Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Historia obwodnicy Serocka

Przypomnijmy lata planów, przygotowań i realizacji budowy serockiej obwodnicy

Pierwsze plany budowy obwodnicy Serocka pojawiły się w latach 80. i znalazły swe odbicie w pierwszym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przebieg ówcześnie planowanej drogi różnił się od przebiegu dzisiejszej trasy omijającej miasto, ale ogólna koncepcja była bardzo zbliżona. Uwzględnienie w mpzp terenów pod przyszłą trasę skutkowało przede wszystkim powstrzymaniem zabudowywania tych terenów. Serocczanie zaczęli się powoli oswajać z myślą, że zachodnia strona miasta jest przygotowywana pod realizację obwodnicy. Ten kierunek działań był kontynuowany podczas prac nad kolejnym mpzp, uchwalonym w 2001 r. Plan ten zmodyfikował wcześniejszy przebieg obwodnicy w kierunku zachodnich granic miasta. Przesunął także poza miasto, od strony południowej, początek obwodnicy, która miała zaczynać się na granicy z Jadwisinem. Również ten plan skutecznie rezerwował grunty pod przyszłą drogę, pozbawiając je prawa zabudowy. Równolegle, w 2001 r., w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęły się prace nad koncepcją programową budowy obwodnicy Serocka. W 2003 r. nowy, mpzp  Serocka raz jeszcze zmodyfikował przebieg planowanej trasy, przesuwając jej wylot bardziej na północ, aż do granicy z powiatem pułtuskim. W ten sposób odciążona od ruchu kołowego została Wierzbica.
Powstające od lat 80. kolejne plany, uwzględniające przebieg przyszłej obwodnicy oraz rezerwujące skutecznie teren pod przyszłą inwestycję, były strategicznym posunięciem. Istotne było też stworzenie warunków do bezkonfliktowego pozyskiwania terenów pod budowę drogi. W 2004 r. GDDKiA rozpoczęła prace nad projektem budowlanym obwodnicy. Dwa lata później, w 6.07.2006 r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną, w ślad za którą ruszyła procedura pozyskiwania terenów pod realizację inwestycji. Ponad 80% z 246 działek przeznaczonych pod budowę, zostało nabytych na rzecz skarbu państwa w drodze umowy kupna-sprzedaży, a pozostałe zostały poddane procedurze wywłaszczenia. Brak odwołań, sprzeciwów i protestów ze strony mieszkańców pozwolił na szybkie uruchomienie realizacji inwestycji i wykorzystanie zagwarantowanych środków w budżecie państwa.

Roboty związane z  rozbudową drogi krajowej nr 61 na odcinku od Zegrza (miejsca, w którym wtedy kończyła się droga dwujezdniowa) do Serocka (do rezerwatu w Jadwisinie) rozpoczęły się 15.10. 2007 r.

Zakres prac obejmował rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi do przekroju dwujezdniowego z ograniczeniem dostępności na odcinku o długości 2,740 km. Celem inwestycji było poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu podróżowania. Na tym odcinku zlokalizowano jeden węzeł drogowy z drogą gminną i ul. Szaniawskiego i przebudowano trzy skrzyżowania (w tym jedno z sygnalizacją świetlną). Poza tym powstały dwie kładki dla pieszych, 4,2 km dróg dojazdowych, zabezpieczenia związane z ochroną środowiska (w tym około 2,2 km ekranów akustycznych), zatoki autobusowe, chodniki, elementy odwodnienia drogi, kompletne oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Parametry techniczne tego odcinka DK 61:
- klasa drogi - GP
- prędkość projektowana - 60-80 km/h
- liczba pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość pasa ruchu - 3,5m
- kategoria ruchu - KR6
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- długość - 2,74 km

Inwestycja pochłonęła 71 mln zł i została sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Otwarcie nowego rozbudowanego fragmentu drogi nastąpiło 27.11.2008 r.
Tego dnia, ówczesny  Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski przedstawił decyzję nr 378/08 z 27.11.2008 zatwierdzającą projekt budowlany i  udzielającą pozwolenia na budowę obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61 oraz nadającą decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wbicie łopat pod budowę obwodnicy Serocka nastąpiło 20.08.2009 r.

Przedmiotem inwestycji była budowa dwujezdniowej obwodnicy miasta Serock długości 7 km o parametrach drogi GP (droga o ruchu głównym przyspieszonym) o ograniczonej dostępności, skrzyżowaniach bezkolizyjnych, przebudowie układu lokalnego oraz budowie dróg równoległych. Inne parametry techniczne tej drogi to np.:
- prędkość projektowa – 80 km/h
- liczba pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość pasa ruchu - 3,5 m
- szerokość pasa dzielącego jezdnie - 5,0 m
- szerokość pobocza utwardzonego - 2,0 m

Na wyznaczonym pod inwestycję drogową obszarze wprowadzono intensywne prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę obwodnicy Serocka, polegające na: wycince drzew i krzewów, odhumusowaniu, oczyszczeniu terenu z niewybuchów i niewypałów, niwelowaniu terenu itp. Przy docelowych obiektach przyszłej obwodnicy ustawiono zaplecza, z których nadzorowane były roboty. Prowadzono prace przy zaplanowanych obiektach mostowych w rejonie węzłów Wojsk Łączności i Wierzbicy, a w rejonie budowy obiektów mostowych węzła Serock wykonywane były drogi tymczasowe i dojazdowe. Wraz z obwodnicą Serocka przebudowano odcinek drogi krajowej nr 62 na odcinku położonym na terenie miasta i gminy Serock.

W ramach inwestycji zrealizowano m.in.:
- budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 61
- budowę węzła w miejscu połączenia z drogą powiatową 01108
- budowę węzła "Serock" w miejscu połączenia z DK62
- budowę węzła "Wierzbica" w miejscu połączenia z DK62
- budowę węzła „Wojsk Łączności”
- budowę przejazdu nad obwodnicą dla ulicy Nasielskiej
- budowę przejazdu wzdłuż ulicy Polnej
- budowę dwóch przejazdów dla dróg gminnych
- budowę dróg dojazdowych

Pozwolenie na użytkowanie obwodnicy wydano 28 października 2011, i tego samego dnia około godz. 16.00. nastąpiło otwarcie jezdni głównej obwodnicy Serocka. Nadal trwały jednak prace związane z ukończeniem pozostałych robót budowlanych m.in. budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Radziwiłła w Serocku. Dopiero po ich zakończeniu wprowadzona została docelowa organizacja ruchu.

Inwestycja kosztowała 139 mln. zł. i była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Była to inwestycja niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa i udrożnienia ruchu przez miasto i gminę Serock, gdzie nakładały się potoki ruchu drogowego dróg krajowych nr 61 i 62. (Wg. badań Generalnego Pomiaru Ruchu w 2005 r. średni dobowy ruch pojazdów na tej trasie wynosił już wtedy 13 tysięcy pojazdów, w tym 2200 samochodów ciężarowych).
Powstanie obwodnicy i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Serock stworzyło nowe warunki do życia i rozwoju miasta, pozwoliło jego mieszkańcom odetchnąć i poczuć się bezpieczniej.

Źródła: www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz materiały archiwalne UMiG w Serocku.

 

 • autor: Ref. Komunikacji Społecznej

15.10.2007 - Wbicie łopat pod rozbudową drogi krajowej nr 61 na odcinku od Zegrza do parku w Jadwisinie

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

27.11.2008 - Uroczyste otwarcie drogi krajowej nr 61 na odcinku Zegrze - Serock

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

20.08.2009 - Wbicie pierwszej łopaty pod budowe obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

10.09.2009 - Prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

13.11.2009 - Budowa obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

21.12.2009 - Budowa obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka
 • Obwodnica Serocka

04.10.2010 - Budowa obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
  • autor: fot. L. Błachnio
 • Obwodnica Serocka
  • autor: fot. L. Błachnio
 • Obwodnica Serocka
  • autor: fot. L. Błachnio
 • Obwodnica Serocka
  • autor: fot. L. Błachnio

1.06.2011 - Budowa obwodnicy Serocka

 • Obwodnica Serocka
  • autor: Fot. P. Fabiszewski

28.10.2011 r. - oddanie obwodnicy do użytku

 • Obwodnica Serocka
  • autor: fot. L. Błachnio

wstecz