Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Pomnik na grobie ze szczątkami znalezionymi w Zegrzu

  Pomnik na grobie ze szczątkami znalezionymi w Zegrzu

  2019.08.19

  W czerwcu 2017 roku podczas prac związanych z Kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu wykonawca robót znalazł szczątki ludzkie na terenie dz. nr ew. 111/42 obręb Jadwisin, o  czym niezwłocznie poinformował Inwestora, Policję i Prokuraturę. Prokuratura nakazała wstrzymać pracę związane z budową kanalizacji i przeprowadzić badania archeologiczne. W lipcu 2017 roku  Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie wydał decyzję zezwalającą na przeprowadzenie badań archeologicznych. Podczas badań na terenie dawnego cmentarza parafialnego w Zegrzu udokumentowano 170 pochówków.

  Jednak w wyniku przeprowadzonych badań antropologicznych wydzielono łącznie szczątki 280 osób. Duża część szczątków zalegała w tzw. warstwie cmentarzyskowej, przemieszanej warstwie z dużą ilością kości powstałej w wyniku niszczenia starszych pochówków przez młodsze. Jak wykazały badania archeologiczne najstarsze pochówki sięgają pierwszej połowy XIII wieku natomiast najmłodsze możemy datować na połowę XIX wieku. Jednak najwięcej pochówków możemy datować na okres od XVI do XVII wieku. Sam cmentarz funkcjonował do ok. 1890 roku, kiedy to teren Zegrza został wykupiony przez władze carskie na potrzeby budowy Twierdzy Zegrze. Wtedy też część pochówków została przeniesiona na nowo założony cmentarz w Woli Kiełpińskiej (głównie pochówki najzamożniejszych rodzin oraz pochówki z terenu kościoła).

  W dniu  26.11.2018 roku szczątki po badaniach antropologicznych zostały pochowane w sześciu trumnach na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej. W 2019 roku na zlecenie Gminy został wykonany pomnik, który znajduje się w 7 sektorze Cmentarza parafii Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

   

 • Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H, etap A

  Spotkanie w sprawie miejscowego planu – sekcja H, etap A

  2019.08.09

  W dniu 08.08.2019 r. w siedzibie OSP w Gąsiorowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa i Kania Polska, dotyczące omówienia zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A (obejmujący obręby Gąsiorowo, Kania Nowa oracz część obrębu Łacha i Kania Polska).

 • Inwestycje w oświacie w 2019 roku

  Inwestycje w oświacie w 2019 roku

  2019.08.05

  Dnia 26 lipca br. została podpisana umowa, nastąpiło wprowadzenie na budowę oraz faktyczne rozpoczęcie prac polegających  na wykonaniu  remontu dziewięciu sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Serocku

  2019.07.29

  Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Jaśminowej w Serocku.

 • Ponowne wyłożenie projektu MPZP

  Ponowne wyłożenie projektu MPZP

  2019.07.26

  Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja H, etap A (część obrębu Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i część obrębu Kania Polska).

  Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H, etap A dla obrębów Gąsiorowo, części obrębu Łacha, Kania Nowa, części obrębu Kania Polska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko po naniesieniu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w  terminie od dnia 31.07.2019 r. do dnia 21.08.2019 r. W dniu 13.08.2019 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku, Rynek 21 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu.

   

 • Budujemy stację uzdatniania wody

  Budujemy stację uzdatniania wody

  2019.07.17

  W styczniu br. podpisaliśmy umowę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na budowę stacji uzdatniania wody oraz budynku administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku na potrzeby dwóch oddzielnych  zakładów komunalnych.

 • Modernizujemy drogę w Cuplu

  Modernizujemy drogę w Cuplu

  2019.07.12

  W dniu 9 lipca br. podpisana została z wykonawcą umowa w sprawie realizacji zadania pn. Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska. W roku bieżącym modernizacja obejmie odcinek ulicy o długości 600m, pozostały zaś odcinek ulicy zmodernizowany zostanie w roku 2020. W ramach zadania planuje się wykonanie podbudowy kruszywem łamanym warstwą o grubości średnio 10 cm, ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem na odcinkach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, utwardzenie poboczy, budowę zjazdów oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4+4cm.

   

 • Budowa oświetlenia w Wierzbicy

  Budowa oświetlenia w Wierzbicy

  2019.07.09

  W ubiegłym tygodniu podpisana została umowa z Wykonawcą na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w Wierzbicy, w rejonie skrzyżowania w kierunku Pobyłkowa. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek.

  W ramach zadania wybudowane zostanie ok. 780 m linii kablowej YAKXs 4x25mm2, 17 słupów stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikami wys. 1,0 mx1,0m lub 1,5m oraz zamontowane 17 opraw LED o mocy 51W i 26W. Koszt wykonania prac wyniesie 78.060,72 zł.

  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zadanie w terminie 75 dni od dnia podpisania umowy.

   

   

 • Rozbudowaliśmy przedszkole w Serocku

  Rozbudowaliśmy przedszkole w Serocku

  2019.06.28

  W dniu dzisiejszym  została zakończona i odebrana inwestycji polegająca na rozbudowie i modernizacji samorządowego przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku. Inwestycja była prowadzona od października 2018 roku. W jej zakresie była dobudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy około  256 m2, w którym znalazło się miejsce na salę do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  ok. 120 m2, salę do integracji sensorycznej, szatnię z łazienką oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

   

 • Po Serocku rowerem miejskim!

  Po Serocku rowerem miejskim!

  2019.06.25

  Już działa! W Serocku uruchomiono pierwszy system wypożyczania rowerów pod nazwą Serocki Rower Miejski. W ramach systemu dostępne są 24 rowery czwartej generacji, czyli niewymagające stojaka.

  Co charakteryzuje serockie rowery?
  W każdym pojeździe zastosowano technologie GPS, GSM oraz zamontowano czujniki ruchu. Każdy rower wyposażony jest także w nieprzebijalne opony i urządzenie „lock”, służące do odblokowywania roweru przed rozpoczęciem jazdy oraz do zablokowania go po jej zakończeniu.

Stronicowanie