2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – ruszyły konsultacje społeczne

 

W dniach 10 lutego – 10 marca 2020 roku, na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl przekazano do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

SSL stanowi pierwszy oficjalny dokument strategiczny, który zamyka w ramach określonej przestrzeni zakres inwestycji drogowych i kolejowych niezbędnych dla wzmocnienia krajowej sieci transportowej, w związku z budową planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje prowadzone są w ramach art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wyniki konsultacji mają dać autorom dokumentu wiedzę o istotnych uwarunkowaniach występujących na obszarach, przez które będą przebiegały nowe trasy komunikacyjne i w tym zakresie mogą wpłynąć na końcowy kształt samych inwestycji.

Inwestycje infrastrukturalne związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie omijają również terenu gminy Serock. Na łamach studium opublikowano grafikę obrazującą przebieg przyszłej drogi krajowej S50, mającej przebiegać przez teren gminy Serock w układzie zachód – wschód, przy czym wskazano dwa potencjalne warianty realizacji tego przedsięwzięcia. Mapy dotyczące przebiegu tej trasy wskazano pod tym linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Drugim przedsięwzięciem przewidywanym do realizacji inwestycji CPK, które w zależności od przyjętego wariantu może przebiegać przez teren gminy Serock jest budowa linii kolejowej nr 20 relacji Warszawa Choszczówka – Nasielsk (UWAGA: przedsięwzięcie jest niezależnym zadaniem względem linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, której koncepcję przedstawiono w ramach Masterplanu dla Warszawskiego Węzła Kolejowego). Wg zaprezentowanych trzech wariantów trasy, jeden (jasnoniebieski) miałby przebiegać w zachodniej części wsi Dębe i Ludwinowo Dębskie, w układzie północ – południe. Materiały dotyczące tej inwestycji udostępniono na podstronie poświęconej Ciągowi nr 2, pod linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02 (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Dokument i zaproponowane w nim trasy nowych dróg i linii kolejowych mają w chwili obecnej jedynie charakter poglądowy. Dają one jednak obraz co do potencjalnych korytarzy, w obrębie których trasy te będą umiejscawiane. Jak wskazują autorzy dokumentu poddanego konsultacjom, to uwagi każdego z nas, zainteresowanych realizacją tych inwestycji (niezależnie czy w znaczeniu pozytywnym czy negatywnym), będą wpływać na korekty zaproponowanych wariantów, dlatego gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych spostrzeżeń co do prezentowanych rozwiązań, za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie, pod trzema zakładkami „Zgłoś Uwagę do …”.

Zaprezentowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. materiały są obecnie analizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w szczególności pod kątem ustaleń obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również istniejącej zabudowy i lokalizacji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Wyniki prowadzonych analiz, w formie uwag, zamierzamy przekazać autorom prezentowanego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz