serocku,  w weekend 4 – 5 maja 2019 r. Zjazd Food Trucków, informujemy o czasowej zmianie organizacji ruchu.

Południowa pierzeja rynku, ulica Rynek –  przedłużenie ulicy Kościuszki  – od numeru 16 (notariusz) do numeru 12 (poczta) będzie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego. Prosimy o zabranie – do godziny 10.00 w sobotę 4 maja -  i niepozostawianie samochodów - do godziny 21.00 w niedzielę 5 maja - na tamtejszym parkingu.  


Objazd zamkniętego odcinka drogi odbywać się będzie ulicami: Poniatowskiego, św. Wojciecha, Farna. O utrudnieniach na bieżąco będą informować strażnicy miejscy w dniach imprezy oraz telefonicznie pod nr 603 873 290 lub 22 782 72 92
Ponadto z uwagi na sobotni Targ, uprzejmie prosimy o parkowanie aut poza obszarem Rynku. 

Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu i zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. 
 

Zmiana godzin dyżuru Przewodniczącego RM

W poniedziałek 6 maja, Przewodniczący Rady Miejskiej będzie pełni dyżur w godzinach 17.00-18.15. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Rozpoczynamy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słodkiej w Serocku

W dniu 24.04.2019 roku podpisaliśmy umowę z firmą Usługi Wodno – Kanalizacyjno – Gazowe KAN-POL siedzibą w Markach na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Słodkiej w Serocku.
Zakres robót obejmuje budowę kanału sanitarnego PVC ф 200 mm o długości L = 221,8 m oraz podłączenie przylegających nieruchomości do nowobudowanego kanału.
Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest w październiku 2019 roku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W Serocku rusza wypożyczalnia skuterów elektrycznych!

Już od 1 maja  będzie można wynająć jeden ze skuterów elektrycznych blinkee.city, które pojawiły się na serockim rynku. Flota będzie składała się z dziesięciu pojazdów, które rozlokowane zostaną w dwóch strefach parkowania – na placu po północnej stronie serockiego ratusza oraz na terenie plaży miejskiej w Serocku. Dokładna lokalizacja dostępna na obrazku.
Jak wypożyczyć skuter elektryczny?

1. Pobierz aplikację blinkee.city - dostępna w Google Play oraz w App Store
2. Załóż konto - Załącz zdjęcia dokumentu uprawniającego do jazdy. W ciągu 24 h Twoje konto zostanie zweryfikowane i aktywowane.
3. Znajdź i zarezerwuj - Znajdź w aplikacji najbliższy skuter i zarezerwuj go. Masz 15 minut, aby spokojnie dotrzeć do pojazdu.
4. Odblokuj  - Odblokuj pojazd w aplikacji. Otwórz kufer przyciskiem na kierownicy, weź kask i nakładkę higieniczną.
5. Jedź - Skuter jest aktywny i gotowy do jazdy. Dodaj gazu i jedź, gdzie chcesz.
6. Zaparkuj i zakończ - Przybyłeś do celu? Zaparkuj skuter w wyznaczonej strefie, schowaj kask do kufra i zakończ jazdę w aplikacji.

Ile to kosztuje?
Skutery wypożyczamy na minuty (69 gr/min., a w przypadku studentów 59 gr/min.) jednak dziennie nie zapłacimy więcej niż 89 zł. W przypadku zaparkowania skutera w celu np. pójścia do sklepu, opłata wynosi 9 gr za każdą minutę postoju.

Szczegółowy cennik znajduje się tutaj: https://blinkee.city/pl/price-list

Regulamin korzystania z usługi Serockiego Skutera blinkee.city – https://blinkee.city/pl/terms/service

Usługa będzie dostępna do 30 września 2019 r.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej http://blinkee.pl oraz pod numerem infolinii 22 290 25 25

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Ponowny termin zebrania wiejskiego w Borowej Górze

W związku z brakiem wyboru Sołtysa wsi Borowa Góra na zebraniu w dniu 25 kwietnia 2019r. informujemy że ponowne zebranie wiejskie w celu wyboru organów sołectwa - Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich, odbędzie się w dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 19:00, Borowa Góra ul. Nasielska 1.

Płać PIT w Serocku

Przypominamy, że 30 kwietnia 2019 roku upływa termin złożenia zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego

To bardzo ważne by płacić podatki tam, gdzie się faktycznie mieszka. To od Państwa zależy czy w Waszej okolicy powstanie droga, chodnik lub plac zabaw. Wystarczy by płacić PIT w gminie Serock.
Jeżeli nie macie Państwo meldunku, wystarczy wypełnić PIT za 2018 rok, wskazać adres zamieszkania na terenie Serock i wysłać go do US w Legionowie. Wskazując w PIT adres zamieszkania w gminie Serock sprawicie Państwo, że Wasz podatek zasili konto naszej gminy. Dzięki tym środkom wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców i wspólnie budujemy potencjał gminy!

 

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Chrońmy Nasze Pszczoły - projekt Sympatyków Pszczelarstwa

Projekt o takim tytule realizowało będzie Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa Nasze Pszczoły z Chotomowa w latach 2019 – 2020, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO2019. Jest to jeden z dwóch projektów z naszego powiatu legionowskiego, który uzyskał wysokie oceny i będzie realizowany w ramach aktualnej edycji programu FIO2019, oraz jedyny w kraju, który ukierunkowany jest na ochronę pszczół. Należą się ogromne gratulacje pomysłodawcom tego projektu, gdyż na ponad 3700 złożonych wniosków (w skali całego kraju), jedynie 141 otrzymało wystarczającą ilość punktów, by znaleźć się w grupie podmiotów pozarządowych realizujących program FIO2019-2020. Projekt z Chotomowa zajmuje 63 pozycję na ogólnokrajowym wykazie listy rankingowej!!!

Tematem wiodącym całego projektu, będą oczywiście pszczoły ….

W ramach otrzymanej dotacji, Stowarzyszenie zamierza przeprowadzić całodzienne, bezpłatne  warsztaty dla 24 klas szkół podstawowych z powiatu legionowskiego, zajęcia warsztatowe dla 5 grup z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z naszego terenu. W ramach projektu Stowarzyszenie przekaże do Centrum Integracji Społecznej w Legionowie mikropasiekę wraz z pełnym wyposażeniem oraz przeszkoli 20 osób, podopiecznych CIS. Natomiast dla osób niezorganizowanych, w ramach projektu,  Stowarzyszenie ma ofertę specjalną -  przewidzianych jest 8 sesji w domku apiterapii, który powstanie na terenie pasieki edukacyjno–szkoleniowej w Chotomowie. Domek ten, to pierwsza taka konstrukcja w naszym powiecie, a może nawet na Mazowszu. Umożliwia on bezpieczne, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, leczenie atmosferą czterech pracujących rodzin pszczelich, czyli poprzez: zapach, powietrze, dźwięki i przyjazne pole magnetyczne wytwarzane przez pracujące 4 rodziny pszczele.

Ze względu na rozmiar działań, projekt rozpisany jest na 2 lata. Już teraz projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem.  Wkrótce do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz szkół z ofertą warsztatów dla klas III – IV zgłoszą się nasi koordynatorzy. Organizatorzy projektu oczekują, że w ramach udziału w projekcie uczestnicy będą zakładali przydomowe ogródki i rabaty z powierzonych pakietów nasion, lub będą opiekowali się mikroulikami w których zasiedlone będą pszczoły murarki.

Zarząd Stowarzyszenie deklaruje, gotowość na przyjęcie pierwszych grup szkolnych już na początku czerwca tego roku. Sprawy związane z uczestnictwem w projekcie proszę kierować na adres fio2019.projekt@nasze-pszczoly.pl.

 

Chotomów, 12.04.2019                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

Wybory samorządowe na Litwie

W wyborach samorządowych na Litwie w 2019 roku stanowisko Mera Rejonu Ignalina objął Pan Justas Rasikas. Dotychczasowy Mer Ignaliny – miasta partnerskiego Serocka - Pan Henrikas Šiaudinis przesłał Burmistrzowi Serocka podziękowania za wieloletnią współpracę

Zmiana terminu zebrania wiejskiego w Gąsiorowie

Szanowni Państwo informujemy o zmianie terminu zebrania, podczas którego mieszkańcy sołectwa Gąsiorowo wybiorą Sołtysa oraz Radę Sołecką.
Zebranie odbędzie się 28 maja 2019r. o godzinie 17.00.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Budowa oświetlenia ulicznego w Serocku i Łasze

W dniu 4 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy z Wykonawcami umowy na roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego na ulicach Orlej, Kochanowskiego i Batogowskiego w Serocku oraz ulicach Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego inwestycji w Serocku jest firma ELVOT Bogdan Uziębło z Warszawy, oświetlenie w Łasze zbuduje zaś firma ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska  z Kobyłki. Łączny koszt realizacji obydwu zadań wyniesie 195.721,50 zł brutto. W ramach realizowanych inwestycji wybudowanie zostanie łącznie 53 nowe punkty świetlne z oprawami led.
Wykonawcy zobowiązani są wykonać roboty w ciągu 60 dni od dnia podpisania umów. Wg wstępnych deklaracji rozpoczęcie prac związanych z układaniem kabli energetycznych na obu inwestycjach planowane jest po 15 kwietnia.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wybory Sołtysów - ważna informacja

Aby wziąć udział w wyborach na sołtysa i do Rady Sołeckiej trzeba być ujętym w rejestrze wyborców prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
     Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi Statutami Sołectw z terenu gminy Serock, do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
    W tym celu należy złożyć w urzędzie gminy (pokój nr 20), wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców wraz z deklaracją oraz kserokopią dowodu osobistego. W ciągu 5 dni zostanie wydana decyzja o wpisaniu do Rejestru Wyborców. Wpis ma charakter stały i obowiązuje do momentu zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały lub złożenia oświadczenia o powrocie do stałego rejestru wyborców zgodnie z miejscem zameldowania. W przypadku dokonania zameldowania na pobyt stały mieszkaniec z urzędu zostaje wpisany do Stałego Rejestru wyborców w gminie Serock.

