Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Dofinansowania na zadania sołeckie w ramach MIAS MAZOWSZE 2020

9 lipca br. przedstawiciele Miasta i Gminy Serock wzięli udział w uroczystym podpisaniu oraz wręczeniu umów o dofinansowanie dla zadań, które zrealizowane zostaną dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Miasto i Gmina Serock złożyła łącznie pięć wniosków o dofinansowanie, z których każdy zakwalifikował się do udzielenia dofinansowania.

Pierwsze cztery wnioski dotyczą dofinansowania wnioskowanego na budowę oświetlenia dróg gminnych w Kani Nowej ul. Spacerowa, w Dosinie ul. Oliwkowa, w Gutach oraz w Zabłociu.  Budowa energooszczędnych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przyczyni się do zapewnienia porządku publicznego.

Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi po 10 000,00 zł. na realizację każdego z zadań.

Ostatni wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego.” W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych zabawek ogrodowych w miejsce starych i zużytych, co przyczyni się do  poprawy warunków korzystania z obiektu, utrzymania ładu przestrzennego oraz do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla integracji mieszkańców.  Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach, a ich realizacja przyczyni się do tworzenia istotnych elementów infrastruktury służącej użyteczności publicznej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej i integracji wśród mieszkańców.

Na Mazowszu jest ok 7,3 tys. sołectw. To z myślą o nich zainicjowano Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza wspiera niewielkie, ale ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. W tym roku na granty dla mazowieckich sołectw samorząd województwa przeznaczył 13,9 mln zł. Gminy do 50 sołectw mogły złożyć do 5 wniosków i uzyskać dofinansowanie do 10.000 zł dla jednego projektu, na jedno sołectwo. Tak jak wspomnieliśmy wyżej Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie na wszystkie złożone w tej edycji wnioski.

  • MIAS Mazowsze 2020
  • MIAS Mazowsze 2020

wstecz