Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Realizacja zadań inwestycyjnych

  Realizacja zadań inwestycyjnych

  2020.01.24

  Znaczna część działań w rozpoczynającym się roku będzie skoncentrowana na inwestycjach oświatowych, o czym pisaliśmy TUTAJ.
  Oprócz licznych działań w zakresie infrastruktury oświatowej na ten rok zaplanowano również mnóstwo realizacji z zakresu drogownictwa i oświetlenia drogowego,  sieci wodno-kanalizacyjnych a także zagospodarowania terenów publicznych mających służyć wypoczynkowi i rekreacji.
   

 • Inwestycje oświatowe

  Inwestycje oświatowe

  2019.12.31

  Duża część działań mijającego roku została skoncentrowana na inwestycjach oświatowych. Opracowano plany realizacji zadań oraz pierwsze dokumentacje projektowe. I tak w wyniku tych działań powstała koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne.

 • Podpisano umowę na budowę ul. Książęcej

  Podpisano umowę na dofinansowanie budowy ul. Książęcej

  2019.12.20

  W dniu 18 grudnia br. reprezentujący Miasto i Gminę Serock podpisali z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Budowa ul. Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie. Zadanie to zostało rekomendowane do dofinasowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a przyznana kwota dofinansowania wynosi 601 300,00 zł.  Obecnie trwają roboty budowlane w ul. Książęcej w Jadwisinie. Wykonawcą robót jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma HYDRO KAN BRUK Sp. z o.o. z Warszawy. Całkowita wartość robót wynosi 890.000,00 zł., a zakres robót obejmuje budowę jezdni szerokości 5,5 m z nawierzchnią mineralno – asfaltową, chodnika szer. 2 m i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa. Zainstalowane zostaną również nowe słupy oświetleniowe z lampami LED.
  Planowany termin zakończenia budowy  to luty 2020 r.

   

 • Klubu Senior+ w Szadkach

  Remont budynku Klubu Senior+ w Szadkach

  2019.12.13

  Zakończono remont budynku przeznaczonego na Klub Senior+ w Szadkach

 • Budowa ulicy Książęcej w Jadwisinie

  Budowa ulicy Książęcej w Jadwisinie

  2019.12.12

  Trwa budowa ul. Książęcej w Jadwisinie.

 • Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

  Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu

  2019.11.21

  W dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na latach 2017-2019.

 • Klub Seniora w Szadkach

  Klub Seniora w Szadkach

  2019.11.08

  Trwają prace związane z remontem budynku, w którym ma powstać  „Klub Seniora” w Szadkach.

 • Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

  Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock

  2019.10.29

  W dniu 22 października zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock. Zadanie to obejmowało wymianę wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED.

  W ramach zrealizowanej inwestycji wymieniono oprawy w miejscowości Dębe – na ulicach Fortecznej, Magnolii i na drodze gminnej Nr 180428W na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Fortecznej oraz w miejscowości Jadwisin – na ul. Szaniawskiego i Dworkowej. Łącznie wymienionych zostało 70 opraw oświetleniowych oraz dobudowane zostały dodatkowe punkty świetlne – jeden w Dębem w rejonie stacji transformatorowej  oraz dwa w Jadwisinie na ul. Szaniawskiego. 

  Realizacja tego zadania jak sama nazwa wskazuje pozwoli gminie na poprawę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego, co przełoży się na wymierne korzyści w postaci oszczędności w opłatach za oświetlenie. Co więcej, dzięki wykonanej modernizacji oświetlenia udało się zlikwidować dwa punkty poboru energii, co przyniesie też oszczędności w postaci braku opłat stałych za dystrybucję energii.

  Tegoroczna wymiana opraw stanowi czwartą tego typu inwestycję zrealizowaną przez naszą gminę. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 103.488,51 zł. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji.   

   

 • Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

  Dyskusje publiczne w sprawie zmiany miejscowego planu – sekcja F1

  2019.10.24

  W dniach 22.10.2019 r. i 23.10.2019 r. w siedzibie Urzędu odbyły się dwa spotkania otwarte w formie dyskusji publicznej w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 (obejmującego Jadwisin i Zegrze). Dyskusja publiczna jest wymaganym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym elementem procedury uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   

 • Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

  Spotkanie dotyczące projektu planu w Dębem

  2019.10.16

  W Woli Kiełpińskiej odbyło się otwarte spotkanie w celu omówienia ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.

Stronicowanie