 

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Informacja o funkcjonowaniu szkół podczas strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia 2019 r. w trzech Szkołach Podstawowych (Jadwisin, Serock, Zegrze) oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej  nie będą odbywały się planowane zajęcia.

Jednocześnie w placówkach tych będą organizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla tych dzieci/uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w tym czasie - w innej formie, po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby szkole lub zespołowi szkolno – przedszkolnemu. 

W przypadku przedłużającego się strajku  Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Serocku proponują następujące zajęcia dla dzieci:

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Józef Zając

Bezpieczeństwo publiczne - dyskusja

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Serocku 27 marca 2019r. odbyła się dyskusja w sprawie oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.
Komendant Komisariatu Policji w Serocku kom. Zbigniew Prusinowski przedstawił ocenę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i powiatu. W trakcie prezentacji przedstawiono dynamikę przestępczości w monitorowanych kategoriach, liczbę stwierdzonych przestępstw narkotykowych. Przedstawiono również ocenę działań prewencyjnych.     

zobacz prezentację

Komendant Straży Miejskiej w Serocku Adam Krzemiński przedstawił działalność Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 r.

zobacz prezentację

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Obszerny zakres ww. sprawozdania objęło sprawy operacyjne, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolno-rozpoznawcze, finansowe, logistyczne oraz priorytety na rok bieżący. Komendant zaprosił do korzystania z sali edukacyjnej „Iskierka”, powstałej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,  w celu popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz wyrobieniu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem.

zobacz prezentację

Następnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Serocku Marian Malinowski przedstawił informację o stanie i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

zobacz prezentację

Na sesji Rady Miejskiej Serocku mieliśmy również okazję wysłuchać ocenę stanu bezpieczeństwa Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przedstawioną przez Wiceprezesa Roberta Rodziewicza. Legionowskie WOPR jest jedyną służbą posiadającą uprawnienia do ratownictwa wodnego w powiecie legionowskim.

zobacz prezentację

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – terminy zebrań

W związku z kończącą się kadencją organów jednostek pomocniczych (Sołtysów i Rad Sołeckich) rozpoczynają się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy sołectw wybiorą nowe władze.  W załączniku poniżej  tabela z terminami wyborów.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Przyjmowanie interesantów w poniedziałek 8.04.2019 r.

INFORMACJA 


Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 
interesantów będzie przyjmował wyłącznie
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając, 
w godzinach 12:00 -15:30. 

Serocki bon żłobkowy i serockie niepubliczne żłobki

Przypominamy, że rodzice których dzieci są objęte opieką niepublicznych żłobków mogą korzystać z dofinansowania w wysokości 300 zł miesięcznie w ramach programu „Serocki bon żłobkowy”.

Szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl

Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa niepubliczne żłobki, których oferty przedstawiamy poniżej.

Zmiana granic miejscowości Borowa Góra i Skubianka

W dniu 14.03.2019r. do Starosty Legionowskiego złożony został wniosek o zmianę granic obrębów Borowa Góra i Skubianka w ewidencji gruntów i budynków oraz na mapie ewidencyjnej.  
       Część obrębu Skubianka stanowi naturalne przedłużenie ulicy Długiej z obrębu Borowa Góra. Mieszkańcy tego rejonu są ściśle związani z miejscowością Borowa Góra, co znajduje odzwierciedlenie w numeracji porządkowej tego obszaru, dlatego też zasadne jest aby przedmiotowe grunty zostały przyłączone do tej miejscowości.
    W ten sposób poczyniono kroki zmierzające do ostatecznego zakończenia sprawy granicy między w/w miejscowościami. Wprowadzone zmiany nie będą powodowały konieczności wymiany jakichkolwiek dokumentów, mogą one natomiast ułatwić właściwe zidentyfikowanie miejsca przez służby porządkowe, a także są istotne z punktu widzenia analiz prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana ta znajdzie również odzwierciedlenie w trakcie wyborów. Po przyjęciu proponowanej zmiany przez Starostę, przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Serocku projekt uchwały korygujący zmianę okręgów wyborczych, mający za zadanie dostosowanie granic okręgu nr 13 (obejmującego Borową Górę) do rzeczywistych granic tej miejscowości.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Sprzedaż biletów LKA i zmiany w kursowaniu

