2019 rok

Menu rwd

Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody

W dniu 08.01.2019 roku podpisaliśmy umowę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na budowę stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na potrzeby dwóch oddzielnych zakładów komunalnych. Wartość umowy to 7 975 320,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą obejmuje:

        I. Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych , w tym rozbiórkę: 

 1. istniejącej obudowy studni ujęciowej nr 1 i 2 (likwidacja studni nr 1 i 2) 
 2. istniejącej wiaty parkingowej o powierzchni ~ 277,4 m²  i kubaturze ~ 835 m³
 3. istniejącego budynku magazynowego o powierzchni ~ 430 m²  i kubaturze 1320 m³
 4. istniejącej portierni o powierzchni 10,50 m² i kubaturze ~ 21 m³
 5. fundamentów oraz fragmentów ściany budynku przy istniejącym zapleczu magazynowym.

      II.    Wykonanie robót budowlanych, w tym:

 1. budowa budynku administracyjno–biurowego wraz z wyposażeniem oraz budynku technologicznego SUW składających się 
  z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 408,87 m² (piwnica - 103,43 m², parter – 201,53 m², I piętro – 103,91 m² )
 2. budowę budynku portierni o powierzchni użytkowej 13,98 m²
 3. budowę wiaty stalowej parkingowej o powierzchni 192 m²
 4. montaż urządzeń, instalacji technologicznych i rurociągów  w części technologicznej SUW
 5. przebudowa zasilania energetycznego od projektowanego złącza ZK na działce 29 do projektowanego budynku SUW oraz zasilania urządzeń i automatyki pracy stacji wraz z montażem kontenerowego agregatu prądotwórczego na terenie SUW
 6. przebudowa zasilania energetycznego do projektowanego złącza ZK na działce do istniejącego MGZGK
 7. budowę nowych obiektów towarzyszących, w tym:
 • wykonanie nowych urządzeń wodnych do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) oraz budynków studni typu kompaktowego wraz z wyposażeniem
 • zbiornika wody czystej dwukomorowego o pojemności V ~ 490 m³,
 • odstojnika popłuczyn trzykomorowego o pojemności całkowitej V = 38,30 m³,
 • bezodpływowego zbiornika – neutralizatora ścieków z chlorowni o pojemności V = 3,0 m³,
 • sieci elektrycznych i sterujących, telekomunikacyjnych 
 • rurociągów i kanałów między obiektowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych do sieci miejskich,
 • dróg i parkingów na terenie
 • ogrodzenia o długości ok. 160 mb.  

     8. przebudowę istniejących dwóch zjazdów publicznych kl. D na działkę nr 29
     9. budowę wewnętrznej instalacji gazowej
  10.  budowę oświetlenia terenu

Termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 8 lipca 2021 rok. 
Budowa stacji uzdatniania wody ma na celu przede wszystkim zapewnienie dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz odpowiedniej ilości dla mieszkańców miasta Serock. 
Obecnie na terenie miasta znajdują się trzy stacje wodociągowe nazywane od ulic, przy których się znajdują: „Pułtuska”, „Kwiatowa” oraz „Nasielska”. Znaczna część miasta zaopatrywana w wodę jest również z ujęcia w Wierzbicy. Ujęcie „Pułtuska” posiada dwie studnie, które po wybudowaniu nowej stacji będą obsługiwały stadion, przyległe tereny oraz będą pracowały dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta. Ujęcie wody „Kwiatowa” ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza i słabą jakość wody oraz zły stan techniczny zostanie zlikwidowane. Natomiast na terenie trzeciego ujęcia „Nasielska” z uwagi na korzystne położenie oraz możliwości zabudowy powstanie nowoczesna stacja uzdatniania wody wraz z budynkiem administracyjnym. Wody
z SUW Wierzbica poprzez magistralę wodociągową w ul. Tchorka zostaną przekierowane i zwiększą zasoby wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino.
 

wstecz

Powrót do topu strony