Rotator zdjęć

Główna treść strony Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Stronicowanie

 • Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe

  Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe

  2022.01.14

  Sprawozdanie podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  Przypominamy, że zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

   

 • Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2022 r.

  Harmonogram odbioru odpadów na styczeń 2022 r.

  2022.01.03

  Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok. 

   

 • Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych

  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych

  2021.12.23

  Nawiązując do podjętej w dniu 17.11.2021 r. Uchwały Nr 482/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku uchylającej uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostaną wyłączeni z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

   

 • Wpływ Smogu na zdrowie

  Wpływ Smogu na zdrowie

  2021.11.16

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo, zawierającymi informacje o tym jak smog wpływa na nasze zdrowie.

   

 • "Twój piec – nasze powietrze" - dotacje na wymianę pieca

  "Twój piec – nasze powietrze" - dotacje na wymianę pieca

  2021.11.10
 • Inwentaryzacja źródeł ciepła - obowiązki gminy i mieszkańców

  Inwentaryzacja źródeł ciepła - obowiązki gminy i mieszkańców

  2021.10.26

  Od 28 września 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Serock jest realizowane zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”. Taka aktualizacja jest obowiązkiem gminy, który wynika z uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Programu Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu*.

   

 • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

  Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

  2021.10.06

  W trosce o poprawę jakości powietrza Miasto i Gmina Serock rozpoczyna badania ankietowe wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła. Zebrane dane pozwolą na lepsze ukierunkowanie podejmowanych przedsięwzięć w celu ograniczenia i eliminacji źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

 • Utylizacja azbestu

  Utylizacja azbestu

  2021.08.24

  19 lipca 2021 roku uchwałą zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Miastu i Gminie Serock dofinansowanie na utylizację azbestu w 2021 roku.

Stronicowanie