2019

Menu rwd

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 14 lutego 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa -LEGION, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 107 na realizacje zadania publicznego ,,Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkołach oraz wdrożenie systemu SYRENA- System REagowania Na Apele o Krew w Gminie Serock '.

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego  w załączonych plikach.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Zaproszenie na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, w związku z „Kampanią społeczną na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców” serdecznie zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na:

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE
pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach PROW
oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020".

Łatwiejszy Pit za 2018 r.

Twój e-PIT to zeznanie podatkowe PIT-37 lub/i PIT-38, które od 15 lutego będzie udostępnione w serwisie podatki.gov.pl.

PIT wypełni i udostępni urząd skarbowy (nie musisz składać żadnego wniosku w tej sprawie). Znajdziesz w nim informacje od pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak numer Twojego rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane organizacji pożytku publicznego (OPP). Dane te możesz uaktualnić.

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskaże tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskaże też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Informacja o szkoleniu organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, które to jest dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo".

Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne, ul. H. Sienkiewicza, 09-100 Płońsk. Rozpoczęcie o godzinie 9:00.

W załączeniu ulotka informacyjna.

 

Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS zaprasza na szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych jako podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie zorganizowane zostało z myślą o organizacjach pozarządowych działających na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz osobach zainteresowanych działalnością  w obszarze ekonomii społecznej. 

Szczegóły w pliku załączonym poniżej. 

Relacja z V sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 30 stycznia 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2028 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku. W wyniku dokonanych zmian, dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 2.596.657,60 zł, natomiast wydatki o kwotę 2.577.853,79 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy- zmniejszenia się o kwotę 18.803,81 zł. 

Następnie radni przyjęli uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody. Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Regulamin reguluje i uszczegóławia podstawowe kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielanie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, 50 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock, wnoszonej za dany rok. Do bonifikaty uprawnione są osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Uchwała ma na celu przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni m. in. poprzez niekontrolowane umieszczanie na nieruchomościach nośników reklamowych. Sporządzone w trakcie prac nad dokumentem regulacje dadzą możliwość uporządkowania tzw. chaosu reklamowego w  przestrzeni publicznej. Uchwała regulowała będzie także kwestie dotyczące ogrodzeń, w uzasadnionych przypadkach może zakazać ich realizacji, oraz obiektów małej architektury umieszczanych w przestrzeni publicznej. 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotychczas obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock musiał zostać dostosowany do zmian. Rada, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności Rada Miejska przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock oraz nadania jej Statutu. Zmiana polega na zwiększeniu liczby członków Rady, który ma na celu równomierne ukształtowanie reprezentacji środowiska seniorów z terenu Miasta i Gminy Serock - zarówno środowiska wiejskiego jak również mieszkańców Serocka oraz Zegrza.

W dalszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, w następującym składzie: Artur Borkowski - Przewodniczący Rady Społecznej - Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Rafał Tyka - członek Rady Społecznej - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego, Teresa Krzyczkowska- członek Rady Społecznej- przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku, Włodzimierz Skośkiewicz - członek Rady Społecznej - przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku, Wiesław Winnicki - członek Rady Społecznej - przedstawiciel Rady Miejskiej w Serocku.
W ostatnim punkcie Radni zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni oraz sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Relację z sesji można obejrzeć TUTAJ
                            

 

 • autor: Biuro Rady Miejskiej

Pierwsze otwarcia przetargów za nami

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na wykonanie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji zawartych w budżecie na rok 2019. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczą usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy oświetlenia drogowego w m. Dębe (droga woj. nr 632W na odcinku od kładki do granic gminy tzw. zapora), w m. Stasi Las – ul. Tęczowa oraz w Serocku – ul. Słoneczna Polana i Błękitna. W trzech postępowaniach wpłynęło w sumie 21 ofert – po 7 na każde zamówienie. Ceny zaproponowane przez oferentów kształtowały się następująco:  

Zadanie 1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Dębe” – cena najniższa 6.469,80 zł, cena najwyższa 85.000,00 zł. 
Zadanie 2. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Stasi Las, ul. Tęczowa – oświetlenie drogi gminnej”- cena najniższa 3.813,00 zł, cena najwyższa 18.696,00 zł.
Zadanie 3. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Słoneczna Polana, Błękitna – oświetlenie drogi gminnej” - cena najniższa 6.222,00 zł cena najwyższa 26.445,00 zł.

W dniu  dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową oświetlenia na ul. Orlej, Kochanowskiego i Batogowskiego w Serocku. Do dnia 8 lutego 2019 r. planujemy również ogłosić przetargi na realizację kolejnych robót budowalnych tj. budowę oświetlenia na ul. Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Serocku na ulicy Jaśminowej. 

Ponadto, w styczniu br. przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie związane z przebudową zjazdu na drogę gminną – działka nr ewid. 235 w m. Marynino gm. Serock. Mimo upublicznienia ogłoszenia na stronie internetowej oraz przesłania zaproszenia do złożenia oferty do kilku wykonawców działających w branży brukarskiej na terenie naszej gminy, w terminie składania ofert złożona została tylko jedna oferta na kwotę 18.327,00 zł. Ofertę złożyła firma Stanisław Łoniewski Usługi Remontowo – Budowlane, Brukarstwo z Serocka.
 

Budowa oświetlenia w Dosinie zakończona 

W ostatnim tygodniu stycznia br. zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją zeszłorocznej inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego w Dosinie w ciągu drogi gminnej nr 180420W. Zadanie to obejmowało budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości łącznej Lc~3127 m, 65 szt. słupów stalowych o wysokości 8 m, 6 m i 5 m oraz oprawy LED o mocy 38W, 20W i 14W. Nowobudowane oświetlenie zostanie zasilone z dwóch nowych szaf oświetlenia ulicznego (SOK). Budowa oświetlenia została zrealizowana również na ulicach bocznych tj. ul. Borówkowej i Hiacyntowej, Laurowej i Zapiecek.

Roboty prowadzone były w okresie zimowym, przy zmiennych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, mróz, roztopy, opady deszczu), co nie pozwoliło w wielu miejscach na bieżące przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawcą robót budowlanych była firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. Razem z Wykonawcą monitorujemy stan techniczny ulic w miejscach gdzie prowadzone były prace rozkopowe. Chcemy poinformować, że Wykonawca zobowiązał się do poprawienia stanu technicznego dróg. Pogoda jednak nie pozwala na to, a weekendowe roztopy z opadami deszczu i opadami śniegu tej nocy sprawiły, że w kilku miejscach pojawiły się utrudnienia w ruchu pojazdów oraz dojazdem do posesji. Czekamy na poprawienie się warunków pogodowych aby móc wykonać zaplanowane prace i aby przyniosły one zakładany rezultat. Przepraszamy za wszelkie powstałe utrudnienia. 

Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H (obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Sekcja H jest ostatnią dużą sekcją planistyczną z terenu gminy, dla której procedura planistyczna rozpoczęła się już w 2010 roku. 
Zmianie ulegną zapisy w planie w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości na przestrzeni lat oraz zmiany dotyczącej zarówno przeznaczenia indywidualnych nieruchomości, jak i zasad ich zagospodarowania, takich jak rodzaj, funkcja i gabaryty zabudowy.
Zachęcamy do udziału i zapoznanie się z wyłożonymi dokumentami planistycznymi.
Nowoopracowany miejscowy plan będzie podstawowym dokumentem, który na najbliższe lata przesądzi o możliwości zagospodarowania Państwa nieruchomości.
Szczegóły dotyczące terminów wyłożenia, termin składania uwag zostały zawarte w ogłoszeniu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.02.2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku,  ul. Rynek 21.

W dniu 13.02.2019 r. o godz. 16.00 w siedzibie OSP w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35 odbędzie się dodatkowe spotkanie otwarte w sprawie omówienia zapisów przyjętych w projekcie planu. 


Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

Przyjmowanie interesantów

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając, w godzinach 12:00 -15:30. 
 

Możliwość zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) przekazuje organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działających na obszarze gminy, do zaopiniowania projekt ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r."
Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu programu na adres:

ochronasrodowiska@serock.pl

lub pocztą tradycyjną na adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Termin składania uwag upływa w dniu 20.02.2019 r. 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Informacja o naborze wniosków

 

Informacja o naborze wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Plik w załączeniu. 

Więcej informacji o programie https://rownacszanse.pl/o-programie

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym!

Zgodnie z art. 9nb ust 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
Sprawozdanie to należy przekazać właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w formie papierowej.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

„Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego” – konferencja w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”.      
Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące agrotechniki, zwalczania agrofagów, doboru odmian i nawożenia rzepaku ozimego. Wiodącym zagadnieniem będzie optymalizacja uprawy rzepaku ozimego. Temat ten omówi dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję (Syngenta Polska, Arysta LifeScience, Dekalb, Saatbau Polska, IGP Polska, Luvena, CN w Warszawie) jej uczestnicy będą mogli uzyskać informacje i materiały reklamowe.

Tematyka konferencji jest atrakcyjna dla rolników uprawiających rzepak ozimy jak i dla przymierzających się do tej uprawy. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko plantatorów rzepaku ozimego, ale także zainteresowanych mieszkańców regionu. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Nadmieniamy, że  rolnicy ubiegający się o przyznanie pomocy z wybranych działań z PROW na lata 2014-2020 zobowiązali się do udziału w szkoleniach i uzyskania zaświadczeń o ich odbyciu.

Zapraszamy

Monika Górzyńska, Tel. 23 663 07 14

 

 • autor: MODR Odział Poświętne w Płońsku

Wybrano schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu MiG Serock

W związku z trwającymi pracami nad „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku” informujemy Państwa o wynikach postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu (schroniska) świadczącego usługę zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Serock. W ponowionym postępowaniu do złożenia ofert cenowych na realizację tego zadania zaproszenia zostały skierowane bezpośrednio do 5 schronisk spełniających kryterium odległości nie przekraczającej 100 km od granic Miasta i Gminy Serock. Efektem były oferty złożone przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Bąkówka, Ostrów Maz. oraz PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06–400 Ciechanów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło pierwsze z nich. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie zawierania z tym podmiotem umowy. Z uwagi na brak ofert powtórzone zostało także postępowanie w sprawie wyłonienia podmiotu sprawującego całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Do realizacji usług weterynaryjnych takich jak m.in. sterylizacja, kastracja, trwałe znakowanie, czy odpchlenie i odrobaczenie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock zgłosiły się dwa gabinety weterynaryjne tj. Lecznica dla Zwierząt FRINGILLA Cezary Witeszczak oraz Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Piotr Machowski, z którymi zostaną zawarte stosowne umowy. 

Opracowywany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r. będzie realizowany w oparciu i we współpracy ze wszystkimi wyżej wymienionymi podmiotami. Niezwłocznie po zakończeniu opracowywania, projekt Programu (…) zostanie przekazany właściwym organom i instytucjom do zaopiniowania. Po upływie określonego przepisami 21 – dniowego terminu na wyrażenie opinii, projekt Programu stanowiący załącznik do stosownej uchwały Rady Miejskiej będzie mógł być przedmiotem jej prac.

 • autor: Referat Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Znicz dla Prezydenta Adamowicza

W związku z apelem prezydentów Sopotu, Warszawy i Gliwic o uczczenie pamięci tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, informujemy, że – w czasie sobotnich uroczystości pogrzebowych - istnieje możliwość zapalenie znicza na serockim rynku zwyczajowo pod tablicą pamięci przy Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 

 

Wybrano sołtysa wsi Wola Smolana 

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane na podstawie uchwały nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw na lata 2019-2023. Zebranie wiejskie zwołane w celu wybrania sołtysa otworzył Pan Artur Borkowski Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 
Zgodnie ze spisem wyborców sporządzonym w dniu 15 stycznia 2019 r. liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa wyniosła 118 osób. W zebraniu uczestniczyły 24 osoby uprawnione do głosowania. 
Spośród zebranych mieszkańców sołectwa zgłoszono jednego kandydata, w głosowaniu tajnym sołtysem wsi Wola Smolana wybrana została Pani Teresa Srebrnik, która otrzymała 21 głosów. Zebranie Wiejskie sołectwa Wola Smolana wybrało także skład Rady Sołeckiej. W głosowaniu tajnym do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Pani Agnieszka Jaworska, Elżbieta Śliwińska, Marian Malinowski oraz Leszek Sosnowski.
Po dokonaniu wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej zebrani mieszkańcy Woli Smolanej przedstawili Burmistrzowi wnioski związane z rozwojem miejscowości.  


Nowo wybranej Pani Teresie Srebrnik serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizowaniu decyzji służących lokalnej  wspólnocie.
 

Krok w kierunku wykorzystania serockich źródeł termalnych

Od kilku tygodni w Jachrance wykonywane są odwierty geotermalne. Pozyskanie wód termalnych służyć ma realizacji ośrodka o charakterze sanatoryjnym z programem balneologii, leczenia wodami, usługami rehabilitacyjnymi i profilaktyką prozdrowotną, dodatkowo towarzyszyć ma temu pozyskanie ciepła z ziemi (energii odnawialnej). Zakończenie prac odwiertu I zaplanowano (zgodnie z informacjami Inwestora) do 31.01.2019 r.
Prace związane z odwiertem II będą realizowane przez około dwa miesiące (marzec/kwiecień 2019 r.).
Ze względów technologicznych proces wiercenia wymaga pracy w ruchu ciągłym, przy czym w trakcie wiercenia w zależności od etapu prac występują okresy, gdy natężenie hałasu jest bliskie maksymalnym dopuszczalnym wartościom oraz takie, w których jest ono relatywnie nieduże. 
Wykonawca odwiertów podjął działania zmierzające do zmniejszenia hałasu i wykonał ekrany dźwiękochłonne firmy Exflo o wysokości 6 m, dodatkowo wykonał lokalne wyciszenia urządzeń wiertniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Środowiska dotyczącym wykonywania odwiertów wiertniczych pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/wykonanie-glebokiego-otworu-wiertniczego-krok-po-kroku
 

