2019 rok

Menu rwd

Zasady wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zasady wnoszenia opłat rocznych i jednorazowych z tyt. przekształcenia z dniem 01.01.2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. 
Dnia 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Jak już informowaliśmy, nowi właściciele muszą wnosić roczną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. Wysokość opłaty odpowiada wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. O zasadach waloryzacji ww. opłat, możliwości wniesienia opłaty jednorazowej oraz możliwości skorzystania z 30 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego informowaliśmy w grudniu 2018 r. Szczegóły dostępne tutaj.

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, użytkownicy wieczyści mogą skorzystać z 50% bonifikaty od opłat rocznych, uzależnionej od dochodów. Zapisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu […], również dają możliwość do skorzystania z ulgi w postaci bonifikaty od opłat rocznych, na podstawie uchwały rady.
Celem zapewnienia właścicielom gruntów, stanowiących przed przekształceniem własność Miasta i Gminy Serock, podobnych warunków dokonywania opłat rocznych z tytułu przekształcenia, na sesji w dniu 30 stycznia 2019 r., Rada Miejska w Serocku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikat od rocznych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Bonifikata 50% od opłat rocznych może zostać udzielona osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. 
Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
- złożenie pisemnego wniosku w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona, przy czym wniosek za rok 2019 należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019 roku,
- brak zaległości względem Gminy z tytułu jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Do skorzystania z bonifikaty od opłat rocznych z tytułu przekształcenia uprawnione są osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na nowym właścicielu nieruchomości. Tekst uchwały dostępny jest w internecie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 

Proponowana stawka bonifikaty wprowadza udogodnienie dla dotychczasowych użytkowników wieczystych i umożliwia im skorzystanie z proporcjonalnego względem zasad dotychczasowych, wsparcia samorządu.
W celu uzyskania informacji w powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju UMiG Serock, w siedzibie urzędu (pok. 51, 52) lub telefonicznie pod nr /22/ 782 88 26, 782 88 31.

wstecz

Powrót do topu strony