INFORMUJEMY, ŻE OD KWIETNIA ZAPRZESTAJE SIĘ SPRZEDAŻY BILETÓW MIESIĘCZNYCH PAPIEROWYCH!!! EM-KARTY NA KWIECIEŃ BĘDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SEROCKU OD 29.03 (PIĄTEK) DO 03.04 (ŚRODA)
W GODZINACH 8:00 – 16:00
W PONIEDZIAŁEK 01.04 BILETY MOŻNA BĘDZIE ZAKUPIĆ W GODZINACH 10:00 – 18:00!!

Jednocześnie informujemy o zmianach  w kursowaniu LKA od 01.04.2019 (poniedziałek)
LINIA SEROCK – LEGIONOWO PKP – SEROCK
KURS: SEROCK (14:40) – LEGIONOWO PKP – ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 14:45
KURS: SEROCK (14:55) – LEGIONOWO PKP – ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 15:20

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Konferencja 11.04.2019 – Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego

Zapraszamy na konferencję

11 kwietnia 2019 r. w Hotel Windsor w Jachrance odbędzie się konferencja pn. "Tworzenie Partnerstwa  Międzypowiatowego na Rzecz Ożywienia Społeczno-gospodarczego".

Organizatorami wydarzenia są Powiat Legionowski, Powiat Nowodworski oraz urzędy Pracy z Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 kwietnia br. na adres e-mail: sekretariat@puplegionowo.pl lub tel. 22 76 40 305

 

 

 • autor: www.powiat-legionowski.pl

Sprzedaż samochodu pożarniczego - informacja

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przekazuje informację z otwarcia ofert dotyczących samochodu pożarniczego.

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

11 marca 2019 r. - odwołany dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że dnia 11 marca 2019 roku nie będzie dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego. Przepraszamy za utrudnienia.

Konkurs dla dzieci

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa 29 marca 2019 r.! Uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu br.

Więcej TUTAJ.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - konkurs

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy pierwszego miejsca w 2018 roku, Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Więcej: TUTAJ.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Jednorazowa zmiana godzin dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Mariusza Rosińskiego  w dniu dzisiejszym tj. 25.02.2019 r. Przewodniczący będzie przyjmował interesantów w godzinach 19.30-20.30. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 14 lutego 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa -LEGION, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 107 na realizacje zadania publicznego ,,Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach oraz wdrożenie systemu SYRENA- System REagowania Na Apele o Krew w Gminie Serock '.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego  w załączonych plikach.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, w związku z „Kampanią społeczną na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na:

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE
pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach PROW
oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020".

Łatwiejszy Pit za 2018 r.

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które od 15 lutego będzie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl.

PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te możesz uaktualnić.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskaże też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Informacja o szkoleniu organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które to jest dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo".

Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne, ul. H. Sienkiewicza, 09-100 Płońsk. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

W załączeniu ulotka informacyjna.

 

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie zorganizowane zostało z myślą o organizacjach pozarządowych działających na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz osobach zainteresowanych działalnością  w obszarze ekonomii społecznej. 

Szczegóły w pliku załączonym poniżej. 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku. W wyniku dokonanych zmian, dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.596.657,60 zł, natomiast wydatki o kwotę 2.577.853,79 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy- zmniejszenia się o kwotę 18.803,81 zł. 

Następnie radni przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Regulamin reguluje i uszczegóławia podstawowe kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielanie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, 50 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock, wnoszonej za dany rok. Do bonifikaty uprawnione są osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała ma na celu przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni m. in. poprzez niekontrolowane umieszczanie na nieruchomościach nośników reklamowych. Sporządzone w trakcie prac nad dokumentem regulacje dadzą możliwość uporządkowania tzw. chaosu reklamowego w  przestrzeni publicznej. Uchwała regulowała będzie także kwestie dotyczące ogrodzeń, w uzasadnionych przypadkach może zakazać ich realizacji, oraz obiektów małej architektury umieszczanych w przestrzeni publicznej. 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczas obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock musiał zostać dostosowany do zmian. Rada, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności Rada Miejska przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu. Zmiana polega na zwiększeniu liczby członków Rady, który ma na celu równomierne ukształtowanie reprezentacji środowiska seniorów z terenu Miasta i Gminy Serock - zarówno środowiska wiejskiego jak również mieszkańców Serocka oraz Zegrza.

W dalszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, w następującym składzie: Artur Borkowski - Przewodniczący Rady Społecznej - Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Rafał Tyka - członek Rady Społecznej - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Teresa Krzyczkowska- członek Rady Społecznej- przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku, Włodzimierz Skośkiewicz - członek Rady Społecznej - przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku, Wiesław Winnicki - członek Rady Społecznej - przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku.
W ostatnim punkcie Radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni oraz sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Relację z sesji można obejrzeć TUTAJ
                            

 

 • autor: Biuro Rady Miejskiej

Pierwsze otwarcia przetargów za nami

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji zawartych w budżecie na rok 2019. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczą usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w m. Dębe (droga woj. nr 632W na odcinku od kładki do granic gminy tzw. zapora), w m. Stasi Las – ul. Tęczowa oraz w Serocku – ul. Słoneczna Polana i Błękitna. W trzech postępowaniach wpłynęło w sumie 21 ofert – po 7 na każde zamówienie. Ceny zaproponowane przez oferentów kształtowały się następująco:  

Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dębe” – cena najniższa 6.469,80 zł, cena najwyższa 85.000,00 zł. 
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Stasi Las, ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej”- cena najniższa 3.813,00 zł, cena najwyższa 18.696,00 zł.
Zadanie 3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Słoneczna Polana, Błękitna – oświetlenie drogi gminnej” - cena najniższa 6.222,00 zł cena najwyższa 26.445,00 zł.

W dniu  dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową oświetlenia na ul. Orlej, Kochanowskiego i Batogowskiego w Serocku. Do dnia 8 lutego 2019 r. planujemy również ogłosić przetargi na realizację kolejnych robót budowalnych tj. budowę oświetlenia na ul. Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku na ulicy Jaśminowej. 

Ponadto, w styczniu br. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie związane z przebudową zjazdu na drogę gminną – działka nr ewid. 235 w m. Marynino gm. Serock. Mimo upublicznienia ogłoszenia na stronie internetowej oraz przesłania zaproszenia do złożenia oferty do kilku wykonawców działających w branży brukarskiej na terenie naszej gminy, w terminie składania ofert złożona została tylko jedna oferta na kwotę 18.327,00 zł. Ofertę złożyła firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo – Budowlane, Brukarstwo z Serocka.
 

Budowa oświetlenia w Dosinie zakończona 

W ostatnim tygodniu stycznia br. zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją zeszłorocznej inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego w Dosinie w ciągu drogi gminnej nr 180420W. Zadanie to obejmowało budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości łącznej Lc~3127 m, 65 szt. słupów stalowych o wysokości 8 m, 6 m i 5 m oraz oprawy LED o mocy 38W, 20W i 14W. Nowobudowane oświetlenie zostanie zasilone z dwóch nowych szaf oświetlenia ulicznego (SOK). Budowa oświetlenia została zrealizowana również na ulicach bocznych tj. ul. Borówkowej i Hiacyntowej, Laurowej i Zapiecek.

Roboty prowadzone były w okresie zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, mróz, roztopy, opady deszczu), co nie pozwoliło w wielu miejscach na bieżące przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawcą robót budowlanych była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Razem z Wykonawcą monitorujemy stan techniczny ulic w miejscach gdzie prowadzone były prace rozkopowe. Chcemy poinformować, że Wykonawca zobowiązał się do poprawienia stanu technicznego dróg. Pogoda jednak nie pozwala na to, a weekendowe roztopy z opadami deszczu i opadami śniegu tej nocy sprawiły, że w kilku miejscach pojawiły się utrudnienia w ruchu pojazdów oraz dojazdem do posesji. Czekamy na poprawienie się warunków pogodowych aby móc wykonać zaplanowane prace i aby przyniosły one zakładany rezultat. Przepraszamy za wszelkie powstałe utrudnienia. 

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H (obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja H jest ostatnią dużą sekcją planistyczną z terenu gminy, dla której procedura planistyczna rozpoczęła się już w 2010 roku. 
Zmianie ulegną zapisy w planie w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości na przestrzeni lat oraz zmiany dotyczącej zarówno przeznaczenia indywidualnych nieruchomości, jak i zasad ich zagospodarowania, takich jak rodzaj, funkcja i gabaryty zabudowy.
Zachęcamy do udziału i zapoznanie się z wyłożonymi dokumentami planistycznymi.
Nowoopracowany miejscowy plan będzie podstawowym dokumentem, który na najbliższe lata przesądzi o możliwości zagospodarowania Państwa nieruchomości.
Szczegóły dotyczące terminów wyłożenia, termin składania uwag zostały zawarte w ogłoszeniu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku,  ul. Rynek 21.

W dniu 13.02.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. 


Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Przyjmowanie interesantów

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając, w godzinach 12:00 -15:30. 
 

Możliwość zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) przekazuje organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze gminy, do zaopiniowania projekt ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r."
Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu na adres:

ochronasrodowiska@serock.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Termin składania uwag upływa w dniu 20.02.2019 r. 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Informacja o naborze wniosków

 

Informacja o naborze wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Plik w załączeniu. 