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego znajduje się pod adresem:  

https://www.bip.serock.pl/plik,10444,informacja-o-wyniku-konkursu-ofert-na-wsparcie-zadania-publicznego-gminy-miasto-i-gmina-serock.pdf

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

mTożsamość na smartfonie!

Minister Cyfryzacji zachęca do uwzględniania ,,publicznej aplikacji mobilnej” mObywatel, jako narzędzia pozwalającego na weryfikację tożsamości osób odwiedzających różne instytucje. Aplikacja ta została opracowana i jest udostępniana przez Ministerstwo Cyfryzacji celem zapewnienia obywatelom możliwości posługiwania się mDokumentami, czyli dokumentami przechowywanymi i obsługiwanymi przy użyciu nowoczesnych telefonów komórkowych. Użytkownicy aplikacji mObywatel mają możliwość pobrania i posługiwania się mDokumentem nazwanym mTożsamość. Dokument ten zawiera dane pobrane z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości osoby legitymującej się przy użyciu aplikacji mObywatel. Bezpieczeństwo weryfikacji osób legitymujących się mTożsamością, wynika w szczególności z faktu, iż każda osoba, której wydano taki dokument została uprzednio uwierzytelniona przy użyciu profilu zaufanego e-puap. Dane zawarte w mTożsamości  są przechowywane na telefonie komórkowym w zaszyfrowanej formie, co wyklucza możliwość skopiowania i przeniesienia tego mDokumentu na inny telefon i posługiwania się nim przez osoby do tego nieuprawnione.

 

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

"Łatwiejszy Pit za 2018 r"

Na prośbę Urzędu Skarbowego w Legionowie zamieszczamy  komunikat o nazwie „Łatwiejszy Pit za 2018r”.

Treść w/w informacji w poniższym linku https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Urząd Statystyczny w Warszawie przeprowadza badania ankietowe

Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy ponadto do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

 

 

Odśnieżanie przed posesją

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur skutkujących jego zamarzaniem, Straż Miejska w Serocku przypomina o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obligującym właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku m. in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niestosowanie się do powyższego obowiązku sprowadzić może niebezpieczeństwo zaistnienia wypadków, jak również grozi karą grzywny.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi – wybór schroniska

W dniu 4 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock zamieszczone zostało zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2019 r.”
Jednym z warunków udziału w ww. postępowaniu była lokalizacja schroniska w odległości nie większej niż 100 km od granic miasta i gminy Serock. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko 1 oferta, która z uwagi na nie spełnianie kryterium odległości została odrzucona, a całe postępowanie unieważnione.
Z uwagi na fakt, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (w tym zapewnienie im miejsca w schronisku), zaproszenie do złożenia oferty zostało ponowione, pozostawiając w nim takie same warunki udziału. Zdecydowano się na formę publicznego ogłoszenia (zamieszczenie na BIP Urzędu Miasta i Gminy Serock) połączonego z wystosowaniem zaproszenia do 5 schronisk spełniających określone w zamówieniu kryteria. Niestety nie można wykluczyć, że sytuacja się nie powtórzy i aby spełnić ustawowy obowiązek będziemy zmuszeni zmienić warunki udziału w postępowaniu. Tym bardziej, że wyłoniony podmiot świadczący tę usługę musi zostać wskazany w przekazywanym najpóźniej do dnia 1 lutego, do zaopiniowania dokumencie jakim jest Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock.
Co ważne i warte podkreślenia – skierowanie bezdomnego zwierzęcia do schroniska jest rozwiązaniem najmniej przez nas pożądanym. W ubiegłym roku podjęliśmy starania, aby opiekę nad zwierzętami bezdomnymi udało się maksymalnie zorganizować z jak najmniejszym udziałem podmiotu zewnętrznego, w tym m.in. schroniska. Przyjęty w 2018 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta i gminy Serock wprowadził pewne „nowe” rozwiązania. Już dziś wiemy, że nadanie uprawnienia Straży Miejskiej do odławiania bezdomnych zwierząt było trafną decyzją. Formacja ta została w tym zakresie przeszkolona oraz wyposażona we właściwe sprzęty ułatwiające realizację zadania. Ponad 400 podjętych przez nią interwencji to liczba, która z pewnością będzie rosła. Podobnie, położenie większego nacisku na zorganizowanie i usprawnienie funkcjonowania punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt przed ich transportem do schroniska lub oddaniem do adopcji, to element, który pozwolił wielu zwierzętom znaleźć nowy dom. Tak duża liczba zawartych umów adopcyjnych (43! przy 9 zwierzętach skierowanych do schroniska), to duża zasługa wszystkich osób, którym nie tylko zależy na losie i dobrostanie zwierząt, lecz także chcą współpracować z nami i razem wypracowywać najlepsze rozwiązania służące ochronie zwierząt. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o działalności Fundacji Pomagamy Bidom z Serocka, która mimo, że formalnie została powołana w ostatnim kwartale roku, to swoim niesłabnącym zaangażowaniem wspierała nas przez cały rok.
Realizacja ubiegłorocznego Programu opieki (…) to także 167 sfinansowanych przez nas zabiegów sterylizacji/ kastracji zwierząt – psów i kotów, dokonanie 57 oznakowania zwierząt, zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz finansowanie leczenia (także specjalistycznego) zwierząt bezdomnych.
Przed nami kolejny rok realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania na ten rok, to choćby rozbudowa i doposażenie punktu tymczasowego przetrzymywania zwierząt bezdomnych, większa kontrola zawieranych umów adopcyjnych czy też bardziej efektywne sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym większa kontrola populacji.
Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie, poparte rzeczywistym zaangażowaniem, dobrą wolą i profesjonalizmem.  Dadzą one gwarancję podniesienia jakości wzajemnej współpracy ukierunkowanej na poprawę losu bezdomnych zwierząt.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Efekt ekologiczny osiągnięty !

W dniu 14 grudnia 2018 r. upłynął termin osiągnięcia przez Miasto i Gminę Serock efektu ekologicznego w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las.” Na realizację tego zadania Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnej pożyczki na preferencyjnych warunkach , na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku realizacji tego zadania powstała sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, do której przyłączono mieszkańców, osiągając tym samym zakładany efekt ekologiczny.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiana opłaty śmieciowej od 2019 roku

W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, o którego przyczynach Urząd Miasta i Gminy w Serocku informował w artykule ,, Dlaczego opłaty za odbiór odpadów komunalnych muszą wzrosnąć?” od 1 stycznia 2019 roku zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa.
Zgodnie z Uchwałą Nr 16/III/2018 Rady Miejskiej  w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku nowa stawka wyniesie 20,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku segregacji śmieci oraz 40,00 zł za każdą osobę zamieszkującą, która nie segreguje odpadów.
Natomiast ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wyniesie 240,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 480,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny na podstawie Uchwały Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 roku.
Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, tj. wysokość opłaty powinna być tak ustalona, aby pokrywać koszty ponoszone przez gminę.

 

 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”

Z dniem  12 stycznia 2019 r. wchodzi w życie uchwała  Nr  21/IV/2018  Rady  Miejskiej  w Serocku z dnia  19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę  w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”.

Zmiany polegają na tym, że Bon żłobkowy będzie przysługiwał:

-  rodzicom dziecka od ukończenia 20 tygodnia życia,

-  oraz   osobom , które nie rozliczały się z podatku dochodowego od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania terenu Miasta i Gminy Serock złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. Więcej informacji.

Komitety wyborcze – termin sprawozdania

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina, iż pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani są do przedłożenia właściwemu komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 21.01.2019r.

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Warszawie o terminie oraz miejscu składania sprawozdań finansowych i sposobie ich udostępniania

Poświąteczna zbiórka choinek

Niestety święta już za nami i powoli zaczynamy likwidować choinki, które zdobiły mieszkania i cieszyły swoim widokiem w okresie świątecznym. W dniach od 7 stycznia do 1 lutego 2019  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

W zabudowie wielorodzinnej choinki można pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd będą zabierane w każdy piątek w podanym powyżej okresie.

W ramach poświątecznej zbiórki choinek w PSZOK–u można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod  nr tel.  (22) 782 75 73.

Dyżur prawnika odwołany !

Informujemy, że dyżur prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej dnia dzisiejszego tj;  04.01.2019 roku (piątek), nie odbędzie się. Przepraszamy za utrudnienia.

Już 13 stycznia finał WOŚP

Jak w całej Polsce, również w gminie Serock 13 stycznia zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowane zostaną dwa sztaby – w Serocku, w PZSP, przy ul. Wolskiego 8 i Jadwisinie – w Szkole Podstawowej, przy ul. Szkolnej 46. Szczegóły już wkrótce!  
 

Powrót do topu strony