Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Samorządowcy z powiatu legionowskiego rozmawiali o odpadach

Z końcem 2018 roku upływa termin obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta i Gminy Serock z firmą Błysk – Bis Sp. z o.o. Mając na względzie złożoność postępowania przetargowego na to zadanie, Urząd już teraz rozpoczął przygotowania do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania przetargowego na rok 2019. W toku prac pojawiły się problemy wymagające nie tylko analizy warunków formalno – prawnych, ale również szerszej dyskusji w tym zakresie na poziomie wszystkich gmin powiatu legionowskiego.

W związku z powyższym, w dniu 20 lutego 2018 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie dotyczące aktualnych problemów w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Józef Zając – zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowo, Pan Maciej Mazur – Wójt Gminy Nieporęt, Pan Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz Pan Krzysztof Kula – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy Jabłonna.
Podczas spotkania zdefiniowano następujące problemy:
1.   brak obowiązującego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego wyznaczającego regiony gospodarki odpadami komunalnymi i wskazującego RIPOKi tj. regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych,
2.    wzrost ilości wytwarzanych odpadów,
3.  rosnące ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych związane m.in. z niedostateczną infrastrukturą służącą ich zagospodarowaniu,

co w konsekwencji, finalnie, może spowodować wzrost wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. Zgodnie bowiem z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r., poz. 1289) pobrane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. samofinansowanie się systemu).

Z tego też względu, w najbliższym czasie przedstawiciele gmin powiatu legionowskiego planują wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  • -
  • -
  • -

wstecz