Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Przekazanie cmentarza żydowskiego na rzecz Miasta i Gminy Serock

14 czerwca 2022 r. podpisano akt notarialny dotyczący przekazania terenu cmentarza żydowskiego w Serocku na rzecz Miasta i Gminy Serock. To ważne wydarzenie było finałem prowadzonych od roku rozmów i uzgodnień dotyczących przyszłości nekropolii. Przejęcie cmentarza przez gminę umożliwi jego rewitalizację, pozwoli na udostępnienie wszystkim osobom, które chciałyby go odwiedzić, a przede wszystkim przyczyni się do zachowania pamięci o żydowskiej społeczności miasta.

Proces rozpoczął się od rozmowy, która odbyła się w serockim ratuszu 11 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski spotkał się z prezesem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Michałem Laszczkowskim, który obiecał pomoc finansową przy pracach porządkowych na cmentarzu - w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - interwencje 2021”. Po uzyskaniu zgody administratora cmentarza – Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – rozpoczęto oczyszczanie terenu z dzikiej roślinności. Prace porządkowe, koordynowane przez Urząd Miasta i Gminy, trwały od 12 do 15 października 2021 r.

22 października 2021 r. przedstawiciel burmistrza przeprowadził konsultacje w sprawie przyszłości cmentarza z prezesem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ). Została wówczas przedstawiona troska władz gminy o przyszłość nekropolii oraz intencja przejęcia cmentarza na własność gminy. Pokłosiem tej rozmowy było pismo intencyjne wysłane 28 października do właściciela cmentarza – Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, za pośrednictwem FODŻ.  W odpowiedzi  z 8 lutego 2022 r. Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich poinformował, że pozytywnie ustosunkował się do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Serock – wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie cmentarza.

Sprawa pozyskania nieruchomości została przekazana do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Serocku. Na posiedzeniu wspólnym komisji Rady 21 lutego 2022 r. radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, wyrażając zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji Rady Miejskiej 23 lutego. Potem nastąpił proces uzgodnień formalnych ze stroną żydowską zwieńczony podpisaniem aktu notarialnego 14 czerwca 2022 r.

Nieco wcześniej, 28 kwietnia 2022 r., Urząd Miasta i Gminy złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia  w ramach działania 3.3.1 „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród” wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”. Środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację cmentarza - instalację nagrobków odnalezionych na terenie Serocka, renowację ogrodzenia i chodników, a także wykonanie dojścia od strony ścieżki prowadzącej od ul. Retmańskiej wzdłuż brzegu jeziora.

wstecz