Więcej informacji o programie https://rownacszanse.pl/o-programie

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym!

Zgodnie z art. 9nb ust 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
Sprawozdanie to należy przekazać właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w formie papierowej.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

„Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego” – konferencja w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”.      
Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące agrotechniki, zwalczania agrofagów, doboru odmian i nawożenia rzepaku ozimego. Wiodącym zagadnieniem będzie optymalizacja uprawy rzepaku ozimego. Temat ten omówi dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję (Syngenta Polska, Arysta LifeScience, Dekalb, Saatbau Polska, IGP Polska, Luvena, CN w Warszawie) jej uczestnicy będą mogli uzyskać informacje i materiały reklamowe.

Tematyka konferencji jest atrakcyjna dla rolników uprawiających rzepak ozimy jak i dla przymierzających się do tej uprawy. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko plantatorów rzepaku ozimego, ale także zainteresowanych mieszkańców regionu. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nadmieniamy, że  rolnicy ubiegający się o przyznanie pomocy z wybranych działań z PROW na lata 2014-2020 zobowiązali się do udziału w szkoleniach i uzyskania zaświadczeń o ich odbyciu.

Zapraszamy

Monika Górzyńska, Tel. 23 663 07 14

 

 • autor: MODR Odział Poświętne w Płońsku

Wybrano schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu MiG Serock

W związku z trwającymi pracami nad „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku” informujemy Państwa o wynikach postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu (schroniska) świadczącego usługę zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Serock. W ponowionym postępowaniu do złożenia ofert cenowych na realizację tego zadania zaproszenia zostały skierowane bezpośrednio do 5 schronisk spełniających kryterium odległości nie przekraczającej 100 km od granic Miasta i Gminy Serock. Efektem były oferty złożone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Bąkówka, Ostrów Maz. oraz PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06–400 Ciechanów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło pierwsze z nich. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie zawierania z tym podmiotem umowy. Z uwagi na brak ofert powtórzone zostało także postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu sprawującego całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Do realizacji usług weterynaryjnych takich jak m.in. sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie, czy odpchlenie i odrobaczenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock zgłosiły się dwa gabinety weterynaryjne tj. Lecznica dla Zwierząt FRINGILLA Cezary Witeszczak oraz Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Machowski, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy. 

Opracowywany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r. będzie realizowany w oparciu i we współpracy ze wszystkimi wyżej wymienionymi podmiotami. Niezwłocznie po zakończeniu opracowywania, projekt Programu (…) zostanie przekazany właściwym organom i instytucjom do zaopiniowania. Po upływie określonego przepisami 21 – dniowego terminu na wyrażenie opinii, projekt Programu stanowiący załącznik do stosownej uchwały Rady Miejskiej będzie mógł być przedmiotem jej prac.

 • autor: Referat Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Znicz dla Prezydenta Adamowicza

W związku z apelem prezydentów Sopotu, Warszawy i Gliwic o uczczenie pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, informujemy, że – w czasie sobotnich uroczystości pogrzebowych - istnieje możliwość zapalenie znicza na serockim rynku zwyczajowo pod tablicą pamięci przy Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 

 

Wybrano sołtysa wsi Wola Smolana 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane na podstawie uchwały nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw na lata 2019-2023. Zebranie wiejskie zwołane w celu wybrania sołtysa otworzył Pan Artur Borkowski Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 
Zgodnie ze spisem wyborców sporządzonym w dniu 15 stycznia 2019 r. liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa wyniosła 118 osób. W zebraniu uczestniczyły 24 osoby uprawnione do głosowania. 
Spośród zebranych mieszkańców sołectwa zgłoszono jednego kandydata, w głosowaniu tajnym sołtysem wsi Wola Smolana wybrana została Pani Teresa Srebrnik, która otrzymała 21 głosów. Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Smolana wybrało także skład Rady Sołeckiej. W głosowaniu tajnym do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pani Agnieszka Jaworska, Elżbieta Śliwińska, Marian Malinowski oraz Leszek Sosnowski.
Po dokonaniu wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej zebrani mieszkańcy Woli Smolanej przedstawili Burmistrzowi wnioski związane z rozwojem miejscowości.  


Nowo wybranej Pani Teresie Srebrnik serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizowaniu decyzji służących lokalnej  wspólnocie.
 

Krok w kierunku wykorzystania serockich źródeł termalnych

Od kilku tygodni w Jachrance wykonywane są odwierty geotermalne. Pozyskanie wód termalnych służyć ma realizacji ośrodka o charakterze sanatoryjnym z programem balneologii, leczenia wodami, usługami rehabilitacyjnymi i profilaktyką prozdrowotną, dodatkowo towarzyszyć ma temu pozyskanie ciepła z ziemi (energii odnawialnej). Zakończenie prac odwiertu I zaplanowano (zgodnie z informacjami Inwestora) do 31.01.2019 r.
Prace związane z odwiertem II będą realizowane przez około dwa miesiące (marzec/kwiecień 2019 r.).
Ze względów technologicznych proces wiercenia wymaga pracy w ruchu ciągłym, przy czym w trakcie wiercenia w zależności od etapu prac występują okresy, gdy natężenie hałasu jest bliskie maksymalnym dopuszczalnym wartościom oraz takie, w których jest ono relatywnie nieduże. 
Wykonawca odwiertów podjął działania zmierzające do zmniejszenia hałasu i wykonał ekrany dźwiękochłonne firmy Exflo o wysokości 6 m, dodatkowo wykonał lokalne wyciszenia urządzeń wiertniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Środowiska dotyczącym wykonywania odwiertów wiertniczych pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/wykonanie-glebokiego-otworu-wiertniczego-krok-po-kroku
 

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego znajduje się pod adresem:  

https://www.bip.serock.pl/plik,10444,informacja-o-wyniku-konkursu-ofert-na-wsparcie-zadania-publicznego-gminy-miasto-i-gmina-serock.pdf

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

mTożsamość na smartfonie!

Minister Cyfryzacji zachęca do uwzględniania ,,publicznej aplikacji mobilnej” mObywatel, jako narzędzia pozwalającego na weryfikację tożsamości osób odwiedzających różne instytucje. Aplikacja ta została opracowana i jest udostępniana przez Ministerstwo Cyfryzacji celem zapewnienia obywatelom możliwości posługiwania się mDokumentami, czyli dokumentami przechowywanymi i obsługiwanymi przy użyciu nowoczesnych telefonów komórkowych. Użytkownicy aplikacji mObywatel mają możliwość pobrania i posługiwania się mDokumentem nazwanym mTożsamość. Dokument ten zawiera dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości osoby legitymującej się przy użyciu aplikacji mObywatel. Bezpieczeństwo weryfikacji osób legitymujących się mTożsamością, wynika w szczególności z faktu, iż każda osoba, której wydano taki dokument została uprzednio uwierzytelniona przy użyciu profilu zaufanego e-puap. Dane zawarte w mTożsamości  są przechowywane na telefonie komórkowym w zaszyfrowanej formie, co wyklucza możliwość skopiowania i przeniesienia tego mDokumentu na inny telefon i posługiwania się nim przez osoby do tego nieuprawnione.

 

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

"Łatwiejszy Pit za 2018 r"

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Legionowie zamieszczamy  komunikat o nazwie „Łatwiejszy Pit za 2018r”.

Treść w/w informacji w poniższym linku https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Urząd Statystyczny w Warszawie przeprowadza badania ankietowe

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy ponadto do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

 

 

Odśnieżanie przed posesją

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur skutkujących jego zamarzaniem, Straż Miejska w Serocku przypomina o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obligującym właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku m. in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niestosowanie się do powyższego obowiązku sprowadzić może niebezpieczeństwo zaistnienia wypadków, jak również grozi karą grzywny.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi – wybór schroniska

