Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Podpisanie umowy
We wtorek, 13 listopada br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku została podpisana umowa dotycząca odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, a także z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z konsorcjum firm MS – EKO Sp. z o.o. i EKO – MAX RECYKLING Sp. z o.o., dotychczasowym wykonawcą tej usługi.

Zmiany wymuszone zmianą ustawy ucpg
Wraz z początkiem nowego, 2020 roku, wprowadzamy istotne zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami. Jest to konsekwencją sytuacji na mazowieckim rynku śmieciowym i ostatnich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z nimi selektywna zbiórka jest powszechnym obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości. Także tych, którzy dotychczas deklarowali brak segregacji odpadów.
Nowe zapisy ustawy ucpg przewidują dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie musi wciąż być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami jest także pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonych na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.

Sytuacja na mazowieckim rynku śmieciowym w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniała się bardziej niż dynamicznie. Ceny za zagospodarowanie odpadów wzrosły nawet dwukrotnie. Podobnie wysokość opłaty marszałkowskiej, którą firmy z branży odpadowej muszą ponieść za przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisku. Wzrosły także koszty wynagrodzeń i paliwa. Wszystkie te elementy składają się na wysokie koszty obsługi systemu, które finalnie muszą ponieść mieszkańcy.

Gminna gospodarka odpadami komunalnymi po nowemu
W wyniku zmian w podziale kompetencji i zakresów obowiązków wymuszonych zmianami w obowiązujących przepisach, „gospodarka odpadami komunalnymi” od 1 stycznia 2020 r. realizowana i nadzorowana będzie bezpośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza to, że wszelkie kwestie związane ze zgłaszaniem reklamacji do świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbierania odpadów komunalnych, opracowywanie dokumentów i uchwał, bieżąca współpraca z firmą odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości, kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki, korzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania wytworzonych przez siebie bioodpadów, budowanie bazy danych w oparciu o składane przez mieszkańców deklaracje realizowane będą przez właściwych pracowników tego Referatu. Kontakt z Referatem możliwy jest osobiście, w budynku Urzędu w pokoju nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 22 782 88 00 oraz mailowo ochronasrodowiska@serock.pl.

Rosnące koszty nie pozostawiają wyboru – system gminny wymaga uszczelnienia w zakresie obciążenia faktycznej liczby mieszkańców, którzy w ramach wnoszonej opłaty pozbywają się wytworzonych przez siebie odpadów, lecz także w zakresie niedostatecznej wiedzy mieszkańców co do zasad segregacji. Zmierzymy się z mitami w zakresie selektywnej zbiórki, pokażemy, że wcale nie jest ani straszna ani trudna, ale, co najważniejsze, ma sens!

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi serocka gospodarka odpadami komunalnymi będzie rzeczywiście „Zrównoważona”.

Harmonogramy odbioru odpadów na I półrocze 2020 roku TUTAJ.
Udostępniliśmy dla Państwa (od 2 stycznia 2020 r.)  darmową aplikację mobilną na telefon. Dzięki aplikacji będą Państwo na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami płatności za odbiór odpadów komunalnych. Mogą Państwo ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające o odbiorze lub o zbliżającym się terminie płatności. Serdecznie zapraszamy do pobrania aplikacji.
Informacja o aplikacji TUTAJ.

Grafika pochodzi ze strony pkt.pl

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz