Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Globalne ocieplenie

Globalne ocieplenie – (ang. global warming) zjawisko obserwowane od połowy XX wieku, związane z utrzymującym się trendem wzrostowym w średniej temperaturze ziemskiej atmosfery oraz oceanów.

Globalne ocieplenie spowodowane jest uwalnianiem do atmosfery gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla i metanu. Gazy te hamują wydostawanie się promieniowania podczerwonego z powierzchni planety do przestrzeni kosmicznej, powodując wzrost temperatury powierzchni Ziemi. Średnia globalna temperatura lądów i oceanów względem okresu drugiej połowy XIX wieku wzrosła o 0,75 °C.

Istnieje zgodność, że za obecne ocieplanie się klimatu odpowiadają dwie grupy czynników: naturalne i antropogeniczne, które wzajemnie się nakładają i wzmacniają.

Największe kontrowersje wokół tematu globalnego ocieplenia budzi obecnie ustalenie, w jakim stopniu na zjawisko to wpływa działalność człowieka, a w jakim stopniu czynniki naturalne. Czy oddziaływanie gospodarki człowieka jest na tyle silne, by winą za zmianę klimatu w znaczącym, ale nie wyłącznym stopniu obarczyć ludzkość?

Zdecydowana większość naukowców jasno stwierdza, że globalne ocieplenie spowodowane jest głównie działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych (emisja gazów cieplarnianych do atmosfery) i wylesianie (zmniejszenie możliwości pochłaniania CO2 przez drzewa i ponowne uwalnianie zmagazynowanego w nich węgla do atmosfery). Ocieplenie powodują gazy cieplarniane, a dziś to człowiek widocznie zwiększa ich zawartość w atmosferze. Świadczą o tym niezależne pomiary, wykonywane z Ziemi i z kosmosu, w atmosferze i w oceanach, w stacjach meteorologicznych i w laboratoriach.

Przeciwnicy powyższej analizy globalnego ocieplenia wyrażają różnorodne opinie dotyczące jego przyczyn. Niektóre stanowiska mówią, że nie zostało ustalone, że ludzie faktycznie są główną przyczyną globalnego ocieplenia. Inne przypisują globalne ocieplenie naturalnym czynnikom, takim jak wzrost aktywności słonecznej, zmiana aktywności wulkanów, promieniowanie kosmiczne czy wewnętrzne przepływy energii w ziemskim systemie klimatycznym (między oceanami a atmosferą). Hipotezy alternatywne do teorii antropogenicznego czynnika globalnego ocieplenia są  jednak w dużej mierze ze sobą sprzeczne. Oznacza to, że każda z nich próbuje wytłumaczyć ocieplenie w inny sposób -niezgodny z pozostałymi.

Naukowcy są zdania, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Aby zminimalizować zmiany klimatu rządy większości państw podpisały i ratyfikowały protokół z Kioto, mający na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Obecnie trwa światowa polityczno-publiczna debata, dotycząca działań, jakie można podjąć w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu oraz przystosowania się do już występujących i przewidywanych jego następstw.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z różnymi publikacjami na ten temat, które znajdziecie m.in. pod tymi linkami:

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
https://aerisfuturo.pl/projekt/najwazniejsze-fakty-i-mity-klimatyczne/
https://globalna.ceo.org.pl/geografia-godzina-wychowawcza-biologia/artykuly/fakty-i-mity-dotyczace-zmian-klimatu

 

wstecz