W dniu 4 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock zamieszczone zostało zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.”
Jednym z warunków udziału w ww. postępowaniu była lokalizacja schroniska w odległości nie większej niż 100 km od granic miasta i gminy Serock. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta, która z uwagi na nie spełnianie kryterium odległości została odrzucona, a całe postępowanie unieważnione.
Z uwagi na fakt, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym zapewnienie im miejsca w schronisku), zaproszenie do złożenia oferty zostało ponowione, pozostawiając w nim takie same warunki udziału. Zdecydowano się na formę publicznego ogłoszenia (zamieszczenie na BIP Urzędu Miasta i Gminy Serock) połączonego z wystosowaniem zaproszenia do 5 schronisk spełniających określone w zamówieniu kryteria. Niestety nie można wykluczyć, że sytuacja się nie powtórzy i aby spełnić ustawowy obowiązek będziemy zmuszeni zmienić warunki udziału w postępowaniu. Tym bardziej, że wyłoniony podmiot świadczący tę usługę musi zostać wskazany w przekazywanym najpóźniej do dnia 1 lutego, do zaopiniowania dokumencie jakim jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock.
Co ważne i warte podkreślenia – skierowanie bezdomnego zwierzęcia do schroniska jest rozwiązaniem najmniej przez nas pożądanym. W ubiegłym roku podjęliśmy starania, aby opiekę nad zwierzętami bezdomnymi udało się maksymalnie zorganizować z jak najmniejszym udziałem podmiotu zewnętrznego, w tym m.in. schroniska. Przyjęty w 2018 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock wprowadził pewne „nowe” rozwiązania. Już dziś wiemy, że nadanie uprawnienia Straży Miejskiej do odławiania bezdomnych zwierząt było trafną decyzją. Formacja ta została w tym zakresie przeszkolona oraz wyposażona we właściwe sprzęty ułatwiające realizację zadania. Ponad 400 podjętych przez nią interwencji to liczba, która z pewnością będzie rosła. Podobnie, położenie większego nacisku na zorganizowanie i usprawnienie funkcjonowania punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt przed ich transportem do schroniska lub oddaniem do adopcji, to element, który pozwolił wielu zwierzętom znaleźć nowy dom. Tak duża liczba zawartych umów adopcyjnych (43! przy 9 zwierzętach skierowanych do schroniska), to duża zasługa wszystkich osób, którym nie tylko zależy na losie i dobrostanie zwierząt, lecz także chcą współpracować z nami i razem wypracowywać najlepsze rozwiązania służące ochronie zwierząt. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o działalności Fundacji Pomagamy Bidom z Serocka, która mimo, że formalnie została powołana w ostatnim kwartale roku, to swoim niesłabnącym zaangażowaniem wspierała nas przez cały rok.
Realizacja ubiegłorocznego Programu opieki (…) to także 167 sfinansowanych przez nas zabiegów sterylizacji/ kastracji zwierząt – psów i kotów, dokonanie 57 oznakowania zwierząt, zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz finansowanie leczenia (także specjalistycznego) zwierząt bezdomnych.
Przed nami kolejny rok realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania na ten rok, to choćby rozbudowa i doposażenie punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych, większa kontrola zawieranych umów adopcyjnych czy też bardziej efektywne sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym większa kontrola populacji.
Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie, poparte rzeczywistym zaangażowaniem, dobrą wolą i profesjonalizmem.  Dadzą one gwarancję podniesienia jakości wzajemnej współpracy ukierunkowanej na poprawę losu bezdomnych zwierząt.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Efekt ekologiczny osiągnięty !

W dniu 14 grudnia 2018 r. upłynął termin osiągnięcia przez Miasto i Gminę Serock efektu ekologicznego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las.” Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki na preferencyjnych warunkach , na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, do której przyłączono mieszkańców, osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiana opłaty śmieciowej od 2019 roku

W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o którego przyczynach Urząd Miasta i Gminy w Serocku informował w artykule ,, Dlaczego opłaty za odbiór odpadów komunalnych muszą wzrosnąć?” od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 16/III/2018 Rady Miejskiej  w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku nowa stawka wyniesie 20,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregacji śmieci oraz 40,00 zł za każdą osobę zamieszkującą, która nie segreguje odpadów.
Natomiast ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyniesie 240,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 480,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny na podstawie Uchwały Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, tj. wysokość opłaty powinna być tak ustalona, aby pokrywać koszty ponoszone przez gminę.

 

 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”

Z dniem  12 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała  Nr  21/IV/2018  Rady  Miejskiej  w Serocku z dnia  19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę  w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

Zmiany polegają na tym, że Bon żłobkowy będzie przysługiwał:

-  rodzicom dziecka od ukończenia 20 tygodnia życia,

-  oraz   osobom , które nie rozliczały się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania terenu Miasta i Gminy Serock złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. Więcej informacji.

Komitety wyborcze – termin sprawozdania

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina, iż pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani są do przedłożenia właściwemu komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 21.01.2019r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostępniania

Poświąteczna zbiórka choinek

Niestety święta już za nami i powoli zaczynamy likwidować choinki, które zdobiły mieszkania i cieszyły swoim widokiem w okresie świątecznym. W dniach od 7 stycznia do 1 lutego 2019  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

W zabudowie wielorodzinnej choinki można pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd będą zabierane w każdy piątek w podanym powyżej okresie.

W ramach poświątecznej zbiórki choinek w PSZOK–u można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod  nr tel.  (22) 782 75 73.

Dyżur prawnika odwołany !

Informujemy, że dyżur prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dnia dzisiejszego tj;  04.01.2019 roku (piątek), nie odbędzie się. Przepraszamy za utrudnienia.

Już 13 stycznia finał WOŚP

Jak w całej Polsce, również w gminie Serock 13 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowane zostaną dwa sztaby – w Serocku, w PZSP, przy ul. Wolskiego 8 i Jadwisinie – w Szkole Podstawowej, przy ul. Szkolnej 46. Szczegóły już wkrótce!  
 

Dyżur Przewodniczącego odwołany

 

27 maja - dyżur Przewodniczącego RM odwołany.

W poniedziałek 27 maja, Przewodniczący Rady Miejskiej nie będzie pełnił dyżuru w godzinach 17.30-19.30. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.