Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Utylizacja azbestu

19 lipca 2021 roku uchwałą zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Miastu i Gminie Serock dofinansowanie na utylizację azbestu w 2021 roku. Dotacja w wysokości do 27.974,40 zł stanowi 40% kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 60% w kwocie 41.961,60 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowane jest odebranie składowanych na nieruchomościach ok. 98 ton płyt azbestowych oraz zdemontowanie ok. 51 ton pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z 74 nieruchomości.

20 lipca 2021 roku została podpisała umowa na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Serock w 2021 roku. Usługi demontażu pokryć dachowych oraz odbiór składowanych luzem lub na paletach płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie, prowadzić będzie firma PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.  

W związku z powyższym zachęcamy pozostałych właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, aby składali wnioski na bezpłatne usunięcie eternitu. Wniosek wraz załącznikami można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (Biuro Obsługi Mieszkańca - stanowisko nr 2) lub ze strony internetowej www.serock.pl w zakładce dbamy o środowisko – zadania – odbiór azbestu. Więcej informacji w sprawie uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-53.

wstecz