Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji projektu rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.

Działając zgodnie z uchwałą nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarządzeniem Nr 125/B/2020 z dnia 28 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi praz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu zamieszczono na stronie internetowej www.serock.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy  informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 Konsultacje trwały od 29 września 2020r. do 9 października 2020r. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock na 2021r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 125/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28 września 2020 r., do Urzędu Miasta i Gminy Serock nie wpłynęły uwagi organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Miasto i Gmina Serock dotyczące przedłożonego projektu programu. 

wstecz