Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r.,
poz. 1728).

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:                                                 

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Serock,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,                                                     
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                                                                                
 3. pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),                                                                                                                           
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,                                  
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B.                              

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie podawczym (parter budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 05-140 Serock  ul. Rynek 21, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Plakat informujący o naborze kamndydatów na rachmistrzów

wstecz