Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Sprawdzimy odpady wystawiane przez mieszkańców

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 7 stycznia br. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczął cykl kontroli funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pierwszy etap kontroli polega na sprawdzeniu, czy odpady wystawiane są przez osoby, które złożyły w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowej weryfikacji podlegają zamieszkałe budynki nowo wybudowane. Sprawdzane jest również wywiązywanie się mieszkańców z obowiązku segregacji.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości, także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji.

Kontrole przeprowadzane będą w każdej miejscowości. Do kontroli zmuszają nas sygnały docierające od firmy odbierającej odpady komunalne, dotyczące niewłaściwej bądź niepełnej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym kolejnym etapem kontroli będzie sprawdzenie zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości segregowania odpadów.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zostanie zastosowana stawka podwyższona (określana w drodze decyzji administracyjnej), ustalona jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • -
  • -

wstecz