Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Absolutorium dla burmistrza!

Jednogłośnie udzielone absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok!


Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się XXXVIII sesja, w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2020 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2020 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zatwierdziła uchwałą Nr 431/XXXVIII/2021 sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok – jednomyślnie 14 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2020 wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2020 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 432/XXXVIII/2021 – jednogłośnie 14 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 

 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna
 • sesja absolutoryjna

wstecz