2019 rok

Menu rwd

Serock kompostuje

Zapraszamy do udziału w pilotażowej akcji, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku pn. ,,Serock kompostuje”, w ramach której, pierwszych sto osób otrzyma w użyczenie kompostownik przydomowy, przeznaczony do kompostownia odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogrodów i gospodarstw domowych.
1.    Jak się włączyć do akcji?
Osoby chętne wyposażyć swoją nieruchomość w przydomowy kompostownik zapraszamy do zgłoszenia się osobiście (w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku) lub e-mailowo (m.wyszynski@serock.pl).
Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 14 marca 2019 r.
2.    Jakie dane należy podać przy zgłoszeniu?
Przy zgłoszeniu wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik (o ile jest inny niż adres zamieszkania), numer telefonu.
3.    Kto jest adresatem akcji?
Do akcji ,,Serock kompostuje” mogą przystąpić wyłącznie osoby, które są właścicielami nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Serock na której zostanie umieszczony kompostownik. Ponadto, wymogiem jest, aby złożona była deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik. Warunkiem jest również niezaleganie z płatnościami w opłatach i podatkach lokalnych w stosunku do Miasta i Gminy Serock.
W dalszej kolejności z osobami, które przystąpią do akcji „Serock kompostuje”, zostanie podpisana umowa użyczenia kompostownika. Każdy kompostownik będzie wyposażony w instrukcję obsługi i kompostowania, a także cenne wskazówki dotyczące samego procesu kompostowania.

Uwagi:
Należy pamiętać, aby kompostowniki były umieszczone w takim miejscu, aby nie stanowiły one uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Kompost ,,z własnej produkcji” jest bardzo cennym nawozem organicznym zawierającym wiele mikro i makro elementów, które po przejściu procesu kompostowania. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi procesu kompostowania oraz właściwościami kompostu można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca – „Serock kompostuje”.
Informujemy, że liczba kompostowników jest ograniczona (100 sztuk), decyduje kolejność zgłoszeń!

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu akcji odstępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel.: 22 782 88 40 lub w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony